Referat
Handicaprådet torsdag den 11. december 2014 kl. 16:00

4. Nord

Sagsfremstilling

 Oplæg v/ Leif Kronblad om fysisk tilgængelighed i Ishøj Kommune ved anlægsprojekter.

Beslutning

Leif Kronblad fortalte om anlægsprojekter i 2014, som har haft indvirkning på den fysiske tilgængelighed i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Oplæg v/ Flemming Bøchmann Andersen og Helle Madsen om samarbejdet mellem Familiecenteret og Borger- og Socialservice i forbindelse med overgangen fra ung til voksen.

 

Pjece uddeles på mødet

Beslutning

Flemming Bøchmann Andersen og Helle Madsen gennemgik tidslinje, som beskriver indsatsen og samarbejdet mellem Familiecenteret og Borger- og Socialservice i henhold til, når en ung overgår fra børne- til voksenområdet.

Pjecen "Fra ung til voksen" findes på Ishøj Kommunes hjemmeside i revideret udgave.

 

Tidslinje vedhæftes referat

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering v/ økonomikonsulent Thomas Paulsen om styringsaftale 2015

Beslutning

Thomas Paulsen fortalte om styringsaftale 2015.

Liste over højtspecialiserede tilbud er sendt til medlemmerne af Handicaprådet d. 12. 12. 2014

 

Slides er vedhæftet referat.

Bilag

Resume

 Meddelelser fra formand Merete Amdisen

Sagsfremstilling

1. Økonomi for Handicaprådet

2. Handicappris 2014 blev uddelt d. 3. december

3. Optimering af Borgerservice - der findes ikke yderligere midler til optimering af Borgerserivce. Pulje til Handicaptiltag kan med fordel søges - eventuelt ved ønske om teleslynge til Borgerservice http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/ny-pulje-sikre-tilgaengeligt-byggeri

4. H'apps dit liv - kort præsentation af hvilke apps, som anvendes af vejlederteamet i Psykiatri og Handicap

 

 

Beslutning

 1.  Handicaprådet har 27.880 kr. tilbage i indeværende år.

 

2. Handicapprisen gik til Helle Nees og blev uddelt på FN's internationale handicapdag

 

3. Der søges som penge til teleslynge via tilgængelighedspuljen.

 

4. Udskydes til møde i 2015

 

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden var i februar 2014 på anmeldt tilsyn hos bofællesskabet Spindehuset for at regodkende tilbuddet, som har været drevet efter SEL § 107 (midlertidigt botilbud). Da boligerne er opført som lejeboliger med lejekontrakter, kan tilsynet ikke regodkende tilbuddet efter SEL § 107. I stedet betragtes Spindehuset som et bofællesskab med § 85 støtte. Tilsynet har derfor besluttet at give en betinget regodkendelse af Spindehuset som et tilbud efter SEL § 85 under forudsætning af, at Ishøj Kommune nedsætter huslejen til et niveau, der svarer bedre til markedslejen. Dette skal være opfyldt inden 1. maj 2015.
 
Tilsynet er herudover tilfreds med det faglige indhold i tilbuddet.

Sagsfremstilling

Tilsynet har følgende bemærkninger i forbindelse med regodkendelsen som § 85 tilbud:
 

  • Tilsynet har konstateret, at borgernes husleje er højere end markedslejen for tilsvarende boliger. Tilbuddet regodkendes derfor på betingelse af, at huslejen nedsættes til et niveau, der svarer bedre til markedslejen. Borger- og Socialservice har indledt samarbejde med Kommunale Ejendomme for at finde en løsning på problemet.
  • Tilsynet konstaterer, at Spindehuset er et tilbud, hvor borgerne modtager støtte af høj faglig kvalitet, og hvor borgerne mødes med anerkendelse og respekt for deres ret til selvbestemmelse.

 
Tilsynet har desuden følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten:
 

  • To beboere er ved at være i målgruppen for længerevarende botilbud (SEL § 108), og tilsynet er i tvivl om, beboerne på sigt kan være uden personaledækning i perioder. Der arbejdes på at finde en mere relevant boform, som matcher borgernes støttebehov.  
  • Tilsynet vurderer, at Spindehuset kan bruge Ishøj Kommunes pårørendepolitik til at arbejde med de dilemmaer, der kan opstå mellem medarbejder, borger og pårørende.
  • Kælderrummet i Spindehuset fremstår rodet og uoverskueligt, da det bruges til opmagasinering af Ishøj Kommune. Samtidig er der opbevaret letantændelige materialer i fyrrummet.
  • Tilsynet bemærker desuden, at Spindehuset er i gang med en metodeudvikling, hvor den personcentrerede metode, løsningsfokuseret samtaleteknik og neuropædagogik udgør det faglige fundament. Der bør derfor være fokus på resultatet af den igangværende metodeudvikling samt dokumentation af effekten ved næste tilsyn.

 
Tilsynet har ingen påbud.

Afgørelse om regodkendelse samt tilsynsrapport er vedhæftet sagen.

Beslutning

 Ishøj Kommune arbejder på at finde en løsning, hvormed huslejen kan falde til et rimeligt niveau senest maj 2015

Bilag

Resume

På baggrund af anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget oversendes sag om opgangsnetværk som orienteringssag for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Opgangsnetværket vil bestå af spredte lejligheder i Ågården og tilknyttes den fælleslejlighed, som allerede findes i opgangsfællesskabet Ågården 29. Der samarbejdes med boligforeningen AAB om etableringen.

Ud fra et princip om at borgeren altid skal visiteres til det mindst indgribende tilbud, skal opgangsnetværket tilbydes borgere, som i dag bor på et § 107 tilbud, så de oplever større selvstændighed i deres hverdag.
Med etableringen af et opgangsnetværk sikres borgeren en samlet og helhedsorienteret socialpædagogisk indsats.

Målgruppe

Målgruppen for opgangsnetværket er borgere over 18 år, som er lettere udviklingshæmmede fx. med en medfødt eller erhvervet hjerneskade, Downs syndrom, Turners syndrom, lettere autisme m.m. Disse borgere har i varierende grad behov for socialpædagogisk støtte i dagligdagen, men er så selvhjulpne, at de kan klare sig selv i egen bolig uden behov for støtte i aftentimerne eller i weekender. Borgeren har dog mulighed for at kontakte medarbejdere i Spindehuset.

Organisering

Opgangsnetværket etableres som et tilbud efter SEL § 85. Derfor oprettes boligerne efter almenboliglovens almindelige regler.

Forudsætningen for oprettelse og drift af opgangsnetværket er godkendelse af anvisning af relevante boliger samt accept af, at to borgere kan bo sammen i en lejlighed både for at støtte hinanden i selvstændiggørelse men også af økonomiske årsager. Der er etableret et velfungerende samarbejde med boligforeningen AAB 

Projektbeskrivelse samt budget er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Handicaprådet er positive omkring etablering af opgangsnetværk og tager sagen til efterretning 

Økonomi

Årlige driftsomkostninger:

1.240.000 kr som finansieres indenfor eksisterende budget

 

Lovgrundlag

§ 85

Bilag

Resume

 På baggrund af anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget oversendes sag om klubtilbud som orienteringssag for Handicaprådet.

Borger- og Socialservice ønsker at oprette et klubtilbud i aftentimerne for udviklingshæmmede borgere over 18 år. Formålet er at skabe en øget sammenhæng i den indsats, som borgeren modtager i lokalområdet samtidigt med, at udgifter på det specialiserede socialområde forventes reduceret.

Sagsfremstilling

Målgruppe
Målgruppen er borgere over 18 år, som er lettere udviklingshæmmede, fx. med en medfødt eller erhvervet hjerneskade, Downs syndrom, Turners syndrom, lettere autisme m.m. Det er således naturligt, at borgere fra Ishøj og Vallensbæk, som i dag bor i Spindehuset, Løkkekrogen, i eget hjem med § 85 støtte og i det kommende opgangsnetværk, vil blive tilbudt pladser i klubben. Der åbnes ligeledes op for, at eksterne kommuner kan købe plads i tilbuddet.       

Formål

Formålet med oprettelse af et klubtilbud i aftentimerne til udviklingshæmmede borgere er:

  1. Borgerne oplever større sammenhæng i indsatsen, da borgeren vil møde det samme personale, i klubben, i hjemmet med § 85 støtte eller på et botilbud.
  2. Med et lokalt forankret tilbud er det de samme borgere, den enkelte møder, hvilket skaber genkendelse og øget tryghed ved tilbuddene.
  3. Med eget klubtilbud skal Ishøj Kommune ikke købe lignende klubtilbud eksternt med udgift til kørsel.
  4. Med et klubtilbud vil det være muligt at yde gruppevejledning også i aftentimerne.    

Organisering

Klubtilbuddet organiseres efter SEL § 104 som et takstfinansieret tilbud med plads til 30-40 borgere.

Tilbuddet skal holde åbent tirsdag, torsdag og hver anden fredag i tidsrummet 16.30-22.00

Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Sag om klubtilbud tages til efterretning.

Der blev udtrykt bekymring omkring, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et handicaptoilet i lokalerne. Dette undersøges med Center for Kommunale Ejendomme

Økonomi

Tilbuddet oprettes indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Lovgrundlag

§ 104

Bilag

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2013 får kommunerne som følge af lovændring mulighed for at gå i udbud med det samlede fritvalgsområde for hjemmepleje. Det betyder, at kommunerne kan beslutte, hvor mange leverandører, de ønsker, skal levere hjemmepleje udover den kommunale hjemmepleje.

 

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning, vinder firmaerne Tryghedspleje samt Den Fleksible Service udbud.

 

Notat om processen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Punktet genoptages på møde i februar 2015.

Bilag

Resume

Drøftelse af forslag til Årshjul 2015

Beslutning

Flextrafik tilføjes årshjulet, hvormed det sættes på dagsordenen på møde i februar 2015

Bilag

Resume

 Forslag til møderække 2015

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås for 2015

Bemærk, møderne flyttes til kl. 16.30.

 

10.02.2015 kl. 16.30-18.00

21.04.2015 kl. 16.30-18.00

16.06.2015 kl. 16.30-18.00

08.09.2015 kl. 16.30-18.00

20.10.2015 kl. 16.30-18.00

08.12.2015 kl. 16.30-18.00

 

Beslutning

Møderækken godkendes.