Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 21. september 2022 kl. 19:00

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

4 kommuner er blevet sat "fri" på beskæftigelsesområdet som velfærdskommuner. Desværre er Ishøj Kommune ikke blandt disse kommuner.

Sagsfremstilling


I forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en mulighed for, at en række kommuner efter ansøgning kunne blive sat fri på nogle udvalgte velfærdsområder, herunder også på beskæftigelsesområdet. Friheden skal forstås således, at de udvalgte kommuner får mulighed for at lave forsøg med nye tilgange til beskæftigelsesindsatsen, og samtidig blive fritaget for en række af de regler og procedurer, som kan risikere at tage fokus fra den egentlige kerneopgave for jobcentrene nemlig at skaffe borgerne arbejde.


På beskæftigelsesområdet søgte 49 kommuner om muligheden for at blive frikommune altså præcist halvdelen af landets kommuner. Der var dog kun mulighed for, at fire kommuner kunne blive udpeget. Aabenrå, Silkeborg, Greve og Hillerød kommuner er blevet udpeget som frikommuner.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Resume

Status på beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Efter at Ishøj Jobcenter har eksisteret i mere end et halvt år, er der udarbejdet en status for beskæftigelsesplanen for 2022. Her er beskrevet de ministerielle mål og de lokale beskæftigelsesmæssige mål, som er godkendt af politikerne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. I status på beskæftigelsesplan er skitseret, hvor langt Jobcenteret er kommet i forhold til målopfyldelse af de politiske mål og strategiske pejlemærker.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.


Økonomi

Intet.

Indstilling

at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Resume

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 ministermål, der viser hvilke beskæftigelsesmål, som ministeren prioriterer. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har endvidere drøftet en række lokale fokuspunkter, som er fremkommet efter drøftelser i udvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet har udmeldt nedenstående fem fokusområder, der alle er videreførelse af fokusområderne fra 2022:


1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

2. Flere ledige skal opkvalificeres

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraftEfter det første år med opstart af Ishøj Jobcenter, hvor fokus bl.a. var på sikker drift, er vi nu gået i en retning af både kvalitative og kvantitative mål for 2023. Politikerne har drøftet de lokale mål for 2023 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 17. august 2022, og kommet med flg. forslag til lokale mål:

- Flere i job. Der skal være fokus på at understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov, og på at få de ledige hurtigt tilbage i arbejde.

- Lavere ledighed blandt borgere på sygedagpenge og a-dagpenge. Der skal være fokus på at understøtte muligheden for, at sygemeldte kan bevare tilknytningen til deres arbejdsplads eller hjælpes til andre mere skånsomme og relevante jobmuligheder. Dette kan bl.a. ske gennem øget anvendelse af fast-track.

- Flere i uddannelse. Selvom det går den rigtige vej, så er der fortsat for mange unge, der ikke gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelser vil ofte være vejen til varig tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor et vigtigt sted at sætte ind, for at opnå varige resultater på ledigheden.

- Kompetenceløft blandt ledige. Der skal være fokus på, om et kompetenceløft af ledige kan medvirke til hurtigere tilbagevenden til arbejde og bedre jobfastholdelse, så risikoen for fremtidig ledighed kan minimeres.

- Fokus på arbejdsevne og kompetencer hos den ledige. Der skal være fokus på, om ledige med nedsat arbejdsevne fortsat kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet fremover. Det kan være i fleksjob, løntimer eller småjobs mv. Det kan fx ske gennem en tidlig indsats, hvor der arbejdes på at bevare en arbejdsmarkedstilknytning, så borgere ikke oplever tab af arbejdsfællesskab og arbejdsidentitet. Er der ikke en relevant arbejdsevne, skal borgeren tilkendes førtidspension.


- Det kan også være relevant at se på øget brug af revalidering.


Fra evalueringen af Beskæftigelsesplan 2022 kan det være relevant at have fokus på, at nedbringe antallet af borgere i jobafklaringsforløb og på ledighedsydelse. Der er nogle områder, hvor vi endnu ikke er på et niveau fra før Corona. Det vil også være relevant at satse på, at flere borgere på kontanthjælp tilkendes et ressourceforløb for derigennem at hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet gennem en individuel tilpasset handleplan. Endelig vil brugen af revalidering bliver undersøgt nærmere for at afdække om flere borgere kan tildeles revalidering.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelse.

Økonomi

Intet.

Indstilling

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger, der indtænkes i det kommende udkast til beskæftigelsesindsats for 2023.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. I marts 2022 besluttede Byrådet at revidere de seks hovedpolitikker. Udvalgene har i maj revideret den for udvalget relevante politik, og i juni haft de resterende politikker til kommentering, med undtagelse af kulturpolitikken.
Kulturpolitikken fremlægges derfor nu som den sidste politik i rækken til kommentering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.
Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne blev alle de reviderede politikker fremlagt for alle stående udvalg på møderne i juni. Der har ikke været kommentarer fra udvalgene til de enkelte politikker.

Kulturpolitikken var ikke med, da politikkerne blev fremlagt for de stående udvalg i juni, og fremlægges derfor på dette møde til kommentering.


Herefter har alle politikker været i alle stående udvalg i reviderede versioner. På Økonomi- og Planudvalgets den 24. oktober vil alle politikker blive fremlagt med nyt layout samt nye forord med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 1. november.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

at udvalget kommer med forslag til justeringer i Kulturpolitikken i det omfang, det måtte være relevant.


Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at ordet "beskæftigelse" tilføjes på side 3 under overskriften "Kultur og sundhed" afsnit 3, hvorved sætningen kommer til at lyde:" Vi samarbejder på tværs af kulturen og de mere traditionelle velfærdsområder som forebyggelse, rehabilitering og beskæftigelse".

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Center for Beskæftigelse og Erhverv har fået tilsagn om puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedr. Styrket fokus på jobformidling i kommuner og A-kasser. Midlerne skal formelt bevilges.

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere modtaget information om, at vi har fået tilsagn fra STAR på vores ansøgning. For at vi kan anvende midlerne fra STAR, skal byrådet formelt bevilge midlerne, så de frigives til formålet.


Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og A-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på, at der sker en stigning i antallet af jobordrer, at der formidles relevante kandidater, og at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job.


For jobcentrene og a-kasserne indebærer det, at der i samtalerne med de ledige sættes yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete job i spil under samtalerne.

Lovgrundlag

Lovforslagene der udmønter trepartsaftalen: Lov om Aktiv Beskæftigelse den 22. marts 2022.

Økonomi

Center for Beskæftigelse og Erhverv har fået tilsagn på i alt 1.071.224,33 kr. fordelt som 516.752,58 kr. i 2022 og 554.471,75 kr. i 2023.


Punktet her er udgiftsneutralt, da midlerne er bevilget fra STAR, men skal bevilges af byrådet, inden de kan anvendes til formålet.


Bevillingen påvirker ikke servicerammen.

Indstilling

at der gives en tillægsbevilling til merindtægter og tilsvarende merudgifter på i alt 1.071.224,33 fordelt som anført nedenfor:

Tillægsbevilling til merindtægter på 516.752,58 kr. samt tillægsbevilling til merudgifter på 516.752,58 for 2022

Tillægsbevilling til merindtægter på 554.471,75 kr. samt tillægsbevilling til merudgifter på 554.471,75 for 2023

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

IT-problmer har medført, at virksomheder har modtaget deres refusioner for april til juni måned med forsinkelse. I alt drejer det sig om 100 sager.

Sagsfremstilling

Jobcentret betaler refusion til virksomheder, som har borgere tilknyttet på forskellige ordninger. De forsinkede refusioner fordeler sig på følgende ordninger:

Fleksjob: I alt 35 sager

Løntilskud: I alt 38 sager

Jobafklaring: I alt 15 sager

Voksenlærlinge: I alt 12 sager

Samme virksomhed kan godt have flere sager. Refusionerne kører gennem et IT-system, der hedder NEMrefusion, hvor virksomhederne indberetter, hvorefter Jobcentret kan udbetale refusionen.

I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde, var vi i Ishøj Kommune ikke tilstrækkeligt opmærksomme på, at der skulle ændres i noget IT-opsætning, for at refusionsanmodningerne kom frem til Ishøj Jobcenter. Det betød at refusionsanmodningerne frem til 6. april ligesom tidligere blev sendt til Vallensbæk Kommune, som sendte dem videre til os i Ishøj.

Fra den 6. april skulle problemet have været løst, så vi selv modtog anmodningerne. Desværre virkede løsningen ikke, og vi modtog ikke refusionerne som forventet. Desværre medførte det, at Vallensbæk heller ikke længere modtog anmodninger for Ishøj borgere. Så de kunne heller ikke længere videresende dem til os.

Der blev skrevet mange mails og holdt møder via Teams mellem vores IT-afdeling her i Ishøj, Jobcentret, KMD, NEMrefusion og KOMBIT. Alle gode kræfter gjorde alt for at få løst problemet.

Det lykkedes den 4. juli at få løst problemerne, så virksomhedernes refusionsanmodninger derefter kom frem til Ishøj Jobcenter. Desværre manglede vi fortsat alle anmodninger fra perioden 6. april til 3. juli. Der har siden 4. juli været arbejdet intenst på at genfremfinde de anmodninger, som aldrig er nået frem til hverken Ishøj eller Vallensbæk. Det er anmodninger for ca. 3 måneder.

Den 2. september lykkedes det at modtage de manglende refusionsanmodninger fra den 3 måneders periode. De er nu håndteret, og alt er udbetalt som det skal, dog med en forsinkelse på 2-4½ måneder. Det er beklageligt og enkelte virksomheder har helt forståeligt ringet og rykket for deres penge.

Økonomi

Refusionerne afholdes indenfor budgettet.

Indstilling

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Resume

Københavns Kommune inviterer til, at de ekstra opgaver og krav i forbindelse med modtagelsen af internationale arbejdstagere og studerende i Region Hovedstaden og Region Sjælland lægges i det allerede eksisterende International Citizen Service East (ICS-East).

Invitationen kommer på baggrund af en henvendelse fra Kommunernes Landsforening omkring de statslige opgaver der pr. 1. januar 2022 overgik til kommuner som led i økonomiaftalen for 2022.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har frem til udgangen af 2021 haft en samarbejdsaftale med International Citizen Centre (ICS), hvor ICS har varetaget administrationen for Ishøjs borgere mod en betaling pr. borger.

I den nye aftale pr. 1. januar 2022 er der nye opgaver fra Staten (se nedenstående) og et øget krav til validitetskontrol.

  • Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked.
  • Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet.
  • Services til udenlandske jobsøgere så som engelsksprogede jobsøgningskurser.
  • Koordination, drift, visitation samt betjening af ICS-telefon
  • Vejledning om online ansøgning af skattekort.

Muligheden er for Ishøj at indgå i en ny samarbejdsaftale med det nye ICS-East.

KL anbefaler, at kommunerne også fremadrettet gør brug af samarbejdsaftaler med ICS-kommuner, for Ishøj Kommunes vedkommende vil det være Københavns Kommune.

I den foreslåede samarbejdsaftale med ICS-East foreslås det, at den mellemkommunale afregning for de eksisterende og de nye opgaver svarer til det årlige beløb, som Ishøj Kommune kompenseres for jf. DUT-midler. Det kompenserede beløb andrager 18.777 kr.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Opgaven afholdes indenfor budget jf. bilag.

Indstilling

at Ishøj Kommune tilslutter sig at den nuværende samarbejdsaftale med ICS Citizen House videreføres til ICS East.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Resume

Det foreslås, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Det overordnede formål for samarbejdet er at fremme processen for afklaring af borgere i målgruppen, og indgå aftaler med virksomheder for de afklarede borgere om ansættelser.


Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune tror vi på at vi skal have alle med. Også dem som står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, men som stadig har en arbejdsevne. Derfor foreslås det, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Læs bilag 1.


Borgere der opfylder et eller flere af nedenstående punkter kan KLAPjob hjælpe i fleksjob:


- Borgeren skal være visiteret til et §85 tilbud.

- Borgeren har taget eller er i gang med en STU uddannelse.

- Borgeren har haft en tæt kontakt til PPR inden det fyldte 18. år.

- Borgeren skal af kommunen være vurderet til en arbejdseffektivitet på omkring 15-35% af normal området.

- Borgeren skal være interesseret i at komme i arbejde i de virksomheder, KLAPjob har samarbejde med.Samarbejdet har fokus på følgende aktiviteter:


- Etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.

- Etablering af jobs til borgere der er bevilliget fleksjob inden for målgruppen.

- Rådgivning til kommunens sagsbehandler, der arbejder med borgere inden for målgruppen.

- Hjælp til oprettelse af praktikker og beskæftigelse for STU-elever.Ishøjs nabokommuner, Høje-Tasstrup og Greve, har allerede indgået samarbejdaftaler med KLAPjob. Se bilag 3 og 4.

Pt. er der 12 oprettet stillinger i Ishøj Kommune og et par stillinger på bedding. Med den nye aftale med KLAPjob fortæller KLAPjob at der typisk sker en stigning på 50% i antallet af jobs efter aftalens indgåelse. Det vil sige i alt 18-20 jobs.

Samarbejdsaftalen sendes til orientering i Handicaprådet.


Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om Social Pension, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Service, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Folkeskoleloven.

Økonomi

KLAPjobs indsats er finansieret af satspuljemidlerne og er derfor gratis for kommunerne og alle øvrige samarbejdspartnere at benytte.

Indstilling

at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet, det er således primært afgørelser inden for serviceloven og aktivlovens område. Statistikken vedrører Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd samt Center for Beskæftigelse og Erhverv.

Statistikken fra tidligere år omfattede tillige sager vedrørende borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetog opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Dette er den første statistik efter ophøret af det forpligtende samarbejde.

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2022 modtaget 43 klager i sager, hvor Ishøj Kommune har truffet afgørelse, men afgjort 46 sager i samme periode. Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 8 - 9 måneder, så en sag kan godt blive indbragt i 2022, men først afgøres i 2023.

Tabel 1 og 2 i bilag 1 viser er, at det primært er klagesager inden for aktivlovens og servicelovens område, der antalsmæssigt vejer tungt.

Det er relativt få sager, der påklages til Ankestyrelsen (under 10 % af samtlige afgørelser, som kommunen træffer), og indenfor hver bestemmelse drejer det sig om få sager. Handicapbiler (servicelovens § 112) er den bestemmelse, hvor Ankestyrelsen har behandlet flest klagesager fra Ishøj Kommune, i alt 4, hvor alle er stadfæstede. Herudover er der maksimalt 1 - 2 sager indenfor hver bestemmelse i de omhandlede love. Ankestyrelsen kommer på enkeltsagsniveau ofte med bemærkninger til kommunen, som konkret skal følges. 

I Ishøj Kommune er omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet, jf bilag 1, tabel 4. Omgørelsesprocenten er 29% for hele landet, og 32 % for Ishøj Kommune. Der er færre klagesager i første halvår 2022 sammenlignet med de forudgående år, hvilket sandsynligvis må henføres til ophøret af det forpligtende samarbejde, samtidig er omgørelsesprocenten for Ishøj Kommunes afgørelser faldet til 32 %, hvor den i 2021 lå på 35,4%, 31,1% i 2020 og 37,9% i 2019. Administrationen vil fortsat have fokus på kvalitet og borgernes retssikkerhed.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76 - 79b.

Økonomi

Intet.

Indstilling

at Ankestyrelsens ankestatistik for første halvår 2022 tages til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt. Administrationen kommer med forslag til afrapportering af klagesager på udvalgets område på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Resume

Den seneste måneds nøgletal for beskæftigelsesområdet er trukket sammen med ledighedsprocenten.

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over den aktuelle ledighed i Ishøj Kommune sammenlignet med det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletallene består også af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Intet.

Indstilling

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.


Indstilling

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet.


Beslutning

Tiltrådt.