Referat
Handicaprådet tirsdag den 8. december 2015 kl. 16:30

2 E

Sagsfremstilling

Handicaprådets økonomi: Der er kr. 19000 tilbage i indeværende år. Her er fraregnet kr. 25.000 som Handicaprådet har lagt i kommunekassen.

Referat fra møde i regionshandicaprådet - se vedhæftning.

Orientering om Det Centrale Handicapråds årsmøde d. 2. februar 2016 - se vedhæftning.

Ipads til Handicaprådet - nb. medfører, at dagsordener og referater fremefter ikke udsendes pr. mail.

Beslutning

Såfremt man vil med til årsmøde i det centrale handicapråd, skal man meddele dette til sekretær for Handicaprådet.

Det blev besluttet, at der skal indkøbes tre ipads til medlemmer af Handicaprådet. Vedr. fremtidige dagsordener og referater så vil sekretær for handicaprådet sende et link til handicaprådet således at dagsordener og referater kan hentes frem, selvom man ikke er oprettet i E-dagsorden.

Derudover henstiller Handicaprådet, at der generelt strammes op, således at det sikres, at dagsordener og referater fra stående udvalg samt råd og nævn altid er tilgængelig for borgerne via www.ishoj.dk

 

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på træningscenter Ishøj-Vallensbæk i foråret 2015. Undersøgelsen har haft til formål at belyse borgerens generelle tilfredshed med træningscentret samt borgerenes holdning til, hvilken vej træningscentret med fordel kan udvikle sige de kommende år. Undersøgelsens baggrund er en spørgeskemaundersøgelse med 54 respondenter samt 6 fokusgruppeinterview med brugere af træningscentret.

 

Undersøgelsen viser overordnet en meget høj tilfredshed med træningscentret.

 

Undersøgelsen samt de bagvedliggende data fra undersøgelsen er vedlagt som bilag.

 

Leder af Træningscentret Marianne Brix deltager under punktet.

IndstillingForslag til beslutning: 12. oktober 2015, pkt. 84:

Social- og Sundhedsudvalget tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2015, pkt. 84:

Tiltrådt.

Punktet oversendes til orientering i Handicapråd og Seniorråd.

Beslutning

Marianne Brix fortalte indledningsvist om de to træningscentre, som er placeret på henh. Kærbo og Pilehavehus (i Vallensbæk). Derefter fortalte Marianne om selve undersøgelsen, som overordnet viser, at der er meget stor tilfredshed med træningscentrene.

Siden Ishøj Kommune overtog området i 2007 er antallet af individuelle træningsforløb steget fra 600 til 1200 pr. år. Det har medført, at der er en udfordring ift. pladsen. Formand for Handicaprådet oplyste i den forbindelse, at der ifm. "fremtidens plejeboliger" i Ishøj Kommune også vil blive kigget på større træningscentre.

 

Handicaprådet anbefalede, at man med fordel kan informere borgere bedre om, at der ikke er en reception/modtagelse i træningscentrene.

Derudover anbefalede Handicaprådet et tættere samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Marianne Brix fortalte, at det er på dagsordenen og at der allerede er berammet et møde herom.

 

Handicaprådet var meget glade for orienteringen og havde stor ros til den flotte tilfredshedsundersøgelse.

Slides er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

Bettina Funch Rasmussen fra Handicap og Psykiatri vil fortælle om projekt "Happs dit liv".

Beslutning

Betina og Trine fortalte om baggrunden for projektet, resultater af projektet og viste apps frem.

Handicaprådet spurgte til alderspredning i neurogruppen. Det blev oplyst, at alderspredningen er fra ca. 30 - ca. 65 år, og at det primært er mænd.

Der blev spurgt til, hvorvidt der er noget tilsvarende på ældreområdet ift. demens? Der er udviklet apps til borgere med demens, men borgere over 65 år er ikke umiddelbart målgruppen for hjemmevejledning.

 

Der var stor interesse i de forskellige apps, og det blev derfor aftalt, at der ville blive lavet en opdateret lilste over apps, som sendes ud med referatet.

der var ros til projektet fra Handicaprådet.

 

Opdaterest liste over apps er vedhæftet. Præsentation vedr. Happs dit liv er ligeledes vedhæftet.

Bilag

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er opdelt i to dele en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 konkluderer, at der ikke er behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi

 1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre.
 2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
 3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene.
 4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

 

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016
KKR’s selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

 • Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

 

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen.

Ministeren har modsat tidligere år valgt ikke at komme med et særligt tema i forbindelse med Udviklingsstrategien 2016.

Udviklingstendenser
Endelig er der i Udviklingsstrategien beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde.

 • kommunernes hjemtagningsstrategier med fokus på lokale mindre indgribende indsatser samt inklusion
 • ændret efterspørgsel og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud
 • øget fokus på effekt og dokumentation
 • den faglige og teknologiske udvikling
 • en fortsat stram økonomisk ramme.


Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene.

KKR Hovedstadens opsummering af konklusioner og fokusområder er vedlagt som bilag. Selve Udviklingsstrategien samt tilhørende 6 bilag kan rekvireres hos Borger- og Socialservice.

 

IndstillingForslag til beslutning: 12. august 2015, pkt. 70:

 Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til Udviklingsstrategi 2016 godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2015, pkt. 70:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler

Bilag

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Styringsaftalen er den 1. oktober 2015.

 

Sagsfremstilling

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Nedenstående er en kort sammenfatning.

Takstudvikling

Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

 

Aftale om takstudvikling er, at priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 maksimalt må stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

 

Fra 2014 til 2015 faldt taksterne i gennemsnit for tilbud i Ishøj og Vallensbæk med 1,5 % pr. plads, hvorfor Ishøj/Vallensbæk forventer at leve op til målsætningen om et fald på en procent fra 2014 til 2016.    

 

Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocent. Der arbejdes på at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

 

Styrings- og udviklingstiltag for 2016

KKR Hovedstaden opfordrer til fortsat at fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og systematisk at arbejde med følgende områder:  

 

 • At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse.   
 • At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden
 • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
 • At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster
 • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi.
 • At driftsherrene har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne
 • At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på driftsherresiden.

 

Vedhæftet er udkast til styringsaftale 2016.

IndstillingForslag til beslutning: 12. august 2015, pkt. 71:

 Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til styringsaftale 2016 godkendesSocial- og Sundhedsudvalget, 12. august 2015, pkt. 71:

Tiltrådt

Beslutning

Handicaprådet har en bekymring om, at borgerne kan blive flyttet mod deres vilje, hvilket der har været eksempler på i Københavns Kommune. Det blev oplyst, at ingen borgere i Ishøj Kommune og at eventuelle hjemtagelser og flytninger altid sker i dialog med borgeren og evt. dennes pårørende.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler

Bilag

Beslutning

Næstformanden orienterede om met dialogmøde om fremtidens sundhedscentre i Albertslund, som havde været inspirerende.

Teleslynge: Der blev spurgt til, hvordan det kan være, at det ikke var muligt at få installeret teleslynge til seniorjulefrokosten i kultircafeen. Administrationen vil sende spørgsmålet videre til Center for Kultur og Fritid.

Der er indhentet yderligere tilbud på teleslynger. Efter mødet har administrationen været i dialog om det kommende indkøb af teleslynger, og det er blevet besluttet, at opgaven ligger i Center for Kultur og Fritid. De indhentede tilbud vil derfor blive formidlet hertil.

 

Foredrag om brugen af fixerum: Der er en stor andel af vestegnsborgere, der bruger fixerummet i København.