Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Asmat Ullah vælger dagens sang.

På næste møde vælger Jens Hansen dagens sang.

Beslutning

Asmat Ullah valgte sang nr. 136 "Det er i dag et vejr".

Sagsfremstilling

 1. Formanden for Foreningsunionen har efterspurgt en foreningsportal, hvor foreninger kan lægge deres aktiviteter og arrangementer ind i en kalender. Center for Kultur og Fritid henviser til www.detskeriishoj.dk, hvor alle kan lægge arrangementer i kalenderen. Arrangementet skal dog være offentligt og have almen interesse. Der vil derfor ikke være et forum eller en portal til foreningers lukkede arrangementer.
 2. Budo Sportskarate Ishøj har ansøgt Den Fælles Kommunale Idrætspulje og fået bevilget 16.000 kr. til deres initiativ med karate målrettet børn og unge med bevægelseshandicap. Midlerne skal være med til at understøtte og videreudvikle indsatsen.
 3. Center for Kultur og Fritid har revideret de fire foldere, som er rettet mod foreningerne i Ishøj. Folderne hedder: "Tilskud til foreningsarbejde i Ishøj Kommune", "Revision af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven", "Kopiservice" og "Venskabsbysamarbejde". Folderne deles ud på mødet.
 4. I forbindelse med lokalefordeling for sæsonen 2019/2020 vil Idrætsforeningerne som noget nyt selv skulle booke de tider, som de er blevet tildelt. Disse tider kaldes bloktider. Ved booking kan foreningerne splitte bloktiden op i flere tider inden for den tildelte bloktid. Denne funktion åbner op for en række fordele. Bl.a. giver det mulighed for at tilknytte træner/holdleder på de enkelte hold, så de kan få direkte besked ved aflysninger. Det betyder også, at det bliver meget nemt for Foreningsbrugere at logge på Foreningsportalen og aflyse tider, netop fordi holdene kommer til at fremgå på hver deres bookinglinje. Foreningerne vil modtage grundig vejledning forud for bookingen.
 5. Center for Kultur og Fritid har af mail i uge 8 sendt en handleguide til foreningerne vedrørende overgreb. Handleguiden beskriver blandt andet en procedure for håndtering af overgreb mod børn og unge begået af en frivillig i en forening.
 6. Center for Kultur og Fritid har modtaget årsberetning 2018 og regnskab 2018 fra Den Fælles Kommunale Idrætspulje.
 7. Center for Kultur og Fritid har modtaget en cost benefit analyse fra Parasport Danmark. Handicapidrætten sparer samfundet for flere hundrede millioner hvert år og øger desuden livskvaliteten, viser et nyt svensk studie. Gevinsterne ved at dyrke idræt, hvis man har et handicap, er mange og har længe synes åbenlyse for de involverede. Nu er de konkrete fordele for samfundet sammenfattet i tal. Rapport af svensk studie er vedhæftet dagsordenen.
 8. Flyver med vinterferieaktiviteter uddeles på mødet. Link til vinterferieaktiviteter: http://www.ishoj.dk/sites/private/files/Vinterferie_19_low.pdf?fbclid=IwAR3jDQDYgp3oDVGVA_5_jGixr_N9lgJ_7f9qkSWDb0vFLyb1VMBvZiGF42g
 9. Fremlæggelse af tidsskriftet Uddannelsesbladet 01, 2019.

Indstilling

Pkt. 1 - 9 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Bowlingklubben Keglerne ved formand Leif Makholm søger om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening. Foreningen har 24 betalende medlemmer, hvor 10 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 3 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at oplære og dygtiggøre sine medlemmer indenfor bowlingsporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til idrætten.
 • at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Bowlingklubben blev stiftet i 2015 og afvikler sine aktiviteter i World Cup Hallen i Rødovre. For at foreningen kan opnå reduceret baneleje til ungdomsspillere i World Cup Hallen er det et krav, at foreningen er godkendt som folkeoplysende i hjemkommunen. Der er således ikke behov for brug af lokaler i Ishøj Kommune.
Bowlingklubben Keglerne er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at sagen tages af dagsordenen med henblik på drøftelse med forening om deres vedtægter, §18.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kunstforening søger om udvidet rengøringsordning i klubhuset på Vejleåvej 2 (tidligere Ishøj Stationsvej 60). Udover den årlige rengøring, som tilbydes af Ishøj Idræts & Fritidscenter, søges der om én månedlig rengøring i klubhuset.

Sagsfremstilling

Ishøj Kunstforening er bruger af klubhuset på Vejleåvej 2, som er stillet til rådighed til foreningens almindelige klubaktiviteter.
Klubhuset rummer blandt andet 3 arbejdsrum, fælleslokale, køkken, toilet og gang.

Foreningens medlemmer har tidligere selv stået for renholdelse af lokalerne i klubhuset og årlig hovedrengøring i huset. De seneste år har bestyrelsen oplevet en udfordring i at få medlemmerne til at påtage sig rengøringsopgaverne. Den primære årsag til udfordringen skyldes, at gennemsnitsalderen på medlemmerne er høj og fortsat stiger, og det har en afgørende betydning for medlemmernes kræfter og ressourcer.

Medlemssammensætning pr. 1.1.2018:

 

Aktive bosiddende i Ishøj Kommune

Aktive bosiddende udenfor Ishøj Kommune

Aktive medlemmer i alt

0 - 12 år

0

0

0

13 - 18 år

0

0

0

19 - 24 år

0

0

0

25 - 59 år

9

9

18

+60 år +

39

51

90

Total

48

60

108


Formanden for Ishøj Kunstforening oplyser, at foreningen på nuværende tidspunkt har 15-20 medlemmer i aldersgruppen +80 år.
Formanden oplyser derudover, at foreningen har stor glæde af aktiviteterne i klubhuset og faciliteterne generelt. Foreningen bidrager desuden til kunstglæden i Ishøj Kommune og er repræsenteret i flere udstillinger i kommunen.

Foreningen har haft kontakt til Center for Kultur og Fritid og Ishøj Idræts & Fritidscenter, som på baggrund af medlemssammensætningen anerkender, at der er et behov for mere kommunal rengøring i klubhuset. Center for Kultur og Fritid gør dog opmærksom på, at sagen kan have en afsmittende effekt på andre lignende tilfælde, og beslutningen kan skabe præcedens.

Folkeoplysningsudvalget har i 2007 vedtaget følgende rengøringsnorm for kommunale klubhuse:

 • Der foretages en kommunal rengøring i de klubhuse, hvor der er bade- og toiletfaciliteter. Niveauet fastsættes efter aktiviteternes omfang.
 • I almindelige samlingslokaler, klublokaler m.m. skal foreningen selv sørge for den daglige rengøring. Rengøringsmidler udleveres via Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • En gang årligt tilbydes der en hovedrengøring i de enkelte klubhuse.

Regler for brug af huset er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at den nuværende ordning fastholdes på nuværende tidspunkt.
Der udarbejdes en generel opgørelse over, hvad en udvidet rengøringsnorm for alle klubhuse vil koste økonomisk og i mandskab.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Rengøringsnorm på nuværende tidspunkt:

 • Der tilbydes en årlig hovedrengøring á 5 timer
 • Rengøringsmidler årligt 1.000 kr.
 • Beregnet årlig udgift 2.000 kr.

Ansøgning om udvidet rengøringsnorm:

 • Der tilbydes en årlig hovedrengøring á 5 timer
 • Én månedlig rengøring á 2 timer
 • Rengøringsmidler årligt 1.500 kr.
 • Beregnet årlig udgift 8.500 kr.

Merudgift i forhold til nuværende rengøringsnorm: 6.500 kr.

Der er ikke budgetmæssig dækning til det ansøgte.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 22,

Stk. 1. De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af de i § 21, stk. 1, nr. 2-4, nævnte lokaler m.v.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2019/2020.
Forslag til aktivitetsfrie dage og skolekalender er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd sender forslaget videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæson 2019/2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2019/2020. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Ishøj Svømmehal har i samarbejde med de berørte foreninger udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolernes aktiviteter.
Der er følgende bemærkninger til fordelingsplanen for 2019/2020:

 • Ishøj Svømme Klub har ønsket tider frem til kl. 21.00, men dette er ikke muligt, idet Ishøj Svømmehal lukker kl. 21.00, og tiden er derfor sat til kl. 20.30
 • For at afvikle Tib Tab Tynde er der også behov for morskabsbassinet, og derfor deles ISK tid i dette bassin op, så der gives plads til TTT
 • GTI (Greve-Tune-Ishøj Svømmeklub) og NIKON har begge ansøgt om timer på samme tid torsdag aften og tildeles derfor én bane hver

Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Svømmehal har opdateret retningslinjer og sikkerhedsregler for foreninger og skolers brug af svømmehallen samt udarbejdet en beskrivelse af bassinlivredderprøven i Ishøj Svømmehal.
Disse dokumenter er vedhæftet dagsordenen til godkendelse.

Ishøj Idrætsråd sender forslag til banefordeling videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Ishøj Idrætsråd har følgende kommentarer til retningslinjerne og sikkerhedsregler for foreninger og skolers brug af Ishøj Svømmehal:

 • Frømandsklubben Nikon oplever udfordringer ved at have en livredder på bassinkanten og samtidig forestå undervisning i bassinet

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende lokalefordelingsplanen. Retningslinjer for bassinlivredderprøven tages til efterretning.
Retningslinjer og sikkerhedsregler for foreninger og skolers brug af Ishøj Svømmehal tages til efterretning og drøftes med foreningen Nikon.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål om besigtigelse af Vejlebrovej 45. Vejlebrovej 45 besigtiges på Folkeoplysningsudvalgets besigtigelsestur i maj 2019.
 2. Besvær med døråbning på handicaptoilet i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Det er noteret, og der vil hurtigst muligt blive installeret en elektrisk døråbner.
 3. Spørgsmål om mulighed for booking af lokaler i Vejlebrovej 45.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.