Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19:00

Mødet holdes virtuelt - Aftentelefon Malene Rasmussen 20823271

Indstilling

Pkt. 1-6 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Der er sat ny dato for afholdelse af Fritidskonferencen, som oprindeligt skulle være afholdt i 2020, men blev udskudt grundet Covid-19 situationen. Dato for afholdelse er rykket til den 15.-16. oktober 2021 og fortsat med Helsingør som destination. Folkeoplysningsudvalgets interne konference udskydes til 2022, da det ikke er muligt at finde tid i kalenderen til afvikling af denne.
  2. Lokalefordelingsudvalget har behandlet alle indkomne ønsker til idrætslokaler i sæson 2021/2022. Fordelingsplanen er sendt i høring hos idrætsforeningerne. Eventuelle indsigelser skal fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 19. marts 2021. Forslag til fordeling er vedhæftet dagsordenen. Sagen behandles i Folkeoplysningsudvalget i april.
  3. Center for Kultur og Fritid har den 12. marts 2021 sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2021. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  4. Ishøj Kommune har undersøgt muligheden for udvidelse af det eksisterende stadion ved Ishøj Idræts & Fritidscenter. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at det ikke er muligt under de eksisterende planforhold. Brev til Ishøj Idrætsforening er vedhæftet dagsordenen.
  5. Center for Kultur og Fritid har fået en henvendelse fra Ishøj Forsyning, som planlægger en lanceringsevent af en 20 km lang klimatur gennem Ishøj, der er opdelt på fire mindre klimaruter. Eventen forventes afholdt den 26. august 2021. Opfordringen til deltagelse videregives til paraplyorganisationerne. Der kan ses mere på Ishøj Forsynings hjemmeside.

Tilføjelse af punkt:

  1. Center for Kultur og Fritid har den 23. marts 2021 sendt brev ud til foreningerne omkring en en yderligere åbning af udendørsidrætten og datoer for genåbningsplanen. Brevet er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Der er indkommet ansøgninger fra de tre følgende foreninger til eliteidrætspuljens 1. runde 2021: Budo Sportskarate Ishøj, Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2021 afsat 410.000 kr. til eliteidrætspuljen (205.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfristen er den 1. februar og den 1. august og med svar henholdsvis i marts og september.

I oversigten fremgår ansøgt beløb for 2021 samt foreningens sportslige niveau:


Niveau

Ansøgning

Ansøgt beløb

Budo Sportskarate Ishøj

I alt 8 atleter:
1 atlet på Dansk Karate Forbund landshold + WIKF landshold.
7 atleter på WIKF landshold, (heraf 2 på DKarF talentcenter)

Der søges til mentaltræning, fysioterapeut, massør, udstyr, uddannelse af trænere samt rejse- og stævne-udgifter.

Forventet udgift til eliteområdet i 2021:
484.800 kr.
Ansøgt beløb i 2021:
314.800 kr.
Bevilget tilskud 2. runde 2020: 64.000 kr.

Ishøj Cricket Club

Elitedivisionen, herrer, spillertrup på 24 spillere

Der søges til trænerhonorar, turnerings-udgifter, rejseudgifter, taltentarbejde samt udstyr.

Forventet udgift til eliteområdet i 2021:
177.000 kr.
Ansøgt beløb i 2021:
177.000 kr.
Bevilget tilskud 2. runde 2020: 69.000 kr.

Ishøj Karate Klub

I alt 4 atleter:
1 verdensklasseatlet
(Team Danmark)
1 bruttogruppeatlet
(Team Danmark)
2 bruttolandsholdsatleter
(Dansk Karate Forbund)

(7 atleter på DKarF talentcenter)

Der søges hovedsageligt om tilskud til rejse- og stævneudgifter, men også til trænerhonorar.

Forventet udgift til eliteområdet i 2021:
409.000 kr.
Ansøgt beløb i 2021:
409.000 kr.
Bevilget tilskud 2. runde 2020: 76.000 kr.


Ansøgningsskemaer med begrundelse for ansøgning og beskrivelse af det sportslige set-up samt elitebudget er vedhæftet dagsordenen.

Ud fra gældende kriterier og en samlet vurdering vedtager Folkeoplysningsudvalget en uddeling af elitestøtte til eliteidrætsforeningerne.

Kriterier for eliteidrætspuljen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde 68.000 kr. til Ishøj Cricket Club, 63.000 kr. til Budo Sportskarate Ishøj og 74.000 kr. til Ishøj Karate Klub.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Idrætsforening har oprettet en underafdeling, Falcons Cheerleaders, som ansøger om at blive godkendt til lokalelån.

Sagsfremstilling

Ishøj Idrætsforening (Ishøj IF) har et ønske om at udvide foreningen med underafdelinger med forskellige idrætsgrene. På den baggrund er der godkendt vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling i december 2020, som muliggør det at tilknytte underafdelinger i foreningen.

Underafdelingerne hører under Ishøj IF bestyrelses ledelse, og er ikke selvstændige juridiske enheder. Der etableres et udvalg i hver underafdeling, hvor Ishøj IF's bestyrelse er repræsenteret. Vedtægterne er vedhæftet dagsordenen.

Falcons Cheerleaders dyrker cheerleading og startede allerede op i 2020, hvor de fik afprøvet om der var efterspørgsel. Der er sket en medlemsvækst i Falcons Cheerleaders, så de i dag er cirka 30 medlemmer i skolealderen.

Med det nuværende medlemsantal vil Falcons Cheerleaders primært benytte gymnastiksale, bevægelsessal og hal i mindre omfang.

Ishøj IF ønsker, at, Falcons Cheerleaders, kan godkendes til lån af kommunale lokaler og indgå i den årlige fordeling af idrætslokaler.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 23. februar 2021, at sende sagen i Ishøj Idrætsråd til drøftelse inden den igen behandles.

Ishøj Idrætsråd vedtager den 3. marts 2021, at sende sagen videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at underafdelingen i Ishøj IF, Falcons Cheerleaders, godkendes til lokalelån.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Pkt. 1 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Ishøj Seniorråd har udarbejdet en ny folder om deres virke, som kan afhentes på udvalgte lokationer i Ishøj fra forsommeren.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.