Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Jannik Beck vælger dagens sang.
På næste møde vælger Marian Skibdal dagens sang.

Beslutning

Ingen sang, da Jannik ikke var tilstede på mødet.

Marian vælger dagens sang på næste møde.

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

1. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2015 vedhæftes dagsordenen.

2. DGI, Julemærkehjemmene, flere hospitaler på Sjælland og en lang række idrætsforeninger har med fælles udgangspunkt oprettet hold for overvægtige børn. Projektet hedder Jump4fun og skaber gode idrætstilbud til de overvægtige børn.
Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton Ishøj har Jump4fun-hold. Folder vedhæftes dagsordenen.

3. Folkeoplysningsudvalget holder besigtigelsestur den 22. marts. Turen går til Bredekærgård. Byggeriet af det nye aktivitetshus er nu i gang, og omstruktureringen omkring aktiviteterne på Bredekærgård og Dyreparken er igangsat, og har nu virket i 2 år.

4. Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt over Oplysningsforbundenes undervisning i Ishøj Kommune forår 2016 lavet på baggrund af deres programmer.

5. Kommunikationsafdelingen har lavet en artikel til det kommende Ishøj Nyt, om det nye lokalebookingsystem.
Det har været en god proces, hvor it-systemet er blevet tilrettet med brugernes hjælp.
Lokalefordelingsudvalget har holdt 2 møder. På det første møde deltog Bjarne Terkelsen fra Kiehns systemer, som fortalte om det nye lokalebookingsystem og vi fik tilrettet systemet efter lokaleudvalgets forslag.
På det andet møde blev det aftalt at lave optælling i hal 2 og hal 3 på fredage fra 16-18.
Lokalefordelingen er godkendt og er nu sendt i høring hos brugerne.

6. Den Fælles Kommunale Idrætspulje fremsender kursustilbud til idrætsforeninger, der kunne tænke sig at involvere sig i nye målgrupper med særlige behov i deres idrætsforening. Endvidere fremsendes regnskab 2015 samt budget 2016 for Den fælles Kommunale idrætspulje. Materialet er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscenteret har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i Kommunens idrætslokaler i sæsonen 2016/2017

Efterårsferie: Uge 42 / 17. – 23. oktober 2016

Juleferie: 23. december 2016 – 3. januar 2017

Vinterferie: Uge 8 / 20. – 26. februar 2017

Påskeferie: 10. april – 17. april 2017

Mandag den 1. maj 2017

St. Bededagsferie: 12. maj – 14. maj 2017

Kr. Himmelfartsferie: 25. – 28. maj 2017

Pinseferie: 3. – 5. juni 2017

Grundlovsdag: 5. juni 2017

Sommerferie: 5. juni 2017 – forventet opstart i uge 32

Alle haller og gymnastiksale er lukket for almindelig træning i ovennævnte perioder, dog kan turneringsspillere træne i Ishøj Idræts & Fritidscenter efter ansøgning til Kultur og Fritidscentret så vidt muligt inden den 11. september 2016 – dog senest en måned før ferien

Der er lukket for træning i Ishøj Idræts- og Fritidscenter i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31, på grund af sommerferie og Cup Denmark, hvis der er nogen der ønsker at træne i disse uger kan det ske på Ishøj Skole. 

Arrangementer kan foregå på træningsfrie dage efter særskilt ansøgning.

Weekend-arrangementer afholdes i henhold til weekendfordelingsplanen og omfattes ikke af ovennævnte oversigt over aktivitetsfrie dage.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtog, at videresende forslaget til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og godkender forslaget til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæson 2016/2017.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2016/2017. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svæmmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på dets møde den 14. december 2015

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er bl.a., at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere.På et møde den 18. januar 2016 har de berørte foreninger i samarbejde med lederen af Ishøj Svømmehal udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne og CPHWests aktiviteter. Ældre i Bevægelse er tildelt timer på onsdage og torsdage.

Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet de tildelte timer i flere år, hvorfor de er givet til Ishøj Svømmeklub. Klubben har også denne mulighed i sæsonen 2016/2017, men er bekendt med, at man skal vige, hvis ungdomsskolen ønsker at benytte tiderne.

Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur og Firtidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtog, at videresende fordelingsplanen for banetider for fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og godkende fordelingsplanen for banetider for fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Budo SportsKarate Ishøj søger om et særligt tilskud på 30.000 kr. til dækning af deludgifter til det store internationale stævne Ishøj Kata & Kumite Cup 2016, som afholdes den 26. februar 2016.

Sagsfremstilling

Ishøj Kata & Kumite Cup er et internationalt stævne, som varer tre dage. Stævnet blev afholdt første gang i 2012 og tiltrækker rigtig mange gode kæmpere. I 2015 var der langt over 600 deltagere fra mange forskellige nationer. Niveauet ved stævnet er rigtig højt, og det er blevet foreningens varetegn i Ishøj.

Foreningen oplyser, at der på stævnet er flere gode internationale dommere og udøvere, og at mange lande bruger dette stævne til udtagelse til deres landshold.
Ifølge Budo SportsKarate Ishøj har stævnet udviklet sig til et af Nordeuropas bedste stævner. For at kunne opretholde stævnets høje niveau og stadig være banebrydende indenfor karate, er der behov for fortsat at gøre brug af gode internationale dommere.

Budo SportsKarate Ishøj står som arrangør for stævnet, og de oplyser, at der er store udgiftsposter forbundet med afholdelse af stævnet. Der er blandt andet udgifter til de gode dommere og deres transport samt kost og logi. Kost til de frivillige er også en af de store udgiftsposter.

I forbindelse med Ishøj Kata & Kumite Cup anmoder Budo SportsKarate Ishøj om et tilskud på 30.000 kr. som støtte til dækning af deludgifterne.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 11.965 kr.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, dog med den kommentar, at der ligges op til en principiel diskussion omkring særlige tilskud i FOLU-regi evt. på FOLU's interne konference.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der er afsat midler i budgettet for 2016 til formålet under andre kulturelle opgaver.

Resume

Ishøj Tennisklub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 31.290 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen benytter i spillesæsonen udendørsanlægget og hal 2 ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter. I perioden september til ultimo april benytter 33 spillere fra klubben tennishallen i Vallensbæk grundet manglende indendørsfaciliteter. De 33 medlemmer er seniorspillere i aldersgruppen 60+ år.

For at benytte hallen i Vallensbæk er foreningen tvunget til at betale medlemskab for perioden. Hallen benyttes i 9 timer om ugen til en gennemsnitspris på 80 kr. pr. bane. Der betales derfor for følgende:

33 x medlemskab á 250 kr.                       = 8.250 kr.
32 uger á 9 timer x 80 kr.                          = 23.040 kr.
I alt                                                             = 31.290 kr.

Ishøj Tennisklub oplyser i sin ansøgning, at de på grund af situationen risikerer at miste medlemmer. Foreningen søger derfor om tilskud til lokaleleje, hvor det er hensigten, at pengene skal bruges til udvikling og fastholdelse.

Foreningen havde pr. 31.12.2015 130 aktive medlemmer herunder 56 medlemmer i aldergruppen 60+ år.
Deres beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 158.335,33 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen, da der ikke er oplyst om særlige hensættelser.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede, at ansøgningen ikke kan bakkes op, men at der ligges op til en principiel diskussion om ekstraordinære lokaletilskud i FOLU regi evt. på FOLU's interne konference.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtog, at ansøgningen ikke godkendes, da det drejer sig om indmeldelse i en anden tennisklub i Vallensbæk kommune, og med baggrund i Ishøj Tennisklubs formueforhold.
Kriterier for ekstraordinære lokaletilskud i FOLU regi tages med til næste FOLU konference til en principiel diskussion.

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Der er kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub.
Alle tre foreninger opfylder kriterierne for at søge tilskud fra puljen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2016 afsat 209.000 kr. til eliteidrætspuljen. Der er ansøgningsfrister den 1. februar og den 1. august med svar henholdsvis marts og september.

Til den første ansøgningsrunde er der søgt om følgende beløb:

 • Ishøj Cricket Club søger om 34.000 kr. - samlet budget er 101.500 kr.
 • Ishøj Karate Klub søger ikke om et specifikt beløb - samlet budget er 322.000 kr.
 • Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om 170.000 kr. - samlet budget er 277.590 kr.


De tre foreningers ansøgning er vedhæftet dagsordenen.

Kriterier for at søge eliteidrætspuljen er:

 • Foreninger med hold, der spiller i landets bedste række.
  eller
 • Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har medlemmer, der dyrker idræt på højt plan. Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, afgøres det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen.


Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge 34.000 kr. til hver af de tre foreninger, der har søgt om tilskud fra puljen.

Kriterier for fordeling af tilskud tages med til næste FOLU konference til en principiel diskussion.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Brian Pirmo orienterede om "Margueritløbet" som er et stafetløb. Der arbejdes på at løbet bliver en årlig tilbagevende aktivitet i mange kommune. Politiken står som arrangør.
 2. Spørgsmål til betaling for brug af mødelokalet Egely. Hvornår ophører det. Sagen er på byrådsmødet den 1. marts.
 3. Spørgsmål om hvor langt sagen er om køb af mobile teleslynger.
 4. Benny Naamansen er valgt som ny formand for IBUS
 5. Benny fortalte, at IBUS grunden er meget hullet på grund af maskiner der har beskåret buske og træer. Området vil blive reetableret af Park og Vej.
 6. Niels Østergård orienterede fra møde IRH.Her blev det bl.a. nævnt, at der er kommet nye regler for lys ved fodboldanlæg.
 7. Ansøgningsfristen til Fritids- og Foreningskonsulentstillingen udløber mandag den 29. februar.

Beslutning

TIL EFTERRETNING