Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. april 2016 kl. 19:30

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Resume

Ole Bjørstorp vælger dagens sang.

På næste møde vælger John Nielsen dagens sang.

Beslutning

Ole Bjørstorp valgte nr. 133: "Kom, maj, du søde, milde".

Sagsfremstilling

1. Vestkommunernes Idrætsklinik og de 3 øvrige idrætsklinikker i Region Hovedstaden er lukket ved udgangen af 2015. Bestyrelsen fremsender referat af repræsentantskabsmøde den 29. marts 2016 samt regnskab.
Det samlede regnskab udviser et overskud på 102.585,23 kr. som er fordelt til de tilsluttede kommuner og Region Hovedstaden. Ved fordeling af overskuddet er der anvendt samme nøgle som tilskud er ydet efter i 2015. Det betyder, at Ishøj Kommune får 9.158,37 kr. tilbage.
Regnskab og referat vedhæftes dagsordenen.

2. Det er tidligere besluttet, at Ishøj Kommunes Fritidskonference 2016 vil blive afholdt på Bornholm. I den anledning har planlægningsgruppen den 11. april 2016 været på en forberedelsestur til Bornholm.
Planlægningsgruppen orienterer på mødet om turen.

3. Idrættens Analyseinstitut inviterer aktører fra idrætssektoren til årets største Idan-konference. Dobbeltkonferencen "Folkeoplysning i forandring
II" og "Idrættens største udfordringer V" bliver afholdt i Vejen Idrætscenter i dagene 23. - 25 maj 2016.
Der er via. mail til Folkeoplysningsudvalget anmodet om ønske om tilmelding til konferencen.

4. Tidsskriftet Uddannelsesbladet nr. 3, 2016 fremlægges på mødet.

5. KL meddeler den 12. april 2016, at aftenskolernes lønsatser reguleres parallelt med lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked.
Pr. 1. april 2016 er lønsatsen for en lektion i aftenskolen 267,53 kr.

6. Der har været afholdt DM i Cricket den 19. marts i Ishøj Idræts & Fritidscenter med stor succes. Ishøj Cricket Clubs juniorer blev danmarksmestre, drengene blev nummer 2 og lilleputterne blev nummer 3. Desuden er seniorrækken blevet sjællandsmestre.

7. Ishøj Karate Klub har været til DM i Helsinge, hvor det blev til 4 guldmedaljer, 2 sølvmedaljer og 6 bronzemedaljer.

8. Ishøj Volley og Beachvolley har den 9. - 10. april 2016 været vært for 2016 Danmarksmesterskaberne for U14-hold. Resultater kan læses på www.ishojvolley.dk.
Stævneprogram vedhæftes dagsordenen.

9. Der er vandskade i Ishøj Idræts- & Fritidscenter. Der er skader i kampsportshuset og hal III, samt i depotrum og på gangarealer ved Hal III og Bevægelseshallen. Der er udarbejdet en nødplan for brugerne af lokalerne.

10. Kultur og Fritidscentret har den 1. marts 2016 sendt info til alle tilskudsberettigede foreninger om mulighed for at søge om medlemstilskud. Ansøgningsfristen har været den 31. marts 2016.
Som noget nyt i år har foreningerne skullet søge om medlemstilskud i det nye administrationssystem, som centret er overgået til den 1. januar 2016.
I forbindelse med det nye system blev foreningerne indbudt til en introduktion den 15. marts 2016, hvor Bjarne fra Kiehn Systemer deltog.
Det har været en god ansøgningsproces og foreningerne har taget godt imod det nye system.

11. Orientering om lukning af Ishøj Svømmehal og konsekvenser for brugerne. Notat fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i maj måned.

Beslutning

Pkt. 1 - 11 til efterretning.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2016/2017.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 4. marts 2016. Ved svarfristens udløb var der ikke fremsendt indsigelser mod forslaget.
Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.
Der er efter indsigelsesfristens udløb indkommet bemærkning fra Ishøj Volley og Beachvolley.
Bemærkningerne er vedhæftet dagsorden.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at følge lokalefordelingsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende lokalefordelingsudvalgets forslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets interne konference holdes i år den 9. - 10. september 2016. Der er indgået en aftale om ophold med Hotel Søfryd i Jyllinge.

Af hensyn til bestilling af værelser anmoder Kultur- og Fritidscentret om en forhåndstilmelding til den interne konference. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer bedes give en forhåndstilkendegivelse til Sümeyye på mødet.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturaftalen, Kulturmetropolen 2016-2019, er landets største kulturaftale mellem 15 kommuner og Kulturministeren. Formålet med kulturaftalen er at skabe flere og bedre tilbud til borgerne i hele og på tværs af Kulturmetropolen. Kulturaftalen samler kommunernes kompetencer, erfaringer og know-how i  netværk, der fremadrettet skal samarbejde om 3 konkrete indsatser på hhv. musik- og ungeområdet såvel som festivaler & events. Ishøj Kommune er formand for kulturaftalen, der blev underskrevet den 8. april 2016 og som nu er igangsat.

Den politiske formand, Sengül Deniz, og den administrative formand, John Romlund, vil på mødet orientere om aftalen.

Materiale er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

a. Orientering om projekt "Giganterne" med Thomas Dambo i Ishøj Strandpark. Projektet er en del af Vestegnens kulturuge i uge 37.

b. Brian Pirmo omtalte manglende hygiegne fra badegæster i Ishøj Svømmehal.
Spørgsmål til forlængelse af rabatbilletter / månedskort i svømmehallens lukkeperiode.
Svar: Sagen behandles af Kultur- og Fritidsudvalget i maj måned.

c. Spørgsmål til etablering af ny bro ved Vandkulturbåden. Besluttes af Havnebestyrelsen.

Beslutning

Pkt. a - c til efterretning.