Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 19. januar 2022 kl. 19:00

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Afbud fra Betina Havmand Demir (A) og Sami Deniz (F)

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er en nyskabelse i Ishøj Kommune, men det betyder ikke udvalget starter på bar bund. Især Beskæftigelsesområdet er meget lovgivningsbestemt og lovgivningen sætter i høj grad retningen på dette område. Der findes allerede i dag både en egentlig erhvervs- og beskæftigelsespolitik og en helt nyvedtaget Styrelsesvedtægt i Ishøj Kommune. Både politikken og vedtægten er også med til at sætte rammerne for udvalgets virke. Se vedhæftet bilag.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet er meget lovbestemt og lovgivningen sætter i høj grad rammerne for udvalgets virke på dette område. Et par af de vigtigste lovgivninger er nævnt i Styrelsesvedtægten. Se vedhæftet bilag. Disse lovgivninger omfatter mange forskellige målgrupper, og her er udarbejdet notat, der giver et overblik over målgrupper og antallet af personer i de forskellige målgrupper. I Styrelsesvedtægten er egentlige driftsopgaver også nævnt som f.eks. drift af Jobcentret samt ansvaret for inddragelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner i beskæftigelsesindsatsen.

På erhvervsområdet er udvalgets opgaver mindre lovgivningspræget, og her er der typisk tale om informationsopgaver og udviklingsopgaver. Af erhvervsserviceopgaver kan nævnes information om iværksætteri men også dialog med det lokale erhvervsliv om udviklingen af Ishøj Kommune i en erhvervsvenlig retning. Det ville således være muligt, at opstarte en egentlig virksomhedsservice i regi af Jobcenter Ishøj, som det kendes fra andre Jobcentre rundt omkring i landet.

Lovgrundlag

 - Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, Lov om sygedagpenge, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om uddannelsesvejledning og Integrationsloven m.fl.

Økonomi

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget administrerer i 2022 et budget på cirka 326 mio. kr.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager introduktionen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 er udarbejdet af Beskæftigelsesudvalget, der havde sit virke frem til udgangen af 2021 i Ishøj Kommune. Planen tager sit udgangspunkt i de ministerielt fastsatte mål på beskæftigelsesområdet og medtager også en række lokalt fastsatte fokusområder. Læs vedhæftet bilag.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget i Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til Beskæftigelsesplan 2022, som det nuværende Byråd kan vælge at arbejde videre med politisk. Udvalget bestod af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsessektoren og en række byrådsmedlemmer herunder Merete Amdisen (A), Pia Beckmann Skourup V), Ole Wedel-Brandt (Ø) og Sami Deniz (SF). Forslaget tager sit udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte fem fokusområder, der alle er videreførelser af fokusområderne fra 2021 – så der er ingen nye ministermål til 2022.

  • Flere ledige skal opkvalificeres.
  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.


Dertil kommer, at vi selv i Ishøj har en række lokale fokusområder i 2022. De er fremkommet efter en forudgående drøftelse i Ishøj Kommunes Beskæftigelsesudvalg og omfatter følgende:

  • Sikker drift efter ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk.
  • Unge under 30 år.
  • Sygedagpengeområdet.
  • Virksomhedskontakt med fokus på dagpengeområdet og de jobparate kontanthjælpsmodtagere.
  • De langtidsledige.


Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.


Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til Beskæftigelsesplan 2022 og sender forslaget videre til Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Beskæftigelse har modtaget puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedr. uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Sagsfremstilling

Uddannelsesløft

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere over 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Endvidere er formålet, at jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse, hvis:


1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.


Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver. Målgruppen for den regionale uddannelsespulje er alle ledige, dog ikke borgere i fleksjob.

Lovgrundlag

Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats for begge puljer.

Økonomi

Center for Beskæftigelse har modtaget 490.000 kr. vedr. uddannelsesløft samt 769.000 kr. vedr. den regionale uddannelsespulje - i alt 1.259.000 kr. Begge puljer er til afholdelse i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.259.000 kr. samt en tillægsbevilling på merudgifter på 1.259.000 kr. i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.