Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. november 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Dagens sang vælges af Brian Pirmo.

Næste gang vælger Asmat Ullah dagens sang.

Beslutning

Brian Pirmo valgte sang nr. 182 'I sne står urt og busk i skjul'.

Beslutningstema

Valg af dagens sang.

Beslutning

Tilføjelse af punkt:

3. Næstformanden anmodede udvalget om at meddele afbud ved fravær til udvalgsmøderne.

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. I henhold til det godkendte budget for 2023 har Center for Kultur og Fritid udarbejdet en budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Ud over budget under folkeoplysning og fritidsaktiviteter er der også afsat budget under andre kulturelle opgaver, hvor festivaler, stævner og andre arrangementer støttes med et tilskud.
    Budgetoversigten er vedhæftet dagsordenen.
  2. Formanden vil orientere om renovering og delvis ibrugtagen af Gildbroskolens hal og gymnastiksal.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2023.

Folkeoplysningsudvalget holder møde den 4. tirsdag i hver måned med undtagelse af juni måned og december måned. Juli måned er mødefri.

Det foreslås, at der holdes besigtigelsestur i Ishøj i forbindelse med maj mødet. FOLU's interne konference foreslås i 2023 afholdt som temamøde i Ishøj, hvor udvalgte emner drøftes med henblik på revidering af retningslinjer for pokalfest og tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Temamødet foreslås afholdt i forlængelse af ordinært FOLU den 28. marts 2023.

Pokalfest forventes afviklet torsdag d. 1. juni 2023.
 

Forslag til mødekalender 2023 er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2023.

Bilag

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub har fået udtaget en deltager til IFR World Championships IGP 2022 i Frankrig, som foregik den 17.-22. oktober 2022.

IFR er en forkortelse for International Federation of Rottweilerfriends og IGP er en forkortelse for den Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung.

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub søger om tilskud til i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber
§ 12. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

For at sikre en ensrettet håndtering af ansøgningerne, og i det der ikke er udspecificerede retningslinjer, vedtog Folkeoplysningsudvalget i september 2022, at der frem mod revidering af retningslinjer følges dette princip for tilskud.
 
Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber følger retningslinjerne for tilskud til leder- og instruktørkurser, idet det er en pulje, der ligeledes er med til at understøtte foreningenes mulighed for at dygtiggøre sig. Her ydes der et tilskud på 75 % af udgiften, dog max 2.130 kr. (2022) pr. deltager og derudover transporttilskud. Transporttilskuddet ifm. leder- og instruktørkurser dækkes 100 %, men ved store mesterskaber er der oftest store udgifter til transport grundet internationale destinationer. Derfor ydes et maxtilskud til transport på 2.130 kr. i alt. Tilskud til overnatning indgår i tilskuddet. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at børn og unge har højest prioritet.

Vedhæftet er ansøgning, udtagelse og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Foreningens udgifter er 8.405 kr. for 1 deltager og der kan i henhold til ovenstående retningslinjer ydes et tilskud på 3.731 kr.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for deltagernes alder.

Tilskud til deltagelse i store mesterskaber dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Ansøgningen kan rummes indenfor de resterende midler fra puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender administrationens forslag til bevilling af tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub har fået udtaget en deltager til i FCI-IGP VM i Tjekkiet den 7.-11. september 2022.

FCI er en forkortelse for Fédération Cynologique Internationale, som er den Internationale Hundeorganisation og IGP er en forkortelse for den Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung.
 
Torslunde-Ishøj Rottweilerklub søger om tilskud til i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber
§ 12. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

For at sikre en ensrettet håndtering af ansøgningerne, og i det der ikke er udspecificerede retningslinjer, vedtog Folkeoplysningsudvalget i september 2022, at der frem mod revidering af retningslinjer følges dette princip for tilskud.
 
Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber følger retningslinjerne for tilskud til leder- og instruktørkurser, idet det er en pulje, der ligeledes er med til at understøtte foreningenes mulighed for at dygtiggøre sig. Her ydes der et tilskud på 75 % af udgiften, dog max 2.130 kr. (2022) pr. deltager og derudover transporttilskud. Transporttilskuddet ifm. leder- og instruktørkurser dækkes 100 %, men ved store mesterskaber er der oftest store udgifter til transport grundet internationale destinationer. Derfor ydes et maxtilskud til transport på 2.130 kr. i alt. Tilskud til overnatning indgår i tilskuddet. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at børn og unge har højest prioritet.

Vedhæftet er ansøgning, udtagelse og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Foreningens udgifter er 9.008 kr. for en deltager og der kan i henhold til ovenstående retningslinjer ydes et tilskud på 2.174 kr.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for deltagernes alder.

Tilskud til deltagelse i store mesterskaber dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Ansøgningen kan rummes indenfor de resterende midler fra puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender administrationens forslag til bevilling af tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Budo Sportskarate har fået udtaget to deltagere, under 25 år, til det Nordiske Mesterskab i karate i Letland den 25.-27. november 2022. Dansk Karate Forbund opkræver en pris for turen, som Budo Sportskarate Ishøj søger om tilskud til i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber § 12. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

For at sikre en ensrettet håndtering af ansøgningerne, og i det der ikke er udspecificerede retningslinjer, vedtog Folkeoplysningsudvalget i september 2022, at der frem mod revidering af retningslinjer følges dette princip for tilskud.

Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber følger retningslinjerne for tilskud til leder- og instruktørkurser, idet det er en pulje, der ligeledes er med til at understøtte foreningenes mulighed for at dygtiggøre sig. Her ydes der et tilskud på 75 % af udgiften, dog max 2.130 kr. (2022) pr. deltager og derudover transporttilskud. Transporttilskuddet ifm. leder- og instruktørkurser dækkes 100 %, men ved store mesterskaber er der oftest store udgifter til transport grundet internationale destinationer. Derfor ydes et maxtilskud til transport på 2.130 kr. i alt. Tilskud til overnatning indgår i tilskuddet. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at børn og unge har højest prioritet.

Vedhæftet er ansøgning, udtagelse fra Dansk Karate Forbund og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Foreningens udgifter er 7.842 kr. for to deltagere og der kan i henhold til ovenstående retningslinjer ydes et tilskud på 2.810 kr.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for deltagernes alder.

Tilskud til deltagelse i store mesterskaber dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Ansøgningen kan rummes indenfor de resterende midler fra puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender administrationens forslag til bevilling af tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub skriver i vedlagte ansøgning, at de søger om tilskud til materialer til etablering af nye skjul.

Foreningen oplyser, at skjulene er i så dårlig stand, at det ikke kan betale sig at reparere dem.

Foreningen har pr. 1. januar 2022 i alt 45 aktive medlemmer.

Af retningslinjerne for puljen Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud fremgår:
§1 -
Formålet med udviklingspuljen er at sikre en rummelighed, der giver mulighed for, at forskellige organisationsformer kan påvirke og udfordre hinanden og forandre sig i dynamisk samspil med et folkeoplysende sigte. Formålet med puljen er endvidere at give mulighed for, at det organiserede foreningsliv kan udvikle organisationsformer, der kan involvere nye grupper i foreningslivet, ligesom aktiviteter arrangeret af selvorganiserede grupper kan tilgodeses.

Der er tidligere praksis for at bevilge tilskud til indkøb af materialer og udstyr til foreningsaktiviteter. Af reningslinjernes §4 fremgår, at som hovedreglen indkøber Ishøj Idræts- & Fritidscenter al bevilget materiel, hvortil der er ydet tilskud fra den ekstraordinære pulje. Hermed har Ishøj Kommune ejendomsretten samt forpligtigelsen til at løsøreforsikre materiellet. Hvis foreningen ophører, tilbageleveres materiellet til Folkeoplysningsudvalget. Foreningen der har fået bevilget inventar, udstyr m.m. er den primære bruger, men efter aftale med foreningen og Kultur- og Fritidscentret kan udstyret lånes af andre foreninger.

Ansøgningen er vedhæftet dagsorden.

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub er ikke medlem af paraplyorganisationen Foreningsunionen og ansøgningen har derfor ikke været til udtalelse inden behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Den samlede udgift til materialer udgør 21.773 kr. inklusiv moms. Torslunde-Ishøj Rottweilerklub er positivt indstillet overfor en egenbetaling.

Foreningen oplyser, at de er ved at spare op til renovering af deres klubhus.
Torslunde-Ishøj Rottweilerklub har eget klubhus og står derfor selv for drift og vedligeholdelse af huset. Klubhuset ligger på kommunes grund og derfor står kommunen for drift og vedligeholdelse af udendørsarealerne.

Pr. 10. november 2022 udgjorde foreningens kapital 93.036 kr., og der kræves derfor dispensation i forhold til formuegrænsen.

Tilskuddet dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Ansøgningen kan rummes indenfor de resterende midler fra puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der på baggrund af tidligere sager og praksis ydes et tilskud på 50%, således at der bevilges 10.887 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub ansøger om tilskud til materialer til etablering af nye skjul. Der ansøges om et tilskud på 21.773 kr. inkl. moms.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt.

Oplysningsforbundene AOF Center Storkøbenhavn og FOF Køge Bugt har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2023. Begge har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest", som folkeoplysningsloven foreskriver.
Ishøj Oplysningsforbund har ikke ansøgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2023, og administrationen har været i dialog med oplysningsforbundet.

FOF Køge Bugt og AOF Center Storkøbenhavn oplyser begge, at de forventer en øget aktivitet i 2023.
Aktivitetsniveauet for de to aftenskoler har ændret sig markant. Derfor er der i vurderingen taget i betragtning og lagt vægt på deres tidligere aktiviteter, økonomi, fremtidige forventninger til aktiviteter mv.

Center for Kultur og Fritid har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2023.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Økonomi

I det godkendte budget for 2023 er der afsat 156.000 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 347.000 kr.

I vedhæftet bilag fremgår forslag om at yde et samlet tilskud til AOF Center Storkøbenhavn på 100.000 kr. og FOF Køge Bugt på 56.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenudervisning i 2023 godkendes.

Beslutning

Jørn Højmark og Merete Larsen deltog ikke i sagsbehandlingen af punktet grundet inhabilitet.

FOLU besluttede på mødet at godkende forslag til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2023. Det har efterfølgende vist sig, at der var fejl i det fremsendte materiale og dermed i beregningsgrundlaget, hvorfor sagen efter aftale med formanden udsættes og genbehandles på kommende møde.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrung af en ansøgning fra en idrætsforening, hvor der søges om tilladelse til opsætning af reklamer og navngivning af idrætsfacilitet, har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet retningslinjer herfor, jf. sag 79, der er vedlagt dagsordenen i bilag.

Udkast til reklameregulativ sendes til høring i Ishøj Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget. Der afgives hørringssvar på møder i december. Ishøj Idrætsråds høringssvar vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget på decembermødet.

Kultur- og Fritidsudvalget vil på baggrund af høringssvarene arbejde videre med reklameregulativet i januar, hvorefter det endeligt vedtages i Ishøj Byråd.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget orienterer om høringsproces for reklameregulativ, der skal i høring i Folkeoplysningsudvalget, hvor høringssvar afgives på udvalgsmøde i december.

Bilag

Beslutning

  1. Orientering om afholdelse af brugermøde i Brohuset.
    Orientering om svære parkeringsmuligheder ved Brohuset.
  2. Henvendelse om varmeregulering i Fitness Ishøj.
  3. Orientering om serviceting, som mangler i Brohuset.
  4. Orientering om julearrangement på Bredekærgård d. 26. - 27. november .


Pkt. 1 - 4 til efterretning.