Referat
Handicaprådet tirsdag den 8. september 2015 kl. 16:00

4 nord

Sagsfremstilling

Orientering om rehabiliteringskonference d. 26. oktober 2015 i Nyborg.

Beslutning

Såfrem man er interesseret i at deltage i konferencen, så kan man melde ind til sekretær for Ishøj Kommunes Handicapråd på 34737@ishoj.dk (dog kun medlemmer af Ishøjs Handicapråd)

Bilag

Beslutning

Rene Mikkelsen, Jobcenterchef i Jobcenter Vallensbæk, fortalte om de forskellige beskæftigelse- og uddannelsesrettede indsatser, der er for borgere med en funktionsnedsættelse.
Der er ikke særlige indsatser rettet mod borgere med et handicap, da man sigter mod den ligeværdige indsats, hvor fokus er borgerens ressourcer og kompetencer frem for deres funktionsnedsættelser.

Overgang fra ung til voksen:
Der er bekymring for, at den viden der er om en ung med en funktionsnedsættelse ikke videreføres til Jobcentret, og at den unge derfor kan falde mellem to stole. Der er derfor behov for et øget samarbejde mellem børne/ungeområdet, voksenområdet og Jobcentret om de enkelte unge, der fylder 18 år, således at man kan sikre en god overgang fra ung til voksen.  

Der er etableret faste møder mellem børne/ungeområdet og voksenområdet. Man vil indtænke Jobcentret i disse møder fremadrettet. 

Fleksjob:
Jobcentret har haft og har fortsat stor fokus på virksomheder ift. at få etableret fleksjob. Samtidig følger man de ledige fleksjobbere meget tæt. Indsatsen har virket, da ledigheden blandt fleksjobbere er meget lav. På nuværende tidspunkt (september 2015) er der ca. 30 ledige fleksjobbere fordelt på Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Vedr. personlig assistance og personlige hjælpemidler:
Der er pr. 5 borgere, der har personlig assistance og 5 borgere, der har personlige hjælpemidler:
Tallene er umiddelbart meget lave. Kan det skyldes, at borgerne simpelthen ikke kender til mulighederne? Kan vi gøre noget bedre for at informere borgerne om deres muligheder?

Konklusionen er, at handicaprådene anbefaler, at overgangen fra ung til voksen styrkes via mere formaliserede møder mellem Jobcentret og børne/unge- samt voksenområdet.

Derudover ønsker rådene, at det det øgede fokus på fleksjobbere fastholdes. Endelig anbefaler handicaprådene, at man overvejer, hvorvidt man er gode nok til at informere borgerne om de muligheder, de har, for fx personlig assistance og personlige hjælpemidler.

Sagsfremstilling

Ung På Vej – et uddannelsesrettet tilbud til unge med store sociale, personlige og faglige udfordringer. Oplæg V/ Anne Louise Esbensen, projektkoordinator i Ung På Vej og Tina Lyhne, leder af Ung På Vej

Beslutning

Der blev holdt oplæg om Ung På Vej. Handicaprådet er meget positive over for Ung På Vej, og roste de foreløbige resultater fra Ung På Vej, hvor bl.a. 8 borgere er startet i ordinær uddannelse. Vel at mærke borgere, som forud for Ung På Vej har været uden beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats.

 

Der var derudover interesse for metoden i Ung På Vej og hvorvidt denne metode med fordel kunne bredes ud til andre målgrupper.

Beslutning

Der var fra begge handicapråd af interesse for en øget grad af samarbejde mellem rådene, fx ifm. temamøder o.l. Dog er det vigtigt at understrege, at et fremtidigt samarbejde beror på et fælles engagement fra begge handicapråd.

Det blev derfor besluttet, at der skal afholdes et årligt fællesmøde mellem de to handicapråd, som på skift afholdes i henh. Vallensbæk og Ishøj. Derudover kan man invitere ad hoc, hvis der er noget, der kan have interesse på tværs af begge handicapråd.

I 20165 afholder Vallensbæk Handicapråd fællesmødet. Sekretær for Ishøj Kommunes Handicapråd vil i samarbejde med Handicaprådet i Vallensbæk Kommune finde en dato i marts 2016, hvor fællesmødet skal afholdes. Temaet for fællesmødet i 2016 vil være inklusion og sammenhængskraft i overgangen mellem ung og voksen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af eventuel brugerundersøgelse på handicapområdet: Hvordan kan vi få et bedre billede af handicappede borgere, hhv. forældre til handicappede børns opfattelse af den service de får (kvalitet & sammenhæng)?  

Beslutning

Vallensbæk Handicapråd har et ønske om, at der udarbejdes en brugerundersøgelse, hvor det undersøges, om borgerne er tilfredse med den service, de får (inden for handicapområdet).

Der var en generel drøftelse mellem de to handicapråd om brugerundersøgelser.

Der var enighed om det altid skal afklares forinden, at der er et klart formål med en brugerundersøgelse.

Det foreslås derfor, at Handicaprådet i Vallensbæk via deres egen administration kan bringe forespørgslen videre til borgmesteren i Vallensbæk, som kan tage forespørgslen om brugerundersøgelse op i styregruppen for det forpligtende samarbejde.

Beslutning

Muligheden for fælles kurser mellem de to handicapråd blev drøftet. Konklusionen blev, at såfremt der er kurser el. lign., som kan være relevant på tværs af de to handicapråd, så holder handicaprådene hinanden orienteret herom.

Beslutning

Ingen bemærkninger.