Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 17:00

Møde + temamøde, Idrætscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Dagens sang vælges af Merete Larsen.

Næste gang vælger Brian Pirmo dagens sang.

Beslutning

Merete LArsen valgte sang nr. 277 'Vennesang'.

Beslutning

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Finanstilsynet har d. 4. oktober 2022 udstedt en ny vejledning til bankerne. Den sætter nye rammer for de krav, som banker skal stille til foreningskunder ifølge hvidvaskloven. Hvis bankerne udnytter denne mulighed, slipper de fleste af landets foreninger for mange af de belastende kontrol- og dokumentationskrav, de hidtil har været udsat for. Finanstilsynets pressemeddelelse kan læses her.
  2. Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 27. september evalueret fritidskonferencen, som blev afholdt i Vejle den 23. - 24. september 2022. Efterfølgende har arbejdsgruppen evalueret konferencen. Referat fra arbejdsgruppens evaluering er vedhæftet dagsordenen. Oplægget fra DGI er ligeledes vedhæftet dagsordenen og tidligere udsendt pr. mail til udvalget.
  3. Der er den 20. september afholdt banefordelingsmøde for kunstgræsbanerne i perioden oktober til april 2022, hvor kommunens fodboldklubber samt hockeyklubben deltog. Fordelingsplanen er vedhæftet dagsordenen. Vestegnens Hockey Klub træner på den nye multibane i vinterperioden, idet det er blevet muligt at få lys på banen.
  4. Renovering af Gildbro hallen på går stadig og forventes først klar til ibrugtagning i uge 47. Idrætsrådet og foreninger orienteres om forlængelse af nødplan og udeidrætten må blive udendørs nogle uger mere end normalt.
  5. Hytten på Vejlebrovej 190 er blevet lukket. Foreningen anvender fortsat udearealer og har selv taget kontakt til anden forening om brug af faciliteter der. Der pågår dialog med foreningen om, hvor de kan være, når foreningen senere på året får brug for at være indendørs. Dialogen vil også omfatte de øvrige foreninger ift at finde en god permanent ordning for alle.
  6. Ishøj Svømmehal er første og pt. eneste svømmehal, som netop er blevet godkendt til Hjertesikker Zone. Formålet er at øge overlevelsen ved hjertestop uden for hospital. Hjertesikker Zone er et afgrænset areal, der opfylder anbefalinger til bl.a. opsætning og afstand til hjertestartere, uddannelse i basal genoplivning og hurtig hjælp med hjertelungeredning og brug af en hjertestarter ved hjertestop. Hvert år får 5.000 danskere et hjertestop uden for hospital. Det svarer til, at 15 hjerter går i stå hver dag i Danmark. Chancen for overlevelse falder med cirka 10 procent pr. minut, hvis ikke der bliver gjort noget. Omvendt er chancen for at overleve cirka tre gange større, hvis nogen i nærheden giver hjertelungeredning, indtil ambulancen når frem. Derfor er det vigtigt at have den nødvendige hjælp tilgængelig i tilfælde af et hjertestop, og det er netop her, at Hjertesikker Zone skal kunne gøre en forskel. Der er på nuværende tidspunkt kun 13 Hjertesikre Zoner i Danmark.

Bilag

Resume

Ishøj Badminton Klub ansøger om tilskud til en boldmaskine. Der ansøges om et tilskud på 19.333 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

Ishøj Badminton Klub skriver i vedlagte ansøgning, at de søger om tilskud til en boldmaskine.

Boldmaskinen er automatisk og benyttes til fokuseret træning samt solotræning og er et led i at kunne tiltrække nye medlemmer.

Foreningen har pr. 1. september 2022 i alt 61 aktive medlemmer.

Af retningslinjerne for puljen Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud fremgår:
§1 -
Formålet med udviklingspuljen er at sikre en rummelighed, der giver mulighed for, at forskellige organisationsformer kan påvirke og udfordre hinanden og forandre sig i dynamisk samspil med et folkeoplysende sigte. Formålet med puljen er endvidere at give mulighed for, at det organiserede foreningsliv kan udvikle organisationsformer, der kan involvere nye grupper i foreningslivet, ligesom aktiviteter arrangeret af selvorganiserede grupper kan tilgodeses.

Der er tidligere praksis for at bevilge tilskud til indkøb af materialer og udstyr til foreningsaktiviteter. Af reningslinjernes §4 fremgår, at som hovedreglen indkøber Ishøj Idræts- & Fritidscenter al bevilget materiel, hvortil der er ydet tilskud fra den ekstraordinære pulje. Hermed har Ishøj Kommune ejendomsretten, og dermed også vedligeholdelsesforpligtelsen samt forpligtigelsen til at løsøreforsikre materiellet. Hvis foreningen ophører, tilbageleveres materiellet til Folkeoplysningsudvalget. Foreningen der har fået bevilget inventar, udstyr m.m. er den primære bruger, men efter aftale med foreningen og Kultur- og Fritidscentret kan udstyret lånes af andre foreninger.

Ansøgningen er vedhæftet dagsorden.

Ansøgning har været behandlet i Ishøj Idrætsråd, da Ishøj Badminton Klub er medlemsforening. Ved behandling i paraplyorganisationer er der ikke en administrationsinstilling tilknyttet sagen.
Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen fra Ishøj Badminton Klub imødekommes.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende foreninger

Økonomi

Den samlede udgift til boldmaskinen (Siboasi S4025C) udgør 29.000 kr. inklusiv moms. Ishøj Badminton Klub foreslår en egenbetaling på 1/3 af beløbet, som udgør i alt 9.667 kr og søger dermed et tilskud på i alt 19.333 kr.

Foreningen oplyser, at de er ved at spare op til deres 50 års jubilæum i 2024 og årligt bruger 40-50.000 kr. på fjerbolde.

Pr. 15. august 2022 udgjorde foreningens kapital 91.153,81 kr. og der kræves derfor dispensation i forhold til formuegrænsen.


Tilskuddet dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller, at der på baggrund af tidligere sager og praksis ydes et tilskud på 50%, således at der bevilges 14.500 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Brian Pirmo deltog ikke i sagsbehandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Indstilling

  1. Orientering om at der i 2023 vil komme en sag på KFU, hvor der kigges nærmere på udnyttelse af foreningslokaler og idrætsfaciliteter.

  2. Fitness Ishøj inviterer til jubilæumsarrangement d. 19. november kl. 14-17.

  3. Henvendelse om manglende service til foreningskøkkenet i Brohuset.

Beslutning

Pkt. 1 - 3 til efterretning.