Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Jens Hansen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Györgyi Csato dagens sang.

Beslutning

Jens Hansen valgte sang nr. 97 'Jeg bærer med smil min byrde'.

Sagsfremstilling

 1. Der er den 6. marts sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019.
 2. Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner er gået sammen i ProjektGIV, som skal hjælpe børn og unge, der lever i en familie med stof-, pille- eller alkoholoverforbrug/problemer. Der tilbydes temapakker, som er et gratis tilbud med viden og vejledning til blandt andet fritids- og ungdomsklubber. Pjece om projektet er vedhæftet dagsordenen.
 3. I forbindelse med renovering af Strandgårdskolens hal har Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Ishøj Badmintonklub og Ishøj Budo Sportskarate mistet materiel for i alt 19.215 kr. Det bortkomne materiel er blevet erstattet/kompenseret af Center for Kultur og Fritid.
 4. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til Ishøj Karate Klub og Budo Sportskarate Ishøj, som begge har deltaget i store mesterskaber. Bevillingsbreve er vedhæftet dagsordenen
 5. Forårsprogram for Det Sker i Ishøj uddeles på mødet.
  Link til Det Sker i Ishøj: https://www.detskeriishoj.dk/
 6. Bredekærgårds forårsfest afholdes den 13. april 2019. Flyer uddeles på mødet.
 7. Fritid & Samfunds tidsskrift kultur & fritid, nr. 3/december 2018, er vedhæftet dagsordenen. I denne udgave er følgende i fokus: Verdensmål er foreningsmål!

Indstilling

Ad 7 Link til udenrigsministeriets hjemmeside vedrørende FN's 17 verdensmål: http://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal/

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalgets interne konference afholdes i år den 30. - 31. august 2019.

Sagsfremstilling

Der er i år indgået aftale om ophold på Hotel Gilleleje Strand, hvor Folkeoplysningsudvalgets interne konference skal afholdes.

Af hensyn til bestilling af værelser anmoder Center for Kultur og Fritid om en forhåndstilmelding til konferencen.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer bedes give en forhåndstilkendegivelse på mødet.

Tilmeldingsblanket vil blive uddelt.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage forhåndstilmeldingen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Bowlingklubben Keglerne ved formand Leif Makholm søger om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening. Foreningen har 24 betalende medlemmer, hvor 10 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. februar 2019, hvor der blev efterspurgt en drøftelse med foreningen, inden foreningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bowlingklubben Keglerne søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. februar 2019 maj blev der efterspurgt en drøftelse med foreningen om vedtægternes § 18, som vedrører foreningens opløsning og eventuelle formue ved opløsning.
Foreningen har fremlagt, at eventuelle overskydende midler vil gå til et almennyttigt formål jf. Folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 og har fremsendt en præcisering af World Cup Hallens Aktivitetsfond. Beskrivelse af dette (pkt. 11) er vedhæftet dagsorden.

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 3 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at oplære og dygtiggøre sine medlemmer indenfor bowlingsporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til idrætten.
 • at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Bowlingklubben blev stiftet i 2015 og afvikler sine aktiviteter i World Cup Hallen i Rødovre. For at foreningen kan opnå reduceret baneleje til ungdomsspillere i World Cup Hallen er det et krav, at foreningen er godkendt som folkeoplysende i hjemkommunen. Der er således ikke behov for brug af lokaler i Ishøj Kommune.
Bowlingklubben Keglerne er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen som folkeoplysende tilskudsberettiget forening.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I henhold til folkeoplysningsloven § 5 stk. 3. skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, ved foreningens opløsning tilfalde almennyttige formål.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid søger om et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. til indkøb af airtrack i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Airtracken i Ishøj Idræts & Fritidscenter benyttes ofte og af mange brugere. Derfor er airtracken udsat for stort slid.
Den benyttes af Torslunde-Ishøj Idrætsforening, Ishøj Gymnastikforening, Ådalens Privatskole, Next, Vejlebroskolen og 10. klassecentret.

Airtracken er nedslidt efter 15 års brug, og det ikke kan betale sig økonomisk at få repareret den.

På den baggrund søges der om tilskud til indkøb af en airtrack af samme model. Bilag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. til indkøb af airtrack.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgiften til indkøb af airtrack udgør 32.406,25 kr. inkl. moms.

Der søges om et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. Det resterende beløb afholdes af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Bilag

Resume

Der er indkommet ansøgninger fra de fem følgende foreninger til eliteidrætspuljens 1. runde 2019: Ishøj Volley & Beachvolley Klub, Ishøj Karate Klub, Budo Sportskarate Ishøj, Ishøj Cricket Club og Ishøj Idrætsforening.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2019 afsat 410.000 kr. til eliteidrætspuljen (205.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfristen i 2019 den 1. februar og den 1. august med svar henholdsvis i marts og september.

I nedenstående oversigt fremgår ansøgt beløb for 2019 samt foreningens eliteniveau:

 

Niveau

 Ansøgning

Ansøgt beløb

Ishøj Volley og Beachvolley Klub

Volleyligaen, herrer, spillertrup på 19 spillere, heraf:

2 udøvere på ungdomslandshold
8 taltentcenterudøvere (Ishøj Volley Forbund)

Beachvolley, 5 udøvere, heraf:
1 landsholdsspiller
5 i elitesatningen i Cphbeach

Der søges hovedsageligt om tilskud til trænerhonorar og turneringsgebyr, men også rejse- og stævneudgifter og fælles udstyr.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019: 208.000 kr.
Ansøgt beløb i 2019: 185.000 kr.

Ishøj Karate Klub

I alt 15 eliteatleter:
1 verdensklasseatlet (Team Danmark)
3 bruttogruppeatleter (Team Danmark)
2 landsholdkandidater (Dansk Karate Forbund)
1 bruttolandsholdkandidat (Dansk Karate Forbund)
6 talentcenterudøvere (Dansk Karate Forbund)

Der søges hovedsageligt om tilskud til rejse- og stævneudgifter, for at kunne nedbringe egenbetalingen hos eliteudøverne.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019: 430.000 kr.
Ansøgt beløb i 2019: 330.000 kr.

Budo Sportskarate Ishøj

I alt 9 eliteatleter:
1 landsholdudøver (Dansk Karate Forbund)
3 talentcenterudøvere (Dansk Karate Forbund)
Alle 9 atleter er på WIKF-landshold
(Wado International Karate-Do Federation)

Der søges primært til rejse- og stævneudgifter, men også til trænerhonorar, udstyr samt ungdoms- og taltentarbejde.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019: 470.400 kr.
Ansøgt beløb i 2019: 424.700 kr.

Ishøj Cricket Club

Elitedivisionen, herrer, spillertrup på 15 spillere

Der søges til trænerhonorar, turneringsudgifter, rejseudgifter, taltentarbejde samt bolde.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019: 128.347 kr.
Ansøgt beløb i 2019: 100.000 kr.

Ishøj Idrætsforening

U15 Elite, drenge, spillertrup på 19 spillere

Der søges om tilskud til fysisk træning, som både kan være adgang til træningscenter, materiel og honorar.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019: 92.832 kr.
Ansøgt beløb i 2019: 30.000 kr.


Ansøgningsskemaer med begrundelse for ansøgning og beskrivelse af det sportslige set-up samt elitebudget er vedhæftet dagsordenen.

Ud fra gældende kriterier og en samlet vurdering vedtager Folkeoplysningsudvalget en uddeling af elitestøtte til eliteidrætsforeningerne.
Kriterier for eliteidrætspuljen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde 37.000 kr. til Ishøj Volley & Beachvolleyklub, 38.000 kr. til Ishøj Cricket Klub, 38.000 kr. til Budo Sportskarate Ishøj, 49.000 kr. til Ishøj Karate Klub og 28.000 kr. til Ishøj Idrætsforening.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Eliteidrætspuljen udgør i 1. uddelingsrunde for 2019 i alt 205.000 kr.
Heraf reserveres der 15.000 kr. til kursusvirksomhed for foreningerne jf. retningslinjerne.
Dermed kan der i alt uddeles 190.000 kr. i 1. runde 2019.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2019/2020.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 1. marts 2019.

Der er indkommet fire indsigelser fra ansøgerne, som efterfølgende har været behandlet i lokalefordelingsudvalget.
Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden

Ishøj Idrætsråd besluttede at følge lokalefordelingsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og godkende forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2019/2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til lokalefordeling for Strandvangen 54 i sæson 2019/2020, som løber fra 1. august til 31. juli.

Sagsfremstilling

De faste brugere af Strandvangen 54 har indsendt ønsker til booking og disse fremgår af vedhæftet bilag.

Team Ishøj Café 60+ Cycling blev i august 2017 anvist lokaler til brug på Strandvangen, hus A, som en midlertidig aftale. Aftalen blev forlænget til slutningen af 2018. Foreningen har udtrykt tilfredshed med at benytte hus A og ønsker fortsat at have sine aktiviteter i huset.
I hus A er Ishøj Marineforening primær bruger, men der er tidsmæssig og fysisk plads til begge foreningers aktiviteter.

Jævnfør lokaleregulativet varetages udlån af lokaler af Folkeoplysningsudvalget og administreres af Center for Kultur og Fritid.
På den baggrund skal Folkeoplysningsudvalget tage stilling til, om Team Ishøj Café 60+ Cycling kan godkendes som primær bruger af hus A på Strandvangen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende Team Ishøj Café 60+ Cycling som primær bruger af Hus A på Strandvangen og godkende lokalefordelingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Formanden for Ishøj Idrætsråd har iværksat arbejdet med et logo for rådet.
 2. Orientering om Inde-DM for ungdom / cricket, som blev afholdt lørdag d. 23. marts i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Halpersonalet takkes for et godt samarbejde.
 3. Drøftelse af forplejningstilbud i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 4. Drøftelse om arbejdet med Vejlebrovej 45.
  Ungeenheden og hjemmeplejen flytter først ind.
  Når et grundlæggende dispositionsforslag er klar, vil foreningerne blive inddraget.
  Den store aula tænkes også til brug af foreninger.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.