Referat
Folkeoplysningsudvalget fredag den 9. september 2016 kl. 17:30

Møde i forbindelse med FOLU konference Aftentelefon 20823270

Sagsfremstilling

Henrik Olsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ebbe Rosenberg dagens sang.

 

Indstilling

Henrik Olsen valgte sang nr. 169 "Marken er mejet".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. I forbindelse med Søs Nielsens udtræden af Folkeoplysningsudvalget har Ishøj Byråd den 21. juni 2016 godkendt, at Kim Grau indtræder permanent som medlem for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.
Revideret oversigt over Folkeoplysningsudvalget pr. 1. september 2016 vedhæftes dagsordenen.

2. Cup Denmark blev afviklet for 16. gang i uge 30. Det er besluttet, at samarbejdet med Cup Danmark ikke fortsætter, og det var dermed sidste Cup Denmark i Ishøj.

3. En undersøgelse i Aalborg Kommune foretaget af Videncenter for Folkeoplysning viser, at aftenskolerne bidrager til kursisternes positive mentale sundhed og trivsel. Undersøgelsen i kommunen viser også enighed om, at aftenskolerne skiller sig positivt ud fra andre fritidsaktiviteter i forhold til fokus på læring og det faglige indhold. Der er blandt andet også enighed om, at aftenskolerne er et rummeligt og samfundsmæssigt vigtigt tilbud.
Nyhedsartiklerne er vedhæftet dagsordenen. Hele undersøgelsen kan downloades i Videncenter for Folkeoplysning's vidensbank - www.vifo.dk/vidensbank.

4. Fritid & Samfund indbyder til Statuskonference 2016 den 24. november 2016 i Vissenbjerg på Fyn. Temaoverskriften er
'Kineserne kommer - nye udfordringer til foreningsliv og folkeoplysning - og de første forsøg på at tackle dem'. Program for konferencen er vedhæftet dagsordenen.
Hvis nogen ønsker at deltage, skal der gives besked til kultur@ishoj.dk senest mandag den 3. oktober. Kultur- og Fritidscentret sørger for en samlet tilmelding.

5. Fritid & Samfund udbyder kurset
’Godkendelse af folkeoplysende foreninger’ onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00 i Ubberud Kultur & Bevægelseshus, 5491 Blommenslyst. Kurset indeholder gennemgang af regler for godkendelse af foreninger​ og drøftelse af de retningslinjer, som kommunerne ligger til grund for godkendelse. Program for kurset er vedhæftet dagsordenen.
Hvis nogen ønsker at deltage, skal der gives besked til kultur@ishoj.dk senest mandag den 12. september. Kultur- og Fritidscentret sørger for en samlet tilmelding.

6. Folkeoplysningsudvalgets julemiddag samt møde afholdes den 20. december 2016 i stedet for den 15. december 2016.

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Fredag den 26. - 27. august blev der holdt Fritidskonference, og turen gik i år til Bornholm.

Sagsfremstilling

Der deltog i alt 78 personer i konferencen herunder repræsentanter fra 32 foreninger.

27 personer fra idrætsforeninger, 24 fra øvrige foreninger, 2 fra de uniformerede korps, 3 fra handicapforeningerne, 4 repræsentanter fra det De almene Boligselskaber, 13 folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og 4 fra administrationen.

Arbejdsgruppen der står for planlægning og gennemførelse af konferencen holder evalueringsmøde tirsdag den 6. september.

Ebbe Rosenberg vil på mødet fremlægge arbejdsgruppens evaluering.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage evaluering og regnskab til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 133.120 kr. til afholdelse af konferencen. Regnskabet forventes fremlagt på mødet.

Bilag

Resume

Der er kommet ansøgning fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley & Beachvolleyklub.
Alle tre foreninger opfylder kriterierne for at søge tilskud fra eliteidrætspuljen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2016 afsat 209.000 kr. til eliteidrætspuljen. Der er ansøgningsfrist den 1. februar og den 1. august med svar henholdsvis marts og september.

Ved første ansøgningsrunde fik Ishøj Cricket Club, Ishøj karate Klub og Ishøj Volley & Beachvolley hver 34.000 kr.

Til anden ansøgningsrunde er der ansøgt om følgende beløb:

 • Ishøj Cricket Club søger om 35.000 kr. – samlet elitebudget er 101.500 kr.
 • Ishøj Karate klub søger ikke om et specifikt beløb – samlet elitebudget er 347.000 kr.
 • Ishøj Volley & Beachvolleyklub søger ikke om et specifikt beløb – samlet elitebudget er 219.800 kr.

Derudover ansøger Ishøj Volley & Beachvolley om ekstraordinært støtte til deltagelse i international turnering. Der søges om et tilskud på 30.000 kr. Da det er en turnering som Ishøj Volley & Beachvolley har kvalificeret sig til, har den ikke været budgetlagt. I turneringen deltager de fire bedste hold fra norden.

De tre foreningers ansøgninger er vedhæftet dagsordenen.

Kriterier for eliteidrætspuljen er:

 • Foreninger med hold der spiller i landets bedste række, eller
 • Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks.) karate, der har medlemmer, som dyrker idræt på højt plan.

Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, afgøres det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen.

Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge de tre foreninger 35.000 kr. hver, og ansøgningen fra Ishøj Volley & Beachvolleyklub om ekstraordinært støtte til deltagelse i international turnering er indarbejdet i bevillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kvindeaktivitetsforening ved formand Hilal Yildiz søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 10 medlemmer, hvor 2 er bosat i Ishøj Kommune.
Den vil tilhøre gruppen af idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er, at styrke kvinders sammenhold i Ishøj, og få dem i bedre form igennem idræt, for at styrke deres helbred.

Foreningen tilstræber at tilbyde aktiviteterne zumba, badminton og svømning.

Ishøj KAF har fået hjælp til opstart af foreningen gennem DGI projektet Foreningskvinderne og modtager et opstartstilskud på i alt 18.000 kr.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen som tilskudsberettiget forening.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet har førstebehandlet budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 mandag den 22. august 2016.

I budgetforslaget er der en ubalance på 57 mio. kr. for budget 2017. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som er forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 4. oktober 2016.

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2017 og overslagsårene.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 godkendes med følgende bemærkninger:

Det indstilles endvidere, at

 1. der udarbejdes forslag til permanente lokaler til Ishøj Bokseklub og Ishøj Boldklub i de lokaler, der tidligere blev anvendt til ’Den Flyvende Kuffert’.
 2. der findes midler til afstandsmarkeringer på løbestier på kommunens grønne områder.
 3. der findes midler til etablering af terrasse ved Foreningshuset Jægerbuen 2 B.

Der er modtaget ansøgninger til anlægsbudgettet:

 • Etablering af lokaler til Ishøj Bokseklub og Ishøj Boldklub – 500.000 kr.
 • Udskiftning af kunstgræsbelægning – 1.500.000 kr.
 • Ishøj Havn – Etablering af havbad – 2.000.000 kr.
 • NIKON – udvidelse af klubhus – 1.500.000 kr.
 • Ishøj Sejlklub/Sydkystens Sejlklub – Udvidelse af klubhuse (køkkenområder) – 600.000 kr.
 • Vandkulturbåden ”Havfruen” – Vedligeholdelse af bådens bund – 500.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

 1. Spørgsmål om mulighed for opsætning af et stoppested/læskur ved Ishøj Havn. Spørgsmålet kan tages op hos Strandparken I/S.
 2. Spørgsmål omkring badebro ved Ishøj Havn. Spørgsmålet kan tages op hos Strandparken I/S.
 3. Henvendelse om at nogle foreninger i Foreningsunionen har brug for et kursus i lokalebookingssystemet.
 4. Spørgsmål omkring mødedisciplin i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.