Referat
Handicaprådet onsdag den 12. juni 2019 kl. 16:30

Mødelokale 221, Vejlebrovej 45

Resume

Orienteringssag

Projekt sundhedstjek for sårbare borgere forløber over to år fra oktober 2018 til september 2020. Projektet er nu godt i gang, alle pladser er besat, og de fleste borgere har været til første sundhedstjek.

Sagsfremstilling

Mette Lemser, projektleder på projekt sundhedstjek for udsatte borgere, deltager under dette punkt.

Formålet med projektet er at tilbyde en sundhedsfremmende indsats til borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj. Indsatsen inkluderer:

 • To omfattende sundhedstjek hos egen læge i hhv. starten og slutningen af projektet.
 • Tandlægetjek hos den kommunale tandpleje med mulighed for gratis tilmelding til omsorgstandplejen.
 • Månedlige sundhedsgruppesessioner i Det Gule Hus.
 • Mulighed for at deltage i kommunens forskellige sundhedstilbud.

Borgerne modtager desuden støtte fra kommunens hjemmevejledere under hele forløbet.

Projektet har været i gang i otte måneder. Ifølge projektbeskrivelsen var det forventningen, at 40 borgere ville tilslutte sig projektet samt, at der ville være et frafald på 5-10 borgere det første år. Status er, at alle de 40 pladser nu er besat, og at fire borgere efterfølgende har valgt at stoppe igen. I alt har 26 borgere nu været til første sundhedstjek hos lægen, mens de resterende afventer at komme til læge i den nærmeste fremtid. I alt har 14 af borgerne været til tandlægetjek samt efterfølgende modtaget behandling i regi af omsorgstandplejen. De resterende borgere går til privatpraktiserende tandlæge, og tilbuddet om tandlægetjek er derfor ikke relevant for dem. Erfaringen fra sundhedstjekket hos lægerne er, at borgerne har bedre fysisk og psykisk helbred end forventet. Ligeledes er det erfaringen fra den kommunale tandpleje, at borgerne har bedre tandstatus end forventet. En hypotese er derfor, at den borgergruppe, som tilmelder sig projektet, ikke er de dårligst stillede sårbare borgere.

Som en del af projektet tilbydes der månedlige sundhedsgruppesessioner i Det Gule Hus. Her deltager ca. 10-15 borgere per gang. Forskellige oplægsholdere faciliterer sessionerne, hvor borgerne modtager undervisning og debatterer de forskellige temaer. De sundhedsgruppesessioner, som indtil nu har været gennemført, har haft følgende temaer:

 • Sundhed - hvad er det?
 • Hvad er motion godt for, og hvilke tilbud findes?
 • Hvordan passer jeg på mine tænder, og hvordan får jeg hjælp?
 • Sukkerafhængighed - hvordan bruger og misbruger jeg mad?
 • Mindfulness - praktiske øvelser og teknikker
 • Sund fastfood, konkrete muligheder for at lave sunde retter

Projektet forløber således som forventet og lever både op til antal af deltagere samt projektindhold jf. projektbeskrivelsen. Det har været en positiv overraskelse, at borgerne har taget så godt imod projektet. Ligeledes har det været en positiv effekt af projektet, at der er etableret et tæt samarbejde med de privat praktiserende læger samt den kommunale tandpleje bl.a. ved, at begge parter er repræsenteret i projektets styregruppe.  

I oktober 2019 gennemføres en midtvejsevaluering, og ved projektafslutning til oktober 2020 evalueres projektet endeligt. Begge evalueringer fremlægges for SSU.

 

Indstilling11. juni 2019, pkt. 85:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 85:

 

Beslutning

Mette Lemser, projektleder på Projekt Sundhedstjek, gav en status på projektet. Alle de 40 pladser i projektet er i brug, og næsten alle borgere har været igennem et sundhedstjek. Dog har det været og er stadig en udfordring at få lavet en aftale med borgernes læge om et sundhedstjek. Det betyder også, at de konkrete indsatser ift. borgernes udfordringer er blevet forsinket. De foreløbige erfaringer fra projektet er, at borgerne føler sig hørt og mødt af lægen. Der er mere tid hos lægen ifm. med sundhedstjekket, hvilket er positivt. Derudover er det erfaringen, at borgerne er mindre syge end antaget og har bedre tandsundhed end antaget. Det kan skyldes, at projektet primært har fat i de "gode" sårbare borgere. Der vil blive udarbejdet en midtvejsevaluering ultimo 2019 og en slutevaluereing ved projektophør ultimo 2020. Handicaprådet ser frem til at følge projektet yderligere.

Helle Madsen oplyste, at der d. 13. juni afholdes et møde om projekt sundhedstjek, hvor forkus vil være på, hvordan der kan komme mere skub i projektets indsatser ift. borgernes sundhed.
Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet har spurgt til normeringer i kommunes dagsinstitutioner og hvordan der arbejdes med at skærme sårbare børn i daginstitutionerne

Center for Dagtilbud og Skole har derfor udarbejdet svar til Handicaprådet. Brevet er vedhæftet.

Beslutning

Medlemmerne af Handicaprådet var meget tilfredse med det notatet, som gav et godt overblik. Dog var der nogle personlige erfaringer, som ikke var i tråd med det beskrevne. Medlemmerne af Handicaprådet vil derfor gerne høre yderligere om emnet, hvorfor det blev besluttet, at centerchef for Center for Børn og Uddannelse inviteres med på næste møde i Handicaprådet.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. Kvalitetsstandarden fremlægges Social- og Sundhedsudvalget. Standarden til godkendelse og sendes til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge § 138 i Sundhedsloven skal Ishøj Kommune tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer, der ud fra lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller socialfaglig vurdering, skønnes at have behov for at modtage sygepleje. Sygepleje tilbydes borgere i alle aldersgrupper, der opholder sig i Ishøj kommune, hvad enten det er i eget hjem, på plejecenter, daghjem eller på en midlertidig omsorgsplads. Formålet med sygepleje er at fremme borgerens sundhed og give en sammenhængende pleje og behandling under sygdom i et rehabiliterende perspektiv, hvad enten sygdommen er midlertidig, akut, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. I kvalitetsstandarden beskrives formål med sygeplejen, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for sygepleje, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for sygepleje.

Kvalitetsstandard for sygepleje er vedhæftet.

Indstilling13. maj 2019, pkt. 61:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget sender
kvalitetsstandard for sygepleje til høring i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2019, pkt. 61:

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarden.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandarden fremlægges Social- og Sundhedsudvalget. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommunes sygeplejeklinik tilbydes sygepleje efter sundhedslovens § 138 til borgere som er mobile, kognitivt velfungerende og ikke er i smitterisiko. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken. I kvalitetsstandarden beskrives formål med sygeplejeklinikken, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommunes sygeplejeklinik tilbyder af ydelser inden for sygepleje, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for sygeplejeklinikken.

Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken er vedhæftet.

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til indholdet af kvalitetsstandarden. Dog var der flere af rådsmedlemmerne, der ikke havde hørt om klinikken. Administrationen vil gøre Hjemmeplejen opmærksom herpå.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget i Ishøj Kommune besluttede d. 18. marts 2019 at sende ”Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste under serviceloven” i høring i handicaprådene i hhv. Ishøj og Vallensbæk kommuner. Børne- og Undervisningsudvalget anmoder handicaprådet om fremsendelse af evt. bemærkninger til kvalitetsstandarderne.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne erstatter tidligere ”Takstblad for §41 merudgifter og §42 tabt arbejdsfortjeneste” (også benævnt ”Takstbladet” ) for at tydeliggøre på hvilke områder, der er mulighed for at sætte et kommunalt serviceniveau. Takstbladet indeholder således ikke længere den administrative vejledning, som udgjorde en stor del af takstbladet tidligere.

Børne- og Undervisningsudvalget anmoder om eventuelle bemærkninger til de kommunale kvalitetsstandarder. Den administrative vejledning og beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget d. 18. marts 2019 er vedlagt til orientering.

Indstilling

Handicaprådet fremsender evt. bemærkninger til ”Kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste under serviceloven” til Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Handicaprådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarderne.

Lovgrundlag

Lov om social service § 41 (merudgifter) og § 42 (tabt arbejdsfortjeneste). Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har (1) betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller (2) en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Bilag

Resume

I maj 2016 udsendte regeringen 10 mål for social mobilitet. De 10 mål skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet.

KL og Børne- og Socialministeriet har i marts 2019 udsendt baseline og status samt baggrundsnotat om de kommunefordelte sociale mål til landets kommuner. Dette materiale er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

De 10 mål for social mobilitet fastsætter ikke et fast måltal for udviklingen, hverken på kommunalt niveau eller på landsplan. Målene sætter i stedet retning for det sociale arbejde i Danmark, hvor de overordnede sigtelinjer er, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og at færre skal være socialt udsatte.

For at give et overblik er der udarbejdet et notat, hvor tallene fra Ishøj er taget ud af materialet og sammenlignes med det samlede tal for alle kommuner.

IndstillingForslag til beslutning: 13. maj 2019, pkt. 67:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på regeringens 10 mål for social mobilitet til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2019, pkt. 67:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 11. april udarbejdet en tilsynsrapport for misbrugsbehandlingen Pitstop. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden på Pitstop den 20. februar 2019 samt et høringssvar fra Kløverengen fra den 10. april 2019. Denne sagsfremstilling der orienterer om tilsynsrapporten, forelægges ligeledes Vallensbæk Kommune, og sendes til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Pitstop er i en udviklingsproces, hvor det vurderes, at Pitstop har fået implementeret flere nye tiltag. Socialtilsyn Hovedstanden fremhæver i tilsynsrapporten, at:

 • Pitstop har udvidet sin åbningstid med henblik på at tilbyde aftengrupper til de borgere, der er i arbejde eller uddannelse i dagtimerne.
 • Der er opstartet gruppebehandling.
 • Dokumentationen er ved at blive systematiseret og gjort ensartet.
 • Ledelsen har en klar vision for tilbuddet, og formår at give medarbejderne ejerskab i processen om at udvikle tilbuddet.
 • De fysiske rammer er velegnede til formålet, ikke-institutionelle og hyggelige. Borgerne mødes med respekt og anerkendelse, og trusler og vold forekommer ikke.
 • Medarbejderne har relevante uddannelser, kompetencer og erfaring i forhold til målgruppens behov, og de har en god kontakt til borgerne.
 • Pitstops pædagogiske indsats understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
 • Antallet af borgere i behandling er stigende.
 • Udviklingsprocessen har resulteret i udskiftning blandt både ledelse og medarbejdere.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 74:

Forslag til indstilling:
Social- og sundhedsudvalget tager
tilsynsrapport for Pitstop af april 2019 til efterretning. Sagen sendes til Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 74:

 

Beslutning

Pitstop har været gennem et udviklingsforløb, hvilket har medført, at:

 • Pitstop har udvidet sin målgruppe til også at indbefatte borgere over 60 år
 • Pitstop har påbegyndt samarbejde med frivillige, bl.a. om en stress-cafe
 • Pitstop tilbyder anonym behandling
 • Pitstop tilbyder behandling i aftentimerne
 • Pitstop har grundet ændringerne i tilbuddet haft brug for andre faglige profiler, end de tidligere

 

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Opfølgning på samarbejde om borgere i psykiatrien, jf. vedhæftede mailkorrespondance.

Beslutning

Helle Madsen oplyste om mailkorrespondancen med DPC. Der er på den baggrund initieret et møde d. 16. juni, hvor de eksisterende udfordringer drøftes. Det er vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvilke snitflader der er samt procedurer for udskrivning.

Handicaprådet vil blive orienteret på næstkommende møde.

Bilag

Indstilling11. juni 2019, pkt. 89:

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 89:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Et medlem af Handicaprådet gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med EP-valget, var nogle svagseende ishøjborgere blevet nægtet at tage den ledsager, de ønskede med ind i stemmeboksen. Det opfordres derfor til, at kommunen sørger for, at de valgtilforordnede er orienteret om reglerne på området.

 

Vedr. proces om gruppevejledning og afgrænsede vejledningsforløb: Helle Nees spurgte til status på processen vedr. gruppeforløb og afgrænsede vejledningsforløb (6 mdr)? Helle Nees og den tidligere formand for Handicaptrådet var for godt 1 1/2 år siden, og blev oplyst, at de ville blive indkaldt til yderligere møder. Men siden da har de ikke hørt mere. Det blev aftalt, at relevante personer fra Handicap og Psykiatri inviteres med på næste møde for at give en staus på processen.