Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. august 2014 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter - Kursuslokale 1 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Beslutning

Bjarne valgte sang nr. 169: "Marken er mejet...."

 

På næste møde vælger Györgyi Csato dagens sang.

 

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

 1. Orientering om Fritidskonference 2014 - Turen går til Silkeborg. Der er ialt 79 tilmeldinger til konferencen. 25 fra Idrætsforeninger, 30 fra øvrige foreninger, 6 fra De almene Boligselskaber, 2 fra de uniformerede korps, 3 fra Handicapforeningerne, 9 Folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og 4 fra Administrationen.

 2. Motions og oplevelsesløbet copenhagen Art Run gennemføres for tredie gang i Strandparken onsdag den 10. september. Det koster 155 kr. pr. person at deltage, og en madkurv kan tilkøbes for 100 kr. Læs evt. mere på www.copenhagenartrun.dk Arrangementet kan også følges på Facebook. Løbet er en del af Vestegnens Kulturuge, der er et tværkommunalt samarbejde, der løber af stablen i uge 37.

 3. Cup Denmark er i år gennemført for fjortende gang. Stævnet blev afviklet uden nævneværdige problemer. Den nuværende aftale for gennemførelse af stævnet løber frem til 2016.

 4. Dansk Handicap Idrætsforbund, Handicapidræt, fremsender Nyhedsbrev af juni 2014 om den Fælles kommunale Idrætspulje. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.

 5. Oversigt over udbetalte medlemstilskud for 2014 vedhæftes dagsordenen.

 

Beslutning

Pkt. 1 - 5 TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

I anden ansøgningsrunde er der 60.000 kr. at fordele fra eliteidrætspuljen.

Der er kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub.

Alle tre foreninger opfylder kriterierne for at søge tilskud fra puljen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2014 afsat 100.000 kr. til en eliteidrætspulje. Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. februar og den 1. august med svar i henholdsvis marts og september.

Ved den første ansøgningsrunde blev der uddelt 40.000 kr. (20.000 kr. til henholdsvis Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub). Der er derfor 60.000 kr. til fordeling i den anden ansøgningsrunde.

Til den anden ansøgningsrunde er der kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub. De tre foreninger opfylder alle kriterierne for at søge tilskud fra puljen. 

Kriterier for at søge eliteidrætspuljen er:

 1. Foreninger med hold, der spiller i landets bedste række.

 2. Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har medlemmer, der dyrker idræt på højt plan.
  Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, vurderes det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen. 

Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner. 

Uddybende notat af 7. august 2014 er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at fordele puljen ligeligt mellem de tre ansøgere med 20.000 kr. til hver.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

TIIF Gymnastik søger om et ekstraordinært tilskud på 17.375 kr. inkl. moms til indkøb af redskaber. De skal benyttes på foreningens hold i den kommende sæson.

Sagsfremstilling

TIIF Gymnastik søger om et ekstraordinært tilskud på i alt 17.375,00 kr. inkl. moms til indkøb af rekvisitter til foreningens hold.

Til voksenholdene søges der om 4.375,00 kr til 20 stk. aerobicmåtter.

Til børneholdene søges der om 5.000 kr. til 2 stk. nedspringsmåtter, 3.250 kr til 1 stk. motorikmodul, samt 4.750 kr. til et stk. krybetunnel.

TIIF Gymnastik har holdt instruktørmøde. På mødet fremsatte instruktørerne en række ønsker til indkøb af rekvisitter, der skal benyttes på de forskellige hold. Der søges om et ekstraordinært til indkøb af disse rekvisitter.
 
Beholdningen fri likvid kapital var pr. 31.12.2013 kr. 77.083,85. Kassereren oplyser, at foreningens beholdning af likvid kapital pr. 16.7.2014 var 57.563,73 kr.
Der kræves dispensation for formuegrænsen.

 Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2014 er vedhæftet.

Ishøj Idrætsråd oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 17.375,00 kr. til TIIF Gymnastik til indkøb af redskaber.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Det mobile volleyballgulv skal benyttes til afvikling af ligakampe i Ishøj Idræts og Fritidscenter, Hal III - ca. 15 kampe på årsbasis.

Prisen er 250.000 kr. inkl. moms (200.000 kr eks. moms). Prisen er inkl. stativer til oprulning og opbevaring.

Ved afvikling af kampe i landets bedste række stiller Dansk Volleyball Forbund krav om, at  banen har en blå indfarvning. Dette krav kan opfyldes via et mobilt gulv.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beachvolleyklubs førstehold for herrer er rykket op i landet bedste række. Det betyder bl.a., at Dansk Volleyball Forbund stiller øgede krav til faciliteter ved afvikling af ligakampene - ca. 15 kampe pr. år.

Klubben har sammen med forbundet og Ishøj Idræts & Fritidscenter gennemgået faciliteterne i idrætscentret. Det er kun hal III, der opfylder forbundets krav til afvikling af ligakampe i volleyball dog med den forudsætning, at gulvets indfarvning ændres. Kravet til gulvet er, at banen enten skal være med lyseblå indfarvning eller være i de internationale farver (fersken/grønt udenom).

Et mobilt gulv vil løse dette problem, uden at genere de aktiviteter, som hal III ellers benyttes til.
Ishøj Idræts & Fritidscenter vurderer, at der skal beregnes to timer til at lægge gulvet ud og to timer til at fjerne det igen. Gulvet skal derfor kun benyttes i forbindelse med afvikling af ligakampe.

Kultur og Fritidscentret anbefaler, at gulvet i hal III ikke indfarves med lyseblåt.

Tilbud på mobilt volleyballgulv er vedhæftet.

Ishøj Idrætsråd indstiller, Ishøj Kommune bevilger penge til et mobilt gulv, med det forbehold, at Ishøj Volley & Beachvolley selv skal prøve at søge økonomiske midler, bl.a. ved at søge hos Chancen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at klubben opfordres til at søge ekstern finansiering til anskaffelse af et mobilt volleyballgulv til afvikling af ligakampe.

Ansøgningen kan ikke finansieres via kontoen til ekstraordinære tilskud eller eliteidrætspuljen.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandler budgetforslag for 2016 og overslagårene 2017- 2019 mandag den 24. august 2015. 

I budgetforslaget er der en ubalance på xxx mill for budget 2016. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som forlægges byrådet ved 1. behandlingen. 

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 6. oktober 2015. 

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2016 og overslagsårene, og materialet for Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.

 

Indstilling

Forslag til indstilling: 

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017- 2019 godkendes med følgende bemærkninger:

Der arbejdes på,

 1. at finde permanente lokaler til Ishøj Bokseklub
 2. at finde midler til videreudvikling af elektronisk adgangskontrol på kommunale lokaler, skoler m.m.,
 3. at der afsættes 35.000 kr. til etablering af teleslynge i mødelokalerne 1, 2 og 3 i Ishøj Idræts & Fritidscentret
 4. at finde midler til etablering af hus/garage til NIKON til opbevaring af kompressor m.m. (815.000 kr.)
 5. at finde midler til renovering af SB50 Fodbold's klubhus

 

 Herudover indstilles det, at der arbejdes på at finde midler til:

 •  til en øget digitalisering og udvikling af lokalebookingsystemet
 • afstandsmarkeringer på løbestier på kommunens grønne områder.
 • etablering af højt tag på Foreningshuset hus C på Strandvangen 54 på lige fod med de øvrige 2 huse på Strandvangen.
 • etablering af terrasse ved Foreningshuset Jægerbuen 2 B

 

Beslutning

 1. Eva Mandrup orienterede om åbent hus arrangement i Ishøj Kunstforening. Der var mange besøgende og få P-pladser. Spørgsmål/ønske om P-areal på nærliggende mark. Ønsket forventes løst iforbindelse med Helhedsplanen.
 2. Seniorværkstedet har 2 års fødselsdag den 1. september og holder Åbent Hus.
  Spørgsmål til betaling for leje af visse kommunale lokaler herunder Hyggebio's betaling for brug af lokalerne i Kulturcafeen/Centersalen. Der ønskes en præcisering af reglerne for hvilke lokaler, der skal betales for.Sagen tages op på Foreningsunionens møde.
 3. Spørgsmål til udseendet på den nye dagsorden - skal den se sådan ud! Oversigt over medlemmer efterlyses.
 4. Spørgsmål til vedligeholdelse af Petanquebanerne ved Idrætscentret.
 5. Spørgsmål til opstilling af container ved FDF-spejdergrunden samt overdækket bålplads ved KFUM-grunden. Kultur og Fritidscentret forventer en snarlig løsning.

TIL EFTERRETNING.