Referat
Handicaprådet tirsdag den 9. februar 2016 kl. 16:30

4 nord

Beslutning

Konference ulighed i sundhed: skydes til først i efteråret. Konferencen vil blive tilrettelagt i samarbejde med den nye sundhedsstab.

 

Økonomi. Handicaprådet har kr. 48.000 tilbage til 2016.

 

Der var ros fra både Seniorrådet og Handicaprådet til fællesturen i januar, og man er interesserede i fællesture fremover.

Sagsfremstilling

Oplæg v/ Leif Kronblad og Birrol Yücelbas, Ishøj Kommune

Beslutning

Byggeri Ørnekærs Vænge:
Bygeriet er udsat pga. støjudfordringer.


Der blev informeret om de tiltag, der er for tilgængelighed ifm. nybyggeri samt det nye byggeri ved Kirkegrunden, hvor der bl.a. taget ekstra hensyn til, at ældre og handicappede kan bebo dem.


Kommunen udfører løbende kontrol ifm. byggeprocesser, fx med kloak og fundamentsforhold.

Sagsfremstilling

Bettina Mailand fra Boliganvisningen orienterer om boliganvisning til de nye boliger på Kirkebækgrunden

Jan Storgaard fra Domea orienterer om byggeriet, herunder hvordan man sikrer, at det er tilgængeligt for borgere med et handicap

Beslutning

Jan fra Domea orienterer indledningsvis om, at al byggeri opfører efter bygningsreglementet fra 2010, og det er meget utænkeligt, at tilgængelighedskriterierne ikke overholdes. I forbindelse med Kirkehaven er der taget hensyn til tilgængelighed for bevægelseshandicappede.

 

Vedr. Brutto og nettoareal:

Et medlem af Seniorrådet spørger til de oplyste kvadratmetre. Der oplyses kun bruttoareal, uagtet at der går kvm. fra til altangang, fælleshus, elevator m.m.

 

Vedr. parkeringspladser:

Et medlem fra Seniorrådet spørger til, om der reserveres der p-pladser til kirken? Kirken kan bruge parkeringspladser i det omfang, de er ledige, men der er ikke reserveret særskilte parkeringspladser.

Man får ikke sin egen parkeringsplads, men man kan parkere på de pladser, der er ledige.

Der er reserveret en række parkeringspladser til handicapbiler. Såfremt det vurderes, at der er behov for flere handicappladser, kan beboerne træffe beslutning herom.

 

Kælderrum:
Der er ingen kælderrum til lejlighederne, som i stedet har depotrum.

 

Risiko for vandskader i p-kælderen:

Der spørges til risici for vand i p-kælderen? Det oplyses, at der bygges med en membran og bassiner, således at vandet ikke løber ned i p-kælderen. Der sættes ydermere kanter op, hvormed det sikres at blinde og svagtseende ikke falder i bassinet.

 

Cykelkælder:

Der sættes en række cykelstativer op og der bliver mulighed for cykelopbevaring i p-kælderen.

 

Vedr. tegninger af byggeriet:

Tegningerne er offentligt tilgængelige sidst i april eller først i maj måned.

 

Vedr. affald:
Der oplyses, at der ikke vil være affaldsskakter, men affaldscontainere i terræn.

 

Vedr.  boliganvisning til Kirkehaven:

Der er flere end 100 ansøgere, hvoraf ca. 90 % er ishøjborgere.

Det er et krav, at minimum en i husstanden er over 55 år.

Man tildeles en lejlighed efter ens behov og økonomi ikke anciennitet.

Byggeriet forventes klar til indflytning februar 2017.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til årshjul for Handicaprådets møder i 2016. Årshjulet foreægges Handicaprådet til drøftelse.

Årshjulet er vedhæftet.

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Bilag

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering vedr. Socialstyrelsens udmelding om 'Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse' er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden har behandlet afrapporteringen og anbefaler at den godkendes af kommunalbestyrelserne.

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området 'Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse'.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg.

Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden, hvilket leder frem til følgende anbefalinger.

  • At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
  • At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
  • At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

IndstillingForslag til beslutning: 18. januar 2016, pkt. 8:

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at afrapporteringen godkendes.Børne- og Undervisningsudvalget, 18. januar 2016, pkt. 8:

Tiltrådt.

Beslutning

Handicaprådet påpeger, at der ikke står, hvad ishøj kommune har påtænkt sig at gøre? Administrationen undersøger dette, og emnet tages op på mødet i april måned.  

Handicaprådet påpeger, at der er uoverensstemmelse i data vedr. borgere med synsnedsættelser, da det der står i synsregistret ikke stemmer overens med det der står i rapporten. Administrationen undersøgeer dette, og emnet tages op på mødet i april.

Afrapporteringen tages til efterretning.

Bilag

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding om ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har behandlet af rapporteringen 24. november og anbefaler at kommunalbestyrelserne godkender afrapporteringen.  

 

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området ”Voksene med kompleks erhvervet hjerneskade”.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg, som Socialstyrelsen har fået kompetence til at give.

Rapporten konkluderer
Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden.

Disse områder kan opsummeres som følgende:

- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde

- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier.

 

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune varetager selv genoptræning på alment niveau og samarbejder med ambulante specialenheder om eksempelvis kognitiv og synsmæssig udredning og træning. Borgere, der har behov for et tværfagligt specialiseret rehabiliteringstilbud, bliver visiteret til døgnophold på Center for Neurorehabilitering – Kurhus Dianalund eller Kildebo i Faxe Kommune.

For at støtte borgerne og sikre koordination mellem de forskellige indsatser har Ishøj Kommune en hjerneskadekoordinator ansat i Ældre og Rehabilitering. Derudover er der en neuropædagogisk indsats på voksenhandicap-området rettet mod støtte og botræning for borgere i eget hjem. Der skal sikres en tæt koordination mellem hjerneskadekoordinator og det neuropædagogiske team, som er forankret under Center for Socialservice.

 

Sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

 

Afrapporteringen er vedhæftet som bilag.

IndstillingForslag til beslutning: 11. januar 2016, pkt. 7:

Social- og sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at afrapporteringen godkendes samt at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2016, pkt. 7:

Tiltrådt.

Beslutning

Orientering om, at Vallenbæk har pr. 1. januar 2016 har ansat en hjerneskadekoordinator.

Afrapporteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutning

Vedr. forløbsprogrammer:
Næstformanden sender forslag til forløbsprogrammer til sekretær for Handicaprådet

Orientering vedr. Letbanen:
Letbanen er udskudt til 2023. Med risko for yderligere udskydning. Udskudt projektering af stationerne.

Netværk for ensomme.
Hvor langt er man? Ældres Netværk er opstartet med bl.a. Spisecafeer i de ældres nærområde. Man mødes hver 14 dag. Spisecafeerne er velbesøgte.
Det foreslås, at projektmedarbejder for Ældres Netværk inviteres med på et kommende fællesmøde med seniorrådet, hvor man evt. også kan tænke i at inddrage foreninger som Parkinsonsforeningen, med henblik på at drøfte, om der skal etableres tiltag for denne målgruppe.

Værdighedspolitik: 
Der er konferencce om værdighedspolitik d. 22. februar kl. 13.