Referat
Handicaprådet tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 16:30

Tårnbjerget, Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

Birgitte Sindrup, overtandlæge, vil fortælle om socialplejetilbud rettet mod udsatte borgere.

Beslutning

mødet blev ikke afholdt.

Sagsfremstilling

Bue vil fortælle om de ”nye” rammer for aktivitetscentret, herunder også en beskrivelse af den nyansatte medarbejders funktion ift. at få inddraget Kærbos beboere i aktivitetscentret.

Der er afsat ca. 30 min. Inkl. Præsentationsrunde, oplæg og spørgsmål.

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt

Resume

Orienteringssag

Dato for Verdensmålsfestival i Ishøj bliver d. 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Nu er det igen blevet muligt at afholde større udendørsarrangementer. Til orientering er dato for Verdensmålsfestival i Ishøj blevet fastlagt til onsdag d. 22. september 2021.


Festivalen vil løbe af stablen i Byhaven fra kl. 10 til kl. 18 og vil fortrinsvis henvende sig til skoler og institutioner om formiddagen, og mere bredt til alle borgere om eftermiddagen.

Festivalen bliver et vindue, hvor kommunen kan vise alle tiltag og indsatser frem, der fremmer FN's 17 verdensmål. Samtidigt er det en oplagt mulighed for at række ud til borgerne og mobilisere deres kræfter i omstillingen til en mere bæredygtig verden.


Da tiden er knap til Verdensmålsfestivalen skal afvikles, arbejdes der ud fra de vinkler og inputs, der allerede var fastlagt inden Covid-19 fik udsat afviklingen af festivalen.

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Resume

Orienteringssag
Der afholdes FNs Verdensmålsfestival i Ishøj den 22. september 2021. Der orienteres her om Center for Voksne og Velfærds bidrag denne dag.

Sagsfremstilling

FNs Verdensmålsfestival afholdes i Ishøj Byhave den 22. september 2021 kl. 10-18. Hvert center i kommunen har mulighed for at præsentere de indsatser, der på deres område bidrager til at fremme Verdensmål i Ishøj Kommune. Center for Voksne og Velfærd bidrager i forhold til sundhed (herunder ulighed i sundhed), trivsel, forebyggelse og social ansvarlighed. Følgende aktiviteter er under planlægning:

 • Ishøj i Bevægelse: Introduktion til el-cykler.
 • Cykling Uden Alder: Det bliver muligt at få en tur med en frivillig pilot.
 • Information om tilbud til demensramte og pårørende.
 • Sundhedskonsulenter: Information om rygestop (kuliltemåling), kostråd og sundhed (body age-måling), quiz om sundhedsmyter mv.
 • Hverdagsrehabilitering: Information om at holde sig aktiv og quiz: Gæt et hjælpemiddel.
 • Genoptræning: Konkurrence på motofliser og/eller kørestolsræs.
 • Repræsentanter fra Boblberg og Elderlearn.
 • Frivilliggrupper: Fx Natteravnene, Næstehjælperne og Amputgruppen.
 • Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Listen er en bruttoliste, som fastlægges endeligt medio august, når de endelige rammer for dagen er klarlagt i samarbejde med Danmark for Målene (non-profit-organisation som Ishøj Kommune samarbejder med om arrangementet).

Om formiddagen er det primært institutioner og skoler der er målgruppen, mens der senere på dagen forventes voksne deltagere. Der er hele dagen fokus på aktiviteter i kombination med information og dialog med borgerne.18. august 2021, pkt. 21:
Beslutning fra Udsatterådet, 18. august 2021, pkt. 21:

Punktet udgik, da festivalen er aflyst

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Resume

Indstillingspunkt

I aftale om finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører indenfor oplevelsesindustrien, for at kompensere for den nedgang de har oplevet under COVID-19. Samtidig er der ønske om at bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Der orienteres om fordeling af midlerne i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2021 er der afsat midler til blandt andet landets kommuner, som skal booste oplevelsesindustrien. Det kan f.eks. være udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, koncerter og foredrag.

Der er afsat 750 millioner kroner, heraf 171,7 til fordeling mellem landets kommuner. Ishøj Kommune tildeles 738.310 kr.


Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, der er visiteret til bo- eller dagtilbud. Midlerne kan anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen; det gælder: Botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger, samt plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.


Midlerne fordeles efter antallet af pladser på det enkelte tilbud. Tilbuddene er: Spindehuset, Kløverengen og plejecenter Kærbo/Torsbo. De enkelte tilbud står selv for at beslutte, hvordan pengene skal udmøntes. Tilbuddene opfordres til at gøre brug af leverandører i Ishøj Kommune. Team for Frivillighed har koordinering i forhold til de respektive ledere.


Midlerne skal anvendes i 2021.

KL gennemfører primo 2022 en overordnet opfølgning, der skal beskrive, hvilke aktører, der har været samarbejde med, og hvilken type aktiviteter der er gennemført.

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Seniorrådets henvendelse til Byrådet vedrørende pårørendepolitik igangsætter administrationen i CVV en proces om udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet med pårørende. Retningslinjerne vil gælde for ældre- såvel som socialområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe med administrationen som tovholder og med repræsentation fra Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

De respektive råd skal derfor udpege én repræsentant til arbejdsgruppen. Der indkaldes til første møde i løbet af september 2021. Der skal ske en tilbagemelding til Lisbeth Halvorsen på lhalv@ishoj.dk om rådets repræsentant senest d. 31. august 2021.


Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endelig kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Hverken Seniorrådet eller Handicaprådet har kommentarer til den fremlagte standard, og der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.

Endeligt forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

I forbindelse med planlægningen af etape 2, ombygning af Brohuset, har administrationen i samarbejde med husets fremtidige brugere og entreprenør afklaret og planlagt endelig indretning og økonomi. I punktet præsenteres processen. I bilag A præsenteres ændringerne i projektet. Projektforslag - bilag B, C, D og E er vedhæftet. Projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i december 2020 anlægsbevilling til projektering (fase 1) af etape 2. Etape 2 består af Genoptrænings- og Rehabiliteringsområde og dertilhørende faciliteter såsom LivingLab & Legetek, omklædning, træningssale, behandlingsrum, hvilerum og kontorer. Projekteringen er gennemført, og projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021. Efter Byrådets godkendelse følger fase 2 (færdigprojektering og udførelse), hvortil anlægsbevillingen på 50.6 mio. kr. er søgt frigivet.

Fremlagte projekt overholder det afsatte beløb på 34 mio. kr. til netto entreprise udgifter. For at lande her har det været nødvendigt at gøre nogle fravalg (se bilag A). Projektet lever op til lovgivningen, men brugeroplevelsen kan forbedres både inde og ude. Indvendigt kan der med fordel sættes ind med flere akustikmæssige tiltag, hvilket vil optimere indeklimaet. Udendørs vil der kunne skabes et mere trygt miljø - særligt i haverummet, hvis der etableres lamper ophængt i wire system frem for lygtepæle. Samlet beløber disse tiltag sig til ca. 700.000 kr., og det foreslås, at der allerede nu disponeres midler hertil indenfor puljen til uforudsete udgifter i etape 2, som er en del af de 50,6 mio. kr.

Økonomi

Økonomi- og Planudvalget indstillede til Byrådet:

 • at projektforslag for etape 2 godkendes, og administrationen færdiggør projekteringen og igangsætter ombygningen.
 • at de 50,6 mio. kr. afsat til selve ombygningen frigives. 25,6 mio. kr. frigives i 2021 med midler fra investeringsoversigten i 2021, de resterende 25 mio. kr. frigives i 2022 med midler fra investeringsoversigten i 2021 og 2022.
 • at der udføres akustiske tiltag inde samt belysningsmæssige tiltag ude, og at dette finansieres indenfor den samlede bevilling.

Byrådet tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Bilag

Resume

Indstillingssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 10. maj 2021 rådighedsbeløbssatser på 6.366 kr. for enlige og 8.245 kr. for ægtepar, når det gælder personlige tillæg for pensionister. Satserne er gældende pr. 1.6. 2021, og omhandler nye borgere der ansøger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede også, at administrationen skulle beregne de økonomiske konsekvenser ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for Vestegnskommunerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i en sammenligning af rådighedsbeløb viser oversigten, at Ishøj Kommune ligger højere end gennemsnittet i Vestegnskommuner for personlige tillæg for pensionister.

Kommune/
Rådighedsbeløb pr. måned

Personlige tillæg for pensionister (Enlige)

Personlige tillæg for pensionister (Ægtepar)

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Enlige)

Enkeltydelser på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Ægtepar)

Ishøj

6.366

8.245

3.331

5.638

Gennemsnitstal Vestegnskommuner

4.504

7.008

3.552

5.149

Forskel mellem Ishøj og gennemsnit

1.862

1.237

-221

486

Det foreslås, at rådighedsbeløb for personlige tillæg til pensionister sættes til at være på gennemsnitsniveau i Vestegnen. Rådighedsbeløbsgrænsen justeres til 4.500 kr. for enlige og 7.000 kr. for ægtepar gældende pr. 1. januar 2022. Såfremt ovenstående beløbssatser tiltrædes, vil det have konsekvens for 23 ud af i alt 76 mulige borgere, der som pensionister modtager personligt tillæg. Konsekvenserne omfatter borgere med brøkpension. En reduktion af rådighedsbeløb for personlige tillæg vil medføre, at der i enkelte sager ikke vil blive tilkendt et personligt tillæg.
Der er tale om et beløb på mellem 700 kr. og op til 3.500 kr. om måneden for den enkelte borger. Administrationens bedste skøn er, at der for Ishøj Kommune vil være en årlig økonomisk besparelse på 200.000 kr. (udenfor servicerammen).

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Handicapprisen og den sociale frivilligpris uddeles igen i år i forbindelse med den årlige frivilligfest.

Handicapprisen bliver uddelt til personer, foreninger eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for Ishøjborgere med et handicap. Den sociale frivilligpris bliver givet til personer, foreninger, grupper eller netværk, som gør en særlig frivillig social indsats, der er til gavn for Ishøjs borgere.

I år gik prisen til Klaus Gundertofte fra Ishøj Golfklub.


Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Sagsfremstilling

Status på ophør af det forpligtende samarbejde

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.

Beslutning

Mødet blev ikke afholdt.