Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Benny Naamansen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Birte Søbye Christensen dagens sang.

Indstilling

Benny Naamansen valgte sang nr. 133 "Kom, maj, du søde milde".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1.  Fritid & Samfunds tidsskrift 'fritid & kultur' nr. 1 / 2017 er vedhæftet dagsordenen. I dette nummer er fokus: Tidens træk.
 2. Torsdag den 1. juni 2017 kl. 19.00 afholdes den årlige pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foruden de 4 hovedpriser skal der i år uddeles 85 erindringsgaver. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er alle velkomne til pokalfesten.
 3. Der afholdes traditionen tro 'Det Grønne Ishøj' på Bredekærgård den 18. juni kl. 11-17.
  Program uddeles på mødet.
 4. Den 5. august afholdes der Byhavefestival i Ishøj Byhave kl. 14-18. Byhavefestivalen er et nyere initiativ, som der er stor interesse omkring. I år åbnes den nye biblioteksåbning også som et led i festivalen.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har pr. 1/1/2017 overtaget ansvaret og styringen af følgende indsatser: Jump4fun, Bassintræning, Træn dig glad og Ishøj Minisport.
Disse fire sundhedsfremmende indsatser arbejder med brobygning til foreningslivet og forankringen i lokalsamfundet i Ishøj Kommune.
Status på indsatser og rammebeskrivelser er vedhæftet dagsordenen.

Projektleder Claus Borup Skovsgaard vil deltage under temapunktet og orientere om indsatserne.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage temaoplægget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Idrætsforening ansøger ved formand Gudmund Holm om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Ishøj Idrætsforening har 723 medlemmer, heraf er 340 under 18 år og 535 bosat i Ishøj.

Sagsfremstilling

Ishøj Boldklub og SB50 Fodbold har valgt af fusionere til een forening med navnet Ishøj Idrætsforening. Ishøj Idrætsforening søger nu om godkendelse som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Kultur og Fritidscentret har ydet konsulentbistand gennem fusionsprocessen.

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes §3 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at samle alle idrætsinteresserede til idrætsaktiviteter
 • at fremme det sociale fællesskab mellem klubbens medlemmer
 • at motivere trænere og ledere til at uddanne sig

Ishøj Idrætsforening er en selvstændig lokalforening, der er medlem af DIF og DBU.

Foreningen har afgivet "en på tro og love" erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der opkræves kontingent i ny forening pr. 1/7. Kontingentet pr. første halvår er overført fra de tidligere klubber.
Foreningens vedtægter er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Ishøj Idrætsforening godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune i kategorien 'Idrætsforeninger'.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Due og vingede dyr i Ishøj ansøger ved formand Hüseyin Özer om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Due og vingede dyr i Ishøj har 16 betalende medlemmer, heraf 10 bosat i Ishøj. Foreningen vil høre under kategorien "øvrige foreninger".

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentrer har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes §2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at være aktive ude i naturen sammen med dem, der interesserer sig for duer og vingede dyr
 • at lave sociale aktiviteter sammen
 • at passe foreningens duer og vingede dyr og give dem at sted, hvor de kan leve og yngle ude i det fri.

 Foreningens vedtægter er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Due og vingede dyr i Ishøj godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune i kategorien "øvrige foreninger".

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål om status på etablering af klublokale til Ishøj Bokseklub.
  Der har været afholdt beboermøde i AAB 55 Vejleåparken. Formanden for AAB i Vejleåparken har under sin beretning oplyst beboerne om planer for etablering af klubhus ved varmecentralen. Der forventes en realisering af projektet inden for et til halvandet år.
 2. Formanden for Foreningsunionen orienterede om planlagt temaaften den 8. juni 2017. Temaaftenen vil indeholde emner som dirigentrolle, revisoropgaver og tilskudsforhold.
 3. Spørgsmål om status på renovering af bygning O på Strandgårdskolen.
  Formanden for Folkeoplysningsudvalget orienterede om behandling af sagen på Økonomi- og Planudvalgsmøde den 22. maj. Den samlede bevilling udgør 18,6 mio. kr.
 4. Der anmodes om, at Ishøj Badmintons fugtskab flyttes i forbindelse med renovering af bygning O på Strandgårdskolen.
  Center for Kommunale Ejendomme vil blive anmodet om at foretage det fornødne.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.