Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. november 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Erkan Yapici vælger dagens sang.

På næste møde vælger Brian Pirmo dagens sang.

Beslutning

Erkan Yapici valgte sang nr. 31 'Der er noget i luften'.

Sagsfremstilling

  1. Formanden foreslog på mødet i oktober, at der kom et temaoplæg om Ishøj Ungdomsskole. Oplægget vil ske på møde i januar 2019.
  2. Regnskab 2017 for IBUS, Ishøj Idrætsråd og Foreningsunionen er vedhæftet dagsordenen.
  3. Center for Kultur og Fritid har fulgt op på hændelsen om åbne loftsvinduer i hallen på Strandgårdskolen i efterårsferien. Center for Ejendomme har oplyst, at glasset på et af brandtrykkene var blevet slået ind. Dette medførte at loftsvinduerne åbnede for at lede røgen fra en mulig brand ud af bygningen. Forholdene er bragt i orden.
    Fra uge 48 bliver vinduer/tryk tilkoblet en alarm til teknikvagten, som er til rådighed 24/7.
  4. Mødekalender for Ishøj Idrætsråd i 2019 er vedhæftet dagsordenen.
  5. Fritid & Samfund's tidsskrift kultur & fritid, nr.2/november 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 5 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Fritidskonferencen, som afholdes hvert andet år, blev i år afholdt den 21. - 22. september i Esbjerg.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget arrangerer hvert andet år en fritidskonference for foreninger. Konferencen har tre formål:

-          At give foreningsledere og folkeoplysningsudvalgets medlemmer et fagligt input

-          At give inspiration ved besøg i en anden kommune - folkeoplysende sigtseeingture

-          At styrke det sociale fællesskab for herigennem at skabe grobund for at etablere partnerskaber på tværs.

Der deltog i alt 68 personer (inkl. chauffør) i konferencen herunder repræsentanter fra 31 foreninger.
21 personer fra idrætsforeninger, 22 fra øvrige foreninger, 4 fra de uniformerede korps, 4 fra handicapforeningerne, 12 folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og 4 fra administrationen.

Der er udarbejdet et referat af evalueringsmødet med arbejdsgruppen, som står for planlægning og gennemførelse af konferencen. Referatet er vedhæftet dagsordenen.
Ebbe Rosenberg vil på mødet fremlægge arbejdsgruppens evaluering.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage evaluering og regnskab til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat 134.500 kr. til afholdelse af konferencen. Regnskabet er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag af 25. oktober 2018 til revision af tilskudsreglerne på voksenundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på konstitueringsmøde i januar 2018 nedsat en arbejdsgruppe med henblik på revidering af tilskudsreglerne på det folkeoplysende voksenundervisningsområde.
Arbejdsgruppen er nedsat med følgende medlemmer:

- Folkeoplysningsudvalgets formand Ole Bjørstorp
- Jeanett Dahl Pedersen, undervisningsområdet
- Svend Nordbo, undervisningsområdet
- Brian Pirmo, Ishøj Idrætsråd
- Susanne B. Claudi, handicapområdet

Center for Kultur og Fritid og arbejdsgruppen har gennemgået de nuværende retningslinjer og ser ikke anledning til en større revision. Forslaget til revision af retningslinjerne har dog redaktionelle ændringer og er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 25. oktober 2018 til revision af tilskudsregler på undervisningsområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune" kan oplysningsforbund søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt.
Ansøgning skal fremsendes senest 1. november.

Sagsfremstilling

Oplysningsforbundene AOF Vestegnen, FOF Køge Bugt og Ishøj Oplysningsforbund har fremsendt ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2019. Alle har bilagt ansøgningen "Erklæring om indhentelse af børneattest" som folkeoplysningsloven foreskriver.

Center for Kultur og Fritid har med baggrund i ansøgningerne udarbejdet notat med forslag til fordeling af tilskud for 2019.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at forslaget godkendes.

Beslutning

Fremover oplyses hvor mange deltagere, der har bopæl i Ishøj Kommune.

Tiltrådt.

Økonomi

I det godkendte budget for 2019 er der afsat 142.000 kr. som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på 198.009 kr.
Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud er lavet med udgangspunkt i det forventede regnskab for undervisningsvirksomhed for 2018.

Bilag

Resume

Basketballklubben BK Ishøj Flamme søger om et ekstraordinært tilskud til basketball rekvisitter.

Sagsfremstilling

BK Ishøj Flamme blev stiftet i oktober 2016 og har et herre seniorhold. I august 2018 opstartede foreningen en børne- og ungdomsafdeling, hvor de på nuværende tidspunkt afvikler en ugentlig træning for drenge og piger fra 6-13 år på Strandgårdskolen. I gennemsnit har der været 10-15 børn ved hver træning.

BK Ishøj Flamme samarbejder med DIF Get2Sport, der har formål at få flere børn og unge fra boligområderne ind i foreningslivet. Derudover samarbejder BK Ishøj Flamme med BørneBasketFonden, der er en interesseorganisation og fond, som har til formål at bevæge børn igennem basketball. BørneBasketFonden har doneret 25 basketbolde til BK Ishøj Flamme.

BK Ishøj Flamme ønsker at tiltrække flere medlemmer og på den baggrund søger foreningen om tilskud til træningsredskaber, så grundlaget for en sjov og motiverende træning er til stede.
På nuværende tidspunkt råder foreningen kun over bolde og kegler.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at der ydes et tilskud på 6.155,50 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Foreningen har indhentet tilbud fra to forskellige hjemmesider: tress.com og nordicbasketball.com:

Boldvogn med låg og hjul

2.748,75 kr.

20 stk. Overtrækstrøjer Light (8-16 år, gul)

875,00 kr.

10 stk. Overtrækstrøjer Light (8-16 år, rød)

437,50 kr.

Markeringsmåtter (et sæt 24 stk.)

311,25 kr.

Reaktionsskiver (et sæt 10 stk.)

311,25 kr.

Plastkasse (str. L)

173,75 kr.

2 stk. Basketball D-man

1.298,00 kr.

I alt inkl. moms

6.155,50 kr.


Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2017 kr. 0,25 kr.
Der kræves ikke dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Der er i længere perioder mangler på toiletfaciliteter i omklædningsrummene på Strandgårdskolen.
  2. Efter renoveringen på Strandgårdskolen er der ikke længere skilte på de enkelte omklædningsrum. Udefrakommende ved derfor ikke, hvad der er herre- og dameomklædningsrum.
  3. Opfordring til at besøge den nye forpagter/café i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Folkeoplysningsudvalget orienterede om positive oplevelser siden opstart af caféen.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.