Referat
Folkeoplysningsudvalget torsdag den 15. december 2022 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Dagens sang vælges af Asmat Ullah.

Næste gang vælger Carsten Alberg dagens sang.  

Beslutning

Asmat Ullah valgte sang nr. 181 'Sneflokke kommer vrimlende'.

Beslutning

Link til pkt. 5:
https://ishoj.dk/borger/byplanlaegning/helhedsplaner/helhedsplan-for-omradet-ved-idraetscenteret-og-den-nye-letbanestation/


Tilføjelse af punkt nr. 7:
Fremlæggelse af tidsskriftet Spektrum fra Dansk Oplysnings Forbund.

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Medlemsblad fra Fritid & Samfund er vedhæftet dagsordenen. Se bl.a. den nye vejledning fra Finanstilsynet, som skal give mindre sved på panden hos foreningerne i deres kontakt med banken.
 2. Ishøj Byråds beslutning om at tildele Ishøj Karate Klub træningstid i gymnastiksalen i Idrætscentret i en prøveperiode, forventes at opstarte efter vinterferien og frem til sommerferien. Der er en igangværende dialog med foreninger og skoler, der har bookinger i gymnastiksalen om at finde gode alternativer til afvikling af aktiviteter samt opbevaring af materiel.
 3. Trampolinklubben Viben har ikke kunnet opretholde deres aktiviteter i denne sæson grundet trænermangel. Deres træningstider i hal II tildeles Falcons Cheerleaders og Ishøj IF. Hallen er fortsat opdelt og deles med Ishøj Gymnastikforening.Trampolinklubben Viben arbejder på at opstarte træning igen i den nye sæson.
 4. Efter renovering af halgulv og den tilstødende vandskade er Gildbroskolens hal og sal igen åben. Foreninger kan benytte hal og sal fra onsdag den 7. december. Det midlertidige nødplan bortfalder og den godkendte sæsonfordeling træder i kraft pr. 7. december.
 5. Der er igangsat afdækning af muligheder og potentialer for helhedsplanen for idrætsområdet ved Ishøj Idræts & Fritidscenter og den nye letbanestation.
 6. I en ny rapport fra Videncenter for Folkeoplysning kigges der nærmere på de dele af fritidslivet, der ikke er idræt. Den viser, at særligt de voksne dyrker kreative aktiviteter i deres fritid, mens børnenes foretrukne aktivitet er musik og sang. Rapporten viser desuden, at de fleste danskere kombinerer idræts- og fritidsaktiviteter. Artikel om danskernes fritidsliv kan læses her.
  Rapport om danskernes fritidsvaner 2020 er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrung af en ansøgning fra en idrætsforening, hvor der søges om tilladelse til opsætning af reklamer og navngivning af idrætsfacilitet, har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet retningslinjer herfor, jf. sag 79, der er vedlagt dagsordenen i bilag og godkendt en høringsproces for reklameregulativet.

Reklameregulativet er forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde den 22. november og udvalget har haft mulighed for at indgive kommentarer til høringssvar, inden der afgives endeligt høringsvar på mødet.

Reklameregulativet har ligeledes været til høring i Ishøj Idrætsråds og deres høringssvar er vedlagt dagsordenen i bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget vil på baggrund af høringssvarene arbejde videre med reklameregulativet i januar, hvorefter det forelægges til endelig godkendelse i Ishøj Byråd.

Ishøj Idrætsråds indstilling af vedlagt dagsordenen.

Lovgrundlag

De lovmæssige rammer tager afsæt i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (reklameloven), samt markedsføringsloven, hvor kommunen har pligt til at sikre, at reklamen overholder lovgivningen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afgiver hørringssvar.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget støtter op om Idrætsrådets høringssvar.

Folkeoplysningsudvalget indstiller endvidere,

 • at det bør afklares, om klubber/foreninger kan få juridisk bistand til indgåelse af sponsoraftale - fx via eget forbund, kursus eller kommunen. Og at det afklares, hvor ansvaret ligger henne, hvis der kommer juridisk efterspil. 
 • at det bliver tydeligt for foreninger/klubber, hvordan reklamer skal udformes i forhold til størrelse med videre, og hvor de kan placeres på de enkelte faciliteter 
 • at det afklares, om regulativet også kan omfatte kommunale faciliteter for kultur og spejder.
 • at eksempel 1 for navngivning af facilitet (pkt 11) anvendes. Den giver mulighed for flere sponsoraftaler på en facilitet og gør det nemmere at håndtere navneændring ved ophør af sponsoraftale.
  Der vurderes en risiko ved eksempel 2 og 3 i forhold til opståelse af uheldige misforståelser. 

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har sendt reklameregulativ til høring i Folkeoplysningsudvalget, hvor der afgives høringssvar på mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 22. nov. sag. nr. 85 og vedtog en fordeling af tilskud til aftenskolerne i 2023. Administrationen er efterfølgende blevet bekendt med, at der var fejl i det fremsendte materiale, hvorfor sagen efter aftale med formanden genbehandles, idet det påvirker administrationens forslag til fordeling. I nedenstående fremgår opdaterede oplysninger for ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2023.

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt.

Oplysningsforbundene AOF Center Storkøbenhavn og FOF Køge Bugt har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2023. Begge har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest", som folkeoplysningsloven foreskriver.

Ishøj Oplysningsforbund har ikke ansøgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2023, og de har oplyst administrationen at oplysningsforbundet nedlægges.

FOF Køge Bugt og AOF Center Storkøbenhavn oplyser begge, at de forventer en øget aktivitet i 2023. I og med at tilskudfordelingen kun sker til to aftenskoler, er det i høj grad muligt at imødekomme deres ansøgninger. I vurderingen lægges der vægt på deres tidligere aktiviteter, økonomi, fremtidige forventninger til aktiviteter mv.

Center for Kultur og Fritid har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2023.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Økonomi

I det godkendte budget for 2023 er der afsat 156.000 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 160.000 kr.

I vedhæftet bilag fremgår forslag om at yde et samlet tilskud til AOF Center Storkøbenhavn på 38.000 kr. og FOF Køge Bugt på 118.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Jørn Højmark og Merete Larsen deltog ikke i sagsbehandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Fordeling af tilskud for folkeoplysende voksenundervisning i 2023.

Bilag

Beslutning

 1. Orientering om at kommunens hollandske venskabsby Waalre ønsker at opsige samarbejdet pga. manglende økonomiske midler til at fortsætte.
 2. Drøftelse om afbud i Folkeoplysningsudvalget.
 3. Spørgsmål om affaldssortering i klubhuse herunder ved tennisklub.


Pkt. 1 - 3 til efterretning.