Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter, kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Birte kan ikke komme til mødet, men har på forhånd valgt: nr. 146 "Den blå anemone".

På næste møde vælger Mogens Kelsen dagens sang. 

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

1. Ishøj Byråd har godkendt Eva Mandrups ansøgning om 3 måneders orlov fra 1. marts til 31. maj. Velkommen til Eva's stedfortræder Kurt Telander.

2. Kultur og Fritidscentret har sendt info til alle tilskudsberettigede foreninger om muligheden for at søge medlemstilskud. Forenigerne skal søge om medlemstilskuddet elektronisk. Ansøgningsfristen er 31. marts. Ansøgningsskema og retningslinjer hentes via:
http://www.ishoj.dk/indhold/medlemstilskud

3. Ebbe Rosenberg, Klaus Helsøe og Marian Skibdal deltog den 5. - 6. februar i DIF Kongres 2015 i Idrættens hus. Overskriften var: Skal Idrætten redde verden - eller skal verden redde idrætten? Ebbe vil på mødet give en kort orientering fra kongressen.

4. Dansk boldspil - Unions Årborg 2014 fremlægges.

5. Uddannelsesbladet, nr. 2 med overskriften: Kan ledere lede? - tema om ledelse. Bladet fremlægges.

6. FOLU-konference. Tilbagemeldinger om deltagelse.

7. Den 27. januar var der møde med fodboldklubberne angående træningstider på kunst- og grusbane. På mødet aftaltes også en ny fordeling af depotskabe. Baggrunden er ændringer i medlemstallet i nogle af klubberne.

8. Den 2. marts har der været møde med fodboldklubberne om fordeling af træningstider på græsbaner for udendørssæsonen 2015.

9. Den 9. marts har der været møde med de fritidsbrugere, der træner i Strandgårdskolens hal og gymnastiksal.

10. Kultur og fritidscentret har holdt møde med Ishøj BK angående ulovlig overdækning af terrasse.

11. I forbindelse med FOLU mødet 26. maj er der besigtigelsestur. Ønsker til besøg på turen.

Beslutning

Pkt. 11: Forslag til besøg: Seniorværkstedet og Ishøj Kunstforening 
Pkt. 1 - 11 Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscenteret har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2015/2016. 

Forslaget vedhæftes dagsorden

Ishøj Idrætsråd indstiller at forslaget tages til efterretning.

Indstilling

at godkende forslag til aktivitetsfrie dage for sæsonen 2015/16. 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

 Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2015/2016.

Sagsfremstilling

 Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 2. marts. Ved svarfristens udløb var der ikke fremsendt indsigelser mod forslaget.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd besluttede at oversende lokalefordelingsudvalgets forslag til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling. 

Indstilling

at godkende lokalefordelingsudvalgets forslag.  

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub spiller i ligaen, der er landets bedste række. Dansk Volleyball Forbund stiller i den forbindelse krav til faciliteterne. I Ishøj er det kun hal III i idrætscentret, der kan godkendes til ligakampe, men det er en forudsætning, at der er en indfarvet volleyballbane. Der er i indeværende sæson givet en dispensation, så ligakampene kan spilles i hal II. En sådan dispensation gives ikke i næste sæson.

Sagsfremstilling

Såfremt Ishøj Volley og Beachvolleyklub ikke kan mønstre en hjemmebane til holdets ligakampe, der opfylder volleyballforbundets krav, har klubben to muligheder. Man kan lade sig tvangsnedrykke til 1. division, eller man kan spille alle sine kampe på udebane. Det sidste vil medføre ekstra udgifter forfor klubben.

Hvis Hal III skal godkendes til ligakampe, skal der være være en indfarvet bane, hvor indfarvningen tydeligt adskiller sig fra det omgivende friareal. For at løse dette problem er der to scenarier:

  1. Gulvet i hal III slibes, så streger og de grønne badmintonfarver fjernes. Derefter streges der op til badminton og volleyball, idet bøsningrne til volleyball flyttes lidt, så streger til volleyball ikke overlapper med badmintonstregerne. Der indfarves til volleyball. Volleyballforbundet har skrifligt meddelt, at der godt må være andre streger end dem til volleyball i hallen. Samlet pris ca. 180.000 kr.
  2. Der indkøbes et mobilt volleyballgulv. Volleyballforbundet oplyser, at det tager 10 mand 3 - 4 timer at lægge gulvet, og 10 mand 1½ - 2 timer at tage det ned igen. Gulvet skal lægges på 24 - 30 timer før brug og tapes 8 - 10 timer før brug. Det betyder, at aktiviteten i hal III skal aflyses et døgn før, der spilles kampe. Det kan både være på hverdage og i weekends. Timelønnen er ca. 200 kr. inklusiv diverse tillæg for medarbejderne i idrætscentret, og der skal benyttes ca. 55 timer hver gang. Det giver en udgift på ca. 11.000 kr. Dertil kommer ufgifter til tape på 4.000 kr. Der er således ekstra driftsudgifter på ca. 15.000 kr. pr. kamp. Der spilles mindst 10 kampe pr. år, hvilket betyder ekstra driftsudgifter for idrætscentret på ca. 150.000 kr. pr. år. Selve mobilgulvet koster ca. 200.000 kr. i anskaffelse.

    Kultur og Fritidscentret og Ishøj Idræts & Fritidscenter anbefaler scenarie 1. Det giver ikke ekstra driftudgifter, der er ikke problemer med aflysning af aktivitet, og der er ikke opbevaringsproblemer.

    Notat fra Dansk Volleyball Forbund er vedhæftet dagsordenen.  

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der arbejdes videre med forslag 1, og at SB 50 Badminton inddrages i farvevalget.
Gert Mikkelsen fra SB 50 Badminton ønsker, at man som alternativ indfarver badmintonbaner i Hal II.

Indstilling

at scenarie 1 vælges, og at der søges om en ekstrabevilling på180.000 kr. eks. moms 

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Den samlede udgift til scenarie 1 er 180.000 kr. eks. moms. Det foreslås, at sagen sendes via Kultur og Fritidsudvalget til Økonomi og Planudvalget med henblik på financiering.

 

Bilag

Beslutning

Ikke noget under eventuelt. 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.