Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. november 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Malene Rasmussen 20823271

Sagsfremstilling

DIF get2Sport koordinator, Emil Ballisager, er inviteret til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møde for at give en status og et indblik i Get2Sport samarbejdet med nu fem udvalgte idrætsforeninger; Ishøj IF, Ishøj Bokseklub, BK Ishøj Flamme og Ishøj Volley & Beachvolleyklub og senest Ishøj Karate Klub.

Oplægget vil indeholde et indblik i, hvorledes DIF get2sport specifikt understøtter de ovenstående foreninger, der hvor de befinder sig på nuværende tidspunkt. Herunder hvordan der arbejdes for at styrke frivilligheden samt hvilke tiltag og initiativer, som er blevet afprøvet gennem det sidste års tid for at forsøge at indsluse flere børn og unge fra boligområderne til foreningenslivet. Endvidere vil oplægget indholde en opfølgning på tidligere opstillede målsætninger og de nyeste medlemstal hos foreningerne.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage oplægget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Kim Herskov vælger dagens sang.

På næste møde vælger Bayram Yüksel dagens sang.


Beslutning

Grundet Kim Herskovs fravær, blev der ikke sunget.

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid har orienteret alle brugere af kommunale lokaler omkring de nye corona-restriktioner og der er ophængt information herom.
    Udsendt brev af 26. oktober er vedhæftet dagsordenen.
  2. Ishøj Kommune og DIF Get2Sport har indgået samarbejde med Ishøj Karate Klub.
  3. AOF Vestegnen har fremsendt en ansøgning om tryghedspakke på aftenskoleområdet i forbindelse med covid-19. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen. Center for Kultur og Fritid henviser til beslutning, som fremgår fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. april. Her fastslås, at der fortsat udbetales tilskud til oplysningsforbundene efter de oprindelige aftaler og at Ishøj Kommune forventer at følge de centrale udmeldinger på området.
  4. Grundet det stigende smittetryk og de nuværende restriktioner grundet corona, er det desværre ikke muligt at afvikle den årlige julemiddag i Folkeoplysningsudvalget. Det er ikke tilladt for restauranter/cafeer at tage imod selskaber, der er flere end ti personer og ej heller at dele dem ud ved forskellige borde. Der holdes fast i mødet den 10. december 2020, men mødestart ændres til kl. 19.00 i stedet for kl. 18.00.

Beslutning

Pkt. 1-4 til efterretning.

Bilag

Resume

Fodboldafdelingen i Torslunde-Ishøj Idrætsforening (TIIF) søger om et ekstraordinært tilskud på 5.000 kr. inklusiv moms til indkøb af fodbolde.

Sagsfremstilling

TIIF Fodbold træner og spiller kampe på græsanlægget på Torbens Eje.

Fodboldbanerne er på flere af siderne omsluttet af læskærmende beplantning og heriblandt tjørnebuske.
Disse tjørnebuske bevirker at fodboldene kan punktere, når de ryger ud i beplantningen samt at det kan være svært at finde boldene.

TIIF Fodbold er i dialog med Center for Park, Vej og Miljø omkring en plan for beskæring af beplantningen.

Center for Kultur og Fritid har tidligere afholdt møde med TIIF Fodbold omkring muligheden for etablering af hegn de nødvendige steder omkring banerne.
Etablering af hegn og lys er lagt ind som et anlægsønske for 2021, hvor udfaldet endnu ikke kendes.

TIIF Fodbold har i år mistet omkring 20 fodbolde, som alle er punkterede efter at være endt i beplantningen omkring banen.

På den baggrund ansøger TIIF Fodbold om et ekstraordinært tilskud til at erstatte 20 fodbolde.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og yder et tilskud på 5.000 kr. til fodbolde.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 20 fodbolde med en stk. pris på 250 kr. og med en samlet udgift på i alt 5.000 kr. inklusiv moms.
Vedhæftet er priskatalog fra Select.

Pr. 30.09.2020 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital cirka 60.000 kr. og der kræves dispensation i forhold til formuegrænsen.

Bilag

Resume

KFUM Spejderne søger om et ekstraordinært tilskud på 37.900 kr. inklusiv moms til indkøb af to shelters og etablering af bålplads.

Sagsfremstilling

I juni måned fremsendte KFUM Spejderne vedhæftet ansøgning rettet mod puljen til sommeraktiviteter. Det var ikke muligt at imødekomme ansøgningen inden for den givne ramme og derfor fremlægges ansøgningen for Folkeoplysningsudvalget.

KFUM Spejderne ønsker at udvide mulighederne for faste aktiviteter på Vejlebrovej 190, hvor KFUM hører til og har spejderhytte. KFUM søger om tilskud til at opføre to shelters samt bålplads. Det giver flere muligheder for udendørs aktiviteter og det forventes, at det vil styrke fællesskabet i blandt de nuværende spejdere og trække nye spejdere til. Shelters og bålplads kan også være til gavn for andre i interesserede, for eksempel de øvrige spejdergrupper og FDF.

KFUM Spejderne lægger op til at indkøbe byg-selv shelters og gøre det til et fælles projekt at opføre dem på grunden.

KFUM Spejderne ønsker at etablere de to shelters med udsyn til åen, for derved at gøre dem synlige og minimere risikoen for uhensigtsmæssig adfærd ved disse. Dog kræver opførelse af shelters på grunden en landzonetilladelse med dispensation fra skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen.

Forudsætning for at kunne opnå et ekstraordinært tilskud til formålet er, at der opnås de nødvendige dispensationer.

IBUS indstiller, at ansøgningen sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et tilskud på 25.000 kr. til shelters og bålplads under forudsætning af, at de nødvendige dispensationer opnås.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om tilskud på 37.900 kr. inklusiv moms til:

2 stk. byg-selv shelters (sheltersbyg.dk)

32.500 kr.

Etablering af bålplads med båludstyr

2.400 kr.

Forplejning og indvielsesarrangement

3.000 kr.

I alt

37.900 kr.


Pr. 17.11.2020 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital cirka 93.000 kr. og der kræves dispensation i forhold til formuegrænsen.

Bilag

Resume

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt.
Ansøgning skal fremsendes senest 1. november.

Sagsfremstilling

Oplysningsforbundene AOF Vestegnen, FOF Køge Bugt og Ishøj Oplysningsforbund har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2021. Alle har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest", som folkeoplysningsloven foreskriver.

Center for Kultur og Fritid har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2021.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslaget om tilskud til AOF, FOF og ISOF.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I det godkendte budget for 2021 er der afsat 142.000 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 209.175 kr.
Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud tager forbehold for covid-19 situationen og de konsekvenser det har haft for oplysningsforbundene i 2020.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Det blev oplyst, at der ikke er opsat alarminfo ved indgangen til hallen på Strandgårdskolen.
  2. Ishøj Seniorværksted har deltaget i Sundhedsstyrelsens film om seniorlivet i Danmar. Filmen kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. https://vimeo.com/475892784/a9e4be3e55

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.