Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - Kursuslokale 1+2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Pia Beckmann Skourup vælger dagens sang.

Næste gang vælger Murat Kütük dagens sang.

Beslutning

Pia Beckmann Skourup valgte sang nr. 120 'Livstræet'.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget valgte Pia Beckmann Skourup som formand.

Tiltrådt.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget valgte Brian Pirmo som næstformand.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag af 10. januar 2022 til forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Forslag til forretningsorden samt vedtægter for Folkeoplysningsudvalget er vedhæftet dagsordenen.
Vedtægterne forventes revideret på et kommende udvalgsmøde.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende forslag af 10. januar 2022 til forretningsorden.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede på sit møde den 9. december 2021, at nedsætte et §35, stk. 2 udvalg, i daglig tale kaldet Folkeoplysningsudvalget.

I henhold til Folkeoplysningsloven kan Byrådet henlægge en eller flere af sine opgaver til Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag af 10. januar 2022 til kompetenceplan for den kommende valgperiode, 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Forslag til kompetenceplan af 10. januar 2022 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 10. januar 2022 til kompetenceplan på folkeoplysningsområdet gældende for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter, skal der fra Folkeoplysningsudvalget vælges én repræsentant, der deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Györgyi Csato var valgt som Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen i sidste periode.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at vælge Merete Larsen som udvalgets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lokaleregulativet revideres efter behov, dog senest hvert 4. år.
Regulativet er dog ikke blevet revideret i sidste valgperiode, da arbejdet med flytning af foreningernes aktiviteter fra Vejlebrovej 45B til Brohuset har haft særlig betydning for regulativet. Derfor har revideringsarbejdet været sat på pause men forventes udført i 2022.

Som tidligere år foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 7 personer til at forestå revision af lokaleregulativet:

1 byrådsmedlem
1 medlem fra Ishøj Idrætsråd
1 medlem fra IBUS
1 medlem fra Foreningsunionen
1 medlem fra undervisningsområdet
1 medlem fra Seniorrådet
1 medlem fra handicapområdet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at udvide arbejdsgruppen med 1 repræsentant fra Ungerådet. Arbejdsgruppen nedsættes med følgende medlemmer:

Rasmus Ørvad Boné, Ishøj Byråd
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Benny Naamansen, IBUS
Jens Hansen, Foreningsunionen
Helle Nees, undervisningsområdet
Bjarne Ove Boje, Seniorrådet
Mette Grentoft, handicapområdet
Sofus Johannes Otto, Ungerådet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj kommune tages op til revision minimum hvert 4 år.

Retningslinjerne skal revideres i 2022.

Som tidligere år foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 5 personer til at forestå den næste revision af tilskudsreglerne:

Folkeoplysningsudvalgets formand
2 repræsentanter fra undervisningsområdet
1 repræsentant fra Ishøj Idrætsråd
1 repræsentant fra handicapområdet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at nedsætte arbejdsgruppen med følgende medlemmer:

Pia Beckmann Skourup, Ishøj Byråd
Jørn Højmark, undervisningsområdet
Helle Nees, undervisningsområdet
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Mette Grentoft, handicapområdet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj kommune tages op til revision minimum hvert 4 år.

Retningslinjerne skal revideres i 2022.

Som tidligere år foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 6 personer til at forestå den kommende revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet:

Folkeoplysningsudvalgets formand
Formanden for Ishøj Idrætsråd
Formanden for IBUS
Formanden for Foreningsunionen
1 repræsentant fra undervisningsområdet
1 repræsentant fra handicapområdet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at udvide arbejdsgruppen med 1 repræsentant fra Ungerådet. Arbejdsgruppen nedsættes med følgende medlemmer:

Pia Beckmann Skourup, Ishøj Byråd
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Benny Naamansen, IBUS
Jens Hansen, Foreningsunionen
Merete Larsen, undervisningsområdet
Mette Grentoft, handicapområdet
Sofus Johannes Otto, Ungerådet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hver andet år afholdes der Fritidskonference (evt. 2022 og 2024). Alle tilskudsberettigede foreninger og folkeoplysningsudvalgets medlemmer indbydes til konferencen.

Konferencens hovedformål er, at:

- give deltagerne et folkeoplysende fagligt input

- give deltagerne inspiration fra den kommune hvor konferencen holdes

- give mulighed for netværksdannelse og styrkelse af det sociale samvær på tværs af foreningerne

Det foreslås, at der som tidligere år nedsættes en arbejdsgruppe der får til opgave, at stå for planlægning og gennemførelse af konferencen.

Arbejdsgruppen har tidligere bestået af:

Byrådet:                              Ebbe Rosenberg
Idrætsrådet:                        Brian Pirmo
IBUS:                                  Benny Naamansen
Foreningsunionen:              Jens Hansen
Voksenundervisningen:      Györgyi Csato

Center for Kultur og Fritid:  Malene Rasmussen og Sümeyye Kütük

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at udvide arbejdsgruppen med 1 repræsentant fra Ungerådet. Arbejdsgruppen nedsættes med følgende medlemmer:

Henrik Olsen, Ishøj Byråd
Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
Benny Naamansen, IBUS
Jens Hansen, Foreningsunionen
Merete Larsen, undervisningsområdet
Sofus Johannes Otto, Ungerådet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Til behandling af lokalefordelingsplanen for idrætslokaler foreslås det, at der nedsættes et lokalefordelingsudvalg bestående af 8 personer:

1 byrådsmedlem
5 personer fra Ishøj Idrætsråd
1 person fra undervisningsområdet
1 person fra Ishøj Ungdomsskole

Udvalget vælger selv sin formand.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at udvide lokalefordelingsudvalget med 1 person mere fra Ishøj Idrætsråd og 1 person fra Ungerådet. Lokalefordelingsudvalget nedsættes med følgende medlemmer:

Rasmus Ørvad Boné, Ishøj Byråd
Medlemmer fra Ishøj Idrætsråd, som indtil nu har siddet i lokalefordelingsudvalget, fortsætter i udvalget. Medlemmerne er Brian Pirmo, Asmat Ullah, Berit Olsen, Pia Eriksen og Erling Böttcher. Det ekstra medlem er en repræsentant fra Ishøj IF.
Jørn Højmark, undervisningsområdet
Sofus Johanes Otto, Ungerådet
Ishøj Ungdomsskole melder et medlem ind.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Følgende materiale er vedhæftet dagsordenen:

- Oversigt over Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
- Mødekalender for 2022
- Budgetoversigt 2022 på Folkeoplysningsområdet
- Folkeoplysningsloven
- Folkeoplysningsloven med kommentarer - hæfte uddeles på mødet
- Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
- Retningslinjer for tilskud til foreningsarbejde
- Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer
- Kriterier for eliteidrætspulje
- Lokaleregulativet
- Retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage bilagsmaterialet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I gennem tiden har Folkeoplysningsudvalget holdt flere konferencer og truffet en række principielle afgørelser. Vedhæftet dagsordenen er følgende afgørelser om:

2005 - 2017
- At klubhuse, klublokaler og andre kommunale lokaler ikke må benyttes den 24. og 31. december.
- Særlige tilskud til stævneafvikling
- Tilskud til leder- og instruktørkurser
- Lokaletilskud
- Brug af foreningslokalet på Egely
- Kriterier for uddeling af erindringsgaver
- Godkendelse af nye foreninger
- Elitepulje - Kriterier
- Beslutning om at Zumba ikke er tilskudsberettiget voksenundervisning
- Anvendelse af materiel indkøbt med tilskud fra ekstraordinære tilskud
- Kontrolniveauer i Kultur og Fritidscentret
- Møder i Folkeoplysningsudvalget
- Ekstraordinære tilskud, ejerforhold og anvendelse
- Foreningshuset Strandvangen, hvem kan bruge huset
- Lokaleområdet, udlån og evt. opkrævning
- Tilskud til deltagelse i store mesterskab
- Foreningsregistret
- Gruppering af foreninger
- Referater fra konferencer med beslutninger fra gruppearbejder (2014-2017)

2018 - 2021
- Holdfællesskaber på tværs af folkeoplysende foreninger
- Eliteidrætstilskud
- Afklaring af forhold mellem World Karate Federation og stilarter som WIKF
- Referater fra konferencer med beslutninger fra gruppearbejde (2018-2019)
- Temaoplæg 2020 - Foreninger medlemmer og økonomi på folkeoplysningsområdet i Ishøj Kommune

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage de principielle beslutninger samt referater til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Da man i kommunale udvalg selv skal printe dagsordner og referater m.m., er det besluttet, at der kan udleveres 2 pakker printerpapir til alle i udvalget, dog ikke til Byrådsmedlemmerne (de får via byrådssekretariatet).
 2. Kulturministeren har den 4. januar 2022 fremsendt brev til alle borgmestre og udvalgsformænd for kultur- og fritidsudvalg mv.
  I brevet skriver ministeren, at der er udstedt en bekendtgørelse, der genindfører midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 3. Center for Kultur og Fritid har den 13. januar 2022 sendt brev til de tilskudsberettigede foreninger vedrørende Pokalfest 2022, som afholdes torsdag den 2. juni 2022. Indstilling til de 4 hovedpriser kan sendes til Center for Kultur og Fritid, kultur@ishoj.dk, senest fredag den 25. februar 2022. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 4. På Folkeoplysningsudvalgets møde i februar vil der ske introduktion af de enkelte grupper i udvalget, hvor medlemmerne kan præsentere sig og komme med input til, hvad de kan og vil på folkeplysningsområdet.

Beslutning

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Bilag

Resume

Bredekærgaard Pilefletterlaug søger den ekstraordinære udviklingspulje om 10.000 kr. til indhentning af ekstern oplæsholder og til at understøtte fejringen af deres 10 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Bredekærgaard Pilefletterlaug har grundet Covid 19 været inaktive i vinteren 2021. Foreningen søger den ekstraordinære udviklingspulje om 10.000 kr. til indhentning af ekstern oplæsholder og til at understøtte fejringen af deres 10 års jubilæum.

Formålet med ansøgningen er, at jubilæet skal bruges til at genstarte foreningslivet i pilefletterlauget.

Programmet for jubilæumsaftenen d. 19. februar 2022 er:

 1. Foredrag med ekstern foredragsholder: Agnete Diemer, Svendborg, som er uddannet i den franske nationale Kurvemagerskole i Fayl-Billot i 1993 - herunder kaffe/kage
 2. Generalforsamling – herunder øl/vand
 3. Fællesspisning for medlemmer, evt. deres partnere, gæster.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen, ligesom retningslinierne for udviklingspuljen til ekstraordinære tilskud er vedhæftet.

§1 - formålet med den ekstraordinære udviklingspulje er at:
Formålet med udviklingspuljen er at sikre en rummelighed, der giver mulighed for, at forskellige or-ganisationsformer kan påvirke og udfordre hinanden og forandre sig i dynamisk samspil med et folkeoplysende sigte. Formålet med puljen er endvidere at give mulighed for, at det organiserede for-eningsliv kan udvikle organisationsformer, der kan involvere nye grupper i foreningslivet, ligesom aktiviteter arrangeret af selvorganiserede grupper kan tilgodeses.

Hvorvidt Pilefletterlaugets jubilæumsarrangement lever op til formålet, specifikt ifht. at involvere nye grupper, skal Folkeoplysningsudvalget tage med i betragningen.

Foreningsunionen indstiller at sende ansøgningen videre til Folkeoplysningsudvalgets behandling med anbefaling.

Økonomi

Puljebeløbet til de ekstraordinære tilskud mv. er pr. 19. januar 2022 203.000 kr.

Der ansøges om et tilskud på 10.000 kr., som dækker over følgende udgifter.
- honorar til foredragsholder = 4.000 kr. inklusive transport
- bespisning af 30 gæster á 200 kr. = 6.000 kr.
- I alt 10.000 kr.

Foreningens egenkapital udgjorde pr 31/12 2019 (seneste regnskab der er indsendt) 4.766 kr.
Foreningen lever op til det økonomiske kriterium for tildeling af midler, at den rørlige formue ikke overstiger 40.000 kr.

Foreningen kan i henhold til § 14 i retningslinjer for tilskud til foreningsarbejde ydes et tilskud på 1.000 kr. i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et ekstraordinært tilskud på 4.000 kr. til foredrag. Foreningen kan søge om jubilæmstilskud på 1.000 kr. ved at sende en meddelelse til Center for Kultur og Fritid om foreningens jubilæum.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

 1. Spørgsmål om evt. udfordringer for Ishøj Idræts & Fritidscenter i forbindelse med udlejning til NEXT og Ådalens Privatskole.
 2. Spørgsmål om mulighed for aftenskoletilbud som babysvømning i Ishøj Svømmehal.
 3. Spørgsmål om budgetbesparelse i forbindelse med venskabsbysamarbejdet. På nuværende tidspunkt er der en høringsperiode, hvorefter der på baggrund af høringssvarene vil blive taget en beslutning.
 4. Spørgsmål om suppleantens indtræden i Folkeoplysningsudvalget ved længere fravær eller udtræden.

  Pkt. 1 - 4 til efterretning.