Referat
Folkeoplysningsudvalget fredag den 23. marts 2018 kl. 17:00

Møde i forbindelse med FOLU konference Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ebbe Rosenberg vælger dagens sang.

På næste møde vælger Birte Søbye Christensen dagens sang.

Beslutning

Ebbe Rosenberg valgte sangen 'Hilsen til forårssolen'.

Sagsfremstilling

 1. Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisningstilbud i Ishøj Kommune i sæson 2017/2018 lavet på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
 2. Der er sendt skrivelse ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Sidste ansøgningsfrist er den 31. marts 2018.
 3. Der er stødt en uventet forhindring til i renoveringen af hallen på Strandgårdskolen, idet en leverandør er gået konkurs.
  Det giver desværre konsekvenser for afleveringsfristen og betyder dermed også en forlængelse af nødplanen. Det forventes at brugen af hallen kan genoptages efter skolernes sommerferie i uge 33, 2018. Nødplanen, som er gældende på nuværende tidspunkt, vil fortsætte.
 4. Kultur- og Fritidscentret har sendt brev til Team Ishøj Café 60+ Cykling vedrørende tildeling af lokaler på Strandvangen 54. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 5. Gangfællesskabet GoRun er et landsdækkende gå- og løbekoncept under Bevæg dig for livet. Aktiviteten foregår hver tirsdag kl. 11.00 med opstart den 6. marts 2018. Flyer er vedhæftet dagsordenen.
 6. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt årsberetning for 2017. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 7. Fritid & Samfund tilbyder kursus om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget. Kurset afholdes mandag den 7. maj 2018 kl. 17.00 - 21.00. Tilmelding kan ske ved mail til kultur@ishoj.dk. Yderligere information om kurset kan læses i vedhæftede bilag.
 8. Flyer om vinterferieaktiviteter for børn og unge i Ishøj Kommune uddeles på mødet.
 9. Fremlæggelse af Uddannelsesbladene nr. 1 og nr. 2, 2018.

Indstilling

Pkt 1 - 9 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen, der planlægger den store Fritidskonference for foreninger og folkeoplysningsudvalg, har holdt møde og fremlægger forslag til tid og sted for konferencen i år.

Arbejdsgruppen foreslår, at turen/konferencen går til Esbjerg og afholdes fredag/lørdag den 21. til 22. september 2018.

Jens Hansen fra arbejdsgruppen vil på mødet begrunde valg af tid og sted.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende at Fritidskonference 2018 afholdes den 21. – 22. september 2018 i Esbjerg. Arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med forslag til program/indhold på konferencen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Kultur- og Fritidscentret fremlægger forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune tages op til revision.

Ud over redaktionelle ændringer er hovedpunkterne i revisionen:

 • Nye retningslinjer for eliteidrætstilskud med bagvedliggende bilag
 • Fremhævelse af praksis for tilskud til venskabsbysamarbejde
 • Tilføjelse af kategorien politiske ungdomsforeninger under § 4 gruppe I, som kan modtage medlemstilskud
 • Ændring af praksis for ansøgning om medlemstilskud
 • Henvisning til Folkeoplysningsloven om offentliggørelse af regnskab
 • Ændring af beregning for tilskud til leder- og instruktørkurser
 • Uddybning af regler for lokaletilskud ved særlige lokalesituationer
 • Præcisering af ejendoms- og forsikringsforhold ved ekstraordinære tilskud til indkøb af inventar


Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet har den 14. februar 2018 behandlet forslaget og anbefaler, at de reviderede retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at ansøgningsfristerne for eliteidrætspuljen i 2018 er 1. juni og 1. september.

Forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Bagvedliggende bilag af forslag til kriterier for eliteidrætstilskud og retningslinjer for ekstraordinære tilskud er vedhæftet dagsordenen.
Materiale vedrørende nye kriterier for eliteidrætspuljen er sendt i høring hos eliteidrætsforeningerne. Der er ingen bemærkninger modtaget.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet samt bilag godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsloven.

Bilag

Resume

Danmarks Idræts Forbund har sendt et oplæg til udvidelse af Get2Sport samarbejdet i 2018/2019.

Sagsfremstilling

DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 11 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet til at modtage nye medlemmer, fastholde nuværende medlemmer samt indgå i nye tiltag. Gennem årene har flere foreninger været en del af samarbejdet. I 2017 har der været et samarbejde med Ishøj Volley & Beachvolleyklub og Ishøj BK, hvor samarbejdet fortsatte efter fusionen med SB50 Fodbold og blev til Ishøj IF.

Konkrete samarbejder:
I Ishøj Volley og Beachvolley er der tilknyttet en aflastende medarbejder, der varetager en del af foreningens administrative opgaver og understøtter de frivillige i foreningen. Foreningen udtrykker tilfredshed med ordningen, og ser det også som udslagsgivende i forhold til at kunne fastholde medlemmer og indgå i nye samarbejder. Denne samarbejdsform fortsætter i 2018.

I Ishøj Boldklub har der ligeledes været tilknyttet en aflastende medarbejder, der varetager en del af foreningens administrative opgaver og understøtter de frivillige i foreningen. Denne ordning har fungeret godt i Ishøj Boldklub, men efter fusionen af de to fodboldklubber, har Ishøj IF nået en størrelse, der udfordrer klubben i forhold til de administrative opgaver og frivilligheden.

På den baggrund foreslås der en udvidelse af det fremtidige samarbejde, som indbefatter en ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i kommunalt regi, som finansieres af DIF Get2Sport og Ishøj Kommune. Medarbejderen vil have ansættelsessted hos Kultur- og Fritidscentret.

Get2Sport-medarbejderen skal arbejde intensivt med foreningerne, som er tilknyttet Get2Sport-samarbejdet, men med hovedvægt på Ishøj IF.

Fokusområderne i ansættelsen er:

 • Styrkelse af frivilligheden i foreningen
 • Varetagelse af administrative opgaver
 • Organisering af ungdomsarbejde
 • Kursusvirksomhed
 • Strukturere samarbejde med skoler og boligområder

 Formændene i Ishøj IF og Ishøj Volley & Beachvolleyklub er positive over for en ansættelse af en Get2Sport medarbejder tilknyttet foreningerne.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ved indgåelse af aftalen forhøjer DIF Get2Sport støtten fra 150.000 kr. årligt til 350.00 kr. i både 2018 og 2019.
Der forventes en kommunal medfinansiering på 150.000 kr. årligt.
Dette giver et årligt budget på 500.000 kr., som omfatter den aflastende medarbejder i Ishøj Volley og Beachvolleyklub samt Get2Sport-medarbejder.

Bilag

Resume

Vestegnens Kammerorkester, ved formand Jørn Knudsen, søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 19 medlemmer, hvoraf to er bosat i Ishøj Kommune.
Foreningen vil tilhøre gruppen af øvrige foreninger.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er, at fremme interessen for aktiv udøvelse af klassisk og nyere musik og udbrede musikkendskabet ved afholdelse af koncerter, samt at have et positivt socialt samvær.

Foreningen blev stiftet den 23. september 2017.

Foreningens vedtægter er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at foreningen godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune under kategorien "øvrige foreninger".

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Nordic Medical Aid ansøger ved formand Gül Özcan om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Nordic Medical Aid har otte betalende medlemmer, heraf er to bosat i Ishøj. Foreningen vil høre under kategorien øvrige foreninger.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at yde humanitær bistand i form af indsamling af medicinsk udstyr til verdens brændpunkter.
 • at indsamle økonomiske midler til køb af medicinsk udstyr.
 • at præge og påvirke befolkningen i Ishøj Kommune og formidle vigtigheden af, at tænke på folk i nød og række en hjælpende hånd der hvor der er behov.
 • at afholde seminar aftener i Ishøj Kommune omkring foreningens projekter samt oplæg om sundhed, sygdom og forebyggelse, med det mål at bidrage til en bedre livskvalitet for borgere i Ishøj.

Foreningen har afgivet en tro og love-erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at foreningen ikke falder ind under folkeoplysende virksomhed men godkendes til lån af lokaler.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Tyrkisk Socialdemokratisk Enhed i Danmark søger om at blive godkendt til lån af kommunale lokaler.

Sagsfremstilling

Foreningen Tyrkisk Socialdemokratisk Enhed ved formand Recep Aytekin ansøger om godkendelse til at låne kommunale lokaler i Ishøj Kommune.

Foreningen har 32 betalende medlemmer hvoraf de 26 er bosat i Ishøj Kommune.

Kultur- og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne og fundet at foreningens formål er lovligt. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen kan godkendes til lån af lokaler.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at fremme socialdemokratiske idealer og holdninger for borgere med tyrkiske rødder.
 • at præsentere partiets ideer og politik og lave sociale og kulturelle aktiviteter for at fremme dem.
 • at øge partiets medlemstal og udbrede partiets valgprogram og beslutninger.
 • at samarbejde og bygge bro mellem danske tredjegenerations internationale socialdemokrater.
 • at oplyse herboende borgere politiske situationer i Danmark og Tyrkiet.
 • at øge deltagelsen til aktiviteterne og valgene.
 • at foreslå løsninger til de problemer borgere møder i Danmark og Tyrkiet.

Foreningen har afgivet en tro og love-erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at foreningen godkendes til lån af lokaler.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Dansk Kurdisk Kulturforening genansøger om godkendelse som tilskudsberettiget forening.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 28. juni 2016, at Dansk Kurdisk Kulturforening ikke kunne anerkendes som tilskudsberettiget forening, idet ingen af foreningens 235 medlemmer pr. 31.12.2015 var bosiddende i Ishøj Kommune. Det blev endvidere vedtaget, at Dansk Kurdisk Kulturforening fortsat kunne låne lokaler i Ishøj Kommune.

Dansk Kurdisk Kulturforening har den 20. januar 2018 fremsendt en ansøgning til Kultur- og Fritidscentret, hvori der ansøges om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening.

Foreningens formål er at hjælpe børn og voksne til et større kendskab til mulighederne i Danmark og dermed styrke integrationen i samfundet. I ansøgningen fremhæver foreningen de mange afholdte arrangementer, som omhandler kultur, politik, integration og sundhed. Den samlet oversigt over arrangementer kan ses i vedhæftet ansøgning.

Foreningen sendte en udtalelse i forbindelse med sagsbehandlingen i juni 2016. Heri påpeger foreningen, at der er sket en stor udskiftning i bestyrelsen for at sikre foreningens fremtidige virke, samt at de tidligere bestyrelsesmedlemmer var bosiddende i Ishøj. Desuden beskrives det, at foreningen tiltrækker medlemmer fra et bredt geografisk område og at Ishøj i den sammenhæng har en god geografisk placering.

Foreningen har pr. 31.12.2017 i alt 385 medlemmer, hvoraf 43 af medlemmerne er bosat i Ishøj Kommune. Der er på to år sket en medlemsvækst på 150 medlemmer, hvoraf de 43 medlemmer er Ishøj-borgere. Dansk Kurdisk Kulturforening har i 2017 haft 159 aktivitetstimer i Ishøj Kommunes lokaler.

Det er udfordrende for foreningen at opretholde sine aktiviteter grundet manglende økonomi.

På den baggrund ansøger foreningen om godkendelse som tilskudsberettiget forening, der kan modtage årligt medlemstilskud.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at foreningen ikke godkendes som tilskudsberettiget men kan fortsat låne lokaler.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Danmarks Basketball Forbund stiller krav om bedre basketballfaciliteter, da BK Ishøj Flamme har kvalificeret sig til 3. division for herrer.

Sagsfremstilling

BK Ishøj Flamme sikrede sig oprykning fra serie 1 i 2017 og spiller nu sin første sæson i 3. division øst. Da klubben spillede i serie 1, gav Danmarks Basketball Forbund en ekstraordinær dispensation til, at der kunne spilles kampe på en bane, der ikke overholder de normale standarder for basketball på seniorniveau.

Danmarks Basketball Forbund kan ikke give dispensation, når niveauet er 3. division. Her kræver forbundet, at banen har den korrekte størrelse, samt at der er den nødvendige plads ved bag- og sidelinjer.

Såfremt der ikke kan etableres en godkendt bane, vil BK Ishøj Flamme blive pålagt en afgift på 2000 kr. for hver hjemmekamp. Alternativt kan klubben kun spille kampe på udebane.
I indeværende sæson i 3. division har Danmarks Basketball-Forbund sørget for, at BK Ishøj Flamme kan spille deres hjemmekampe i Hillerødegadehallen i København. Denne løsning er midlertidig, indtil der er truffet beslutning om fremtidige faciliteter i Ishøj Kommune. Danmarks Basketball Forbund har sendt Ishøj Kommune en opfordring til at prioritere faciliteterne. Denne er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idræts- & Fritidscenter har undersøgt muligheden for at afvikle basketball i de nuværende haller. Anbefalingen er, at der optegnes en basketballbane på langs i hal 1. Dette indebærer indkøb af mobile basketkurve samt ur til tidtagning.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at anbefale at der indgås en midlertidig løsning med Danmarks Basketball Forbund inden etablering af hal på Vibeholmskolen i 2020-2021, hvor der muligvis kan etableres basketballfaciliteter.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Idræts- & Fritidscenter har indhentet tilbud på ur til tidtagning samt mobile kurve.

Tilbuddet lyder på 337.116,25 kr. inkl. moms. Dertil kommer opstregning og lakering, som forventes at koste 32.000 kr.

Dette giver en samlet udgift på 369.116,25 kr.

Med dette inventar vil der kunne afvikles basketball-kampe på allerhøjeste niveau.

Bilag

Resume

Torslunde-Ishøj Idrætsforening, gymnastikafdelingen, søger om et ekstraordinært tilskud på 21.410 kr. inkl. moms. til gymnastikredskaber.

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Idrætsforening benytter gymnastikredskaberne på flere af gymnsastikafdelingens hold. Foreningen oplyser, at de nuværende redskaber er nedslidte og ikke længere er forsvarlige at benytte.

På den baggrund ansøges der om tilskud til indkøb af tre redskaber:

1) Rutsjebane - skumredskab med mange muligheder.
2) Stor saltoplint - til indøvelse af for eksempel salto, overslag med mere.
3) Softtop - til indøvelse af nye spring.

Redskaberne vil være til rådighed for alle brugere af Ishøj Skolehal.

Ansøgning samt tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge 11.000 kr. til indkøbet, hvis Ishøj Skole finansierer restbeløbet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilbuddet er indhentet på trampolin.dk

Rutsjebane   

5.145 kr.

Stor saltoplint

4.380 kr.

Softtop

11.885 kr.

I alt

21.410 kr.


Pr. 31.12.2016 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 83.474,90 kr.
Der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Frømandsklubben NIKON søger om et ekstraordinært tilskud på 15.000 kr. til indkøb af en boosterpumpe, som koster 38.977,50 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

NIKON oplever, at flere af foreningens dykkere anvender dekoflasker og stageflasker samt rebreathers, som kræver højere iltfraktioner end hvad der kan opås via kompresseren. Dykkerne anvender dette udstyr, for at mindske risikoen for dykkersyge og højne sikkerheden.

For at imødekomme dykkernes behov for højere iltfraktioner ønsker NIKON at indkøbe en boosterpumpe.
En boosterpumpe anvendes til af fylde dykkerflaskerne med et højere tryk end det tryk, der er på de O
2 flasker, som leveres af gasleverandøren.
Dette betyder, at NIKON selv vil kunne påfylde stageflasker, dekoflasker samt øvrige O
2 flasker og derved ikke være afhængige af at skulle opsøge butikker.

NIKON vurderer, at en investering i en boosterpumpe vil betyde en øget mulighed for at tiltrække flere dykkere til foreningen.

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge 15.000 kr. til indkøb af boosterpumpe.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilbuddet er indhentet hos Otter Danmarks APS og vedhæftet dagsordenen.

Boosterpumpe koster 38.977,50 kr. inkl. moms

Frømandsklubben ansøger om et tilskud på i alt 15.000 kr. og finansierer selv det resterende beløb.

Pr. 31.12.2017 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 101.554,16 kr., hvoraf der er hensættelser på 65.958 kr. til vedligehold af materiale.
Derved vurderes Nikons egenkapital til 35.596,16 kr. og der kræves ikke dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2018/2019.
Skolekalender er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og godkender forslaget til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæson 2018/2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2018/2019.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 13. februar 2018. Der er ingen bemærkninger modtaget.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at følge lokalefordelingsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende lokalefordelingsudvalgets forslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål om udligningsordning for Ishøj Kommune.
  Der er endnu ikke en afklaring.

Indstilling

Pkt. 1 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.