Referat
Handicaprådet onsdag den 5. februar 2020 kl. 16:30

Mødelokale Saltkilden, Rådhusets etage 2

Sagsfremstilling

Nathalie Hjorth Pedersen, konstitueret afdelingsleder for Træning og Rehabilitering deltager på mødet og vil fortælle om træningsområdet i Ishøj Kommune med fokus på træningspakkerne samt ventetider.

Beslutning

Nathalie gav en overordnet introduktion til træningsområdet, herunder borgerens vej ind i et træningsforløb og hvordan et træningsforløb kan forløbe.
Et medlem af Handicaprådet spurgte til ventetiden efter den indledende samtale. Hvordan vurderer man, hvem der har mest behov? Nathalie oplyste, at man altid kiggger på borgernes tilstand og behov. Er der fx en borger med erhvervet hjerneskade igangsættes forløbet hurtigst muligt, og de mest akutte borgere prioriteres.

Et medlem af Handicaprådet anbefaler, at man kontakter borgerne i den periode, hvor de venter på at komme i gang med et forløb, så borgerne ikke føler sig glemt.

Et medlem af Handicaprådet spørger til, hvordan man rehabiliterer borgere, som har mistet synet? Der er ikke en decideret indsats for synshandicappede i træningscentret, men der samarbejdes med specialtilbud herom, fx Kommunikationscentret.
Der er et hul i lovgivningen, så borgere med et erhvervet synshandicap ikke tilbydes rehabilitering på lige linje med andre funktionstab. Handicaprådet vil gøre Sundhedsministeren opmærksom herpå. Dansk Blindesamfund har netop haft en artikel om selvsamme problematik.

Sagsfremstilling

Forslag til årshjul for 2020 er vedhæftet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 82 a og b. Derudover er kvalitetsstandarden for servicelovens § 85 revideret. Kvalitetsstandarderne fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Kvalitetsstandarderne er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Der indført to nye paragraffer i serviceloven, § 82 a og b, henholdsvis tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte og individuel tidsbegrænset hjælp og støtte. Handicap og Psykiatri har i 2019 arbejdet med at implementere de to paragraffer i vejlederteam såvel som myndighed. I tillæg hertil er der derfor udarbejdet kvalitetsstandarder for 82 a og b, hvormed følgende parametre tydeliggøres: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc. Kvalitetsstandarderne skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed.

Da gruppeforløb netop er indeholdt i § 82 a, er kvalitetsstandarden for § 85 tilrettet herefter, således at gruppeforløb ikke længere kan visiteres som en del af et § 85-forløb.

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder og sender standarderne til høring i Handicaprådet og Udsatterådet med høringsfrist d. 15. februar 2020, hvormed begge råd kan nå at behandle standarderne på et rådsmøde. Således kan kvalitetsstandarderne endelig godkendes af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgets møde i marts 2020.
Vedhæftet er kvalitetsstandarder for § 82 a og b samt § 85.

Indstilling9. december 2019, pkt. 146:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at sende de forelagte kvalitetsstandarder i høring i Handicap- samt Udsatterådet med høringsfrist pr. 15/2 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 146:

Tiltrådt.

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarderne. Godkendt.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 82 a og b, samt § 85.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet. Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Følgende kvalitetsstandarder forelægges Social- og Sundhedsudvalget (se vedlagte bilag):
1. Genoptræning efter sundhedsloven § 140
2. Vedholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2
3. Genoptræning af voksne efter serviceloven §86, stk.1
4. Træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
Ændringer i kvalitetsstandarder på træningsområdet angår flg.:

-    § 119 er udvidet med KOL og Lændeområdet. Dette betyder ikke ændringer i tilbuddet til Ishøjs borgere. Ændringen er udelukkende lavet for at kunne timeafregne med Vallensbæk Kommune.
-    Holdtræning til det geriatriske (alderdomsrelaterede) område er sat op fra 45 min. til 60 min.
-    I-CURA holdet er slettet i ydelseskataloget, fordi Ishøj ikke har holdet længere (se bilag for: Ydelseskatalog for genoptræning Ishøj Kommune § 140).
Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.
Høringsfrist fastsættes til 15/2 2020 således, at Social- og Sundhedsudvalget endeligt kan godkende kvalitetsstandarderne på udvalgets møde i marts 2020.

 

Indstilling9. december 2019, pkt. 147:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende reviderede kvalitetstandarder på træningsområdet til høring i Handicap- og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 147:

Tiltrådt.

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarderne. Godkendt.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet med høringsfrist d. 15/2 2020. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden angår målgruppen for borgere med erhvervet hjerneskade over 18 år. Der er typisk tale om borgere, som har skader som følge af blodprop, hjerneblødning, tumorer, iltmangel, infektioner, traumer som følge af cykelstyrt, overfald, trafikulykke mv. Målgruppen inkluderer også borgere med hjernerystelse. I kvalitetsstandarden tydeliggøres følgende parametre: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc. Kvalitetsstandarden skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet. Det foreslås, at høringsfristen sættes til d. 15. februar 2020, hvormed begge råd kan nå at behandle kvalitetsstandarderne på et rådsmøde. Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt kvalitetsstandard på udvalgsmødet i marts 2020.
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.

Indstilling9. december 2019, pkt. 148:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade til høring i Handicap- og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 148:

Tiltrådt.

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarden. Godkendt.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarden er sammensat af flere lovgivningsområder, som kan komme i betragtning i det enkelte borgerforløb (se kvalitetsstandard).

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Psykiatriplan 2020-2021 for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune er blevet revideret for perioden 2020-2021. Psykiatriplanen skal sætte rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Psykiatriplan 2020-2021 for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

I psykiatriplanen bliver de overordnede målsætninger for den socialpsykiatriske indsats i årene 2020-2021 beskrevet.
Det primære fokus i psykiatriplanen er, hvordan man med udgangspunkt i borgerens behov og mål, kan tilrettelægge og udvikle den socialpsykiatriske indsats. I psykiatriplanen er der derfor opstillet fire målområder - alle med borgeren som omdrejningspunkt - der skal arbejdes med, i den periode planen løber:

1. Fortsat styrkelse af den samtidige og koordinerede indsats

2. Borgerens forløb

3. Opkvalificering

4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud

Indstilling9. december 2019, pkt. 151:

Social- og Sundhedsudvalget godkender Psykiatriplan 2020-2021. Sagen sendes til Udsatterådet og Handicaprådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 151:

Tiltrådt.

Beslutning

Det blev bemærket, at der står at Pitstops målgruppe er op til 30 år. Dette skal tilrettes, da Pitstop er godkendt til borgere op til 65 år. Adminsitrationen sørger for, at dette bliver rettet.

Bilag

Resume

Det har i en årrække været tydeligt, at det har været nødvendigt at styrke indsatsen i forhold til børn og unge med motoriske vanskeligheder. Ishøj Byråd har i forbindelse med budget 2020 besluttet en opnormering på området, hvilket vil imødekomme en væsentlig del af behovet. Det vurderes hensigtsmæssigt, at opnormeringen kombineres med et øget fokus på at styrke praksis omkring de motoriske udfordrede børn og unge i dagtilbud og skoler, så indsatsen sker så tidligt som muligt i et tæt samarbejde med forældrene, dagtilbuddene, skolerne og fagpersonalet i Center for Børn og Forebyggelse. Det forslås derfor, at der etableres en mindre enhed i Center for Børn og Forebyggelse, bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som får base i Brohuset.

Sagsfremstilling

Aktuelt varetages opgaven af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som er ansat i Børneterapien på Kirkebækskolen. Terapeuterne har ca. halvdelen af deres tid med børnene på Kirkebækskolen, og den anden halvdel af deres tid løser de alle opgaverne med fysioterapi og ergoterapi for børnene i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Etableringen af en fysio- og ergoterapeutisk enhed i Center for Børn og Forebyggelse kræver derfor en opsigelse af den nuværende rammeaftale mellem Børneterapien på Kirkebækskolen og Center for Børn og Forebyggelse. Denne vil blive opsagt med udgangen af indeværende skoleår – dvs. den 31.07.2020.

Som nævnt er formålet at styrke indsatsen for børn og unge med motoriske vanskeligheder på en måde, hvor indsatsen kobles tættere sammen med børnenes og de unges hverdag derhjemme, i dagtilbuddet, i skolen og i deres fritidstilbud. Når fysioterapeuter og ergoterapeuter udelukkende får til opgave at have fokus på børn og unge i almenområdet, er der et bedre grundlag for en specialisering af dette fokus. Endvidere skaber omlægningen en øget fleksibilitet, da terapeuterne ikke længere vil være bundet af opgaver på Kirkebækskolen, og de vil i mindre grad være styret af årshjulet på en skole – herunder især lukningen i sommerferien.

Målet for indsatsen bliver, at barnet opnår højst mulig grad af selvstændighed ud fra et helhedssyn, hvorfor fysio- og ergoterapeutiske indsatser altid ses i sammenhæng med andre indsatser for barnet. Når barnet modtager en fysio- og ergoterapeutisk ydelse, lægges der vægt på, at barnet fortsat er en del at sin daglige kontekst og det sociale fællesskab og vil i mindst muligt omfang tages ud af konteksten for at træne. Derfor prioriteres det højt, at træningen foregår i barnets daglige miljø i sammenhæng med barnets hverdag, således at de opnåede færdigheder bedst muligt kan overføres til det miljø, som barnet befinder sig i.

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for fysio- og ergoterapi og rammeaftale er vedhæftet dagsordenen. Det er vurderingen, at ændringen ikke får indflydelse på serviceniveauet for de enkelte ydelser. Det vil dog være bestræbelsen at støtten i højere grad sker gennem samarbejde med forældrene, dagtilbuddene og skolerne og i mindre grad som individuel træning via fysioterapeuter og ergoterapeuter.

IndstillingForslag til beslutning: 10. december 2019, pkt. 169:

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • rammeaftalen med Børneterapien på Kirkebækskolen opsiges med virkning fra 31.07.2020.
 • der etableres en enhed med fysioterapeuter og ergoterapeuter, som ansættes i Center for Børn og Forebyggelse inden for nævnte økonomiske ramme.Børne- og Undervisningsudvalget, 10. december 2019, pkt. 169:

Tiltrådt.

Sagen oversendes til Handicaprådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Rammen for området udgør i skoleåret 2019/2020 kr. 1.568.368, hvilket fortsat vil være gældende. Herudover tilføres yderligere kr. 300.000, som er tilført området i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

Resume

Ishøj Kommune har et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor man kan oprette opslag (også kalder bobler). Herigennem kan man møde medborgere med samme interesser og behov, såsom nogen at træne med, strikke med, øve sprog med, lave mad med eller blot nogen med samme ønske om at starte nye venskaber. Her fremlægges en status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj:

 • Pr. 10. september 2019 var der 1.489 brugere i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 558 brugere siden marts 2019.
 • Der er pt. +22.500 bobler/opslag på landsplan.
 • 81,67 % af brugerne får svar på deres bobler/opslag.
 • 92,2 % af brugerne i Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere af Boblberg.dk i Ishøj er 38,24 år.
 • Eksempler på temaer i bobler i Ishøj er veninder, tilflytter, rejsepartner, kajak fællesskab, ensomhed, lære dansk, træningsmakker, hundelufter, enlig mor, kreativt fællesskab mm.

Boblberg.dk gør reklame for sig selv:

 • I løbet af det sidste halve år har Boblberg.dk i Ishøj deltaget i Kulturnatten, Fællesskabsdagen, haft stand på biblioteket mm.
 • Boblberg.dk deltager i diverse messer, konferencer og arrangementer landet over.
 • Administrationen arbejder på at udbrede kendskabet til/brugen af Boblberg.dk til fx ældre borgere via foreninger, netværk og arrangementer.
 • Boblberg.dk vil fortsat gerne ud til foreninger, arrangementer o.lign. og fortælle om portalen.

Udvikling og samarbejder:

 • Boblberg.dk har indgået forskellige forskningssamarbejder, som fx 'Seniorers brug af Boblberg.dk' og 'Værdien af Boblberg.dk'.
 • Boblberg.dk deltager i diverse udviklingsprojekter, som fx udvikling af fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper til pårørende til demensramte.
 • Boblberg.dks samarbejde med Røde Kors betyder fx udviklingen af julevenner.
 • Boblberg.dk er ved at udvikle et forenings- og aktivitetsmodul.

Vedhæftet er status i Ishøj pr. 10. september 2019.11. december 2019, pkt. 51:

 Udsatterådet, 11. december 2019, pkt. 51:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I oktober 2019 blev overblik over initiativer på det frivillige sociale område i Ishøj fremlagt for Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Både Udsatterådet og Handicaprådet havde en række forslag til tilføjelser og ændringer. På baggrund af disse har administrationen udarbejdet en ny udgave. Overblikket vil ligeledes være at finde på Ishøj Kommunes hjemmeside. Se vedhæftede overblik over initiativer på det sociale område i Ishøj.11. december 2019, pkt. 52:

 Udsatterådet, 11. december 2019, pkt. 52:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2019 har Socialstyrelsen udmøntet puljer til udvikling og modning af forskellige metoder, som Center for Børn og Forebyggelse har valgt at søge.

Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om ansøgning til puljerne på mødet den 21. oktober. I denne sag gives yderligere information om ansøgningerne, som er vedhæftet dagsordenen.

CBF har ansøgt Socialstyrelsen om følgende tre puljer:

 

Pulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge (50,3 mio.)
CBF har udviklet projekt SNUF (Samtale og netværk med ung og forældre), som puljemidlerne skal bruges til at implementere i Ishøj Kommune. Projektet har fokus på den forebyggende, sammenhængende, tidlige og mindst indgribende indsats for de unge. Med SNUF skal afprøves en udvidelse og forankring af den allerede eksisterende anonyme ungerådgivning med et behandlingsspor, et gruppespor og forældrerådgivning. Der er søgt kr. 4.841.728 til projektet.

 

Pulje til udvikling af en styrket familiebehandling i udsatte familier (22,6 mio.)

CBF søger om deltagelse i modningsprojektet ”Styrket familiebehandling i udsatte familier". Projektet i Ishøj kaldes "Ishøj Kommunes Familieberedskab" grundet et ønske om at udbygge den nuværende familiebehandlingsindsats med et akut og intensivt beredskab, der kan sættes i værk i de familier, hvor der er umiddelbar risiko for anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet. Familieberedskabet skal imødekomme behov for intensiv, specialiseret og fleksibel støtte og dermed hjemtage indsatsen for de familier, som i dag modtager familiebehandling fra eksterne leverandører. Der er søgt kr. 5.007.900 til projektet. 

 

Pulje til screening og tidlige familierettede indsatser (39,7 mio.)
CBF’s projekt ”Bedre Start på Livet” har to overordnede mål, hvilket er at styrke den opsporende indsats i CBF’s sundhedspleje via udbredelse og kvalificering af brugen af screeningsredskaberne ADBB og PUF, og at styrke de alment forebyggende og foregribende indsatser i CBF via implementering af gruppeforløbene DUÅ Baby og DUÅ Småbørn samt udviklingen af brugen af ICDP- forløb. Projektet har til sigte, at forældre til udsatte 0-2-årige modtager relevant og rettidig hjælp og rådgivning, som har afsæt i familiens samlede livssituation. Der er søgt kr. 5.205.879 til projektet. 


Økonomi:

Center for Børn og Forebyggelse har søgt samlet kr. 15.055.507 fra de tre puljer. Efterhånden som der kommer svar til det ansøgte, vil det blive fremlagt på kommende møder.

 

IndstillingForslag til beslutning: 18. november 2019, pkt. 158:

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.Børne- og Undervisningsudvalget, 18. november 2019, pkt. 158:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Handicaprådet inviterer René Juhl med til et møde i løbet af 2020 for at fortælle mere om indsatserne.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om brev til Sophie Hæstorp Andersen vedr. finansiering af ledsagelse til sygehusbehandling, se vedhæftede bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Et medlem af Handicaprådet spørger til, om Ishøj er en af de kommuner, der har ansat konsulenter til at finde besparelser på handicap- og psykiatriområdet? Nej, det er Ishøj ikke.

Skiltning til synshandicappede ved Brohuset er ikke optimal. Administrationen retter henvendelse til Center for Ejendomme herom.