Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 17. august 2022 kl. 19:00

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

- JobCamp 2022: Der er afgang fra Ishøj onsdag d. 2. november og afrejse fra Aalborg fredag d. 4. november. Der er booket hotel vedr. jobCAMP 22 på Hotel Gestus i Aalborg. Se bilag 1 for foreløbigt program.

- Center for Erhverv og Beskæftigelse har skrevet til KL og tilkendegivet, at Ishøj Kommune er interesseret i at være velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil på baggrund af tilmeldinger til KL udpege fire kommuner. Udpegningen sker efter sommerferien. Se bilag 2 og 3.


- Ishøj Byråd har nu vedtaget at etablere et Ishøj Erhvervsråd. Se bilag 4 for sammensætning af Erhvervsrådet. Der arbejdes i øjeblikket med, at Ishøj Erhvervsråd kan afholde sit første møde på Arken den 27 sep. På næste udvalgsmøde vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget få forelagt udkast til program for mødet og forslag til sammensætning af Ishøj Erhvervsråd.Beslutning

- Henvendelse fra Thurah Transport henvises til ansvarligt udvalg.


- Notat om forskellen på småjobs, straksaktivering og praktik blev omdelt på mødet. Se bilag 5.

Bilag

Resume

Regeringen og en række partier har d. 24. juni 2022 indgået en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen består af en række initiativer, der retter sig mod ledige, og som derfor kan få betydning for Jobcenter Ishøjs fremtidige virke.

Sagsfremstilling

Som led i aftale om ny ret til tidlig pension (Arne-pension) er der aftalt mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og arbejdsfællesskabet af løsgængere, en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen skal læses med det forbehold for, at den endnu ikke er vedtaget i Folketinget.

I aftalen foreslås følgende initiativer:

1. Forenklet kontaktforløb for forsikrede ledige, hvor a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed fra primo 2024.

2. En del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, omlægges i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Forslaget træder i kraft primo 2023.

3. Alle samtaler kan afholdes digitalt, hvis borgeren ønsker det, og hvis Jobcenteret vurderer det relevant. Den første samtale er undtaget. Gælder fra primo 2023.

4. Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav, herunder:

- Lempelse af uddannelsespålægget (træder i kraft 1. januar 2024)

- Forenklinger af opfølgningen i skærpet tilsyn (træder i kraft 1. januar 2023)

- Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision (træder i kraft 1. januar 2023)

- Forenkling af krav til registrering (analyse igangsættes efteråret 2022)

- Afskaffelse af registreringskrav i Min Plan vedr. status på indsatser (træder i kraft 1. januar 2023)

- Forenkling af krav til vejledning (analyse igangsættes efteråret 2022)

- Afskaffelse af vejledningskrav om seks ugers jobrettet uddannelse (træder i kraft 1. januar 2023)


Samlet set skal aftalen tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Selve aftaleteksten kan læses i bilag 1. I bilag 2 kan læses en oversigt over de forskellige elementer i aftalen. Såfremt aftalen eller dele af den bliver gennemført ved lov, vil de konkrete elementer og deres konsekvenser blive forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.


Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Der skal samlet spares 1.1 mia. kr. for at finansiere den tidligere tilbagetrækning (Arne-pensionen). De 370 mio. kr. er allerede fundet i forbindelse med den første delaftale. Heraf er besparelsen på 345 mio. kr. allerede gennemført og implementeret i 2022. De resterende 25 mio. kr. er også besluttet og implementeres fra 1. januar 2023. Med den anden delaftale skal der findes yderligere 760 mio. kr. Heraf er de 345 mio. kr. påtænkt implementeret fra 1. januar 2023 og de resterende 415 mio., kr. fra 1. januar 2024. Læs bilag 3.

Samlet set vil Ishøj Kommune, når delaftalen er implementeret i sin helhed, skulle drive jobcenter for 3.532.500 kr. mindre end i dag. Heraf vil 1.845.000 være inden for servicerammen og 1.677.500 kr. være uden for servicerammen.

Ovenstående beregning er med en række forbehold. Aftalen er ikke vedtaget endnu, og der kan derfor ske ændringer inden endelig vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller at, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget invitation fra formanden for KLs Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Peter Rahbæk Juel. Invitationen handler om, at Ishøj Kommune opfordres til at indgå en samarbejdsaftale med Veterancentret for Danmarks tidligere udsendte. Samarbejdsaftalen har til formål, at Veterancentret og Ishøj Kommune bruger hinandens kompetencer bedst muligt i arbejdet med at anerkende og støtte veteraner.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har igennem flere år afholdt Flagdag den 5. september for at ære Danmarks udsendte, men udvider med indgåelsen af samarbejdsaftalen, samarbejdet omkring Danmarks veteraner.

Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Hensigten med samarbejdsaftalen er, at Ishøj Kommune vil anerkende og støtte veteraner og gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentrets medarbejdere har specialiseret viden om veteranerne, som kan bidrage til at kommunernes arbejde med veteraner og deres pårørende. Centret kan bl.a. bistå kommunerne med rådgvining af sagsbehandlere, afholdelse af faglige oplæg og formidling af aktiviteter på veteranområdet. Veterancentret vil samtidigt understøtte kommunens veteranarbejde.


Ifølge Veterancentrets hjemmeside er der i juli 2022 registreret 95 veteraner i Ishøj Kommune. Se bilag 3. Veterancentret har i dag indgået samarbejdsaftale med 85 af landets kommuner og ønsker at udvide samarbejdskredsen med flere aktører - derfor invitationen til Ishøj Kommune.

Læs mere om Veterancentrets arbejde på www.veterancentret.dk

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Der er ingen økonomi i aftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancentret.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I beskæftigelsesplanen for 2023 skal Ishøj Kommune fastsætte nogle lokale fokusområder for beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

De lokale fokusområder for 2023 skal drøftes i Ishøj Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg.

Ishøj Kommune har en politisk vision om at integrere alle ledige i arbejdsfællesskabet, og at der skabes arbejdspladser der leder til varig beskæftigelse for kommunens borgere. Ledigheden i Ishøj bevæger sig i den rigtige retning, men er stadig høj særligt for borgere på sygedagpenge og a-dagpenge. Ishøj Kommune vil arbejde for hurtigt at motivere borgerne til at finde job, eller for at tilbyde praktik, uddannelse, kompetenceløft eller andre relevante tilbud. For de svageste ledige der godt kan varetage småjobs er målet, at de skal have få ordinære løntimer om ugen fremfor f.eks. førtidspension.

Ishøj Kommune ønsker at arbejde efter flg. lokale mål:

 • Flere i job
 • Lavere ledighed blandt borgere på sygedagpenge og a-dagpenge
 • Flere i uddannelse
 • Fokus på kompetenceløft blandt ledige
 • Færre på førtidspension


De ministerielt fastsatte mål for 2023, kan ses af bilaget. De er en videreførelse af fokusområderne for 2022.

Udarbejdelse af en beskæftigelsesplan for 2023 starter med en bred drøftelse af temaer, som kan indgå i planen på udvalgsmødet den 17. august. På næste udvalgsmøde den 21. sep. vil Administrationen fremlægge en foreløbig status på opnåelse af målene i beskæftigelsesplanen for 2022 og komme med et første forslag til mål, som kan indgå i beskæftigelsesplanen for 2023.Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de lokale fokusområder for beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning

Drøftet. Inputs fra udvalget indarbejdes i udkast til beskæftigelsesplanen, som efterfølgende behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Resume

Flere nyhedsartikler bl.a. på dr.dk har fortalt, hvordan problemerne med 225 timers reglen vil fortsætte, da de understøttende IT-systemer fortsat genererer fejl, se bilag 1. Udvalget har derfor bedt om en redegørelse om, hvad vi gør for at afhjælpe den udfordring.

Sagsfremstilling

Som der er redegjort for på tidligere udvalgsmøder, så har der været 116 sager, hvor borgere uberettiget er nedsat i ydelse grundet 225 timers reglen. Dette er sket selvom borgerne har været fritaget fra 225 timers reglen. I alle sager har borgerne modtaget det tilgodehavende beløb, og er samtidig vejledt i forhold til SKAT og evt. boligsikring fra Udbetaling Danmark.

Vi har i øjeblikket 190 borgere, der er fritaget fra 225 timers reglen. De fordeler sig med 117 borgere på kontanthjælp og 73 borgere på uddannelseshjælp.

Det er korrekt, at IT-systemet hidtil kun har fritaget borgere fra 225 timers reglen for 2 år ad gangen. Derpå ville borgerne automatisk igen blive omfattet af reglen, og derfor nedsat i ydelse, medmindre jobcentret manuelt oprettede en ny 2-årig periode. På baggrund af kritikken har KMD nu ændret IT systemet, så der ikke længere er en automatisk udløbsdato. Så fremover vil der ikke opstå nye problemer.

For de 190 borgere, som er fritaget inden der blev ændret i IT systemet, vil vi rette alle fritagelserne til i løbet af august måned, så der enten er den korrekte slutdato, som er aftalt med borger eller ingen slutdato. Det er pligtigt, at sagsbehandler løbende vurderer, om borger fortsat opfylder betingelserne for at være fritaget for 225 timers reglen, og der bliver derfor fulgt op ved samtalerne på helbred og derved også på fortsættelse af fritagelsen.

Med den ændring i IT-systemet og med vores interne procedurer har vi sikret, at borgere ikke uretmæssigt automatisk nedsættes i ydelse fremover.


Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi

Intet i relation til borgerne. Der vil dog være udgifter til manuel sagsbehandling af sagerne for de 190 borgere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har bedt om en status på antallet Ukrainere i Ishøj Kommune og deres tilknytning til arbejdsmarkedet

Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket 61 Ukrainere, der har fået midlertidig opholdstilladelse i Ishøj Kommune. Af dem er en del børn og ældre, som ikke er tilknyttet jobcentret. Vi har 36 ukrainere med midlertidig opholdstilladelse tilknyttet jobcentret.

Af de 36 med midlertidig opholdstilladelse der er tilknyttet jobcentret, er 2 pensionister og 1 er i kræftbehandling og dermed ikke til rådighed. Vi har altså 33 ukrainere, som kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Alle 33 er omfattet af integrationsprogrammet, hvilket vil sige, at de tilbydes danskuddannelse på sprogskolen, praktik i virksomheder og andre relevante tilbud.

Særloven har givet mulighed for at suspendere integrationsindsatsen, og med Bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen af 18. juni 2022 er suspensionen forlænget til 6 måneder.

Det betyder i praksis, at kommunen kan vælge at undlade at give tilbud om deltagelse i danskuddannelse eller i virksomhedspraktik i de første 6 måneder. Det har vi dog ikke valgt at benytte os af, så vi arbejder aktivt med alle 33 ukrainere.

Ud af de 33 ukrainere er:

 • 12 i gang med danskuddannelsen på sprogskolen
 • 5 i job
 • 2 i praktik/løntilskud
 • 9 i gang med jobsøgning og jobsamtaler med hjælp fra vores virksomhedskonsulent
 • 13 ukrainere som hverken modtager ydelse fra kommunen eller har lønindtægt. Vi ved at nogen af dem lige nu ikke er i Danmark, men er midlertidigt tilbage i Ukraine, men vi holder kontakten til dem alle.
 • 3 som modtager ydelse men som hverken er på danskuddannelse eller i jobrettet indsats

Man kan godt både deltage i danskuddannelse og være i job eller anden jobrettet indsats på samme tid.

Vi kan også oplyse, at vi har hjulpet 3 ukrainere i job, mens de endnu ikke havde opnået midlertidig opholdstilladelse. Af dem har 2 efterfølgende fået ophold i en anden kommune end Ishøj, men med så kort afstand til deres arbejde, at det ikke har begrundet en ændring af deres kommuneplacering til Ishøj. 1 fik ophold i en kommune i Jylland, hvilket betød at ukraineren blev omplaceret til Ishøj, for at kunne bevare sit job.

Lovgrundlag

L 145 - Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over den aktuelle ledighed i Ishøj Kommune sammenlignet med det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletallene består også af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned.

Indstilling

Administrationen indstiller at, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Indstilling

Administrationen indstiller at: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet.


Beslutning

Godkendt.