Referat
Folkeoplysningsudvalget torsdag den 12. december 2019 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

John Romlund vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ole Bjørstorp dagens sang.

Beslutning

John Romlund valgte sangen 'Højt fra træets grønne top'.

Sagsfremstilling

  1. Investeringsoversigt for budget 2020 - 2023 er vedhæftet dagsordenen.
  2. Der er den 14. november 2019 afholdt brugermøde i foreningshuset Vejlebrovej 45B. Referat af brugermødet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 2 til efterretning.
Retningslinjer for brug af Foreningshuset 45B er vedhæftet referatet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 26. november 2019 at behandle sagen igen på decembermødet, hvor begge hockeyklubber inviteres til mødet med henblik på sametablering.

Vestegnens Hockey Klub ved formand Heidi Hansen søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 11 betalende medlemmer, hvor 5 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

  • at tilbyde hockey-interesserede muligheden for at dyrke denne aktivitet, samt gennem sporten at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Vestegnens Hockey Klub er tilknyttet Dansk Hockey Union.

Vestegnens Hockey Klub har været i dialog med Ishøj Hockey Klub inden opstart af den nye forening. Foreningerne har fokus på forskellige målgrupper, hvor Ishøj Hockey Klub er voksne medlemmer, vil Vestegnens Hockey Klub satse på børn- og ungeaktivteter. På den baggrund er Vestegnens Hockey Klub gået videre med at etablere sig som selvstændig forening.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende Vestegnens Hockey Klub som folkeoplysende tilskudsberettiget forening.
Udvalget lægger op til et samarbejde mellem Vestegnens Hockey Klub og Ishøj Hockey Klub.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om et ekstraordinært tilskud på 49.000 kr. inklusiv moms til indkøb af bandereklamer.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beachvolleyklub spiller i volleyligaen for mænd og her stiller forbundet Volleyball Danmark forskellige krav til afvikling af kampe.

For sæson 2018/2019 er der stillet krav om opsætning af bandereklamer rundt om banen til at afgrænse spillefladen. I første omgang stilles der krav om, at der er opstillet 8 bander ved kampafvikling. Slutmålet er 24 bander, men dato for dette er endnu ikke endeligt fastsat.

I henhold til Volleyball Danmarks gældende reglement for bødestørrelser, kan der opkræves 500 kr. pr. manglende bande pr. kamp. Det vil sige en udgift på i alt 4.000 kr., som Ishøj Volley og Beachvolleyklub dog ikke er blevet opkrævet.
Volleyball Danmark anbefaler bander af pap, men Ishøj Volley og Beachvolleyklub ønsker mere fleksible og holdbare bander, som også kan benyttes udendørs ved beachvolleyanlægget.
Ishøj Volley og Beachvolleyklub ansøger på den baggrund om tilskud til bander, som de selv bygger.

Banderne måler 1 x 3 meter, og det er ikke muligt for Ishøj Idræts & Fritidscenter at opbevare disse i eksisterende depoter. Derfor vil banderne blive opbevaret i laden tæt på hallen men skal af foreningen transporteres frem og tilbage ved brug. Banderne kan også stilles til rådighed for øvrige foreninger.

Ydermere kan Volleyball Danmark ikke godkende den nuværende scoringstavle, idet den ikke er opdateret i henhold til de gældende regler. Det er ikke muligt at opdatere scoringstavlen. Ishøj Idræts & Fritidscenter indkøber ny scoringstavle til hal 3, som kan imødekomme kravene til afvikling af volleykampe på liganiveau.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der bevilges 8 bander til Ishøj Volley & Beachvolleyklub, svarende til et tilskud på 20.000 kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et tilskud på 19.600 kr. til indkøb af 8 bander.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 20 bander med en samlet udgift på i alt 49.000 kr. inklusiv moms.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub har ikke mulighed for at medfinansiere købet.

Pr. 01.10.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 18.575 kr.

Bilag

Resume

Fitness Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud på 101.198 kr. inklusiv moms til indkøb af skabe til omklædningsrum.

Sagsfremstilling

Fitness Ishøj har to aflåselige omklædningsrum til rådighed i Ishøj Idræts & Fritidscenter men har oplevet tyveri fra det ene omklædningsrum.

På den baggrund ønsker Fitness Ishøj at sikre medlemmernes ejendele og ansøger om et tilskud til at indkøbe 40 aflåselige skabe.
Der er tale om skabe, som låses med en pinkode, og der er derfor ikke behov for nøgle eller mønter til at låse skabet.

Ishøj Idræts & Fritidscenter har efter dialog med Fitness Ishøj indhentet tilbud på skabe til omklædningsrummene.

Ansøgning og tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der ydes et tilskud på 44.000 kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et tilskud på 44.000 kr. til indkøb af skabe.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om et tilskud på i alt 101.198 kr. inklusiv moms til indkøb af 40 skabe.

Fitness Ishøj lægger op til en medfinansiering på halvdelen af udgiften.

Pr. 05.12.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 465.000 kr., og der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Ole Beckmann anmodede om retningslinjerne for brug af Foreningshuset Vejlebrovej 45B samt antallet af foreninger i Ishøj Kommune.
  2. Jens Hansen orienterede om udfordringer med at rekruttere øvrige foreninger i Foreningsunionen.

Indstilling

Pkt. 1 - 2 til efterretning.
Retningslinjerne er vedhæftet under meddelelser.
Oversigt over antal foreninger i Ishøj Kommune lægges frem på januarmødet.

Beslutning

Tiltrådt.