Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 28. maj 2019 kl. 17:00

Brohuset + møde i Ishøj Idræts & Fritidscenter Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har lavet følgende program for den årlige besigtigelsestur:

Mødested: Ved indgangen af Brohuset (Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj)

Program:

Kl. 17.00 Brohuset (Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj)

Kl. 18.00 Spisning i Café KiGi Ishøj i Ishøj Idræts & Fritidscenter

Kl. 18.45 Oplæg om byudvikling og fremtidige muligheder (kursuslokale 1 + 2, Ishøj Idræts & Fritidscenter)

Kl. 19.30 Møde i Folkeoplysningsudvalget, kursuslokale 1 + 2, Ishøj Idræts & Fritidscenter)

Bemærk: Der er ikke arrangeret fællestransport. Udvalgets medlemmer opfordres til at lave aftaler med hinanden om kørsel.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage besigtigelsesturen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Györgyi Csato vælger dagens sang.

På næste møde vælger Kristian Pedersen dagens sang.

Indstilling

Györgyi Csato valgte sangen 'I kan få min Twitter-konto, når jeg dør'.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Opdateret oversigt over medlemmer i Folkeoplysningsudvalget er vedhæftet dagsordenen.
  2. Ishøj Bord-Tennis Klub på ekstraordinær generalforsamling d. 9. april 2019 besluttet at opløse klubben pr. 30. april 2019.
  3. Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.00 afholdes den årlige pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foruden de 4 hovedpriser skal der i år uddeles 87 erindringsgaver. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er alle velkomne til pokalfesten.
  4. Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter. Invitation er vedhæftet dagsordenen.
  5. Byhavefestival afholdes den 10. august 2019. Arbejdsgruppen har afholdt to møder, og der har været afholdt informationsmøde for de interesserede foreninger. Flere nye foreninger har i år valgt at deltage i festivalen. Derudover har Ishøj – Uddannelse og Job og Aktivitetscentret på Kærbo med mange frivillige tilknyttet tilmeldt sig og er i gang med at planlægge deres aktiviteter på dagen.
  6. Program for Det Grønne Ishøj den 16. juni 2019 er vedhæftet dagsordenen.
  7. Fremlæggelse af Uddannelsesbladet nr. 3, 2019.

Indstilling

Pkt. nr. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I efteråret 2017 fik aftenskolerne bevilget et rammebeløb til at etablere folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i 2018.

I henhold til retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal regnskab for foregående år fremsendes senest den 1. april året efter.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt af 2. maj 2019 over regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning for 2018.

Oversigten er lavet på baggrund af aftenskolernes fremsendte regnskaber. Regnskaberne er alle revisionspåtegnede.
Center for Kultur og Fritid har gennemgået regnskaberne og har ingen bemærkninger hertil.

Af oversigten fremgår, at der skal ske en tilbagebetaling, som foreslås tillagt voksenundervisningens restpulje.
AOF Vestegnen har fremsendt ansøgning til restpuljen, som er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende regnskaberne og bevilger 12.634 kr. fra restpuljen til AOF Vestegnen til afholdelse af foredrag med temaet 'Undgå tricktyveri - foreningsarrangement'.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ifølge oversigten skal der ske en samlet tilbagebetaling af tilskud på 12.634 kr. som foreslås tillagt voksenundervisningens restpulje.
AOF Vestegnen ansøger om 12.634 kr. til foredrag med temaet "Undgå tricktyveri - foredragsarrangement".

Lovgrundlag

I henhold til folkeoplysningsloven omfatter afregningen udelukkende tilbagebetaling fra oplysningsforbundenes side, hvis de har fået for meget i tilskud. Der sker ingen afregning, hvis regnskabet viser, at oplysningsforbundene har brugt mere end der er ydet i tilskud.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med behandling af sag nr. 10 i februar 2019, hvor Ishøj Kunstforening ansøgte om månedlig rengøring, efterspurgt en oversigt over hvad ekstra rengøringsordning i kommunale klubhuse vil kræve af ressourcer.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde i februar, blev sag nr. 10 behandlet, hvor Ishøj Kunstforening ansøgte om en udvidet rengøringsordning i klubhuset. Her ansøgte foreningen om én månedlig rengøring udover den årlige hovedrengøring.

Folkeoplysningsudvalget vedtog at fastholde nuværende ordning baseret på rengøringsnormen besluttet i 2007. Derudover efterspurgte Folkeoplysningsudvalget en generel opgørelse over, hvad en udvidet rengøringsordning for klubhuse, hvor der pt. ikke foretages månedlig rengøring, ville koste i mandskab og økonomi.

I beregningen er medregnet 20 kommunale klubhuse og -lokaler, som på nuværende tidspunkt tilbydes én årlig hovedrengøring. I vedhæftede oversigt fremgår beregning for udvidet rengøringsordning for de 20 kommunale klubhuse og -lokaler.
Bilag med oversigt over udgifter til rengøring for hele klubhusområdet er ligeledes vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at udvidelsen indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

En udvidet rengøringsordning for de 20 kommunale klubhuse og lokaler vil årligt udgøre en udgift på 59.125 kr.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 22

Stk. 1. De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af de i § 21, stk. 1, nr. 2-3, nævnte lokaler m.v.

Bilag

Resume

Ishøj Marineforening søger om et ekstraordinært tilskud på 2.799 kr. inkl. moms til indkøb af fjernsyn.

Sagsfremstilling

Ishøj Marineforening benytter hus A på Strandvangen 54 til foreningens aktiviteter.
I marinestuen er der opsat et fjernsyn, som Ishøj Marineforening har haft i 20 år. Da fjernsynet ikke længere er funktionelt ansøges der om et nyt tv.

Der er flere brugere i hus A, hvor også Team Ishøj Café 60+ Cycling også er godkendt som primær bruger.

Foreningsunionen videresender ansøgningen med anbefaling om tilskud.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde et tilskud på 2.799 kr. inkl. moms til indkøb af fjernsyn.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgift til fjernsyn udgør 2.799 kr. inkl. moms.

Pr. 31.12.2018 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 25.343,54 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

1. Spørgsmål om hvorfor samtlige foreninger, som deltager under 'Det Grønne Ishøj' ikke fremgår af programmet. Center for Kultur og Fritid følger op på det.

Indstilling

Pkt. nr. 1 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.