Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. august 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Rasmus Ørvad Boné vælger dagens sang.

På næste møde vælger Jørn Højmark dagens sang.

Beslutning

Rasmus Ørvad Boné valgte sang nr. 258: 'Den røde tråd'.

Beslutning

Pkt. 1 - 2 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt af august 2022 over udbetalte medlemstilskud fra 2013 til og med 2022. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
  2. Simon Hansen Thams er tilrådt som ny Get2sport koordinator.

Bilag

Resume

Grundet revideret tidsplan for renoveringen af halgulv på Gildbroskolen er der behov for en nødplan for de idrætsforeninger, der i henhold til sæsonfordelingen benytter hallen og salen.

Sagsfremstilling

Der er kommet en ny tidsplan for renoveringsarbejdet af halgulvet på Gildbroskolen. Dette skyldes, at der skal afsættes længere tid til tørring af underlæggende betongulv, inden selve halgulvet kan lægges. Dato for ibrugtagen var oprindeligt start september, men denne er rykket til uge 43.

Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 22. marts en nødplan for idrætsforeningerne i forbindelse med renoveringen af Gildbroskolens halgulv. Det er muligt at køre videre med denne, idet der ikke er ændringer i den nye lokalefordeling 22/23, som ændrer ved nødplanen, og fordi udeidrætterne først kommer indendørs i uge 43.

Lokalefordelingsudvalget samt berørte foreninger er orienteret om behovet for at forlænge nødplanen og har ikke haft kommentarer dertil.

Sagen forelægges Ishøj Idrætsråd, som høringspart, og Folkeoplsyningsudvalget tager beslutning i sagen.

Center for Kultur og Fritid vurderer, at den bedste løsning er at forlænge nuværende nødplan, idet foreningerne allerede kender denne og den skaber færrest ændringer for foreningerne. På den baggrund anbefaler Center for Kultur og Fritid, at der sker en forlængelse af den nødplan, der blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2022. Nødplanen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at nødplanen forlænges.

Indstilling

1. den nuværende nødplan forlænges til uge 43.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På baggrund af krigen i Ukraine har Ishøj Kommune forpligtelse til anvisning af boliger til ukrainske flygtninge. Der er lavet midlertidige løsninger i flere af kommunens ejendomme, herunder på kultur- og fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Ca. 20.000 ukrainske flygtninge er på nuværende tidspunkt på landsbasis tildelt en midlertidig opholdstilladelse. Der oplyses undervejs til behandling ca. 8.000 ansøgninger, som forventes håndteret inden udgangen af juni 2022, og hvoraf ca. 35 personer forudsættes visiteret til Ishøj.

Ud af hidtil i alt 50 visiterede flygtninge til Ishøj Kommune (pr. 20. juni), er 25 flygtninge placeret på nuværende tidspunkt, yderligere forventes 15 flygtninge indkvarteret i løbet af de kommende par uger. De sidste 10 flygtninge er bosat hos familie eller venner i Ishøj, men har krav på bolig, hvis de beder om det.

Allerede 4 dage efter, at de har opnået opholdstilladelse overgår ansvaret for husning mv. til den kommune, de bliver visiteret til. Der har dermed været et akut behov for at finde boliger til modtagne flygninge og Byrådet har måtte træffe hurtige beslutninger om egnede boliger, hvorfor det ikke har været muligt at have en forudgående drøftelse om placering og inddragelse af klubfaciliteter i Folkeoplysningsudvalget.

Vedhæftet er oversigt over de berørte ejendomme og lokaler på kultur- og fritidsområdet, der er inddraget til bolig for ukrainske flygtninge. Center for Kultur og Fritid har i dialog med foreningerne arbejdet for at finde alternative løsninger, men det er ikke muligt at give alle samme vilkår. Der arbejdes vedvarende på at skabe gode midlertige rammer inden for de mulige alternativer, men det kan ikke undgås, at det påvirker både foreningernes aktiviteter og sociale liv.

Ishøj Byråd har på møde den 9. august besluttet, hvilke muligheder der skal arbejdes videre på for at skaffe de fornødne boliger.

Indstilling

1. oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetbehandlingen skal forslag til budget og serviceændringer sendes i høring i brugerstyrelser, råd og nævn inden den endelige beslutning i Byrådet.

Budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 samt rådighedskataloget for budget 2023 er tilgængeligt på kommunens hjemmeside på dette link: https://ishoj.dk/om/fakta-om-ishoj-kommune/okonomi-og-befolkning/
.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2023 samt overslagsår den 29. august 2022.
2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 4. oktober 2022.

Budgetmateriale samt brev fra borgmester vedrørende høring er vedhæftet dagsordenen.

I budgetforslaget er der en ubalance for budget 2023. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et råderumsskatalog.

Budgetmaterialet indeholder således budget og takster til aktiviteter og services på områderne samt råderumskatalog for hvert fagområde med forslag til besparelser for at overholde kommunens serviceramme. For Kultur og Fritidsområdet er rådighedskataloget 1 mio. kr.

Læsevejleding for Kultur- og Fritidsudvalgetsområde

  • Forslag til besparelser på 1 mio. kr. - side. 36-44 i Råderumskatalog
  • Takster - side 102 - 107 samt 113 i Administrativt budgetforslag for 2023-2026
  • Budget - side 47 - 53 (Bevillingsbeskrivelse), side 72 (Bevillingsoversigt), side 77 (Hovedoversigt), side 82 (Sammendrag) side 93 (Anlæg) i Administrativt budgetforslag for 2023-2026

Taksterne på kulturområdet er pris- og lønfremskrevet ift sidste år.

Folkeoplysningsudvalget skal give et samlet høringssvar.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget (FOLU) takker for muligheden for at komme med høringssvar.

FOLU er ærgerlig over, at det er nødvendigt at spare på kultur- og fritidsområdet, som løfter en vigtig opgave for borgernes trivsel, sundhed, dannelseog demokratiske ageren/liv.

Besparelserne vil kunne mærkes af borgerne, som benytter sig af de tilbud, der spares på. FOLU har dog ikke alternative forslag til besparelserne på 1 mio. kr. på området.

FOLU ser gerne, at Byrådet i de kommende år sikrer, at der investeres på området, således at det er muligt at understøtte eksisterende og nye initiativer på kultur- og fritidsområdet samt udvikling af faciliteter dertil.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Spørgsmål om de stigende energipriser har en konsekvens for kultur- og fritidsområdet.
    Der bliver iværksæt energiforberedende tiltag i kommunen. Det er på nuværende tidspunkt ikke forventningen, at det bliver nødvendigt at iværksætte besparelsestiltag på kultur- og fritidsområdet som nævnt i udvalgssag i juni”.  Det skyldes, at der allerede er igangsat tiltag og investeringer, der for forventes at nedsætte energiforbruget på konkrete ejendomme, budgetterne er prisreguleret, og desuden følges der løbende op på energiforbruget. Muligheder for at spare på energien undersøges og afdækkes fortsat, og alle brugere opfordres til at handle bæredygtigt og spare på energiforbruget, hvor det er muligt. Denne opfordring er vigtig at give videre til foreninger og klubber og medlemmerne, da mange mindre tiltag vil hjælpe til at nedsætte det samlede forbrug. 
  2. Spørgsmål om der forventes noget forberedelse fra deltagerne til fritidskonferencen den 23. - 24. september.
  3. Spørgsmål om  SB50 fodbold fortsat eksisterer.

Beslutning

Pkt. 1 - 3 til efterretning.