Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. september 2014 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter, Kursuslokale 1 og 2 - Aftentelefon: Sekretær Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Györgyi Csato kommer ikke til mødet, men har valgt: nr. 175, Nu falmer skoven....

Resume

Med afsæt i sundhedspolitikken har Ishøj Sundhedscenter igangsat en række aktiviteter, kurser, støttegrupper m.m., der har til formål at styrke folkesundheden i Ishøj.

Nogle af projekterne omhandler fysisk aktivitet og har snitflader til Folkeoplysningsområdet.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulent Claus Borup Skovsgaard vil på mødet give et oplæg med udgangspunkt i:

 • Sundhedscenterets tilgang til brobygning - udslusning af borgere til foreningslivet

 • Indsatser i Sundhedscenteret: "Fodbold for Sjov" (fodbold fitness), bassintræning "aquawalking for XL"

 • Indsatsen "Leg dig glad" - Minisport, en brobygningsindsats rettet mod børn i indskoling og før indskolingsalderen, som er overvægtige eller har sociale udfordringer.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Folkeoplysningsudvalget vedtog at tage orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Dansk Folkeoplysnings Samråd fremsender folder med information om et projekt med titlen:"Samarbejde mellem Folkeskolen & Aftenskolerne - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer". Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning.
  Folderen er vedhæftet dagsordenen.

 2. "En hjertestarter kan redde liv" er overskriften på en artikel i det seneste nummer af "IshøjNYT", som uddeles til alle husstande i kommunen. Kopi af artiklen er vedhæftet dagsordenen.

 3. Pressemeddelelse fra Kulturministeriet med voerskriften "Europa til kamp mod matchfixing"
  vedhæftes dagsordenen.

 4. Kulturministeriet fremsender præcisering af Folkeoplysningslovens bestemmelser om støtte til religiøse foreninger. Uddelt på mødet.

 

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres interne konference i 2013 en række spørgsmål under det traditionelle gruppearbejde. Et af punkterne var "Prisuddelinger". Dette punkt blev taget op, fordi det i nogle år havde været vanskeligt at finde kandidater til Ungdomslederpirsen. Grupperne kom med forskellige forslag til ændringer af reglerne for prisuddelingen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget godkendte efterfølgende referatet fra den interne konference, herunder at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at gennemgå og revidere retningslinierne for prisuddelingerne.

Indstilling

Forslag til indstilling:

 

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at  der nesættes en arbejdsgruppe med èn repræsentant fra hver af de fire prisområder, med følgende sammensætning:

 

 • Sengül Deniz, Initiativprisen (Formand for gruppen)
 • Brian Pirmo, Idrætslederprisen
 • Eva Mandrup, Foreningslederprisen
 • Benny Naamansen, Ungdomslederprisen
 • Klaus Helsøe og Marian Skibdal, Kultur og Fritidscentret

Resume

Fredag den 29. og lørdag den 30. august blev der holdt Fritidskonference, og turen gik i år til Silkeborg.

Sagsfremstilling

Der var 79 tilmeldinger, 1 udeblev så ialt deltog der 78 personer i konferencen. 24 fra Idrætsforeninger, 30 fra øvrige foreninger, 6 fra De almene Boligselskaber, 2 fra de uniformerede korps, 3 fra Handicapforeningerne, 9 Folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og 4 fra Administrationen.
 
Arbejdsgruppen der står for planlægning og gennemførelse af konferencen holder evalueringsmøde torsdag den 18. september.
 
Ebbe Rosenberg vil på mødet fremlægge arbejdsgruppens evaluering.
 

Indstilling

Forslag til beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalget vedtog at tage evaluering og regnskab til efterretning.

Økonomi

Der er i budget 2014 afsat 130.000 kr. til afholdelse af konferencen. Kultur og Fritidscentret forventer at kunne fremlægge regnskabet på mødet.

Resume

Foreningen har 8 medlemmer, hvor de seks er bosiddende i Ishøj. Den tilhører gruppen af øvrige foreninger.

Forenigen fungerer som et skriveværksted.

Sagsfremstilling

Forfatterværkstedet ved formand Lis Daugård søger om godkendelse som tilskudberettiget forening.

 Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.
Af vedtægternes § 2 fremgår det, at formålet er  at være en social forening, hvor skrivelystne medlemmer kan støtte og kommentere hinandens arbejder.
Foreningen skal være rummelig, og alle, som har en skrivelyst, er velkomne uanset genre og indhold. Der gives gensidig hjælp i en venlig atmosfære af konstruktiv, ærlig og kritisk debat.
Teksten skal være i fokus.

Der skal tilbydes forskellige arrangementer, såvel ud af huset som internt, med foredrag, højtlæsninger af egne og andres tekster, besøg på forskellige lyrikcafeer, bogmesser og foredrag.
Det skal tilstræbes, at der består et nært samarbejde med Ishøj Bibliotek.

 Kontingentet er af generalforsamlingen fastsat til 130 kr. pr. år.

 Pr. august 2014 har foreningen 8 medlemmer, hvoraf seks er bosiddende i Ishøj.

 Foreningens vedtægter vedhæftet 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at godkende Forfatterværkstedet som tilskudberettiget forening tilhørende gruppen af øvrige forening

Bilag