Referat
Handicaprådet onsdag den 2. marts 2022 kl. 17:00

Tårnbjerget

Sagsfremstilling

Inge Sørensen, centerchef i Center for Ejendomme vil fortælle om tilgængelighed i Ishøj Kommune samt samarbejdet med tilgængelighedsudvalget.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Beslutning

Inge Sørensen fortalte om tilgængelighedsarbejdet og samarbejdet med Tilgængelighedspanelet. der var spørgsmål fra Handicaprådet vedr. parkeringspladser ved Brohuset, hvor Handciaprådet unres over, at det er så mange p-pladser med ladestandere, når der ikke er så mange elbiler. Det gør, at der ikke er p-pladser for benzinbiler. Inge oplyste, at man er opmærskomme på parkeringsproblematikker ved Brohuset. Ideen er, at p-pladserne skal bruges itl at lade hjemmeplejens biler op om natten, og at de frit kan benyttes i dagtimerne. Dette er der behov for at gøre tydeligere. Der blev nævnt, at der er en lugt af kloak, når man går via Brohusets hovedindgang. Dette vil Inge undersøge. Der var desuden et ønske om, at skiltning inde i Brohuset, fx ved mødelokaler, blev placeret lavere ift kørestolsbrugeres udsyn.

Vedr. ArkenWalk: der er en lampe ved p-pladsen ved stationen, der er i "vejen" og hvor der manlger ledelinjer. Inge oplyste, at dette vil blive taget op på næste møde i tilgængelighedsudvalget.

Beslutning

Helene Bendiksen og Helle Nees er meldt ind som repræsentanter for Handicaprådet i Tilgængelighedspanelet,

Resume

Centerchef René Juhl deltager under dette punkt og vil fortælle om baggrunden for forslag til ny fordelingsmodel.

Høringssag
Centercheferne fra Center for Børn og Forebyggelse (CBF) og Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) foreslår en ny fordelingsmodel af midlerne i inklusionspulje 1, som er målrettet elever inkluderet i almenklasser med behov for særlig inkluderende støtte/specialundervisning.

Den nuværende tildelingsmodel, som er tiltrådt i forbindelse med den politiske beslutning om Nye veje i specialundervisning fra 2012, opleves ikke længere hensigtsmæssig. Modellen er ikke tilstrækkelig fleksibel, ligesom der bruges forholdsmæssigt mange ressourcer på administration og visitation, som vurderes at kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. På den baggrund foreslås en ny model for fordeling af midler i Inklusionspulje 1.

Sagsfremstilling

Midlerne i Inklusionspulje 1 er målrettet elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte/specialundervisning. Den samlede pulje er på 2.924.000 kr. (2022 niveau) svarende til i alt 277 timer.

I den nuværende model tildeles midlerne via visitationsudvalget i CBF til elever, som skolerne har indstillet til støtte, og hvor der er udarbejdet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), som dokumenterer et specialundervisningsbehov. Den oprindelige tanke var, at hvis der herefter er midler til overs i puljen, fordeles midlerne ud på skolerne efter antal elever i 0. – 9. normalklasser.

Tildelingen til enkelte elever fra puljen er steget med tre elever i 2012/13 og to elever i 2013/14 til 28 elever i 2022/23. Det betyder, at samtlige midler i puljen bliver bundet til specifikke elever, og at der ikke er midler, der kan fordeles til skolerne til at løse inklusionsudfordringer mere fleksibelt, som det ellers var tiltænkt. Det betyder, at det er svært for lederne at lave mere langsigtede planer for støtten til den enkelte elev/klasse. Samtidig bruges der forholdsmæssigt mange ressourcer på administration samt udarbejdelse af beskrivelser og PPV’er. Det tager fx ca. 20 timer at udarbejde en PPV. Det vurderes, at de ressourcer, der anvendes til udarbejdelse af PPV’er er bedre anvendt til supervision og sampraktiserende indsatser med eleverne.

Der foreslås derfor en ny model for fordeling af midlerne i inklusionspulje 1 med følgende udgangspunkt:

 • Midlerne i Inklusionspulje 1 fordeles på skolerne på baggrund af elevtal i 0. – 9. normalklasser, og skolelederne får kompetencen til at prioritere ressourcerne.
 • Skolerne løfter opgaven med elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte/specialundervisning inden for tildelingen.
 • Ressourcer, der frigives fra arbejdet med udarbejdelse af PPV’er, anvendes til supervision og sampraktiserende indsatser på skolerne.

Der kan fortsat udarbejdes nødvendige psykologiske vurderinger af elever uden for rammen af PPV’er, og forældre har fortsat ret til at få foretaget en PPV af deres barn.

Fordelingen af midlerne fra inklusionspulje 1 er pt. ikke ligeligt fordelt på skolerne. Det skyldes, at nogle skoler har indstillet flere elever til støtte end andre skoler. Derfor vil den nye fordelingsmodel belaste nogle skoler mere end andre. Hertil kommer, at der er elever, der allerede har bevilget et antal timers støtte, hvor forældrene vil forvente en revisitering af støttetimerne. Derfor foreslås en etårig overgangsordning i skoleåret 2022/23, hvor skolerne får samme tildeling, som skolerne har i indeværende skoleår. Det foreslås videre, at centercheferne for CDU og CBF i samarbejde med skolelederne evaluerer tildelingsmodellen efter to år.

Lovgrundlag

Folkeskolelovgivningen § 20, stk. 2 (specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Høringssvar:

Handicaprådet er bekymret for, om midlerne kommer derhen, hvor der er behov, da eleverne ikke er ligeligt fordelt på skolerne. Rådet ønsker desuden, at administrationen har fokus på, at de tildelte midler rent faktisk allokeres til de elever, der har behov, jf. inklusionspulje 1.


Bilag

Beslutning

Der er igangsat en analyse vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på social- og ældreområdet samt børneområdet.

Der er igangsat en sundhedsanalyse med fokus på overvægt, rygning og mental sundhed.

Frisætning af kommunerne: Administrationen er ved at kigge på steder, hvor det giver mening at frisætte kommunerne, fx på ældreområdet.

Torslunde Kirkegård: Etablering af rampe. Handicaprådet er blevet kontaktet og taget med på råd ift. til tilgængelighed. Næstformand sender tegninger ud.


Beslutning

I Helle Madsens fravær orienterede sekretær for Handicaprådet om de ting, der er fokus på i CVV, herunder kommende plejehjemsbyggeri, omlægning af boliger på ældreområdet samt tilgang af komplekse sager på socialområdet.

Beslutning

Sekretæren orienterede om, at der ikke er brugt midler ud over til diæter til rådsmedlemmerne.

Sagsfremstilling

Der fremlægges endeligt forslag til årshjul 2022.

Beslutning

Taget til efterretning med rettelse af enkelt mailadresse.

Bilag

Resume

Drøftelse om deltagelse i temadag for Handicaprådet

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd og Komponent byder velkommen til tre regionale temadage for kommunale handicapråd om rådenes rolle, funktion og virkemåde rundt omkring i landet i foråret 2022. Målgruppen for temadagene er primært nye medlemmer af de kommunale handicapråd, som netop her i de første måneder af 2022 er ved at konstituere sig, men mere erfarne medlemmer vil også have gavn af dagens indhold, erfaringsdeling og dialoger. Det er alle rådets medlemmer, der er målgruppe for dagen, altså både kommunalt udpegede medlemmer samt medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne. Ligeledes kan fagpersoner, der varetager sekretariatsopgaver for handicaprådene deltage.

Temadagen afholdes tre forskellige steder i landet. På Sjælland afholdes temadagen i Korsør d. 31. maj 2022 fra kl. 9.30-15.30. Prisen er 1950 kr. pr. deltager

Formål
Temadagen sætter fokus på handicaprådenes rolle i de danske kommuner. Hvad er rådenes formål, hvad siger loven, hvilke opgaver har rådet og hvordan kan rådene bedst muligt arbejde med disse opgaver i praksis?
Formålet er at understøtte de nye handicapråd i forhold til opgaverne i rådsperioden samt at skabe et rum for dialog om erfaringer, viden og dilemmaer i handicaprådene - både internt og på tværs. Således vil dagen både omfatte de formelle sider af rådets arbejde, samt facilitere dialog og samtale blandt deltagerne.Temadagen består både af oplæg, erfaringsdeling og dialog på tværs af handicaprådene.

Program:
09:30: Ankomst m. kaffe og brød
10:00: Velkommen og rammesætning, formål - og hvem er vi ved bordene?
10:20: Handicaprådene i kommunerne: Hvem, hvorfor, hvad, hvordan? Rammer, formål og arbejdsform - med spørgsmål til og dialog ved bordene
11:20: Pause

11:40: Erfaringer og aktuelle perspektiver fra et handicapråd
12:30: Frokost
13:15: Oplæg og workshops. At få indflydelse som handicapråd - den gode politiske dialog og interessevaretagelse
14:15: Pause
14:35: Workshop fortsat - øvelser, erfaringsdeling, dialog og inspiration
15:20: Afrunding på dagen

Tilmeldingsfrist er d. 1. maj 2022. Tilmeding kan ske til sekretær for Handicaprådet, som også vil stå for at arrangere transport.
Link til temadagen:
https://www.cok.dk/temadag-kommunale-handicapraad-politikudvikling-prioritering

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Handicaprådet drøfter og beslutter om rådsmedlemmerne - eller nogle af dem - skal på temadag

Beslutning

Der er flere af rådsmedlemmerne, der ønsker at deltage. Sekretær sørger for tilmelding.

Resume

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen forelægges til drøftelse og forelægges enslydende for Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængeligt i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsgruppemøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet bedes drøfte forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet. Efterfølgende vil de tilrettede retningslinjer bliver forlagt Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd. Når denne proces er tilendebragt, vil de endelige retningslinjer blive forelagt alle 3 råd.


Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Hjemmeplejen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen i meget høj grad har arbejdet med tilsynets anbefalinger siden sidste tilsyn.
 • Tilsynet vurderer, at det igangsatte arbejde omkring Tidlig Opsporing er yderst relevant, og i meget høj grad bidrager til at kvalificere medarbejdernes indsats og til at fremme borgernes livskvalitet og forebygge sygdom.
 • Tilsynet vurderer, at områderne dokumentation og medicinhåndtering, trods en målrettet indsats, fortsat har behov for en stor ledelsesmæssig opmærksomhed.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynets vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt, og på en refleksiv måde redegør for pleje og støtte til borgerne.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp.
 • Tilsynet vurderer, at leveringen af hjælp efter § 83a leveres i middel tilfredsstillende grad.

Tilsynets anbefalinger

 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med besøgsplanerne, så disse giver et tydeligt billede af kommunikation og adfærd i mødet med borgerne, samt handlevejledende beskrivelser af den personlige pleje og hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i indsatsen.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksættes en målrettet indsats i forhold til medicinhåndteringen.
 • Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at medarbejderne har kendskab til og anvender engangsforklæde i plejen, hvor dette er påkrævet.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et målrettet fokus på leveringen af hjælp efter § 83a.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet handleplan, hvori det beskrives, hvordan Hjemmeplejen vil arbejde med tilsynets anbefalinger (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 17. februar 2022, pkt. 14:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Hjemmeplejen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 14:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om status på antal borgere der modtager ydelserne §§ 82ab og 85 i Lov om social service,og giver et overblik over gennemgang og revisitation af alle ydelsesforløb i 2021. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har administrationen i 2021 gennemgået samtlige borgere med ydelsesforløb tilknyttet Vejlederteamet. Sagsgennemgangen er samlet i vedhæftede notat.
Der er pr. januar 2022 153 borgere tilknyttet ydelser ved Vejlederteamet: 130 borgere på § 85, 18 borgere på § 82a, samt 5 borgere på § 82b.
Der er i øjeblikket 73 borgere der benytter Det Gule Hus, heraf omkring 10 borgere, som for nuværende ikke har behov for en ydelse ved Vejlederteamet, men som kommer i Det Gule Hus for samværet. Vejlederteamets kontaktflade rækker dermed udover de 153 borgere, der er i ydelsesforløb.

Ved ydelsesforløb udarbejder myndighed konkrete indsatsmål sammen med borgeren, ud fra borgers ønsker, med det for øje, at indsatsen er rehabiliterende, og gør borgeren mest mulig selvhjulpen. Et indsatsmål kan omhandle en dagligdagspraksis, som for eksempel at kunne kontakte sin læge selvstændigt.
Gennemgangen af borgere er sket med udgangspunkt i et screeningsskema udarbejdet til formålet af afdelingslederne og teamlederne fra myndighed og det sociale udførerområde.
I alt er 82 sager blevet ændret i 2021, hvoraf 58 sager, specifikt 36 § 82b og 22 § 85, kunne afsluttes. Dette som følge af at borgerne, i overensstemmelse med den rehabiliterende støtte, havde opnået deres individuelle indsatsmål for deres respektive ydelsesforløb, eksempelvis at kunne handle ind eller bruge sit nemID selvstændigt. 24 sager blev ændret til anden ydelse. Alle borgere blev ved ændring af ydelsen partshørt og anvist klageret.

Vedhæftet sagen er "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99", samt "Notat oversigt over ydelsesforløb efter §§ 82ab og 85".

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 82ab, 85 og 99

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 17. februar 2022, pkt. 15:

Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at Udsatterådet har ønsket, at det bliver undersøgt, om alle borgerne, der enten er gået op/ned i tid eller er blevet afsluttet, er blevet orienteret efter reglerne. Teamleder for området inviteres med på kommende møde i Handicaprådet/Udsatterådet (fællesmøde).

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering fra Socialstyrelsen vedrørende forløbsbeskrivelse for børn og unge med sjældne diagnoser:
Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse er en beskrivelse af den anbefalede indsats for børn og unge med sjældne handicap. Formålet er at skitsere det gode og virkningsfulde forløb ifm. både sociale, sundhedsmæssige og undervisningsmæssige indsatser. Forløbsbeskrivelsen indeholder otte anbefalinger, som skal bidrage til tilrettelæggelsen og den fremadrettede udvikling af højt specialiserede indsatser til børn og unge med sjældne handicap. Formålet med forløbsbeskrivelsen er dermed at formidle den aktuelt bedste viden til kommunerne om indsatser og koordinering af indsatser til børn og unge med sjældne handicap. Forløbsbeskrivelsen, følgebrev samt minuudgave af forløbsbeskrivelsen er vedhæftet.


Ny mødedato til majmødet.

Beslutning

Mødet i maj bliver rykket til d. 18. maj og bliver et fællesmøde med Udsatterådet.

Bilag

Beslutning

Der var ikke nogt til eventuelt.