Referat
Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2018 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokalerne Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Brian Pirmo vælger dagens sang.

På næste møde vælger Kalbiye Yüksel dagens sang.

Beslutning

Brian Pirmo valgte sang nr. 52 'Dejlig er jorden'.

Sagsfremstilling

 1. I henhold til det godkendte budget for 2019 har Center for Kultur og Fritid udarbejdet en budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
  Budgetoversigten er vedhæftet dagsordenen.
 2. Investeringsoversigt for budget 2019 - 20122 er vedhæftet dagsordenen.
  I den markerede version af investeringsoversigten fremgår anlægsprojekterne for Center for Kultur og Fritid og de projekter, som involverer centret.
 3. Der har været afholdt brugermøde i Foreningshuset Vejlebrovej 45B den 6. november 2018. Referat, ordensreglement samt interne regler for brug af Foreningshuset er vedhæftet dagsordenen.
 4. Ishøj Kommune inviterer i samarbejde med DGI til workshop om demensvenlige foreninger.
  Invitation er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Tilføjelse af punkt nr. 5, 6 og 7:

5. DIF støtter med 15.000 kr. op omkring et skoletiltag i Ishøj Kommune, hvor der etableres volleyforløb på skolerne. Tiltaget er en del af Get2Sport samarbejdet med Ishøj Volley & Beachvolleyklub.

6. Uddeling af folder og bogmærker for 'Det sker i Ishøj'.
Uddeling af Kulturiums forårsprogram.

7. På januar mødet drøftes mulighed for en portal, hvor foreninger kan lægge arrangementer op til info for andre foreninger og borgere.

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Budo Sportskarate Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud på 24.000 kr.inkl. moms til indkøb af teknisk udstyr.

Sagsfremstilling

Budo Sportskarate Ishøj søger om tilskud til indkøb af teknisk udstyr, som benyttes ved afvikling af stævner, graduering, træning samt kursus.
Der benyttes en computer og en skærm pr. kampareal, hvor skærmen bruges som scoringstavle/tidtagning.

Foreningen søger om tilskud til indkøb af fire skærme og fire bærbare computere.
Ishøj Karate Klub Ishøj har i 2012 modtaget et ekstraordinært tilskud på 16.000 kr. til indkøb af lignende teknisk udstyr. Foreningen oplyser, at dette udstyr i dag er forældet, både i hardware og software, og ikke lever op til foreningens behov.

Det nuværende udstyr opbevares i Ishøj Idræts & Fritidscenter, og er til rådighed for foreninger i Ishøj Idrætsråd, som måtte ønske at benytte det.
Det nye udstyr vil ligeledes blive opbevaret i Ishøj Idræts & Fritidscenter og kan udlånes til foreninger, som er medlem i Ishøj Idrætsråd.

Ansøgning er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, med det forbehold, at Budo Sportskarate Ishøj selv bidrager med en egenbetaling på minimum kr. 8.000,00. Derudover skal foreningen fremsende oplysninger om nuværende kassebeholdning til Fritids- og Foreningskonsulenten.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud på 16.000 kr. til indkøb af teknisk udstyr, med det forbehold at Budo Sportskarate Ishøj bidrager med en egenbetaling på 8.000 kr. til indkøbet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgift til indkøb af fire computere og fire skærme:

4 computere á 3.000 kr.     12.000 kr.

4 skærme á 3.000 kr.         12.000 kr.

I alt                                     24.000 kr. inkl. moms

Pr. 31.12.2017 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 65.602,09 kr., og der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Trampolinklubben Viben Ishøj ønsker at indkøbe en ny trampolin med 4x4 mm dug og søger om et tilskud på 20.000 kr.

Sagsfremstilling

Trampolinklubben Viben Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud til indkøb af trampolin.

På nuværende tidspunkt råder foreningen over to trampoliner med 4x4 mm dug, som er indkøbt i henholdsvis 2013 og 2014. Foreningens øvrige trampoliner er ældre og med en dug på henholdsvis 4x6 mm og 6x6 mm, hvilket gør en stor forskel når der springes.

Trampolinklubben Viben Ishøj oplever, at når de deltager i konkurrencer, har en del medlemmer svært ved at vænne sig til de nye trampoliner.
På den baggrund ønsker foreningen at udskifte materiel løbende, så de kan holde sig opdateret og tilbyde medlemmerne gode forhold.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud på 20.000 kr. til indkøb af en trampolin.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilbud på en ny trampolin er indhentet hos PE-redskaber og vedhæftet dagsordenen.
Ved indkøb af en ny trampolin vil Trampolinklubben Viben Ishøj sælge deres ældste trampolin til en forventet pris på 10.000 kr.

Trampolin 4x4 mm dug

70.573,75 inkl. moms

Forventet salgspris på gammel trampolin

10.000 kr.

Ansøgt tilskud

20.000 kr.

Foreningens egenbetaling

40.573,75 kr.


Pr. 31.12.2017 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 62.167,92 kr. Foreningen har oplyst, at ved ansøgningstidspunktet udgjorde egenkapitalen 88.810 kr. Heraf forventes en udgift på ca. 12.000 kr. til stævner samt nye dragter for mellem 5.000-10.000 kr.
Der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Der er bestilt herre- og dameskilte ved omklædningsrum ved hallen på Strandgårdskolen.
 2. Manglerne på toiletterne ved hallen på Strandgårdskolen, som blev konstateret på sidste møde, er bragt i orden.
 3. Orientering vedrørende IBUS regnskab.
 4. John Romlund takkede for deltagelsen ved sin 40 års jubilæum i Ishøj Kommune.

 

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.