Referat
Handicaprådet tirsdag den 10. februar 2015 kl. 16:30

4 nord

Resume

 Meddelelser fra formand Merete Amdisen

Sagsfremstilling

1. Økonomi for Handicaprådet

2. Socialt index herunder metodisk redegørelse af forskellene mellem Ishøj og Vallensbæk

3. Orientering om den fælleskommunale idrætspulje

4. Ledsagelse ifm. ferier

5. Ledelinjer i Borgerservice

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde i Handicaprådet 

Bilag

Resume

Områdeleder Rikke Kragh Iversen fra Sundhed og Ældre holder oplæg om ny struktur i hjemmeplejen 

Sagsfremstilling

Rikke Kragh Iversen fra Sundhed og Ældre vil på mødet holde et oplæg om den nye struktur i hjemmeplejen. Rikke vil også fortælle om analysen "relationers betydning for trvisel i hjemmeplejen", som har været medvirkende årsag til den nye struktur.

Beslutning

Rikke Kragh Iversersen fortalte om baggrunden for den nye struktur i hjemmeplejen og om den proces der har været ifm. overgang til ny hjemmeplejestruktur. Man er i hjemmeplejen gået væk fra kørelister over til en pakkestruktur, sådan at den daglige opgavevaretagelse bliver mindre rigid og foregår i et samspil mellem borgeren og hjemmehjælperen. Rikke understregede, at de stadig var i en omskiftningsproces, men at de bestræber sig på, at dette giver færrest muligt gener for borgerne.

 

Der blev fra Handicaprådet stillet spørgsmål til, hvordan man sikrer, at borgeren ikke gentagne gange skal fortælle en ny hjemmehjælper, hvad der skal gøres i hans/hendes hjem. Dette fremgik tidligere af kørelisterne. Rikke kunne fortælle, at man arbejder med en ny metode ift. at funktionsvurdere borgerne, som på sigt skal danne grundlag for en vejledning, der kan ligge i borgernes hjem.

 

Handicaprådet ser gerne, at de bliver taget mere med på råd i forhold der vedrører hjemmeplejen. Det blev derfor foreslået, at et medlem fra Handicaprådet fremover kan indgå i den hjemmehjælpsgruppe, der er etableret under Seniorrådet, og på den måde holde trit med, hvad der sker på hjemmeplejeområdet.

 

Der blev spurgt til, hvordan man får fat i hjemmeplejen uden for normal åbningstid? Der henvises til 1813, som så kan guide en videre i systemet. Rådet udtrykte yderligere ønske om, at oplysningen om, at man kan kontakte hjemmeplejen via 1813 fremgår tydeligt af kommunens hjemmeside.

 

Handicaprådet efterlyste borgervenlige telefontider i Hjemmeplejen og efterspurgte i den forbindelse en telefonsvarer, hvor man kan lægge besked.

Bilag

Resume

Bettina Berg fra Sundhed og Ældre vil informere om kriterierne for omsorgskørsel og flextrafik

Sagsfremstilling

Handicaprådet har efterspurgt information om kriterierne for omsorgskørsel samt kørsel med flextrafik. Bettina Berg fra Sundhed og Ældre vil på mødet orientere om kriterierne samt stå til rådighed ved eventuelle spørgsmål.

Beslutning

 De eksisterende kriterier for kørsel med flekstrafik efter servicelovens § 117 blev gennemgået. Der blev fra Handicaprådets side spurgt til, om man som bevægelseshandicappet kan få bevilget kørsel til fx læge eller træning? Administrationen vil undersøge dette, og punktet tages op på næste møde i Handicaprådet.

Resume

PPR har udarbejdet en analyse om behovet for fritidsguider i Ishøj Kommune. Analysen skal drøftes i regi af Handicaprådet. Handicaprådet vil i den forbindelse komme med anbefalinger til det videre arbejde med fritidsguider i Ishøj Kommune. På mødet deltager Mette Boyd, psykolog i PPR og Rene Juel, centerchef i PPR.

Sagsfremstilling

Fritidsguider er frivillige, der hjælper børn og unge med et handicap i at indgå i almene fritidstilbud i lokalsamfundet. PPR (Pædagogiske Psykologisk Rådgivning) har lavet en analyse af behovet for fritidsguider blandt børn og unge med et handicap i Ishøj Kommune. I arbejdet med analysen har PPR bl.a. interviewet andre kommuner, der har implementeret fritidsguideordningen. Derudover har PPR interviewet forældre til unge med handicaps samt udvalgte fritidsklubber og foreninger i Ishøj Kommune.

Analysens konklusioner:
Analysen viser, at der i de andre kommuner er stor variation i målgruppen samt i organiseringen af fritidsguideordningen. Nogle af udfordringerne, når man arbejder med frivillige fritidsguides, er rekruttering og fastholdels. Derfor har nogle kommuner ansat fritidsguides til at supplere de frivillige fritidsguider.

Analysen viser ydermere, at en udfordring ift. børn og unge med diagnoser er, at det kan være svært for foreningerne at rumme disse børn og unge, hvis ikke de følges af fritidsguider. Derudover peger der blandt de adspurgte forældre og foreninger på, at valget af den rette aktivitet er afgørende for, at det lykkes at inkludere børn og unge med et handicap i foreningen.

60% af de unge var ved analysens udarbejdelse ikke involveret i en fritidsaktivitet. 65% af de adspurgte forældre mener, at et fritidsguideprojekt kunne være givtigt ift. at hjælpe deres barn i gang med en fritidsaktivitet. Der synes på den baggrund at være en interesse og et behov blandt de adspurgte familier.

Størstedelen af foreningerne er også positive overfor et muligt fritidsguideprojekt. Dog udtrykker mange af foreningerne også en bekymring for, hvorvidt de kommer til at mangle ressourcer og viden om børn og unge med et handicap, hvorfor det vil være nødvendigt med en dialog med foreningerne omkring denne bekymring i forbindelse med opstart af et fritidsguideprojekt.

Beslutning

Der var stor ros til analysen.

 

Handicaprådet anbefaler på baggrund af analysens konklusioner, at man arbejder videre med fritidsguider i Ishøj Kommune.

 

Handicaprådet foreslår derfor, at der over en toårig periode igangsættes et pilotprojekt om fritidsguider. Der anbefales i den forbindelse, at der ansættes en medarbejder, som skal være den daglige tovholder på fritidsguideordningen, da projektet ikke kan bæres på frivillige hænder alene. I pilotfasen kan fritidsguideordningen afprøves på 5-10 familier, med efterfølgende evaluering. Endelig anbefaler Handicaprådet, at PPR forestår det videre arbejde med fritidsguideordningen, da det er her, man har den daglige kontakt med de unge, der er i målgruppen

 

Sagen og analysen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og oversendes ligeledes til Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Beslutning

 Programmet blev godkendt.

Bilag

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.