Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ole Bjørstorp vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ebbe Rosenberg dagens sang.

Beslutning

Ole Bjørstorp valgte "En rose så jeg skyde".

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget valgte Ole Bjørstorp som formand.

Tiltrådt.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget valgte Brian Pirmo som næstformand.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 3. januar 2018 til forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forslag til forretningsorden samt vedtægter for Folkeoplysningsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslag af 3. januar 2018 til forretningsorden.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde den 6. december 2011, at nedsætte et §35, stk. 2 udvalg, i daglig tale kaldet Folkeoplysningsudvalget. Byrådet godkendte samtidig vedtægter samt kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.

I henhold til Folkeoplysningsloven kan Byrådet henlægge en eller flere af sine opgaver til Folkeoplysningsudvalget.

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 10. januar 2018 til kompetenceplan for den kommende valgperiode, 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forslag til kompetenceplan af 10. januar 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 10. januar 2018 til kompetenceplan på folkeoplysningsområdet gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter, skal der fra Folkeoplysningsudvalget vælges én repræsentant, der deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Bjarne Børgesen var valgt som Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen i sidste periode.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at vælge Györgyi Csato som udvalgets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lokaleregulativet revideres efter behov, dog senest hvert 4. år.

Lokaleregulativet skal revideres i det i 1. halvår 2018.

Som tidligere år foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 7 personer til at forestå revision af lokaleregulativet:

1 byrådsmedlem
1 medlem fra Ishøj Idrætsråd
1 medlem fra IBUS
1 medlem fra Foreningsunionen
1 medlem fra undervisningsområdet
1 medlem fra Seniorrådet
1 medlem fra handicapområdet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at arbejdsgruppen nedsættes med følgende medlemmer:

Bayram Yüksel, Ishøj Byråd
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Benny Naamansen, IBUS
Jens Hansen, Foreningsunionen
Svend Nordbo, undervisningsområdet
Erik Schlichting, Seniorrådet
Birte Søbye Christensen, handicapområdet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj kommune tages op til revision minimum hvert 4 år.

Retningslinjerne skal revideres i det 1. halvår 2018.

Som tidligere år foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 5 personer til at forestå den næste revision af tilskudsreglerne:

Folkeoplysningsudvalgets formand
2 repræsentanter fra undervisningsområdet
1 repræsentant fra Ishøj Idrætsråd
1 repræsentant fra handicapområdet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at nedsætte arbejdsgruppen med følgende medlemmer:

Folkeoplysningsudvalgets formand Ole Bjørstorp
Jeanett Dahl Pedersen, undervisningsområdet
Svend Nordbo, undervisningsområdet
Kim Grau, Ishøj Idrætsråd
Birte Søbye Christensen, handicapområdet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj kommune tages op til revision minimum hvert 4 år.

Retningslinjerne skal revideres i det 1. halvår 2018.

Som tidligere år foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 6 personer til at forestå den kommende revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet:

Folkeoplysningsudvalgets formand
Formanden for Ishøj Idrætsråd
Formanden for IBUS
Formanden for Foreningsunionen
1 repræsentant fra undervisningsområdet
1 repræsentant fra handicapområdet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at nedsætte arbejdsgruppen med følgende medlemmer:

Folkeoplysningsudvalgets formand Ole Bjørstorp
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Benny Naamansen, IBUS
Jens Hansen, Foreningsunionen
Jeanett Dahl Pedersen, undervisningsområdet
Birte Søbye Christensen, handicapområdet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hver andet år afholdes der Fritidskonference (2018 og 2020). Alle tilskudsberettigede foreninger og folkeoplysningsudvalgets medlemmer indbydes til konferencen.

Konferencens hovedformål er, at:

- give deltagerne et folkeoplysende fagligt input

- give deltagerne inspiration fra den kommune hvor konferencen holdes

- give mulighed for netværksdannelse og styrkelse af det sociale samvær på tværs af foreningerne

Det foreslås, at der som tidligere år nedsættes en arbejdsgruppe der får til opgave, at stå for planlægning og gennemførelse af konferencen.

Arbejdsgruppen har tidligere bestået af:

Byrådet:                              Ebbe Rosenberg
Idrætsrådet:                        Brian Pirmo
IBUS:                                  Benny Naamansen
Foreningsunionen:               
Voksenundervisningen:       
Kultur- og Fritidscentret:     Malene Rasmussen og Sümeyye Kütük

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at nedsætte arbejdsgruppen med følgende medlemmer:

Ebbe Rosenberg, Ishøj Byråd
Brian Pirmo, Idrætsrådet
Benny Naamansen, IBUS
Jens Hansen, Foreningsunionen
Györgyi Csato, Voksenundervisningen
Malene Rasmussen og Sümeyye Kütük, Kultur- og Fritidscenteret

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Til behandling af lokalefordelingsplanen for idrætslokaler foreslås det, at der nedsættes et lokalefordelingsudvalg bestående af 8 personer:

1 byrådsmedlem
5 personer fra Ishøj Idrætsråd
1 person fra undervisningsområdet
1 person fra Ishøj Ungdomsskole

Udvalget vælger selv sin formand.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at nedsætte lokalefordelingsudvalget med følgende medlemmer:

Kalbiye Yüksel, Ishøj Byråd
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Berit Olsen, Ishøj Idrætsråd
Asmat Ullah, Ishøj Idrætsråd
Pia Eriksen, Ishøj Idrætsråd
Erling Böttcher, Ishøj Idrætsråd
Svend Nordbo, undervisningsområdet
Ishøj Ungdomsskole melder et medlem ind

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Følgende materiale fremlægges på mødet og udsendes med dagsordenen:

  - Oversigt over Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
  - Mødekalender for 2018
  - Budgetoversigt 2018 på Folkeoplysningsområdet
  - Folkeoplysningsloven med kommentarer (uddeles på mødet)
  - Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
  - Retningslinjer for tilskud til foreningsarbejde
  - Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer
  - Lokaleregulativet
 2. I gennem tiden har Folkeoplysningsudvalget truffet en række principielle afgørelser. Vedhæftet dagsordenen er følgende afgørelser om:

  - At klubhuse, klublokaler og andre kommunale lokaler ikke må benyttes den 24. og 31. december.
  - Særlige tilskud til stævneafvikling
  - Tilskud til leder- og instruktørkurser
  - Lokaletilskud
  - Brug af foreningslokalet på Egely
  - Kriterier for uddeling af erindringsgaver
  - Godkendelse af nye foreninger
  - Elitepulje - Kriterier
  - Beslutning om at Zumba ikke er tilskudsberettiget voksenundervisning
  - Anvendelse af materiel indkøbt med tilskud fra ekstraordinære tilskud
  - Kontrolniveauer i Kultur og Fritidscentret
  - Møder i Folkeoplysningsudvalget
  - Ekstraordinære tilskud, ejerforhold og anvendelse
  - Foreningshuset Strandvangen, hvem kan bruge huset
  - Lokaleområdet, udlån og evt. opkrævning
  - Tilskud til deltagelse i store mesterskab
  - Foreningsregistret
  - Gruppering af foreninger
  - Referater fra konferencer med beslutninger fra gruppearbejder (2014-2017)
 3. Da man i kommunale udvalg selv skal printe dagsordner og referater m.m., er det besluttet, at der kan udleveres 2 pakker printerpapir til alle i udvalget, dog ikke til Byrådsmedlemmerne (de får via byrådssekretariatet).
 4. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2017 er vedhæftet dagsordenen.
 5. Kultur- og Fritidscentret fremlægger notat om status på sundhedsprojekter på kultur og fritidsområdet.
  Der arbejdes fortsat på opstart og implementering af en række projekter og aktiviteter i samarbejde med foreningslivet. Folkeoplysningsudvalget har i sit novembermøde besluttet en ændret fordeling af klublokalerne i Ishøj Idræts- & Fritidscenter, hvilket skaber plads til etablering af aktiviteter i projektet "Træn dig glad."
  Notatet er vedhæftet dagsordenen.

  Kultur- og Fritidscentret har udarbejdet et diagram over de sundhedsprojekter, der er en fortsættelse af patientforløb og særlige tilbud til grupper af borgere.
  Der er to diagrammer et for børn og unge og et for borgere 18+. Diagrammerne vedhæftes dagsordenen.
 6. Fritid & Samfunds tidsskrift kultur & fritid, nr. 3/december 2017 er vedhæftet dagsordenen. I dette nummer er fokus: Sammen om det – ung som voksen.
 7. Fremlæggelse af Uddannelsesbladet nr. 8, 2017.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets interne konference holdes i år den 23. - 24. marts 2018. Der er indgået en aftale om ophold med Konventum i Helsingør.

Af hensyn til bestilling af værelser anmoder Kultur- og Fritidscentret om en forhåndstilmelding til den interne konference.
Folkeoplysningsudvalgets medlemmer bedes give en forhåndstilkendegivelse på mødet. Tilmeldingsblanket vil blive uddelt.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage forhåndstilmeldingen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Forespørgsel om dataforordningens betydning for foreninger. Der afventes udmelding fra KL.
 2. Ombygningsplaner for Foreningshuset Vejlebrobej 45B. Kultur- og Fritidscentret undersøger på nuværende tidspunkt muligheder og melder tilbage med løsningsforslag.
 3. AAB og Produktionsskolen Møllen har lavet et samarbejde om it undervisning. Tilbuddet distribueres.
 4. Ungebyrådsmødet er den 20. marts 2018.
 5. Forespørgsel om lokaler til bokseklubben. AAB-byg-skitseprojekt er under udarbejdelse.
  Kommunen er interesseret i projektet.
 6. Drøftet p-plads udfordringer i kommunen.

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.