Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 26. november 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Sofus Johannes Otto vælger dagens sang.

På næste møde vælger John Romlund dagens sang.

Beslutning

Sofus Johannes Otto valgte sang nr. 84 'Den danske sang'.

Sagsfremstilling

 1. I henhold til det godkendte budget for 2020 har Center for Kultur og Fritid udarbejdet en budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
  Budgetoversigten er vedhæftet dagsordenen.
 2. Vildtbanegårds Boldklub (VB 74) har meddelt Center for Kultur og Fritid, at det ikke længere er muligt at etablere en bestyrelse, og derfor er foreningen blevet opløst. Vildtbanegårds Boldklub blev stiftet i 1974 og har i indeværende sæson haft træningstid på Gildbroskolen. Eventuelle overskydende midler tilfalder Ishøj Idrætsråd. 
 3. Center for Kultur og Fritid kan oplyse, at der er afholdt afleveringsforretning af kunstgræsbanerne i Ishøj Idræts- & Fritidscenter. Kunstgræsbanerne er taget i brug mandag den 11. november 2019.
 4. Der har den 26. september været afholdt møde med fodboldklubberne vedrørende en banefordeling for brugen af kunstgræsbanerne - gældende for sæson 2019/2020. Banefordelingen er vedhæftet dagsordenen.
 5. Center for Ejendomme oplyser, at der er indhentet anbefalinger fra rådgiver og Unisport og dermed taget forbehold for farvevalg i idrætshallen på Strandgårdskolen.
 6. På tidligere FOLU møde blev der spurgt, om der kunne foretages udluftning ved ovenlysvinduerne styret af brugerne.
  Der er tale om brandventilation, som kun brandvæsenet kan åbne og derfor ikke kan administreres af brugere.
 7. Center for Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra Ishøj Volley og Beachvolleyklub om ekstraordinært tilskud. Ansøgningen sagsbehandles sammen med de øvrige forbundskrav der stilles fra Volleyball Danmark og fremlægges på Folkeoplysningsudvalgets møde i december.
 8. Regnskab 2018 for IBUS, Ishøj Idrætsråd og Foreningsunionen er vedhæftet dagsordenen.
 9. Der er uddelt feriefolder til alle skolebørn i Ishøj Kommune med aktiviteter for efterårsferien i uge 42. Folderen kan ses på www.ishoj.dk/arrangementer-og-oplevelser.
 10. Fritid & Samfund's medlemsblad Kultur og Fritid nr. 2, 2019 er vedhæftet dagsordenen.
  Temaet i dette nummer er blandt andet den kommende revision af folkeoplysningsloven og lokaletilskud.
 11. Fremlæggelse af tidsskriftet Uddannelsesbladet nr. 6, 2019.

Indstilling

Tilføjelse af:
Pkt. nr. 12. Hæftet 'Det sker i Ishøj' uddeles på mødet.

Pkt. 1 - 12 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har på intern konference i august 2019 i arbejdsgrupper drøftet krav til holdfællesskaber og tilhørende samarbejdsaftaler.

Sagsfremstilling

Holdfællesskaber defineres som én eller flere foreninger, som slår sig sammen om at stille fælles hold i en eller flere årgange.

Formålet med holdfællesskaber er at sikre en bedre platform i forhold til at kunne tilbyde aktiviteten til alle interesserede medlemmer, således at træningsforhold optimeres og hold består.
Specialforbundene stiller krav om indgået aftale for holdfællesskaber, som omhandler involverede hold, økonomi mv.

Aftalen for et holdfællesskab kan være udformet forskelligt i forhold til medlemmets tilhørsforhold.
Eksemplerne på måden at registrere medlemmet på kan medføre en risiko for dobbelt kommunalt tilskud. Risikoen kan blandt andet begrundes i, at kommunen ikke løbende får kendskab til aftaler om holdfællesskaber og deres indhold.
Når Ishøj Kommune yder tilskud efter Folkeoplysningsudvalgets retningslinjer for tilskud til frivillige foreninger, er det på baggrund af foreningernes opgørelse over de angivne aktive medlemmer i foreningen. Et aktivt medlem betegnes i Ishøj Kommune som et kontingentbetalende medlem med rettigheder, som aktivt medlem.

På den interne konference i august 2019 har Folkeoplysningsudvalget drøftet kravene til holdfællesskaber og tilhørende samarbejdsaftaler.
Uddrag af referat fra Folkeoplysningsudvalgets interne konference vedrørende holdfællesskaber er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

- Center for Kultur og Fritid skal orienteres om holdfællesskaber og modtage den bagvedliggende samarbejdsaftale. Aftalen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget som orientering.
- Et medlem i et holdfællesskab ikke kan være aktivt medlem i begge foreninger, men kun hvor medlemmet har sit tilhørsforhold.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har på intern konference i august 2019 i arbejdsgrupper drøftet præciseringer af kriterierne gældende for eliteidrætspuljen.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets interne konference i 2017 blev kriterierne for eliteidrætstilskud drøftet, og det gav anledning til, at nye kriterier i 2018 blev vedtaget.

Efter at de nye kriterier trådte i kraft og blev benyttet ved de seneste ansøgningsrunder, har der været behov for, at Folkeoplysningsudvalget evaluerede kriterierne.
Kriterier for eliteidrætspuljen vedtaget af Ishøj Byråd den 8. maj 2018 er vedhæftet dagsordenen.

I 2018 blev det besluttet at afsætte midler til kursusvirksomhed inden for temaerne sportsernæring, skadesforebyggelse, mental træning og individuelle klubudviklingsforløb. Puljen er endnu ikke blevet anvendt af foreningerne, og der var i drøftelserne på den interne konference enighed om, at midlerne skulle tilbagelægges i puljen.

Kriteriernes formulering muliggør endvidere, at en forening kan ansøge om tilskud til flere elitehold. Det kunne være et seniorhold på højeste niveau samt et ungdomshold, som også begår sig på højeste niveau. Folkeoplysningsudvalget drøftelse endte med et flertal for, at der udelukkende kan søges til et hold. Dog vil øvrige hold, evt. ungdomshold, blive taget med i den samlet vurdering ved tildeling af elitestøtte, som det også fremgår i kriterierne.

I drøftelserne tydeliggjorde Folkeoplysningsudvalget, at der er behov for en tydeliggørelse af talent og elite i kampsportsregi, idet der søges til udøvere optaget på talentcenter. Derudover var der også ønske om en præcisering af det organisatoriske forhold mellem forskellige forbund og stilarter i karate. Center for Kultur og Fritid har afholdt møde med Dansk Karate Forbund for at afklare dette. Udøvere udtaget til talentcenter betragtes som talenter, medmindre der er resultater, som viser et eliteniveau. Jf. kritierne vil talenter blive taget med i den samlede vurdering ved tildeling af elitestøtte. I vedhæftet bilag er en præcisering af ovenstående.

Indstilling

Folkeoplysnigsudvalget indstiller, at
- de forhåndsreserverede midler til kursusvirksomhed vil fremadrettet indgå i eliteidrætspuljen til uddeling
- foreninger med holdsport kun kan søge støtte til ét elitehold og øvrige elitehold tages med i den samlet vurdering.
- udøvere, der i kampsortregi er udtaget til talentcenter, som udgangspunkt er talenter, medmindre der kan fremvises resultater opnået på højeste niveau. Talenter tages med i den samlet vurdering jf. kriterierne.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til ændringer af kriterier for foreningers brug af kunstgræsbaner.

Sagsfremstilling

Kriterier for foreningers brug af kunstgræsbaner taget op til revision, da der er etableret endnu en kunstgræsbane ved Ishøj Idræts & Fritidscenter, således at der nu er to 11-mands baner i alt. Dette har givet anledning til en justering af kriterierne for fordeling og brug af banen.

Forslag til ændringer i kriterierne for brug af kunstgræsbanen blev præsenteret og drøftet på Folkeoplysningsudvalgets interne konference i august 2019.
Disse er ligeledes blev præsenteret og drøftet med samtlige fodboldklubber på fordelingsmøde i september, hvor der var opbakning til justeringerne.

Hovedtrækkene i ændringerne er:

 • Tidligere kunne fodboldklubber senest få bookinger endeligt bekræftet 14 dage før kampafvikling. Dette rykkes til 30 dage og gør det lettere for fodboldklubberne at planlægge kampe og stævner.
 • Der lægges også op til, at kommunens højest rangerende seniorhold kan booke tidligere end 30 dage før.

Det forventes også, at udlejning af banerne vil kunne foregå mere smidigt, idet det bedre kan planlægges i forhold øvrige aktiviteter.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at kriterierne for foreningernes brug af kunstgræsbaner af 12. november 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt.
Ansøgning skal fremsendes senest 1. november.

Sagsfremstilling

Oplysningsforbundene AOF Vestegnen, FOF Køge Bugt og Ishøj Oplysningsforbund har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2020. Alle har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest" som folkeoplysningsloven foreskriver.

Center for Kultur og Fritid har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2020.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde det foreslåede tilskud til FOF og AOF.
Ishøj Oplysningsforbund vender tilbage med fornyede oplysninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I det godkendte budget for 2020 er der afsat 145.000 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 230.175 kr.
Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud er lavet med udgangspunkt i det forventede regnskab for undervisningsvirksomhed for 2019.

Bilag

Resume

Vestegnens Hockey Klub ved formand Heidi Hansen søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 11 betalende medlemmer, hvor 5 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at tilbyde hockey-interesserede muligheden for at dyrke denne aktivitet, samt gennem sporten at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Vestegnens Hockey Klub er tilknyttet Dansk Hockey Union.

Vestegnens Hockey Klub har været i dialog med Ishøj Hockey Klub inden opstart af den nye forening. Foreningerne har fokus på forskellige målgrupper, hvor Ishøj Hockey Klub er voksne medlemmer, vil Vestegnens Hockey Klub satse på børn- og ungeaktivteter. På den baggrund var der enighed om, at det vil fungere bedst som to selvstændige foreninger.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at indkalde Vestegnens Hockey Klub og Ishøj Hockey Klub til møde med henblik på fælles etablering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Intet under eventuelt.