Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. december 2015 kl. 18:00

Ishøj Idræts && Fritidscenter, kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

John vælger dagens julesang.

På næste møde vælger Wagn Jensen dagens sang.

Beslutning

John Romlund valgte nr. 182: "I sne står urt og busk i skjul".

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

1. Ishøj Ungeråd har besluttet at Jannik Nørskov Beck pr. 1. september 2015 skal repræsentere Ungerådet i Folkeoplysningsudvalget i stedet for Mulla Avci. Ny oversigt over udvalgets medlemmer vedhæftes dagsordenen.

2. VIFO, Videncenter for Folkeoplysning, har en artikel på deres hjemmeside med overskriften "Organisationer ønsker vejledning trukket tilbage". De store folkeoplysende organisationer kræver i et fælles brev til kulturminister Bertel Haarder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning om kommunal folkeoplysningstøtte bliver trukke tilbage. Se mere på www.vifo.dk
.

3. Ishøj Kommune har d. 4. december 2015 modtaget et brev fra DKFS (
Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed ), hvori de på baggrund af en rapport fra Copenhagen Economics fastholder, at der er konkurrence mellem foreningsbaserede centre og den kommercielle sektor. Brevet vedhæftes dagsordenen.

4. Kultur og Fritidscentet orienterer om, at Idrætscentret har flyttet nye/brugte polstrede stole ind i de lokaler Bridgeklubben anvender i Foreningshuset 45B. Ruder10 Bridgeklub havde oprindeligt søgt om et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. til polstrede stole. Bridgeklubben har på den baggrund trukket deres ansøgning tilbage.

5. Orintering fra IBUS: Henning Thomsen er pr. 25. november 2015 fratrådt som formand for IBUS, idet han er stoppet som leder i KFUM Ishøjerne. I den forbindelse er Lissi Myjak valgt som forretningsfører for IBUS indtil generalforsamlingen i februar 2016, hvor der vil blive valgt en ny formand.
På den baggrund ønsker Henning Thomsen også at trække sig som stedfortræder for Benny Naamansen i FOLU. Ny stedfortræder vil blive udpeget på IBUS's generalforsamling.

6. I henhold til det godkendt budget for 2016 har Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
Budgetoversigten vedhæftes dagsordenen.

7. Dansk Handicap Idræts-Forbund fremsender referat af møde den 6. november 2015 med kontatpersoner i Den Fælles Kommunale Idrætspulje. Referatet vedhæftes dagsordenen.

8. Invitation til Breddeidrætskonference uddelt på mødet. Hvis nogen ønsker at deltage skal der gives besked til Marian senest tirsdag den 5. januar. Marian sørger for en samlet tilmelding.

Beslutning

Pkt. 1- 8 TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældrecentret fremsender forespørgsel om muligheden for lån af et foreningslokale til at afholde cafearrangementer under projekt Ældres Netværk.

Det oplyses, at projekt Ældres Netværk er et projekt støttet med midler fra finansloven siden 2014, og midlerne er nu blevet permanente. Den første cafe startede op i Vejleåparken i maj 2014, og indtil videre er der oprettet tre cafeer.

Cafe arrangementerne er åbne for alle der går hjemme i hverdagen og formålet er at forebygge og modvirke ensomhed ved at styrke det social netværk på tværs.
Projektet arbejder bl.a. sammen med Seniorrådet og Ældresagen.

Der forespørges om mulighed for lån af et lokale én dag om ugen (onsdag) på Strandvangen. Der er brug for et lokale med køkkenfaciliteter, da et af formålene er at mødes og
lave mad og spise sammen.

Kultur og Fritidscentet kan oplyse, at Hus C på Strandvangen er ledig onsdag og kan stilles til rådighed fra kl. 8.00 til 16.00.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at projekt café arrangementer under Ældres Netværk tilbydes lån  af Hus C på Strandvangen onsdage fra kl. 8.00 til 16.00 fra 1. januar 2016 til 31. juli 2016.

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Kultur- og Fritidscentret søger om tilskud på 78.750,00 kr. inklusiv moms til reparation af cricketkastegård efter skader fra snestorm d. 28/29. november 2015.

Sagsfremstilling

Cricketkastegården ved Ishøj Idræts- og Fritidscenteret blev for ca. tolv år siden bygget af Virklund Sport A/S. Siden da er kastegården primært blevet brugt af Ishøj Cricket Club til træning.
Ishøj Idræts- og Fritidscenteret oplevede søndag d. 28/29. november 2015, at der var sket enorme skader ved kastegården efter fald af store mængder sne. Nettet til buret var blevet presset af snemassen, så stålstolperne gav efter.
Kastegårdens tre stolper er knækket, og to stolper er blevet skæve. Ishøj Kommune har kontaktet sit forsikringsselskab, men selskabet kan ikke dække skaderne.
Virklund Sport A/S har afgivet et prisoverslag på reparation af cricketkastegården. Følgende tilbud er givet:

-    Anstilling og drift af arbejdsplads.
-    5 stk. ødelagte stålsøjler opgraves og lægges i depot på matriklen.
-    Al eksisterende net nedtages og lægges i depot på matriklen.
-    Levering og opsætning af 5 stk. nye galvaniserede stålstolper.
-    Levering og montering af nyt net til bur.
-    Oprydning og afrigning af arbejdsplads.

Udgiften på tilbuddet er på 78.750,00 kr. inklusiv moms.
Billeder af skaderne og prisoverslag fra Virklund Sport A/S vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge restbeløbet på puljen for ekstraordinære tilskud til reparation af cricketkastegården.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der resterer 58.324 kr. i puljen for ekstraordinære tilskud i 2015. Der er således budgetmæssig dækning på ekstraordinære tilskud for en stor del af udgiften. De resterende ca. 5.000 kr. kan afholdes af Idræts & Fritidscentret (de nævnte beløb er ex. moms)

Bilag

Beslutning

Intet under eventuelt