Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Henrik Olsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Rasmus Ørvad Boné dagens sang.

Beslutning

Henrik Olsen valgte sang nr. 227 'En enkel sang om frihed'.

Beslutning

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Sommerferieaktiviteter er nu offentliggjort på www.detskeriishoj.dk og et postkort sendes ud til skolerne.
  2. Sti-tunnelen der fører Strandparkstien under Ishøj Strandvej er nu åben igen, efter at det siden februar har været nødvendigt at lukke den midlertidigt ifm. ombygning, sådan at der bliver plads til, at letbanen kan passere hen over den, når den åbner i 2025. Tunnelen kan altså nu benyttes igen til at komme til boldbanerne ved boldfælleden "Tundraen".
  3. De nye baner på "Den gamle grusbane", Pumptrack-, multi- og to padelbaner indvies onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.30.
  4. Fritids- og foreningskonsulent Malene Rasmussen er pr. 1. juni 2022 tilbage fra barsel.

Resume

Fritidskonference for foreninger og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer holdes i år i Vejle fredag den 23. september til lørdag den 24. september 2022.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget inviterer hvert andet år alle de tilskudsberettigede foreninger i Ishøj Kommune til Fritidskonference. Konferencen holdes som en tur uden for kommunen.

Formålet med konferencen er:
- at give foreningsledere og folkeoplysningsudvalgets medlemmer et fagligt input
- at give inspiration ved besøg i en anden kommune
- at styrke det sociale fællesskab for herigennem at skabe grobund for at etablere partnerskaber på tværs

Folkeoplysningsudvalget har tidligere godkendt, at fritidskonferencen afholdes i Vejle.
Arbejdsgruppen, der planlægger konferencen, har på baggrund af drøftelser og møde med repræsentanter fra Vejle Kommune udarbejdet et forslag til program. Programmet uddeles og fremlægges på mødet.

Arbejdsgruppen har desuden drøftet antal pladser til turen. Der er max plads til 80 personer, og det har tidligere været kutyme at sende invitationen til Folkeoplysningsudvalget, tilskudsberettigede folkeoplysende foreninger og aftensskoler, almene boligselskaber, lokale handicaporganisationer samt enkelte embedsfolk. Formålet med de forskellige deltagere har været skabe relationer og samarbejder på tværs. Som noget nyt fremlægges forslag til fordeling af pladser på fritidskonferencen.

Det er planlagt at udsende invitation med program i slutningen af juni måned med tilmeldingsfrist søndag den 14. august.
Der kan højst tilmeldes to repræsentanter fra hver af de inviterede foreninger. Optagelse på konferencen sker i den rækkefølge tilmeldingerne modtages. Det prioriteres, at så mange foreninger som muligt deltager, så det kan blive nødvendigt kun at optage én person fra hver forening.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen:

1. at fritidskonferencen i 2022 afholdes fredag den 23. september til lørdag den 24. september 2022.
2. at programmet til fritidskonferencen godkendes og udsendes sammen med invitationen.
3. at der i første omgang reserveres følgende pladser til følgende kategorier:

Folkeoplysningsudvalget

23

Tilskudsberettigede folkeoplysende foreninger og aftenskoler (Udover rep. i FOLU)

43

Almene boligselskaber (Udover rep. i FOLU)

3

Lokale handicaporganisationer (Udover rep. i FOLU)

3

Seniorråd (Udover rep. i FOLU)

1

Ungeråd (Udover rep. i FOLU)

1

Ungdomsskolebestyrelse (Udover rep. i FOLU)

1

Administrationen / embedsfolk (Udover rep. i FOLU)

4

Chauffør

1


Økonomi

Der er i 2022 afsat 141.000 kr. til afholdelse af fritidskonferencen.

Udgifterne er primært i forbindelse med transport, overnatning og forplejning for 80 deltagere, som primært er medlemmer i foreninger og Folkeoplysningsudvalg.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende administrationens anbefaling.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Falcons Cheerleaders har eksisteret siden 2020 som en underafdeling hos Ishøj IF. De ansøger nu om at blive en selvstændig folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes §3 fremgår det, at foreningens formål er:
§3 Foreningens formål er at virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Ishøj Kommune for derigennem at fremme den enkeltes og fælelsskabets sundhed og trivsel, igennem Cheerleading.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Falcons Cheerleaders har eksisteret siden 2020 og blev af Folkeoplysningsudvalget d. 23. marts 2021 godkent som
underafdelingen i Ishøj IF, og dermed også godkendt til lokalelån.

Foreningen ønsker nu at blive en selvstændig folkeoplysende forening. Foreningen har pr. 19. marts 2022 i alt 56 medlemmer, hvor seks er 13 år eller ældre og 46 medlemmer er under 13 år. 41 af medlemmerne er bosiddende i Ishøj Kommune.

Foreningen blev oprettet som en underafdeling til Ishøj IF for at undersøge interessen for cheerleading. Denne interesse er kun vokset, og over de sidste måneder har foreningen fået flere nye medlemmer og dermed oprettet to nye hold. Da Falcons Cheerleaders allerede er godkendt til lokalelån har de haltider på Vibeholmskolen og fra næste sæson også i Idrætscenteret.

Da Falcons Cheerleaders har været en underafdeling hos Ishøj IF, og Ishøj IF derfor har modtaget medlemstilskud på baggrund af Falcons Cheerleaders medlemmer, fordeles medlemstilskuddet for 2022 mellem foreningerne således, at Falcons Cheerleaders modtager medlemstilskud fra det bliver en godkendt folkeoplysende forening og resten af året. Ishøj IF modtager dermed medlemstilskud fra januar 2022 frem til Falcons Cheerleaders godkendelse.

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med formanden for Ishøj IF, som bakker op om, at Falcons Cheerleaders bliver en selvstændig forening.

Administrationens vurdering:
Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt. Det vurderes, at foreningen og dens aktiviteter er tilknyttet til Ishøj Kommune, således at de er lokalt forankret.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at foreningen Falcons Cheerleaders godkendes som en folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune under kategorien Idrætsforeninger.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen Falcons Cheerleaders som en folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune under kategorien Idrætsforeninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. april 2022 godkendt principper for en tværgående forretningsorden for de stående politiske udvalg. På baggrund af drøftelserne i byrådet, har de stående udvalg på møder i maj godkendt en tilrettet forretningsorden.

Med henblik på tilpasning og nogenlunde sammenlignelighed forelægges en revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. juli 2022.

De største ændringer fremgår under afsnittet 'Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse', hvori der blandt andet står, at sagerne indstilles af administrationen til udvalget.

Ændringerne er markeret i det vedhæftede bilag.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at forretningsordenen godkendes.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forretningsordenen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Anmodning om drøftelse af fordeling af haltider.
    Orientering om lokalefordeling, som primært baseres på antal medlemmer.
  2. Spørgsmål om status på husning af ukrainske flygtninge og genhusning af foreninger.
    Status givet. Orientering om kommunens forpligtelser vedrørende de ukrainske flygtninge, samt at der er dialog med foreninger, som er berørte af situationen.

Beslutning

Pkt. 1 - 2 til efterretning.