Referat
Folkeoplysningsudvalget torsdag den 16. december 2021 kl. 18:00

Ishøj Idræts- & Fritidscenter, kursuslokale 1+2, Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Brian Pirmo vælger dagens sang.

Beslutning

Brian Pirmo valgte skriftligt sang nr. 57: 'Julen har bragt velsignet bud'.

Beslutning

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om det nye Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2022.
 2. Der har den 14. oktober 2021 været afholdt møde med fodboldklubberne vedrørende en banefordeling for brugen af kunstgræsbanerne - gældende for sæson 2021/2022. Banefordelingen er vedhæftet dagsordenen.
 3. Brohuset har i weekenden den 19. til 21. november 2021 været benyttet af flere foreninger. Søndag formiddag d. 21. november er følgende blevet indberettet:

  - at Brohuset potentielt har været anvendt til ikke-foreningsaktiviteter i løbet af weekenden
  - at Brohuset ikke var efterladt i acceptabelt opryddet stand
  - at Brohuset i nogen grad havde lidt materielskade (defekt indgangsdørsautomatik, slæbespor i det nye gulv og skade på adgangen til lydanlæg i salen).

  Center for Kultur og Fritid er i dialog med alle de foreninger, der har benyttet Brohuset i weekenden op til indrapporteringen af skader. Møder er nedsat, og når der kommer endelig afklaring, vil de berørte foreninger orienteres om følgerne, herunder eventuelle advarsler i relation til brugen af Brohuset, og hvordan misligholdelse af facilitetens ordensregler såvel som misligholdelse af regler for foreningsbenyttelse af kommunale foreninger, kan medføre fratagelse af netop denne adgang.

  Konstateringerne fra weekenden giver Center for Kultur og Fritid anledning til at optimere formalia og praksis omkring foreningers benyttelse af de kommunale foreningslokaler i Brohuset.

  Folkeoplysningsudvalget vil få nærmere orientering, når der er afklaring på sagen.
 4. Specialsportsguiden for sæson 2021/22 er nu færdigarbejdet efter forsinkelse grundet covid-19.
  Specialsportguiden er en del af resultatet af samarbejdet i Den Fælleskommunuale Handicapidrætspulje, hvor Ishøj Kommune har en plads i sytregruppen. Ishøj Håndbold Klub og Ishøj Svømmeklub er med i guiden og har hold til børn og unge med særlige behov. Der er åbnet op for, at andre foreninger end idrætsforeninger kan søge puljen; fx. spejdere og FDFere. Specialsportsguiden omdeles på mødet.

Bilag

Resume

Ishøj Oplysningsforbund ansøger om et forhøjet tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2022.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. november 2021 blev ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2022 behandlet.
Folkeoplysningsudvalget vedtog at bevilge 96.000 kr. til FOF og 39.000 kr. til AOF og lagde op til at yde et tilskud på 13.000 kr. til Ishøj Oplysningsforbund (ISOF).

ISOF argumenterede for berettigelsen til et højere tilskud og Folkeoplysningsudvalget vedtog, at opfordre Ishøj Oplysningsforbund til at søge om yderligere dækning af udgifter til voksenundervisning i 2022.

ISOF har den 7. december fremsendt en ansøgning om forhøjet tilskud, som er vedhæftet dagsordenen.
I ansøgningen fremgår, at ISOF i 2022 ansøger om yderligere 6.000 kr. til dækning af lønudgifter til voksenundervisning i 2022 i forbindelse med mindfulness hold (handicapundervisning).
Tidligere forslag til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2022 er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

I 2021 fik ISOF bevilget 13.000 kr. og har en tilskudsberettiget lønsum på 20.263 kr. i henhold til forventet regnskab 2021.

Ansøgning om lønsumstilskud for 2022 udgør 25.000 kr., hvor Folkeoplysningsudvalgets har ydet 13.000 kr.

Der er ikke budgetmæssig dækning for at yde et øget tilskud fra puljen tilskud til folkeoplysende vokseundervisning.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge Ishøj Oplysningsforbund yderligere 6.000 kr. som tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Frømandsklubben Nikon ansøger om tilskud til anskaffelse af ny dykkerbåd på 44.000 kr. Den samlede anskaffelsespris på dykkerbåden er 450.000 kr.

Sagsfremstilling

Frømandsklubben NIKON anfører i ansøgningen, at de nuværende to både er for små og vil indgå som financiering af indkøbet af den nye dykkerbåd. Den nye dykkerbåd er større og mere sødygtig til sejlads i vand ved større bølger end de nuværende både og vil derfor være en fordel for klubbens medlemmer og i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer. Endvidere er der er en række fordele herunder sikkerhedsmæssige, der er listet op i klubbens ansøgning af 2. november 2021.

Foreningen vil selv deltage i financiering af købet af den nye dykkerbåd med forskellen mellem anskaffelsesprisen på 450.000 kr. og det ansøgte tilskud på 44.000 kr. Økonomien er der redegjort for i ansøgningen.

Ansøgningen af 2. november 2021 med bilag vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ansøgninger til puljen for ekstraordinære tilskud for 2021 vedhæftes dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at Frømandsklubben Nikon bevilges et ekstraordinært tilskud på 44.000 kr. til anskaffelse af ny dykkerbåd.

Økonomi

Puljen til ekstraordinære tilskud for 2021 udgør 199.000 kr. Oversigt over tilskud, der tidligere er bevilget i 2021 vedhæftes dagsordenen.

Restbeløb i puljen til ekstraordinære tilskud er pr 10. november 2021 kr. 106.031,75.
En positiv tildeling af midler fra puljen vil fordre dispensation fra formuekravet om at klubbens bankbeholdning ikke overstiger kr. 40.000. Klubbens frie midler udgør i følge regnskabet for 2020 37.138,36 kr. Der er formåls bestemte hensættelser på 123.020,50 kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Sydkystens Sejlklub søger om ekstraordinært tilskud på kr.106.991,31 incl. moms som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med udvidelse af klublokale.

Sagsfremstilling

Sydkystens Sejlklub har oplevet markant medlemsfremgang fra 200 til 400 medlemmer. Dette medfører pres på foreningslokalerne, hvorfor Ishøj Kommune udbygger foreningens klublokaler med medfinanciering fra Sydkystens sejlklub (se ansøgningsbilag for yderligere detaljer ang. financieringsfordeling).

Byggeriet af Sydkystens Sejlklubs tilbygning til eksisterende klublokale pågår. I forbindelse med tilbygningen er der tilkommet en række uforudsete udgifter såvel som en forudset ekstraudgift.

 • En række elementer, såsom flytning af kompressorer, fremføring af vand, flytning af køkkenudstyr og afløb til og fra køkkenskurvogn var ikke indregnet i byggeentreprisen og foreningen står med en uforudset og udækket regning på kr. 64.991,31 incl. moms.
 • En udgift til leje af køkkentrailer, for at sikre Restaurant Kabyssens aktiviteter under ombygningen, var forudset på kr. 42.000 incl. moms.

Sydkystens Sejlklub søger således om sammenlagt kr. 106.991,31 incl. moms fra den ekstraordinære pulje. Puljens restbevilling pr 10. november 2021 er kr. 106.031,75.

Sydkystens Sejlklubs formue er pr. september 2021 kr. 626.000.
Efter tilendebragt udbygning, forventer klubben at have anvendt i alt ca. kr. 700.000 af foreningens midler på medfinanciering og indretning af lokaler og spiseområde herunder etablering af industrikøkken.

Da foreningens formue for nuværende overstiger kr. 40.000 vil en tildeling af midler fra puljen til udviklingsarbejder og ekstraordinære tilskud kræve dispensation fra formuekravet.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at tilskuddet ikke imødekommes, da ansøgningen ikke er foreneligt med tilskudskriterierne.

Økonomi

Der ansøges om i alt kr. 106.991,31 incl. moms

 • kr. 64.991,31 i uforudsete udgifter til flytning af køkkenfaciliteter, kompressorer og vandinfrastruktur fra nedrevne lokaler til midlertidig køkkenskurvogn, så Restaurant Kabyssens aktiviteter kunne videreføres
 • kr. 42.000 i forudsete udgifter til leje af køkken skurvogn

Restbeløb i puljen til ekstraordinære tilskud er pr. 10. november 2021 kr. 106.031,75.
En positiv tildeling af midler fra puljen vil fordre dispensation fra formuekravet om at klubbens bankbeholdning ikke overstiger kr. 40.000.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge restbeløbet af puljen til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med udbygningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

 1. Brian Pimo spurgte skriftligt ind til rengøringen i Strandgårdskolens hal. Center for Kultur og Fritid er i dialog med skolen med henblik på udbedring.
  Center for Kultur og Fritid opfordrer generelt til at henvende sig til centret, hvis der ønskes afklaring eller udbedring af enkelte forhold på kultur- og fritidsområdet.
 2. Brian Pirmo udtrykte skriftligt ønske om Ishøj Idrætsråds inddragelse i arbejdet om ny hal og tilknyttede faciliteter ved Vibeholmskolen.
 3. Brian Pirmo takkede udvalget for godt samarbejde og ønskede god jul og godt nytår.
 4. Ebbe Rosenberg foreslog, at når foreninger oplever udfordringer på skolerne, bør de tage fat i pedellen på den enkelte skole for nærmere afklaring og udbedring.
 5. Henrik Olsen spurgte ind til konstitueringen af Folkeoplysningsudvalget.
 6. Michael Krøll Eriksen takkede Kulturium for deres indsats i forbindelse med vaccination hos dem.

Beslutning

Pkt. 1 - 6 til efterretning.