Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17:00

Besigtigelsestur + møde Idrætscenter - kursuslokale 1+2, Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Selcuk Mehmet Özcan vælger dagens sang.

På næste møde vælger Henrik Olsen dagens sang.

Beslutning

Selcuk Mehmet Özcan valgte sang nr. 151 'Jeg ved en lærkerede'.

Resume

Center for Kultur og Fritid har lavet følgende program for den årlige besigtigelsestur:

Mødested: Ved indgangen af Brohuset (Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj)

Sagsfremstilling

Kl. 17.00 Brohuset (Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj)
Rundvisning /v. Brobygger Johannes Ask Batzer

Kl. 18.00 Faciliteter i og ved Ishøj Idræts & Fritidscenter

Padelbaner, stadion, kunstgræsbaner, cricket, petanque
Rundvisning /v. Fritids- og idrætsinspektør Flemming Bech Harning


Kl. 18.45 Spisning i Cafeen i Ishøj Idræts & Fritidscenter

Kl. 19.30 Møde i Folkeoplysningsudvalget (kursuslokale 1 + 2, Ishøj Idræts & Fritidscenter)

Bemærk: Der er ikke arrangeret fællestransport. Udvalgets medlemmer opfordres til at lave aftaler med hinanden om kørsel.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at besigtigelsesturen tages til efterretning.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage besigtigelsesturen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Pkt. 1 - 3 taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. På møde den 26. april 2022 drøftede Folkeoplysningsudvalget inhabilitetsforhold. Det blev aftalt, at kommunens jurist skulle skrive et notat om inhabilitetsforhold i Folkeoplysningsudvalget.
  Notatet er vedhæftet dagsordenen.
 2. Folkeoplysningsudvalget behandlede d. 22. marts 2022 Seniorværkstedets ansøgning om ekstraordinært tilskud til vedligeholdese af Seniorværkstedets maskinpark. Foreningen fik bevilget 15.000 kroner. Efterfølgende har Seniorværkstedet fået økonomi til at betale udgiften selv og ønsker derfor at sende det bevilget tilskud tilbage, så andre foreninger kan få gavn af pengene.
 3. Af Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2022 fremgår det, at der afholdes tema møde tirsdag den 23. august kl. 17. Temamødet rykkes til tirsdag den 25. oktober 2022. På temamødet drøftes aktuelle principielle spørgsmål, som vil indgå i revidering af retningslinjer på folkeoplysningsområdet.

Bilag

Resume

I efteråret 2020 fik voksenundervisningsområdet herunder aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune 2021.

Ifølge retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for det foregående år fremsendes senest d. 1. april året efter.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt over regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning for 2021.
Oversigten er lavet på baggrund af aftenskolernes fremsendte regnskaber. Regnskaberne er alle revisionspåtegnede.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået regnskaberne og har ingen bemærkninger.

Folkeoplysningsudvalget har d. 22. februar 2022 vedtaget, at der grundet covid-19 i 2021 ikke skal ske en tilbagebetaling af restkommunale tilskud til aktiviteter og lokaler mv. fra aftenskolerne i Ishøj Kommune. Dette blev besluttet på baggrund af Kulturministeriets brev med hjemmel til at fortsætte kommunale tilskud på trods af covid-19 nedlukning. Derfor vil der for regnskab 2021 ikke ske en tilbagebetaling af eventuelle restmidler på det folkeoplysende voksenundervisningsområde.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de fremlagte regnskaber for oplysningsforbundende godkendes.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget godkender fremlagte regnskaber for oplysningsforbundende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Motion Cykel Club søger om at flytte deres klubaktiviteter til Bredekærgård, da deres nuværende klubhus er i dårlig stand, og de vil få større udbytte af det sociale liv på Bredekærgård.

Sagsfremstilling

Ishøj Motion Cykel Club benytter kommunalt klubhus ved motorcenteret, Baldershøj 20, i en pavillon. Klubben har i marts 2021 kontaktet Center for Kultur og Fritid angående klubhusets stand. Center for Ejendomme har vurderet, at  der ikke er fugt- eller rådskader. Det skal dog renoveres i forhold til forebyggelse for skadedyr og el-installationer til varme og belysning. Dette er ikke blevet udført, og foreningen har grundet klubhusets stand nu ansøgt om at flytte til Bredekærgård.

Foreningen ser flere fordele ved at flytte til Aktivitetetshuset på Bredekærgård, da de ønsker at være en del af det fællesskab Aktivitetshuset rummer. Derudover passer den geografiske pladsering godt, da flere af deres cykelruter løber i nærheden af Bredekærgård.

Foreningen har været ude og se Aktivitetshuset, og det er muligt for dem at få et af de rum, der står tomme. Der kan de have deres eget køleskab, kaffemaskine mv. Foreningen er indforstået med, at de skal booke det store rum i Aktivitetshuset, når de har klubaktiviteter.

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med Center for Ejendomme angående brugen af det nuværende klubhus. Det aftales, at hvis Ishøj Motion Cykel Klub flytter til Bredekærgård, så vil huset fremover blive indtænkt i de behov, der er i forbindelse med genhusning af foreninger i henhold til at huse ukrainske flygtninge og andre aktiviteter på kultur- og fritidsområdet samt hos Ungdomsskolen.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at Ishøj Motion Cykel Club flytter til Bredekærgård.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge administrationens anbefaling.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Boxergruppe Sydkyst/Ishøj ansøger om tilskud til nyt redskabsskur samt nøglesystem til deres private klubhus. Det samlede ansøgte tilskud er på 12.100 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

Foreningen skriver i vedlagte ansøgning, at deres redskabsskur hvor de opbevarer havetraktor og diverse værktøj er gammel og slidt. Det betyder blandt andet at døren ikke kan lukkes, hvilket gør det udtrygt at opbevare ting deri.

Foreningen ønsker derfor også at skifte deres nøglesystem, så det kun er foreningens medlemmer, der har adgang til materialerne.

Foreningen har pr. marts 2022 41 aktive medlemmer.

§1 - formålet med den ekstraordinære udviklingspulje er at:
Formålet med udviklingspuljen er at sikre en rummelighed, der giver mulighed for, at forskellige organisationsformer kan påvirke og udfordre hinanden og forandre sig i dynamisk samspil med et folkeoplysende sigte. Formålet med puljen er endvidere at give mulighed for, at det organiserede foreningsliv kan udvikle organisationsformer, der kan involvere nye grupper i foreningslivet, ligesom aktiviteter arrangeret af selvorganiserede grupper kan tilgodeses.

Senest i 2020 søgte foreningen om et ekstraordinært tilskud på i alt 8.400 kr. til udskiftning af trapezplader på husets tag. Folkeoplysningsudvalget vedtog at bevilge et tilskud på 8.400 kr.
I 2017 fik foreningen bevilget 13.699,00 kr. inkl. moms til indkøb af ny græsplænetraktor fra den ekstraordinære pulje.
Der har dermed været tidligere praksis at bevilge tilskud fra den ekstraordinære pulje til indkøb af materielle ting hos foreningen.

Ansøgningen og oversigt over ekstraordinære tilskud i 2022 er vedhæftet dagsorden.

Foreningsunionen indstiller, at der ydes et tilskud til Boxergruppe Sydkyst/Ishøj på 4.000-5.000 kr. til dør og nye hængelåse.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at der på baggrund af tidligere sager og praksis ydes et tilskud på 50% af ansøgte beløb.

Økonomi

Der ansøges om et tilskud til nyt redskabsskur og nøglesystem på i alt 12.100 kr. inkl.moms.
Pr. 31.12.2021 udgjorde foreningens kapital 16.290,84 kr., og der kræves derfor ikke dispensation i forhold til formuegrænsen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge administrationens indstilling. Der bevilges derfor et ekstraordinært tilskud på 6.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Syng dig glad ansøger ved forkvinde Fatma Gunduz om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Syng dig glad har 26 betalende medlemmer, hvoraf 9 bor i Ishøj Kommune. Foreningen vil høre under kategorien øvrige foreninger og have foreningsaktiviteter i Brohuset.

Sagsfremstilling

Folekoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes punkt 1 fremgår det, at foreningens formål er:

 • Foreningens formål er at skabe musik sammen, og spille for og med foreningens medlemmer. Det er et ønske hos medlemmerne, at gøre musikken populær blandt unge og vokse. Alle der har interesse for musik i form af at spille, synge eller lytte til musik.
 • At skabe et socialt netværk er en af foreningens hovedfokuspunkter, og medlemmerne samles om mad og kaffe til aktiviteterne.
 • Det er samtidig også et af formålene at dele musikglæden med musikelskere i forbindelse med nogle musikaftener og koncerter i mindre omfang.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Foreningen har sat forskellige initiativer igang for at udbrede kendskabet til foreningen.

Administrationens vurdering:
Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Det vurderes, at foreningen og dens aktiviteter er tilknyttet til Ishøj Kommune, således at de er lokal forankret.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at foreningen 'Syng dig glad' godkendes som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune under kategorien øvrige foreninger.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen 'Syng dig glad' som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune under kategorien øvrige foreninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til lokalefordeling for Brohuset i sæson 2022/2023, der løber fra d. 1. august 2022 til 31. juli 2023.

Sagsfremstilling

Øvrige foreninger, oplysningsforbund og netværk har fået tilsendt materiale angående lokalefordeling for Brohuset for den kommende sæson fra d. 1. august 2022 - 31. juli 2023.

Alle brugerne herunder foreninger, netværk og oplysningsforbund er blevet bedt om at sende deres ønsker til faste lokalebookinger til den nye sæson.

I henhold til de gældende kriterier for lokalefordeling, kan foreninger maksimalt forvente at få tildelt faste tider 3-4 dage pr. uge. Kriterierne foreskriver ligeledes, at foreninger ikke kan forvente at få tildelt lokaler hver eneste weekend.

Forslag til lokalefordeling samt lokaleoversigt for Brohuset er vedhæftet dagsordenen. Forslaget til lokalefordelingen er to eksempler på, hvordan en uge ser ud. Der er en for efteråret og en for foråret. Hvis det ønskes at se nærmere på fordelingen for hele sæsonåret kan det ses på følgende link: Booksys WebApp v21.1 2021-03-25T08:39:37Z

Vælg Booking - Kalender og derefter Brohuset under Sted og sæsonstart 1. august 2022.

Da salen kan rumme mange forskellige aktiviteter som arrangementer, større forsamlinger og bevægelsesaktiviteter, er der flere foreninger, der har ønsket samme tidspunkter i salen. Flere overlap er blevet løst ved dialog med foreningerne.

Der er fortsat to overlap, Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til:

 1. DK USAK og Torslunde-Ishøj Pensionistforening har begge søgt om salen følgende søndage: 25/9, 23/10, 20/11, 26/2, 26/3, 23/4.
  DK USAK danser i salen hver søndag fra kl. 8-15. Torslunde-Ishøj Pensionistforening holder seks gange årligt en søndagsmiddag for foreningens medlemmer, hvor de har brug for salen. DK USAK har ansøgt om salen i alt 52 søndage for sæsonen og Torslunde Ishøj Pensionistforening om 6 søndage til deres aktivitet i salen.
 2. Dansk Røde Kors holder holder indsamling med marked og opvisning i salen d. 1/10 og d. 2/10. Dette skaber ligeledes et overlap med DK USAKs ønske om salen d. 2/10 fra kl. 8-15.

Administrationens anbefaling:
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at Torslunde-Ishøj Pensionistforening bruger salen de dage, hvor der er overlap med DK USAK. Ligeledes tildeles salen til Dansk Røde Kors d. 2/10. DK USAK tilbydes i stedet Dansesalen på Strandgårdskolen de nævnte søndage. DK USAK får således salen 45 søndage
af de 52 ansøgte søndage.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at forslag til lokalefordeling for sæson 2022/2023 i Brohuset godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Endvidere besluttede udvalget at bemærke, at der i henhold til retningslinjerne ikke kan forventes at have et fast lokale hver eneste weekend.
Ved nødvendighed om aflysning af foreningers tider i Brohuset vil der gennem dialog søges alternative løsninger.

DK USAK og Torslunde-Ishøj Pensionistforening opsøges med henblik på bytning af én af de søndage som begge har søgt, da DK USAK har et særligt arrangement som ønskes afholdt i Brohuset.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Formanden gjorde rede for henvendelse om brug af foreningslokaler.
  I efteråret 2022 vil administrationen fremlægge en politisk sag om afdækning af muligheder i forhold til initiativer til bedre benyttelse af lokaler.
  Idrætsrådets formand oplyste, at idrætsforeningerne på rådets seneste møder er blevet opfordret til at afmelde lokaler/haller, som de ikke skal benytte alligevel.
 2. Fordeling af sandbaner blev drøftet.
  Administrationen noterer det som emne til kommende temamøde.
 3. Spørgsmål om sagsbehandling i forbindelse venskabsbysamarbejdet.
  Administrationen bringer videre i kommunen.
 4. Udvalgets medlemmer undres over at stadion signalerer, at det ejes af Ishøj IF. De mener, at alle skal føle sig velkommen.
 5. Spørgsmål om lokalefordelingsudvalg og indkaldelse til møder i forbindelse med lokalefordeling af idrætslokaler.
  Administrationen følger op.
 6. Der blev påpeget, at den store sal i Brohuset flere gange benyttes af foreninger eller organisationer, hvor der deltager få personer.
 7. Spørgsmål om Ishøj Kommune kan lave en aftale med Albertslund Kommune om Ishøj foreningers brug af naturcentret Herstedhøje.
 8. Spørgsmål om status på tunnel i forbindelse med etablering af letbanen.
  Der er fokus på det og tisplanen holder indtil videre.
 9. Spørgsmål om kommunens håndtering og indkvartering af de ukrainske flygtninge.
  Der arbejdes løbende med modtagelse og genhusning af ukrainske flygtninge og kommunen har en forpligtigelse om at kunne huse flygtningene inden for 4 dage.

 10. I forbindelse 'Youth got it' afholdes der et arrangement på Ishøj Ungdomsskole den 25. maj kl. 17.

 11. Der blev givet kort status om arbejdet vedrørende fritidskonferencen.

Beslutning

Pkt 1 - 11 taget til efterretning.