Referat
Handicaprådet tirsdag den 10. april 2018 kl. 16:30

4. nord

Sagsfremstilling

Administrationen kommer og fortæller om sagsbehandlingen og samarbejdet på handicapområdet med fokus på overgang fra barn til voksen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

René Juhl, Centerchef for Børn og Forebyggelse, gennemgår nedenstående.

 

Som en del af skolernes ressourcetildeling tildeles midler fra inklusionspulje 1 til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte. Midlerne fra inklusionspulje 1 tildeles bl.a. efter antal elever i 0. – 10. normalklasser og via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Herudover er der en mindre reservepulje på 5%, som er reserveret til elever, der kommer midt i skoleåret.

 

Ved visitationen af midler fra inklusionspulje 1 for skoleåret 2018/19 er der imidlertid identificeret et støttebehov på flere timer, end puljen er budgetteret til. Administrationen foreslår, at de resterende støttetimer finansieres af puljen til praktisk medhjælp.

Sagsfremstilling

Midlerne fra inklusionspulje 1 fordeles således, at der først tildeles midler til elever i skolernes normalklasser med behov for specialundervisning (9 støttetimer eller derover) via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Hvis der er midler tilbage i puljen, fordeles de efter antal elever i 0. – 10. klasse.

Herudover er der en mindre ”reservepulje” på ca. 11 timer, som er reserveret til elever med specialundervisningsbehov, der kommer midt i skoleåret.

Budgettet i inklusionspulje 1, inkl. ”reservepuljen”, er i 2018 på i alt 2.227.000 kr., svarende til i alt 227 støttetimer.

Centercheferne for Børn og Forebyggelse og Dagtilbud og Skoler har sammen med den faglige leder for psykologerne gennemgået vurderingerne af behov for støtte, som er anbefalet til visitationsudvalget. Det vurderes på den baggrund, at der aktuelt er et kendt støttebehov på 252 timer i skoleåret 2018/19.

Med henblik på at imødekomme behovet for støtte i skoleåret 2018/19 foreslår administrationen, at de manglende støttetimer finansieres af henholdsvis reservepuljen og puljen til praktisk medhjælp.

Puljen til praktisk medhjælp anvendes normalt til elever i kommunens skoler, der har behov for ekstra praktisk medhjælp fx grundet svære fysiske handicaps. I puljen til praktisk medhjælp resterer 261.000 kr. (svarende til ca. 26,5 støttetimer).

Forslaget indebærer, at der stort set ikke resterer midler til dækning af ikke forudsete behov for støttetimer eller praktisk medhjælp i løbet af skoleåret 2018/19.

IndstillingForslag til beslutning: 15. januar 2018, pkt. 8:

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de manglende støttetimer til elever med behov for specialundervisning (9 støttetimer eller derover) finansieres af henholdsvis reservepuljen og puljen til praktisk medhjælp.Børne- og Undervisningsudvalget, 15. januar 2018, pkt. 8:

Tiltrådt.

Beslutning

René Juhl skriver følgende som uddybning: Punktet, som blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget d. 15. januar 2018, vedrører udelukkende puljen til støttetimer på skolerne i Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU), som fordeles til skolerne i Ishøj én gang om året. Puljen benævnes ”Inklusionspulje 1”. Puljen indgår i  den årlige ressourcetildeling til skolerne for det kommende skoleår. Herudover tildeles skolerne andre ressourcer til inklusion af elever på skolerne (bl.a. ”Inklusionspulje 2”). Udover skolernes ressourcer har Center for Børn og Forebyggelse et forholdsvist stort budget til dækning af udgifter til specialundervisning – herunder i enkelte tilfælde også til støttetimer på skolerne. Visitation til specialundervisning – herunder støttetimer på skolerne (9 timer eller mere), specialklasser/gruppeordninger og specialskoler – sker løbende hele året på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering, som skoleledelsen indstiller til. Som det fremgår af et notat fra området, som bliver behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget d. 16. april 2018, blev der i 2017 behandlet 37 indstillinger/ansøgninger vedr. specialundervisning for børn fra Ishøj – heraf blev 3 henvist til støttetimer.

Punktet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har modtaget svar fra Strandparkens Bestyrelse på henvendelsen af 10. oktober 2017. Den er ved en fejl ikke blevet tilsendt tidligere. Svaret er vedhæftet.

Beslutning

Handicaprådet følger udviklingen i Strandparken.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 30. januar 2018 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske bosted Kløverengen, som hermed fremlægges.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af to besøg på Kløverengen, henholdsvis den 28. juli 2017 samt den 27. november 2017.

Socialtilsynet konkluderer i tilsynsrapporten, at Kløverengen er et velfungerende tilbud med en høj kvalitet:

  • Kløverengen har et relevant og målrettet fokus på, at borgere i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet, herunder kommer i uddannelse og beskæftigelse
  • Kløverengen vurderes at have særligt fokus på borgerens muligheder for udvikling af sociale kompetencer
  • Kløverengen vurderes at arbejde med afsæt i en bredt sammensat men klar målgruppebeskrivelse, og at tilgange og metoder er relevante
  • Det vurderes, at Kløverengen arbejder helhedsorienteret, og både understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
  • Det vurderes, at Kløverengen har en hensigtsmæssig organisering samt en engageret og ansvarlig ledelse
  • Det vurderes, at Kløverengens personale har de nødvendige kompetencer og er tværfagligt sammensat
  • Det vurderes, at de fysiske rammer er velegnede og understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsyn Hovedstaden har ingen opmærksomhedspunkter eller påbud vedrørende Kløverengen.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 34:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Kløverengen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 34:

Taget til efterretning og sendes til Handicap- og Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 12. februar 2018 notat om udvidet Ledsagerordning. Social- og Sundhedsudvalget fremførte herved ønske om at få beregnet de økonomiske konsekvenser ved en evt. visitering til henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timers ledsagelse om måned for borgere over 67 år.

Sagsfremstilling

Administrationen har set nærmere på de 20 borgere, som fremgår af notatet, og foretaget en beregning af, hvor store udgifterne forventes at være fordelt på henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timer jf. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget. En gennemsnitlig timepris udgør kr. 222.
Tabel 1: Udgiften for 20 borgere pr. år på forskellige antal timer med ledsagerordning

 

5 timer

7,5 timer

10 timer

15 timer

Udgift pr. år efter forskelligt antal timer

Kr. 267.000

Kr. 400.000

Kr. 534.000

Kr. 800.000

Muligheder ved ny pulje til Fællesskabsklippekort
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje, som har til formål at styrke ensomme ældre hjemmehjælpsmodtageres mulighed for civilsamfundsdeltagelse gennem tilbud om fælleskabsklippekort. Fællesskabsklippekortet kan blandt andet bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgere til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Der er afsat 28,3 mio. kr. til puljen, som er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Kommunerne kan ansøge om puljen inden 25. april 2018.

Sammenfatning
Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune ikke udvider Ledsagerordningen på nuværende tidspunkt.
Administrationen anbefaler, at der foretages en gennemgang af, hvorvidt gruppen på de førnævnte 20 borgere kan modtage støtte efter klippekortsordningen eller andre ordninger, samt at Social- og Sundhedsudvalget giver accept til, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 33:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort, således at målgruppen af borgere over 67 år kan få mulighed for ledsagelse. Udvidelse af Ledsagerordningen er derfor betinget af, at Ishøj Kommune får andel i puljemidlerne.Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 33:

Godkendes og sendes til Handicap- og Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget taget til efterretning.

Lovgrundlag

Serviceloven § 97 og § 184

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet høres om Ishøj Kommunes udkast til Velfærdspolitik.

Beslutning

Der ønskes en anden formulering end 'sårbare', da den opleves stigmatiserende. 'Mennesker med funktionsnedsættelse' eller 'Borgere med handicap' foreslås.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet høres om Ishøj Kommunes udkast til revideret Kulturpolitik.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet høres om revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Beslutning

Der ønskes en uddybning af afklaringsforløb og pakker under 'Form og Indhold' i kvalitetsstandarden for § 85.

Handicaprådet ønsker at gøre opmærksom på udfordringer for pårørende, hvis der trækkes for meget på dem, jf 'Ydelsens indhold' i kvalitetsstandard for § 100.

Det foreslås, at der udarbejdes læsevenlige 'pixie-udgaver' af kvalitetsstandarderne, som kan udleveres til borgere.

Det foreslås, at det fremover er mere tydeligt at læse sig frem til, hvad der er blevet ændret, når kvalitetsstandarder revideres, evt. med en farve-markering.

Der var ikke kommentarer til kvalitetsstandarder for § 97, § 101 og § 141.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en række forslag til den mulige tur til Svedala fra Handicap- og Seniorrådet. Der skal tages stilling til, om Handicaprådet ønsker at deltage på turen til Sverige, eller om der ønskes et andet arrangement for rådet.

 

Beslutning

På baggrund af drøftelser i Handicaprådet meddeles Seniorrådet, at de ikke ønsker at deltage i turen til Svedala, da de ønsker en temadag med fokus på velfærdsteknologi.

Bilag