Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:30

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Bjarne Børgesen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Györgyi Csato dagens sang.

Indstilling

Bjarne Børgesen valgte sang nr. 20 "I skovens dybe, stille ro".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Byråd har efter anmodning besluttet, at Kurt Telander træder ud af Folkeoplysningsudvalget, og at Egon Madsen som personlig stedfortræder indtræder i udvalget som medlem.
  Revideret medlemsoversigt er vedhæftet dagsordenen.
 2. Ishøj Idrætsråd har den 2. november godkendt mødekalenderen for rådet i 2017. Kalenderen er vedhæftet dagsordenen.
 3. Fritid & Samfunds tidsskrift udkommer nu i pdf-udgave.
  Tidsskriftet "Kultur & fritid" nr. 2 / 2016 er vedhæftet dagsordenen. I dette nummer er fokus: På mål for det lokale.
 4. Fremlæggelse af tidsskrift på mødet:
  Uddannelsesbladet 2016 nr. 7
 5. Kultur og Fritidscentret sender i slutningen af året en mail til oplysningsforbundene om, at der fremover vil blive afregnet mellemkommunale refusioner til andre kommuner én gang om året.

Indstilling

Pkt. 1 - 5 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2017.

Folkeoplysningsudvalget holder møde den 4. tirsdag i hver måned med undtagelse af september måned og december måned. Juli måned er mødefri.
Det foreslås, at der holdes besigtigelsestur i forbindelse med april mødet, og at FOLU's interne konference samt møde holdes den 22. - 23. september.

Forslag til mødekalender 2017 vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslag til mødekalender for 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt. Ansøgning skal fremsendes senest 1. november.

Sagsfremstilling

Oplysningsforbundene AOF Vestegnen, FOF Køge Bugt, Ishøj Musikforening og Ishøj Oplysningsforbund har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2017. Alle har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest" som folkeoplysningsloven foreskriver.

Kultur og Fritidscentret har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2017.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at forslag til fordeling godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I det godkendte budget for 2017 er der afsat 211.830 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 274,492 kr. Kultur og Fritidscentrets forslag til fordeling af tilskud er lavet med udgangspunkt i det forventede regnskab for undervisningsvirksomhed for 2016, med undtagelse af tilskuddet til Ishøj Musikforening som fastholdes på tidligere års niveau.

Bilag

Resume

Foreninger der ikke kan få anvist kommunale lokaler har i henhold til folkeoplysningsloven mulighed for at søge om lokaletilskud til leje eller driftsudgifter af egne lokaler eller faciliteter.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 9.-10. september 2016 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om der skal ydes lokaletilskud til foreninger, som ønsker kontinuerlig leje af kommunale faciliteter uden for kommunegrænsen. Dernæst blev det diskuteret hvilke krav der stilles til aktiviterne, samt om der er forskel på enkeltstående og kontinuerlige aktiviteter.

To grupper var enige om, at såfremt der opstår en udefrakommende og uforudset ændring af den nuværende lokalesituation, kan der bevilges lokaletilskud til foreningen, hvis der ikke kan anvises andre lokaler i kommunen. Disse grupper mente ligeledes, at der i disse situationer kan ydes tilskud til kontinuerlige aktivteter. Den sidste gruppe var af den holdning, at der ikke kan ydes lokaletilskud til kontinuerlige aktiviteter i en anden kommune.
Der var enighed om, at der skal være tale om foreningens kerneaktivitet, for at der kan ydes et lokaletilskud.

Foreninger der ikke tidligere har været godkendt til særlige lokaletilskud skal ansøge om dette.

Oversigt over tildelte lokaletilskud i perioden 2013-2016 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

 • såfremt der opstår en udefrakommende og uforudset ændring af den nuværende lokalesituation, kan der bevilges lokaletilskud til foreningens kerneaktivitet.
 • såfremt der er tale om særlige ansøgninger der ikke følger generelle regler, skal der ansøges om særlig bevilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budget for lokaletilskud i 2017 udgør 545.520,00 kr.

Lovgrundlag

I følge Folkeoplysningslovens §25 kan Byrådet træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftudgifter til nye lejemål i haller. Hvis en forening én gang er godkendt til lokaletilskud til haller, og foreningen kontinuerligt søger om tilskud til samme hal, kan foreningen ikke udelukkes fra tilskud. Endvidere kan Byrådet undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler og lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Bilag

Resume

Godkendte foreninger kan som hovedregel få tilskud til kurser arrangeret af hovedorganisationerne på de forskellige områder. Der ydes et tilskud på 75 % af kursusudgiften, dog max. 2.000 kr. pr. person samt et transporttilskud.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 9.-10. september 2016 blev der under gruppearbejdet diskuteret, om tilskudsloftet på 2.000 kr. pr. person skal ændres eller fastholdes. Derudover blev det diskuteret, om der kan ydes tilskud til overnatning, når det ikke er en del af den samlet kursuspakke.

To grupper mente, at beløbet skal forblive uændret, hvorimod den sidste gruppe mente, at det bør reguleres årligt i forhold til den almindelige prisregulering.

Svarene vedrørende tilskud til overnatning var meget divergerende, men er sammenfattet i nedenstående:

 • Der kan kun ydes tilskud, når overnatning er inkluderet i kurset.
 • Udgiften til overnatningen er afgørende for, om der kan ydes tilskud til overnatning.
 • Der kan ikke ydes tilskud til overnatning inden for en radius på 30 km.

Oversigt over tildelte tilskud til leder- og instruktørkurser i perioden 2013-2016 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

 • beløbsgrænsen fastholdes, men reguleres efter nettoprisindekset (2016 = 100).
 • der kun kan ydes tilskud til overnatning, når overnatningen er inkluderet i kursustilbudet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det er muligt for foreninger at ansøge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til afholdelse af stævner, som en del af puljen til "udviklingssarbejder, nye initiativer samt ekstraordinære tilskud til foreninger". I enkelte tilfælde er der bevilget et særligt tilskud til foreninger, hvor tilskuddet er blevet optaget i budgettet.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets konference den 9.-10. september 2016 blev der under gruppearbejdet diskuteret retningslinjer for bevilling af særlige tilskud i forbindelse med stævner. De tre grupper kom med tre følgende forslag:

 • Der tages individuel stilling til hver ansøgning om særligt tilskud til afholdelse af stævner.
 • Foreningen skal aflevere troværdige budgetter og kan søge om underskudsgaranti.
 • Der kan ydes støtte til kickstart af stævner over tre år, hvorefter stævner skal kunne hvile i sig selv.

Ved afholdelse af stævner er det muligt for medlemsforeninger at ansøge Ishøj Idrætsråd om en underskudsgaranti på i alt 10.000 kr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at såfremt der er tale om særligt store internationale stævner, kan der fremsendes en ansøgning.

Beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget besluttede at tage sagen af dagsordenen.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Der er i aftalen om finansloven for 2017 afsat 554.000 kr. til at Idrætsråd Region Hovedstaden kan fortsætte med at tilbyde kurser.
 2. Spørgsmål om hvornår Ishøj Svømmehal åbner igen.
  Planen er, at svømmehallen åbner primo marts.
 3. Spørgsmål om status på teleslynger.
 4. Henvendelse om lokale på Strandgårdskolen.
 5. Forslag til at afholde koncert på Sydkysten Gymnasium i stedet for byhavekoncert i Ishøj Byhave.

Indstilling

Pkt. 1 - 5 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.