Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 16. februar 2022 kl. 19:00

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Nyere politiske aftaler med betydning for beskæftigelsesområdet:

I forbindelse med Byrådets behandling af Beskæftigelsesplan 2022 på deres møde den 1. februar (sag.nr. 31) havde Byrådet en drøftelse af de nyere politiske aftaler på Christiansborg. Byrådet ønsker et overblik over disse politiske aftalers betydning, hvorfor administrationen er gået i gang med af udarbejde en sagsfremstilling herom til forventet politisk drøftelse i marts.


Ansøgninger udarbejdes til STAR:

Administrationen er gået i gang med at udarbejde to ansøgninger til STAR. Den ene ansøgning er rettet mod en pulje kaldet "Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser". Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på, at der sker en stigning i antallet af jobordrer, at der formidles relevante kandidater, og at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job. For jobcentrene og a-kasserne indebærer det, at der i samtalerne med de ledige sættes yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete job i spil under samtalerne. Der er i 2022 afsat 15 mio. kr. til puljen. Ansøgningsfristen er den 25. februar 2022.

Den anden ansøgning administrationen vil udarbejde, er til puljen rettet mod ledige over 50 år. Puljens målgruppe er ledige dagpengemodtagere på 50 år eller derover, som enten er langtidsledige eller i risiko for langtidsledighed, hvilket bl.a. kan skyldes nedslidning, forældede kompetencer, eller at fagområdet/branchen er særlig udsat som følge af Covid-19. Formålet med puljen er at forhindre langtidsledighed for personer i målgruppen samt at få langtidsledige i målgruppen tilbage i job. Der er i 2022 afsat 15 mio. kr. til puljen. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2022.


Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtager, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Det foreslås, at Center for Beskæftigelse ændrer navn til Center for Beskæftigelse og Erhverv.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog den 7. december 2021 ny Styrelsesvedtægt for perioden 2022-25. Af styrelsesvedtægten fremgår, at der oprettes et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg med en lang række opgaver indenfor både beskæftigelses- og erhvervsområdet. Som en konsekvens af den politiske organisering er det logisk, at den administrative organisering også afspejler den politiske organisering, hvorfor det foreslås at Center for Beskæftigelse omdøbes til Center for Beskæftigelse og Erhverv. Det nye navn vil således bedre signalere de opgaver, som løses af centret, end det nuværende navn. Det gælder både over for omverdenen og internt i Ishøj Kommune.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Da det nuværende centernavn kun bruges meget begrænset, vil udgifter til navneændringen kunne holdes inden for budgettet.


Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Center for Beskæftigelse skifter navn til Center for Beskæftigelse og Erhverv.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommunes nye Beskæftigelsesplan 2022 indeholder en række mål. Et af målene er, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Det foreslås, at der gennemføres en proces med en række interessenter, som kan være med til at definerer hvad en værdig sagsbehandling vil sige i Ishøj Kommune. En proces som primært vil være rettet mod de ledige selv.

Sagsfremstilling

I den nye Beskæftigelsesplan 2022 er der formuleret en række politiske mål, som skal opfyldes. Nogle af målene er defineret af beskæftigelsesministeren, og andre mål er formuleret her i Ishøj. Mange er målene er uddybet i planen, men et af ministerens mål - at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling, skal der arbejdes videre med. Hvad vil en værdig sagsbehandling egentligt sige, og hvem bestemmer hvad en værdig sagsbehandling er?


For at kunne besvare disse spørgsmål og omsætte målet til konkret handling foreslås gennemført en proces, hvor en række interessenter med betydning for Center for Beskæftigelse inddrages. Formålet er at få interessenternes bud på, hvad de mener at en værdig sagsbehandling bør indeholde, og hvordan de mener, at Center for Beskæftigelse bør arbejde med værdig sagsbehandling på. En central interessent er naturligvis de ledige selv.

Ideen med at få omverdenens bud på en værdig sagsbehandling er bl.a. at øge jobcentrets legitimitet hos de samarbejdspartnere, som Center for Beskæftigelse har. Alternativt ville Center for Beskæftigelse og Ishøj Byråd selv formulere, hvad der menes med værdig sagsbehandling for derefter at skulle overbevise omverdenen om, hvad værdig sagsbehandling er i Ishøj. Ishøj Kommunes legitimitet i arbejdet med værdighed i sagsbehandlingen vil blive styrket ved en inddragelse af omverdenen. Se vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvordan ledige skal opleve værdighed i sagsbehandlingen, og på baggrund af drøftelsen, beder administrationen udarbejde en tids-og procesplan for det videre arbejde med, at ledige skal opleve værdighed i sagsbehandlingen.

Beslutning

Drøftet. Administrationen indarbejder udvalgets bemærkninger i tids- og procesplanen, der forelægges udvalget på næste møde.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har budgetteret med at anvende cirka 326 mio. kr. til ydelser og aktiviteter samt til myndighedsudøvelse på beskæftigelsesområdet i 2022. Da Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er direkte ansvarlige for, at disse penge blive anvendt lovligt, og i overensstemmelse med den nye Beskæftigelsesplan 2022, er det logisk at kigge nærmere på anvendelsen af pengene.

Sagsfremstilling

Anvendelse af midler på beskæftigelsesområdet er delt i tre hovedområder ydelser, aktiviteter og myndighedsudøvelse. Ydelser er de ydelser som borgeren er berettiget til efter lovgivningen. Det er f.eks. a-dagpenge, kontakthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.fl. Størrelsen på anvendelsen af ydelser afhænger bl.a. af, hvor stor ledigheden er. Når der er lav ledighed, er der færre der skal have dagpenge eller kontanthjælp, og der skal derfor anvendes færre ydelser på ledige borgere. Anvendelsen af ydelser afhænger også af, hvor mange der bliver godkendt til de forskellige ydelser, f.eks. hvor mange der oppebærer førtidspension eller sygedagpenge. I Budget 2022 er der afsat ca. 260 mio. kr. til ydelser.


Anvendelsen af midler til aktiviteter har bl.a. til formål at udrede borgerne i forbindelse med tilkendelse af forskellige ydelser eller har til formål at kompetenceudvikle den enkelte borger således at vedkommende vil få lettere ved at få et job. Til disse formål har Ishøj Byråd afsat ca. 42 mio. kr. i Budget 2022. Midlerne til aktiviteter anvendes både af Ishøj Kommune selv og via indkøb af aktiviteter hos eksterne leverandører. Da Ishøj Kommune den 1. januar 2022 overtog beskæftigelsesområdet for kommunens egne borgere fra Vallensbæk Kommune, overtog Ishøj Kommune samtidigt et samarbejde med en lang række aktører, som det tidligere Jobcenter Vallensbæk-Ishøj havde. Administrationen vil arbejde videre med at skabe et overblik over anvendelsen af midler til aktiviteter herunder over indkøb fra eksterne leverandører. I budget 2022 er der endvidere afsat 23,4 mio. kr. til myndighedsudøvelse. Det er populært sagt driftsmidler. Hovedparten af disse driftsmidler er lønninger til de ansatte.


Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om sygedagpenge, Lov om uddannelsesvejledning efter grundskoleniveau,

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Integrationsloven, Lov om forberedende grunduddannelse (FGU).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for nærværende.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om anvendelse af midler til ydelser og aktiviteter til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Et flertal i Folketinget har den 10. februar 2022 indgået aftale om målrettet varmecheck.

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget har indgået aftale om målrettet engangsvarmecheck. Der afsættes en samlet ramme på 1 mia. kroner til formålet. Det er aftalt en række kriterier for opnåelse af varmechecken og checken udbetales automatisk d.v.s. uden forudgående ansøgning. Varmechecken udbetales hurtigst muligt. Se bilag med selve aftaleteksten.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over den aktuelle ledighed i Ishøj Kommune sammenlignet med det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletallene består også af opgørelser over antallet af ledige jobs samt en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager nøgletallene til efterretning, og sender tallene videre til Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Udkast til Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj fremlægges til politisk drøftelse. På baggrund af input fra fagudvalgene samt byrådet forventes det, at en ladestanderstrategi kan fremlægges til endelig politisk beslutning i marts eller april 2022.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ønsker at fremme grøn mobilitet gennem etablering af flest mulige ladestandere til opladning af elbiler. En kommende ladestanderstrategi skal beskrive, hvordan denne udrulning kan ske, herunder hvilke redskaber og roller, kommunen kan gøre brug af.
Strategien har i særlig grad fokus på, hvordan kommunen understøtter, at der etableres tilstrækkeligt med offentligt tilgængelige ladestandere i byrummet. Derudover skal strategien bidrage til at sikre, at kommunen nu og i fremtiden har tilstrækkelig ladestanderkapacitet til opladning af kommunens egen bilflåde.

Opsummering af handlinger strategien afstedkommer:

 • udarbejdelse af en plan for, hvordan og hvornår kommunens bilflåde kan omstilles til nulemissionskøretøjer.
 • arbejde for at have en nulemissionsflåde inden udgangen af 2025, i det omfang det er økonomisk realistisk og teknologisk muligt. Nulemission er et mål i DK2020 klimamålsætningen.
 • løbende frem mod 2025 opstille ladestandere ved kommunens bygninger med mere end 20 parkeringspladser.
 • stille de kommunale ladestandere tilgængelige for offentligheden, under hensyntagen til kommunens eget behov for opladning.
 • sikre at lovgivningen om ladestandere bliver overholdt igennem byggesagsbehandlingen.
 • sørge for den nødvendige parkeringsregulering og skiltning ved ladestandere opstillet på kommunal grund, så ladeinfrastrukturen bliver udnyttet optimalt.
 • sørge for et strategisk udbud af kommunal ladeinfrastruktur, så det under gældende lovgivning dækker flest mulige behov.

Ishøj Kommune vil herudover i forbindelse med DK2020 overveje følgende initiativer:

 • udbredelse af generel information til borgere, virksomheder og boligforeninger om elbiler og den offentlige tilgængelige ladeinfrastruktur i kommunen.
 • yderligere dialog med boligforeningerne og hjælpe dem med at få svar på de spørgsmål, de har i forhold til opstilling af ladestandere.
 • i dialog med det lokale erhvervsliv at udbrede viden blandt kommunens virksomheder om Ladestanderbekendtgørelsen, elbiler, omstilling af en bilflåde og opstilling af ladestandere.

  Sagen behandles sideløbende i Teknik- og Bygningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.


Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen og kommende AFI-lovgivning (sidstnævnte er under behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft d. 1. april 2022).

Økonomi

Foreløbige undersøgelser tyder på, at kommunen gennem et offentligt udbud kan sikre, at der opstilles et tilstrækkeligt antal ladestandere på markedsvilkår i Ishøj Kommune. Dette vil i givet fald betyde, at strategien kan realiseres med ganske begrænsede omkostninger for Ishøj Kommune. Der arbejdes pt. på yderligere at afdække mulighederne for, at markedet leverer det ønskede antal ladestandere. Et konkret budgetforslag ventes fremlagt ifm. strategiens endelige vedtagelse.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj.

Beslutning

Drøftet.


Særindstilling fra Ishøjlisten: Ishøjlisten indstiller, at der etableres infrastruktur, således at firmaer kan etablere ladestandere bag ved parkeringspladsen ved Aldi, Idrætscentret, Ishøj station, strandparken og Ishøj havn. De eksisterende ladestandere bevares og åbnes op, så borgerne frit kan benytte sig af dem.

Bilag

Resume

Bolig- og Planstyrelsen har igangsat et arbejde for at indsamle viden fra udvalgte kommuner om deres nuværende erhvervs- og industriområder samt om aktuelle og mulige byomdannelsesområder. Arbejdet er led i regeringens initiativ om at udvikle en samlet plan for byomdannelse og erhvervsudvikling i hele hovedstadsområdet. Kommunerne i ’syd-gruppen’ (Brøndby, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj), hvor Hvidovre og Brøndby Kommune har ordførerrollen, bistår styrelsen med input om eksisterende forhold og muligheder i fremtiden.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra efteråret 2021 er Bolig- og Planstyrelsen gået i gang med at indsamle viden til et nyt initiativ om en samlet plan for byomdannelse og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet. Det forventes at føre til ændringer af den gældende Fingerplan for hovedstadsområdet. Noget af det, regeringen ønsker at få kortlagt, er:

- Grundlaget for en eventuel ny statslig udpegning af erhvervsarealer i hovedstadsområdet forbeholdt bestemte virksomhedstyper - først og fremmest produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

- Mulighederne for en eventuel statslig udpegning af byomdannelsesområder i hovedstadsområdet, hvor staten ønsker at understøtte omdannelsen af eksisterende erhvervsområder til boligområder eller blandede bolig- og erhvervsområder.

Regeringens initiativ er motiveret af den nuværende situation og fortsatte udvikling med voksende befolkningstal og højt prisniveau på boliger i de centrale dele af hovedstadsområdet. En udvikling som i de senere år har øget interessen for investeringer i omdannelse af ældre erhvervsområder til boligområder, eller områder med en blanding af boliger og erhverv. ’Ring 3- kommunerne’ indeholder i dag en række arealer, hvor en byomdannelse allerede er planlagt eller igangsat, eller hvor der i fremtiden vil kunne ske ny byudvikling. Kommunerne har i december 2021 hver især afleveret et skema til Bolig- og Planstyrelsen med oversigter over de største muligheder kommunerne har, og ikke mindst de udfordringer og problemer, der er med at udvikle nye områder til f.eks. boliger.

Lokalt i Ishøj er der kun ét enkelt ældre erhvervsområde, der er oplagt til omdannelse, og som ligger i det centrale byområde. En omdannelse, der blev besluttet med vedtagelsen af en helhedsplan i 2015, og som allerede er godt i gang.

Bolig- og Planstyrelsens forbedrende arbejde drøftes i en referencegruppe, som styrelsen har nedsat. Gruppen bistår styrelsen med analyser og vurderinger af behov og muligheder, så der skabes et solidt grundlag for videre overvejelser og drøftelser om byomdannelse og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet.

Referencegruppen har deltagelse af ti repræsentanter fra hovedstadskommunerne, der er udpeget af KKR Hovedstaden og KKR Sjælland, samt repræsentanter fra KL, DI, DE, Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, Realdania og Byplanlaboratoriet. Følgende kommuner er repræsenteret: Tårnby Kommune, Ballerup Kommune, Hvidovre Kommune, Albertslund Kommune, Københavns Kommune, Brøndby Kommune, Frederikssund Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune og Køge Kommune.

Som en del af arbejdet har Indenrigs- og boligministeren inviteret borgmestrene i hovedstadsområdet til et møde i Brøndby Kommune om byomdannelse og erhvervsudvikling. Mødet, som oprindeligt var planlagt i januar, finder sted den 7. marts.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtager at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.