Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19:00

Virtuelt møde - Aftentelefon Christian Kunsemüller 20431953

Beslutning

Pkt. 1-3 taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Center for Kultur og Fritid har den 20. maj 2021 sendt brev ud til foreningerne omkring den yderligere genåbning af indendørs idræts- og fritidsliv.
  Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 2. På baggrund af en række henvendelser fra idrætsforeningerne med ønske om at benytte faciliteterne i sommerperioden imødekommer Folkeoplysningsudvalget dette behov. Det betyder, at idrætsforeningerne vil modtage information om, at de kan foretage bookinger i sommerperioden.
 3. Kultur- og fritidscenterets notat af 25. maj 2021 ang. Coronarestriktioner på kultur og fritidsområdet blev drøftet på mødet. Notatet vedhæftes referatet.

Bilag

Resume

I efteråret 2019 fik aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i 2020.

I henhold til retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for foregående år fremsendes senest den 1. april året efter.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt af 18. maj 2021 over regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning for 2020.

Oversigten er lavet på baggrund af aftenskolernes fremsendte regnskaber. Regnskaberne er alle revisionspåtegnede.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået regnskaberne og har ingen bemærkninger hertil.

Folkeoplysningsudvalget har på møde den 28. april 2020, på baggrund af Kulturministeriets brev med hjemmel til at forsætte kommuale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger, besluttet at yde tilskud efter de oprindelige aftaler og følge de centrale udmeldinger på området.
På den baggrund vil der ikke ske en tilbagebetaling af eventuelle restmidler på det folkeoplysende voksenundervisningsområde.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget godkender fremlagte regnskaber for oplysningsforbundene og vedtager, at der ikke skal ske en tilbagetaling af restkommunale tilskud til aktiviteter og lokaler mv. fra aftenskolerne til Ishøj kommune.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til lokalefordeling for Brohuset i sæson 2021/2022, som løber fra 1. august til 31. juli.

Sagsfremstilling

Øvrige foreninger og oplysningsforbundene har fået tilsendt materiale angående lokalefordeling for Brohuset for perioden den 1. august 2021 - 31. juli 2022. Foreninger og netværk kan flytte ind i lokalerne i Brohuset i sommeren 2021 og det er dermed første lokalefordeling for de nye lokaler.

Alle de nuværende brugere i Foreningshuset 45 B er blevet bedt om at fremsende ønsker for den nye sæson. Derudover har de øvrige brugere, såsom netværkgrupper, også fremsendt ønsker til faste tider i Brohuset. Der skal først skabes plads til de folkeoplysende foreningers aktiviteter, men det er også lykkes at imødekomme ønsker fra netværkgrupper.

Som kriterierne foreskriver, kan foreninger maksimalt forvente at få tildelt faste tider 3-4 dage pr. uge.
Ledige timer kan løbende bookes til enkeltstående møder og arrangementer.

Grundet en anden rumfordeling i Brohuset end i Foreningshuset 45 B er der flere foreninger, som ønsker samme tidspunkter i salen, idet salen både skal anvendes til større forsamlinger samt bevægelsesaktiviteter såsom folkedans. Disse overlap fremgår i vedhæftet som røde markeringer, men Center for Kultur og Fritid er i dialog med de konkrete foreninger og har fundet en løsning på dette.

Forslag til lokalefordeling samt lokaleoversigt for Brohuset er vedhæftet dagsordenen

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at lokalefordelingsplanen godkendes i sin nuværende form. Lokalefordelingen er gennemført uden konflikter.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Idrætsrådet v. Brian Pirmo, angav at foreningerne er glade for kommunens indsatser med eks. At fastholde medlemstilskuddet, for at begrænse konsekvenser af Covid-19 for foreningerne
 2. Idrætsrådet barsler med en ”velkommen tilbage i foreningerne”- aktivitetsdag, i og omkring idrætscenteret, når vaccinationscenteret er fraflyttet lokalerne. Vaccinationscenterets nuværende kontrakt udløber 31/8 2021 og aktivitetsdagen agtes gennemført i september måned – følere er lagt ud til det generelle foreningsliv, Ibus og Foreningsunionen.
 3. Sommerferieaktiviteter for børn og unge gentages igen i år. Hvorvidt der tilflyder statslige midler er endnu ukendt, men Center for Kultur og Fritid opfordrer alle foreninger til at melde ind med aktiviteter til sommerferieaktiviteterne.
 4. Formanden fremlagde tanker om mulige kompensationer til foreningerne som følge af den forlængede kontrakt med vaccinationscenteret og dermed udskudte sæsonopstart for mange foreningsaktiviteter i og omkring Idrætscenteret.
 5. Der blev spurgt generelt ind til praktikaliteterne ifht. den kommende ibrugtagning af Brohuset.
 6. Der rejstes en bekymring ifht. mulig fladebooking / systematiseret booking af lokalerne i brohuset. Center for Kultur og Fritid evaluerer systematikken omkring booking af Brohusets lokaler efterhånden som den nye virkelighed indfinder sig i Brohuset.

Beslutning

Pkt. 1-6. taget til efterretning.