Referat
Handicaprådet onsdag den 2. juni 2021 kl. 16:30

Vandværket, Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

Borgerrådgiver Inge Mellemgaard deltager på mødet, hvor Inge vil fortælle om sin funktion som borgerrådgiver. Årsrapport for borgerrådgivningen 2019 er vedhæftet, og kan bruges til at orientere sig i Borgerrådgiverens funktion og arbejde. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Inge undervejs.

Beslutning

Inge fortalte om sin funktion, og hvad borgerne kan bruge hende til. Der blev spurgt ind til, hvor stor en andel af sagerne, der var på handicapområdet. Der bliver ikke som sådan ført statistik på områder, men vurderingen er, at det er ca. 1/3-1/2 af sagerne, der er fra Handicapområdet.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Bue Bohr, leder af aktivitetscentret deltager under dette punkt.

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund blev der udarbejdet en kortlægning, der blev fremlagt for begge udvalg i december 2020. I kortlægningen blev der fremlagt forslag til ændrede rammer for aktivitetscentret på Kærbo. Kortlægningen blev efterfølgende sendt i høring. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2021 deltog teamleder Bue Bohr, og præsenterede forslag til 3 pejlemærker, der skal indgå i den fremtidige ramme for aktivitetscentret på Kærbo. Social- og Sundhedsudvalget godkendte de fremlagte pejlemærker. Rammebeskrivelse for aktivitetscenteret på Kærbo, med udgangspunkt i de 3 pejlemærker, fremlægges nu til godkendelse.

Der er vedhæftet udkast til rammebeskrivelse og eksempler fra opgavebank for frivillighedsopgaver.

Sagsfremstilling

Den overordnede vision for aktivitetscentret er at understøtte, at ældre i Ishøj kan være sammen med andre i aktiviteter. Aktiviteter der gør det muligt at bruge og bevare ressourcer længst muligt, og som bidrager til en meningsfuld hverdag.

De 3 pejlemærker, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 12. april 2021, og som skal understøtte rammen for det fremtidige aktivitetscenter på Kærbo, er:

A: Aktivitetscentret understøtter meningsfulde aktiviteter for beboere på plejehjemmet og for hjemmeboende borgere, der har behov.

Der foreslås følgende konkrete tiltag, for at styrke og målrette aktivitetstilbuddet: Årshjul, månedsplaner, samarbejde med plejeafdelinger, styrket dokumentation, samarbejde med hjemmepleje og forebyggende medarbejdere, samt samarbejde med frivillige.

B: Aktivitetscentret understøtter det frivillige engagement.

Det er fortsat ønsket, at aktivitetscentret rummer ressourcestærke ældre. Der foreslås følgende konkrete tiltag: Fortsat tæt samarbejde med en bredt repræsenteret brugerbestyrelse, forventningsafstemning med de frivillige om deres bidrag til Kærbo, fortsat understøttelse af aktivitetsgrupper drevet af frivillige (der også engagerer sig som frivillige for den samlede målgruppe), samt beskrivelse af en frivilligopgavebank (se bilag med eksempler).

C: Aktivitetscentret understøtter, at Kærbo er en del af det omgivende samfund.

Der er her lagt op til, at aktivitetscentret fortsat skal invitere lokalsamfundet ind, og støtte beboerne i at komme ud i samfundet.

Målgrupper

I rammebeskrivelsen opereres med to målgrupper: Aktivitetscentrets målgruppe er plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere, der har behov. Den anden målgruppe er ressourcemålgruppen, som består af hjemmeboende ressourcestærke ældre borgere.

Medarbejderressourcer

Med den nye organisering vil alle tilknyttede aktivitetsmedarbejdere, før var der 3 tilknyttet selve aktivitetscentret, nu udgøre en samlet gruppe på 8 medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer pr. ansat og forskellige faglige baggrunde. Det giver bl.a. fleksibilitet i forhold til opgaveløsning i aktivitetscentret og på afdelingerne, ligeledes på tværs af Kærbo og Torsbo, og der vil fremover også være flere forskellige faglige kompetencer i arbejdet.

Proces og evaluering

Aktivitetscentret vil, før den nye ramme træder i kraft, invitere brugerbestyrelsen, frivillighedsgruppen og frivillige gruppeledere til et møde med aktivitetscentret. Der holdes ligeledes møde med plejehjemsbeboerne. Skulle der være borgere, der ikke kan se sig selv i aktivitetscentret fremadrettet, kan kommunen være behjælpelig med at finde andre rammer, fx. i foreningslivet.

Aktivitetscentret tager initiativ til evaluering, der foretages ved dialog med relevante målgrupper (inkl. pårørende), evaluering af udbudte aktiviteter og overblik over det frivillige engagement.

Tidsplan og genåbning

Såfremt rammen for aktivitetscentret godkendes, opstartes dialogen med brugerbestyrelsen, frivillighedsgruppen og frivillige gruppeledere medio maj 2021, hvor der også gradvist kan startes nye hold op. Ny bekendtgørelse af den 23.april 2021 er dog gældende, og ifølge denne skal aktivitetscentre stadig holdes lukket for offentligheden, og der afventes derfor nye udmeldinger. For de aktivitetsgrupper, der under nedlukningen har benyttet andre lokaler, gælder, at de skal rette henvendelse til Center for Kultur og Fritid med henblik på fremtidigt lån af kommunale lokaler, enten i Brohuset eller andre lokaler.

Der kan pt. tilbydes aktiviteter for plejehjemmets beboere, og det kan tillades, at der deltager borgere med selvstændig bopæl udenfor plejehjemmet/plejeboligerne. Frivillige kan indgå i forskellige dagligdagsaktiviteter på plejehjemmet i samspil med beboere og personale. Der er således i stigende grad fokus på at få plejehjemsbeboerne ned i aktivitetscentrets lokaler. Der er aftale med præsten om at påbegynde andagter igen, Cykling uden alder er godt i gang, samarbejdet med Arken, biblioteket og Naturcentret genoptages, og der vil blive arrangeret flere ture med 'bussen'. Frivillige, som ønsker at indgå i Kærbos dagligdagsaktiviteter, kan ligeledes komme igen, og det vil der blive taget initiativ til.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges en evaluering af de nye tiltag i foråret 2022.
Indstilling10. maj 2021, pkt. 58:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fremtidig ramme for aktivitetscentret på Kærbo. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.6. 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 58:

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den fremtidige ramme. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet, da der har været en bred dialogisk proces med de respektive råd.

Beslutning

Bues besøg blev udskudt til næste møde i Handicaprådet.

Handicaprådet gjorde opmærksom på, at der udfordringer med p-pladser på området ved aktivitetscentret/Kærbo, hvilket man skal være obs. på, når der åbnes mere op i aktivitetscentret. Skal der eventuelt tænkes noget kommunalt parkeringssystem ind?

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen fremlægger i nærværende sagsfremstilling aktuel status på processen med Det Gule Hus (herefter DGH)

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har ønsket at optimere indsatsen inden for det socialpsykiatriske område, særligt med fokus på DGH. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 12. august 2020, at igangsætte en uvildig analyse ved BDO til afdækning af tilbud i DGH. BDO udarbejdede efterfølgende en analyse med 15 anbefalinger, med tydelig angivelse af handlingsansvarlige for hver anbefaling. Med udgangspunkt i disse udarbejdede administrationen en dynamisk og inddragende procesplan, som Social- og Sundhedhedsudvalget tiltrådte d. 11. januar 2021. Administrationen har herefter arbejdet med gentænkning af DGH's strukturelle rammer, ledelse og arbejdsmiljø; revitalisering af formål og kerneopgave, samt afklaring af målgruppe og juridiske rammer. Der arbejdes desuden med et løbende fokus på fysiske rammer, samvær og borgerinddragelse.
I processen har administrationen ladet sig inspirere af Socialstyrelsens initiativ "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien".

Status april 2021

Handlingsanvisninger vedr. strukturelle rammer, ledelse og arbejdsmiljø

 • Administrationen har gentænkt de strukturelle rammer for DGH, hvilket trækker tråde til organisering af det samlede vejlederteam i overensstemmelse med procesplanen. Der er indsat ny ledelse bestående af en afdelingsleder og en teamleder med ansvar for det samlede sociale udførerområde. Dermed udnyttes synergien på socialområdet ved at samarbejde på tværs. Desuden er der indsat to koordinatorer for vejlederteamet med henblik på et opbrud af de mange teams og en mere enkel struktur.
 • Ledelse, TR og AMR har i fællesskab faciliteret temadage for vejlederne vedr. arbejdsmiljø. I alt 7 personer deltog pr. gang af hensyn til Covid-19. Etablering af MED-udvalg samt sikkerhedsgruppe er iværksat.

Handlingsanvisninger vedr. formål, kerneopgave, juridiske rammer og målgruppe

 • Ledelse og medarbejdere har på baggrund af dialogmøder, BDO-rapporten og borgerhenvendelser arbejdet på revitalisering af formål og kerneopgave, samt afklaring af målgruppe for DGH.
 • Med baggrund i denne proces foreslår administrationen følgende:
  • Målgruppen for DGH er, med udgangspunkt i lov om social service § 82a, § 82b, § 85 og § 99, borgere der har sociale problemer eller psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, og som vurderes at have behov for rådgivning og vejledning, i forhold til at udvikle færdigheder med henblik på en større grad af autonomi.
  • Formålet med DGH er at understøtte borgerens udvikling af færdigheder med henblik på en større grad af selvstændiggørelse i hverdagen, samt forebygge forværring af sociale problemer, ved at tilbyde socialpædagogisk støtte i form af gruppebaserede og/eller individuelle vejledningsforløb.
  • Kerneopgaven for DGH er at vejlede og rådgive borgere, der har sociale problemer eller psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, med henblik på en større grad af autonomi for borgeren via en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.
  • Administrationen foreslår, at DGH får status af et rådgivnings - og vejledningscenter i relation til den skitserede målgruppe.


Handlingsanvisninger vedr. fysiske rammer, samvær og borgerinddragelse

 • Der arbejdes løbende med gentænkning af DGH's fysiske rammer, samt hvordan borgerne kan inddrages i denne proces, særligt vedr. tilbud om sociale aktiviteter. Til august påtænkes det at afholde dialogmøder med borgerne, for at inddrage dem i den videre proces. Dialogmøderne afventer dog Covid-19 situationen.
 • Administrationen fremlægger status på arbejdet med samvær, aktiviteter, tilbud og borgerinddragelse til politisk behandling i september.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

IndstillingBeslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 56:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at have begge muligheder, vejledning og samvær, for målgruppen. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen afdækker lokaliteten Tranegilde Strandvej, samt at Center for Ejendomme afdækker yderligere lokaliteter til brug for formålet.

Beslutning

Handicaprådet er meget positive over den igangværende udviklingsproces i DGH.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for borger personlig assistance (BPA) til politisk godkendelse. Sagen sendes i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Borgerstyret personlig assistance (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning eller ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppens borgere har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp). BPA-ordningens formål er, at man på trods af et fysisk eller psykisk handicap, kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsgiver, og skal være fyldt 18 år (se bilag).

Administrationen har indhentet benchmark med formål om at undersøge hvad service- og bevillingsniveauet i forhold til BPA-bevilinger er i andre kommuner (se bilag).

Lovgrundlag

Servicelovens § 95 og 96.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 59:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for BPA § 95 og 96 i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringsfristen fastsættes til d. 15.6. 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 59:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker på lukket sag at få en anonymiseret oversigt over sager samt økonomi til juni 2021. Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring.

Beslutning

Handicaprådet spurgte til, om en BPA også kan gælde psyiske funktionsnedsættelser? Ja, men det er typisk ved fysiske funktionsnedsættelser, at BPA bliver bevilliget.
Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag.

Endelig kvalitetsstandard fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere i Ishøj Kommune beskriver Ishøj Kommunes serviceniveau på området.

Efter den nye magtanvendelseslovgivning pr. 1/1 2020 er det nu muligt, uden at indberette og registrere en magtanvendelse, at tildele og anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi til borgere med demens, så længe borger eller dennes værge ikke modsætter sig. Følgende gør sig gældende:

 • Målgruppen er demensramte borgere, der ofte forlader deres bolig, har svært ved at orientere sig eller hvor det vurderes, at der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig eller daghjem.
 • Formålet er at øge borgernes personlige frihed og tryghed til at bevæge sig frit rundt samt sikre deres mulighed for at få hjælp, hvis de forlader deres bolig. En GPS må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk indsats.
 • Det er demenskonsulenten i Center for Voksne og Velfærd, der har kompetence til at bevillige tilbud om GPS system ud fra en faglig vurdering og dialog med hjemmeplejen og plejecentrene i Ishøj Kommune, alt efter, om borgeren er hjemmeboende eller bor i en plejebolig.
 • Der samarbejdes om det konkrete forløb med borgeren samt dennes pårørende og netværk.
 • Pejlesystemerne tilbydes i forskellige udformninger.
 • Det er Ishøj Kommune, der betaler abonnement.


Seniorrådet har indgivet følgende høringssvar:

Seniorrådet vil gerne rose kvalitetsstandarden, den er velskrevet og lever op til måden det fungerer på i virkeligheden. Seniorrådet synes, det er et rigtig fint tilbud. Seniorrådet har taget kvalitetsstandarden til efterretning. Herudover har Seniorrådet angivet nogle opfølgningspunkter, hvor de ønsker mere viden om plejesystemer til demensramte. Administrationen har været i dialog med Seniorrådet vedr. opfølgning på disse punkter.

Et medlem af Handicaprådet har indgivet et høringssvar:
Høringssvaret lægger vægt på, at standarden fremstår lidt rodet og at den trænger til mere struktur. Endvidere gives der forslag til opbygning af standarden samt konkrete input til en del af afsnittene. Høringssvaret er vedlagt i sin fulde længde.

På baggrund af handicaprådets indkomne høringssvar er standarden strammet lidt op, hvilket betyder, at tekst er slettet og et par steder er der tilføjet enkelte ord eller sætninger. Dette med udgangspunkt i at stramme standarden op sprogligt og luge ud i gentagelser samt slette mindre relevant indhold. Det slettede er gennemstreget og det tilføjede er tilføjet med rød skrift.

Vedlagt er den tilrettede standard med synlige rettelser samt den endelige standard, som den kommer til at se ud efter de nye tilrettelser.

Lovgrundlag

SEL kap 24: § 136e giver mulighed for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi overfor personer med demens for at sikre tryghed, værdighed og omsorg. Hvis borger, værge eller fremtidsfuldmægtig ikke modsætter sig anvendelsen, kan et sådan tiltag iværksættes med det samme, og uden at det skal indberettes som en magtanvendelse. Hvis borger eller værge modsætter sig brugen, er det stadig muligt at anvende teknologien, såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dette. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

Økonomi

Ishøj Kommune betaler abonnementet for de GPSér, der bevilliges.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

I december 2020 efterspurgte Social- og Sundhedsudvalget en række tilføjelser/præciseringer i forbindelse med ansøgningen om midler til frivilligt socialt arbejde (§18). Derfor fremlægges et opdateret ansøgningsskema samt vejledning til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget efterspurgte, at ansøgerne underskriver på tro og love, at eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales til Ishøj Kommune. Herudover ønskede udvalget, at det i forbindelse med tildelingen tydeliggøres, hvor mange borgere fra Ishøj Kommune, der er omfattet af de pågældende indsatser.

Dette er blevet tilføjet i ansøgningsskemaet samt i vejledningen. Herudover er proceduren for eventuel overførsel af ubrugte midler blevet tydeliggjort i vejledningen.

Ansøgningsskema og vejledning er vedhæftet som bilag. Rettelserne er markeret med rød.

Der vil på Ishøj Kommunes hjemmeside og facebook-side blive gjort opmærksom på det nye ansøgningsskema og vejledning.

Indstilling12. april 2021, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 46:

Tiltrådt. Dog ønsker Social- og Sundhedsudvalget ikke, at der sendes ansøgningsskema til en direkte person men til en fællespostkasse for frivillighedsområdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for Forløbsprogrammerne. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for forløbsprogrammerne. Forløbsprogrammerne er et tilbud til borgere med kroniske sygdomme, herunder kræft, KOL, diabetes samt rygestopforløb. Forløbsprogrammerne varetages af sundhedskonsulenterne i Forebyggelse og Rehabilitering under Center for Voksne og Velfærd. Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til forløbsprogrammerne, hvilke sygdomme og diagnoser borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for forløbsprogrammerne og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 165 borgere, i 2019 var tallet 158 (fratrukket fejlhenvisninger).
 • I 2020 var der i gennemsnit 1dag fra henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt, i 2019 var tallet 0,92.
 • I 2020 betjener sundhedscenteret funktionen omkring rygestopvejledning, hvilket I 2019 var udliciteret til apoteket.
 • I 2019 fremgik forløbsprogrammet ”Lænderyg” i rapporten, hvilket den ikke gør i 2020, da dette forløbsprogram nu bliver afholdt i Træningscenteret.
 • I 2020 fordelte henvisningerne sig jævnt over året, hvilket de også gjorde i 2019.
 • I 2020 blev flest henvist rygestop, derefter til cancer- og diabetesforløbsprogram. I 2019 blev flest henvis til cancer- og diabetesforløbsprogram.
 • I 2020 blev flest henvist fra egen læge og hospital, hvilket også gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for forløbsprogrammerne er vedhæftet.


Indstilling12. april 2021, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
årsrapporten til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om implementering af ny lovgivning vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 21.12. 2020 forslag til lov om ændring af lov om social service vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som modtager støtte efter serviceloven. Loven trådte i kraft pr. 1.1. 2021 (se bilag).

Lovens formål er at skabe sikkerhed for, at kommunalbestyrelsen igangsætter planlægningen af overgangen til for unge med betydelig eller varig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse i god tid inden den unge fylder 18 år. Loven indfører således en ny forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge i målgruppen, når borgeren fylder 16 år.

Implementering og organisering i Ishøj Kommune
På baggrund af lovgivningsændringen har Center for Børn og Voksne og Center for Voksne og Velfærd udarbejdet:


 • En procedure for overgang for ung til voksen (se evt. bilag).
 • En række principper som borgeren drøftes ud fra på Ung til Voksen-møder (se evt. bilag).

Ligeledes er der udarbejdet en særlig arbejdsgang ift. Servicelovens § 19 a vedr. overgang til voksenliv for unge med nedsat funktionsevne (se evt. bilag).

Lovgrundlag

Serviceloven § 19a

Beslutning

Handicaprådet bifalder, at der allerede gøres noget, når den unge fylder 16 år. det er med til at sikre en god overgang fra børneområdet til voksenområdet, som lovgivningsmæssigt er to forskellige områder.

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Ishøj Kommunes vejledende rådighedsbeløb for 2021 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Næsten alle kommuner har delt rådighedskategorier op i to kategorier, henholdsvis:
a) Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser, og
b) Kontanthjælpsmodtagere og andre grupper med lav indkomst:

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister
Der foreslås en fastholdelse af de nuværende rådighedsbeløb for denne målgruppe. Rådighedsbeløbet gælder navnlig for folkepensionister og førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 1. januar 2013. Ishøj kommunes rådighedsbeløb ligger lidt højere end de kommuner vi normalt sammenligner os med.

Rådighedsbeløbet for Ishøj Kommune er kr. 6366,00 for enlige og kr. 8245,00 for ægtepar. Beløbet bruges ved tildeling af personlige tillæg.  Taksten foreslås fastholdt i indeværende år.

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag:
Enlige: kr. 3.331,00 og ægtepar/samlevende: kr. 5638,00. Tillæg til forsørgere: kr. 713,00 pr. barn indtil 3 børn.

Oversigt over rådighedsbeløb kommuner i Region Hovedstaden

Kommune/Rådighedsbeløb

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister

for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag

Albertslund

Enlige kr. 5.206,-

Ægtepar kr. 7.672,-

Enlige kr. 4.300,-

Ægtepar kr. 6.453,-

Brøndby

Enlige kr. 4.130,-

Ægtepar kr. 6.512,-

Enlige kr. 3.200,-

Ægtepar kr. 4.500,-

Høje Tåstrup

Enlige kr. 5.084,-

Ægtepar kr. 8.257,-

Enlige kr. 3.758,-

Ægtepar kr. 6.093,-

Glostrup

Enlige kr. 3.300,-

Ægtepar kr. 6.600,-

Enlige kr. 3.300,-

Ægtepar kr. 3.300,-

Ishøj

Enlige kr. 6.366,-

Ægtepar kr. 8.245,-

Enlige kr. 3.331,-

Ægtepar kr. 5.638,-

Vallensbæk

Enlige kr. 4.800,-

Ægtepar kr. 6.000,-

Enlige kr. 3.200,-

Ægtepar kr. 5.400,-

Rådighedsbeløbene er siden 2018 steget med 2,5 % og følger den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbene er gældende fra 1. juni 2021 og skal benyttes ved nye ansøgninger i indeværende år

Lovgrundlag

 • Aktivloven, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 981 om aktiv socialpolitik
 • Lov om social pension, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 983 om social pension
 •  Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 982 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 60:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til beløbsgrænser for rådighedsbeløb for 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 60:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en beregning for økonomien samt konsekvens for borgerniveau ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for vestegnskommunerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd har fået VIVE til at foretage undersøgelsen ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap”. Undersøgelsen belyser, hvordan henholdsvis borgere, kommunale sagsbehandlere og ledere oplever samarbejdet i handicapsager, og viser, at der behov for at bedre situationen. På baggrund af undersøgelsen har Det Centrale Handicapråd formuleret otte anbefalinger til øget tillid på handicapområdet rettet til regeringen, kommunalbestyrelserne og de kommunale handicapråd. Henvendelser angående undersøgelsen og anbefalingerne kan rettes til dch@dch.dk.


Status på afvikling af det forpligtende samarbejde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Intet til eventuelt .