Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Murat Kütük vælger dagens sang.

På næste møde vælger Kalbiye Yüksel dagens sang.

Beslutning

Murat Kütük valgte sang nr. 220 'Jens Vejmand'.

Beslutning

Pkt. 1 - 8 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Center for Kultur og Fritid har den 13. januar 2022 sendt brev til foreningerne i Ishøj vedrørende indstillinger til priser i forbindelse med pokalfesten for 2022. Brev med kriterier til priserne er vedhæftet dagsordenen.
 2. Center for Kultur og Fritid har på mail den 7. februar 2022 indkaldt til valg af stedfortrædere ved vakante pladser i Folkeoplysningsudvalget. Indstillingsfrist er den 21. februar 2022.
 3. Gulvet på Gildbroskolens hal skal udskiftes. I den forbindelse er der ved at blive udarbejdet en nødplan for brugerne af hallen.
 4. Fritid&Samfunds medlemsblad 'Kultur og Fritid' nr. 3 og nr. 4 er vedhæftet dagsordenen.
  Medlemsblad nr. 3 indeholder blandt andet en artikel om folkeoplysningsloven holder til tidens test. Medlemsblad nr. 4 handler om fortolkninger og kommentarer til folkeoplysningsloven.
 5. Programmet for vinterferieaktiviteter i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsorden. Programmet er mindre og anderledes i år på grund af pandemien.
 6. Marie Bukh Dreier tiltræder som ny kulturchef pr. 1. marts 2022.
 7. Center for Kultur og Fritid har pr. 1. februar 2022 fået ny barselsvikar som foreningskonsulent. I forbindelse med Christian Kunsemüllers ansættelsesophør træder Amalie Sejersdahl til som barselsvikar for Malene Rasmussen frem til 1. juni 2022.
 8. Get2Sport koordinator Emil Ballisager har fået nyt job og har fra den 1. februar fratrådt sin stilling.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer og tilforordnede præsenterer sig.

Sagsfremstilling

Alle medlemmer og tilfordnede i Folkeoplysningsudvalget fortæller, hvem de er, og hvem de repræsenterer.
Der kan medbringes materiale til uddeling eller sendes materiale til senere vedhæftning på referatet.

Selvom udvalgsmedlemmerne og de tilforordnede er forskellige og repræsenterer forskellige organisationer, har Folkeoplysningsudvalget et samlet ansvar for hele det folkeoplysende arbejde i Ishøj Kommune. Denne tilgang har medført et aktivt og eftertragtet foreningsliv i Ishøj.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage præsentationen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Covid-19 har medført nedlukninger, aflysninger og forsamlingsforbud i 2021. Det har gjort det svært for foreningslivet og voksenundervisning at fuldføre deres aktiviteter, hvilket har betydet aflysning af undervisning, medlemsnedgang og en påvirket økonomi. Sagsfremstillingen omhandler dermed både medlemstilskud 2022 og regnskab for voksenundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Nedlukningen og forsamlingsforbuddet har ikke gjort det muligt for foreningslivet og voksenundervisningen at opretholde og gennemføre alle planlagte fysiske aktiviteter, undervisning og møder. Derfor har mange medlemmer meldt sig ud af foreningslivet, og voksenundervisningsområdet har ikke kunne gennemføre den undervisning, der har været planlagt.

På voksenundervisningsområdet fik aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere voksenundervisning i Ishøj Kommune i 2021. I henhold til retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for foregående år fremsendes senest 1. april året efter. På baggrund af Kulturministeriets brev med hjemmel til at fortsætte kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler, mv., kan Folkeoplysningsudvalget vedtage at yde tilskud efter de opringelide aftaler og ikke kræve tilbagebetaling af ubrugte restmidler på det folkeoplysende voksenundervisningsområde. Samme aftale blev vedtaget af Folkeoplysningsudvalget i 2021.

I sagen om medlemstilskud er særligt nogle foreninger hårdt ramt, da de ikke har haft mulighed for at gennemføre den enkelte aktivitet og dermed mistet kontingentindtægter og indtægter ved afholdelse af arrangementer og stævner. Senest den 31. marts skal folkeoplysende foreninger i Ishøj Kommune have indberettet medlemstal pr. 31.12.2021. Her forventes det, at der vil være medlemsnedgang eller status quo i medlemsantal for 2021 i en del foreninger. Center for Kultur og Fritid besluttede den 23. februar 2021 en løsning, hvor folkeoplysende foreninger fortsat skulle indberette de faktiske tal for 2021, men foreningerne som minimum ville få udbetalt samme tilskud i 2021 som i 2020. Center for Kultur og Fritid indstiller igen i år, at Folkeoplysningsudvalget skal drøfte, hvorvidt behovet for støtte fortsat er nødvendigt at dække, således at foreningerne er sikret et minimumstilskud som forrige år.

Økonomi

Reguleringen af tilskud til foreninger kan dækkes inden for den folkeoplysende budgetramme.

Indstilling

Folkeoplysingsudvalget vedtager, at der ikke skal ske en tilbagebetaling af restkommunale tilskud til aktiviteter og lokaler mv. fra aftenskolerne til Ishøj Kommune. Endvidere besluttes det, at foreninger der er gået ned i medlemstal sikres samme medlemstilskud som 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

AOF Center Storkøbenhavn ønsker at fusionere med AOF Vestegnen og søger derfor om godkendelse som folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning hjemmehørende i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

AOF Vestegnen har det seneste år samarbejdet med AOF Center Storkøbenhavn om gennemførelse af folkeoplysning og aftenskolekurser i kommunerne Albertslund, Høje Taastrup, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk. Dette samarbejde har haft god effekt og skabt basis for at intensivere samarbejdet yderligere. Således har bestyrelserne for hhv. AOF Vestegnen og AOF Center Storkøbenhavn besluttet at arbejde frem mod en fusion af de to foreninger. Fusionen er allerede godkendt i de øvrige vestegnskommuner.

AOF Vestegnen har haft svært ved at få økonomien til at løbe rundt, og haft underskud de sidste par år. Formålet er derfor at skabe en stærkere forening, hvor administrationen er samlet, men det lokale fortsat prioriteres højt.

Prioriteringen af det lokale viser sig blandt andet ved etablering af nye lokalråd, som arbejder tæt sammen med AOF Center Storkøbenhavns administration og bidrager til udvikling og lokal forankring af aktiviteter på Vestegnen. Ishøj er repræsenteret i lokalrådet for Vestegnen, hvor formanden for dette lokalråd sidder i bestyrelsen.

AOF Center Storkøbenhavns nuværende vedtægter dækker allerede Ishøj, og de fastholdes indtil nye træder i kraft. I de nye vedtægter vil der være tilføjelser for at tydeliggøre ambitioner og vigtigheden af lokalforankring.

I Ishøj forventes samme udbud og aktivitetsniveau som hidtil, hvortil der arbejdes på nye aktivitetstilbud.

Folkeoplysningsudvalget i Ishøj godkendte i 2003 AOF Vestegnen som folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning, da AOF foreningerne i Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk blev nedlagt og i stedet samlet under AOF Vestegnen grundet administrative og økonomiske hensyn.

Vedtægter, overdragelsesaftale, oversigt over lokalråd samt notat om tilhørsforhold, lokalforankring, aktiviter og organisering er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har i november 2021 godkendt fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2022. Med henvisning til fusionssagen blev 39.000 kr. reserveret til aftenskolen såfremt AOF Center Storkøbenhavn bliver godkendt som tilskudsberettiget i Ishøj.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende AOF Center Storkøbenhavn som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning hjemmehørende i Ishøj Kommune. 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2022/2023.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslaget til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2022/2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i henhold til budgetaftalen for 2022-2025 vedtaget, at venskabsbysamarbejdets budget skal reduceres med 0,15 mio. kr. Sagen er sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget og foreningslivet, før Ishøj Byråd endeligt skal beslutte, hvordan besparelsen skal ske.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden 1985 haft venskabsbyer i Europa. Haninge var den første by, herefter fulgte Trzebinia (1992), Bad Salzungen (1994), Svedala (1998), Cihanbayli (2006) og Waalre fra 2016.

Der er i byrådets aftale om budgettet for 2022-2025 en politisk anbefaling om halvering i antallet af venskabsbyer fra 6 til 3, som er et gennemsnit for danske kommuner.

Brev om høring vedrørende reduktion af Ishøj Kommunes venskabsbysamarbejde er sendt ud til foreningerne. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
Notat med indkomne høringssvar fra foreninger er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftaler med de 6 venskabsbyer.

Økonomi

Der henvises til budgetaftalen for 2022-2025, hvor venskabsbysamarbejdets budget skal reduceres med 0,15 mio. kr. årligt.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der bevares mulighed for tilskud til foreningsaktiviteter til så mange venskabsbyer som muligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Brian Pirmo mindede om, at der på et senere møde skal kigges på de resterende vaccinemidler.
 2. Jørn Højmark spurgte om, hvad en borger koster, når vedkommende benytter svømmehallen. Der blev efterspurgt en eventuel opgørelse over driftsudgifterne i forhold til indtægterne.
  Spørgsmålet kan tages op igen på et senere år, når coronasituationen er ovre, og der dermed kan laves en reel opgørelse.
 3. Jens Hansen orienterede om flere henvendelser fra Foreningsunionens genneralforsamling. Det drejer sig primært om driften og foreningsbrugen i Brohuset. Henvendelserne sendes skriftligt til Center for Kultur og Fritid, hvor der vil blive taget hånd om det.
 4. Mette Grentoft oplyste, at tilgængeligheden ved Brohuset er besværlig.
 5. Drøftelse om byggeprocessen for Brohuset og den indvendige drift.
 6. Bjarne Boje udtrykte tilfredshed med brugen og driften i Brohuset.
 7. Mette Grentoft opfordrede til at Handicaprådet og Tilgængelighedsrådet blev medtænkt i det videre arbejde med byggeprocessen for Brohuset og udearealerne.

Beslutning

Pkt. 1 - 7 til efterretning.