Referat
Handicaprådet tirsdag den 12. december 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Fysioterapeut og klinikejer af Fysio Danmark i Ishøj vil orientere om projekt Bevica. Projektet omhandler motionsmuligheder for borgere med bevægehandicap.

Beslutning

Fysioterapeut og klinikejer af Fysio Danmark i Ishøj Jesper Ottosen orienterede om projekt Bevica. Projektet er målrettet mod borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi som følge af et bevægehandicap. Der er pt. 214 borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, og som dermed er i målgruppen for projektet. Projektet er støttet økonomisk af BEVICA Fonden.

Projektet har til formål at undersøge, om det er muligt at engagere borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, til at dyrke mere motion i deres fritid. Hvis projektet viser sig succesfuldt, er det planen at udbrede indsatsen til resten af landet. BEVICA projektet kommer til at bestå af undersøgelser, fysiske tests samt spørgeskemaundersøgelser blandt de medvirkende borgere om trivsel, livsstil, fysisk funktionsniveau og aktivitetsniveau. Endelig vil der også blive udarbejdet fokusgruppeinterviews med både deltagende borgere og fysioterapeuter.

Projektet opstartes d. 1. februar 2018, og Handicaprådet vil blive inviteret til et kickoff-møde, når projektet igangsættes. Projektperioden er seks måneder, og der vil efterfølgende blive udarbejdet en afrapportering med projektets resultater.

Sagsfremstilling

Centerchef i Center for Børn og Forebyggelse René Juhl vil give en status på børne- og ungeområdet, herunder hvordan der arbejdes med tilgængelighed for børn og unge med handicaps. Der vil være mulighed for spørgsmål efter oplægget.

Beslutning

Centerchef i Center for Børn og Forebyggelse René Juhl fortalte, at der samarbejdes med mange forskellige aktører i forhold til tilgængelighed for børn og unge med handicaps, herunder Center for Ældre og Rehabilitering, Center for Dagtilbud og Skoler samt Region Hovedstadens Kommunikationscenter i Hellerup (for børn med synshandicaps).

Formand for Handicaprådet Merete Amdisen foreslog, at et tema vedrørende sagsbehandlingen på handicapområdet for børn sættes på årshjulet for 2018.

Centerchefen tilføjede i forlængelse heraf, at Center for Børn og Forebyggelse har været udfordret af manglende stabilitet blandt sagsbehandlerne. Formanden foreslog, at sagsbehandlerne tilbydes interne opkvalificeringskurser, så de er klædt godt på til arbejdet.

Formanden tilføjede, at det også er vigtigt at have fokus på kommunikationen med familierne. Ivan Munck Pedersen fra Scleroseforeningen foreslog, at der ansættes en koordinator, som har til opgave at være tovholder hos de familier, som har mere end én sag i kommunen.

Resume

Charlotte Jørgensen fra DF og Helle Nees fra SIND var fraværende til mødet. Ivan Munck Pedersen var indkaldt som suppleant for Helle Nees.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

 

I årets satspulje bevilges 440 millioner kroner til handicapområdet. En del af pengene skal gå til at sikre bedre sagsbehandling i kommunerne, idet op mod en tredjedel af de sager, som borgere har klaget over inden for social- og beskæftigelsesområdet, er behandlet forkert og er blevet omgjort i Ankestyrelsen. Ishøj Kommune nævnes som en af de kommuner med flest hjemvisninger.

 

Det Centrale Handicapråd har samlet en række fakta om mennesker med handicaps, som de har samlet i vedhæftede oversigt. Oversigten deles ud på mødet.

 

Borger-til-borger-portalen Boblberg.dk har udarbejdet en tidsplan, der angiver, hvornår platformen forventes tilgængelig for blinde og svagtseende. Tidsplanen er rettet mod browserne Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Tidsplanen er vedhæftet.

 

Handicapprisen blev uddelt tirsdag d. 7. november, og den gik til Laila Kristiansen, der arbejder som pædagog i fleksjob i Det Gule Hus. Til uddelingen blev der optaget en film til TV-Ishøj, som kan ses her: https://youtu.be/kBw6yLZU7sk

Beslutning

Taget til efterretning. Formand for Handicaprådet Merete Amdisen tilføjede, at der i Ishøj Kommune arbejdes på at få færre hjemvisninger på handicapområdet.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet i Handicaprådet d. 24. oktober blev tilgængeligheden i og omkring Ishøj Bycenter drøftet.

 

  • Administrationen har efterfølgende været i dialog med Center Manager i Ishøj Bycenter Erik Rydahl vedrørende de drøftede problemstillinger. Erik Rydahl har oplyst, at han vil drøfte problemstillingerne med chef for centerforeningen Vibeke Lønborg samt centrets driftsleder. Derefter vil driftslederen indhente tilbud på de af Handicaprådet ønskede tiltag. Endeligt vil oplæg med priser præsenteres for Ejerlejlighedsforeningen Ishøj Bycenter, som har beslutningskompetencen. Ejerlejlighedsforeningen består af Ishøj Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme, Danica Pension, AB Centerparken, Ishøj Fysioterapi, Post Nord og Zleep Hotel. Erik Rydahl oplyser, at stillingtagen til Handicaprådets ønsker på grund af ejerstrukturen kan trække ud. Handicaprådet er velkommen til at rette henvendelse til Erik Rydahl, når der ønskes en status på processen.

 

  • På mødet i Handicaprådet d. 24. oktober blev udfordringen omkring ulovlig brug af handicapparkeringspladser ved Ishøj Bycenter desuden drøftet. Administrationen har været i dialog med Københavns Vestegns Politi, der anerkender problemstillingen vedr. ulovlig brug af handicapparkeringspladser. Dog er opgaven med parkeringskontrol primært et kommunalt anliggende. Politiet forsøger dog også at kontrollere parkeringer, men ofte kommer opgaver af mere hastende karakter i vejen. Københavns Vestegns Politi ser dog med alvor på ulovlig parkering på handicapparkeringspladser, og der opfordrer derfor til, at der ringes 114 eller 45 86 14 48, hvis man fremadrettet oplever, at en handicapparkeringsplads benyttes ulovligt. De vil så forsøge at sende en ledig patrulje. Derudover er den lokale betjent blevet gjort opmærksom på problemstillingen, og han vil, i det omfang det er muligt, holde øje.

 

  • Endelig blev DSB's elevatorer ved Ishøj Station drøftet på mødet i Handicaprådet d. 24. oktober, idet flere af Handicaprådets medlemmer ofte oplever, at elevatorerne er ude af drift. På baggrund af drøftelserne har administrationen rettet henvendelse til DSB og gjort opmærksom på problemstillingen. DSB oplyser, at de altid vil forsøge at reparere elevatorer ude af drift samme dag, som de bliver bekendt med problemet, men at det fra tid til anden kan tage længere tid. DSB gør opmærksom på, at der er mulighed for at se information om elevatorer og øvrige ændringer i trafikken på deres hjemmeside via følgende link: http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/

 

  • Administrationen har udarbejdet en oversigt over elevatorerne i Ishøj Bycenter, der angiver, hvem der er driftsansvarlig for de forskellige elevatorer. Oversigten er vedhæftet.

 

Forslag til beslutning: en opfølgning på de oplistede punkter indarbejdes i årshjul for 2018.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Madsen fortalte, at hun har rettet henvendelse til Center for Ejendomme og Byggesager, som er i dialog med det firma, som varetager driften af kommunens elevatorer. Derudover er der ved at blive lagt sidste hånd på kommissoriet for Tilgængelighedsgruppen, hvor de af Handicaprådet fremsatte problemstillinger i relation til tilgængelighed er medtaget. Der er møde i Tilgængelighedsgruppen d. 15. januar 2018.

Formand for Handicaprådet Merete Amdisen foreslog, at Handicaprådet fremsætter ønsker til forbedring af brosten samt etablering af gelænder ved Byhaven i forbindelse med budget 2019.

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrund af Handicaprådets konference om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønskede Handicaprådet, at der blev etableret et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund udarbejdede administrationen i Center for Socialservice en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere". Handicaprådet besluttede derefter, at beskrivelsen skulle oversendes til Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 13. november 2017 blev det besluttet, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019.

Administrationen udarbejder en konkret projektplan, som behandles af Social- og Sundhedsudvalget i januar 2018.

Den foreløbige projektbeskrivelse er vedhæftet.

Forslag til beslutning: Handicaprådet tager orienteringen om projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere til efterretning og følger projektet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Værdighedsmilliarden siden 2016. Her følger en kort status over, hvilke initiativer midlerne er gået til samt en redegørelse over, hvordan midlerne ønskes fordelt i 2018. Redegørelsen skal fremlægges for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018. Sagen blev drøftet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 9. oktober 2017 og fremlægges nu for Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midler fra Værdighedsmilliarden for 2018 er der udarbejdet en kort status over brug af midlerne fra 2016 og 2017 samt en redegørelse over fordeling af midler i 2018.

Redegørelsen foreslår en videreførelse af de fem indsatsområder, der er arbejdet med siden 2016; klippekortsordning, aktivitetscenter Egely, Ældres Netværk, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling. Der foreslås desuden to nye indsatsområder; etablering af en inkontinensklinik samt ansættelse af medarbejdere på plejecentrene, der skal hjælpe demensramte med overgangen fra egen bolig til plejebolig. De to nye indsatsområder finansieres ved nedjustering på klippekortsordningen, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling.

Redegørelsen er vedlagt som bilag.  

Beslutning

Formand for Handicaprådet Merete Amdisen påpegede vigtigheden af formidlingen af klippekortordningen, så det bliver klart for de ældre, at de har denne mulighed. Jan Diemer fra Dansk Blindesamfund tilføjede, at det er hensigtsmæssigt, hvis borgerne informeres om klippekortordningen af deres faste hjemmehjælp frem for via brev.

Det blev desuden foreslået, at kompetenceudvikling inden for demensområdet udbredes til samtlige demenscentre.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2017 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Stabscenter Borgerservice samt Center for Ældre og Rehabilitering.

Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne, på vegne af Vallensbæk Kommune. Statistikken er alene opgjort i forhold til den kommune, der har truffet afgørelse i sagerne, og der skelnes derfor ikke imellem, om klagesagerne er indbragt af en borger fra Ishøj kommune eller Vallensbæk Kommune.

I 1. halvår 2017 har Ankestyrelsen afgjort 71 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 nedenfor ses, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.

TABEL 1: ANKESTYRELSENS BEHANDLING AF ISHØJ KOMMUNES KLAGESAGER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET FOR 1. HALVÅR 2017

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerheds-

lov

Sygedagpenge-

lov

Servicelov

Øvrige

I alt

Stadfæstelser

12

2

0

1

30

1

46

Ændringer

6

0

2

0

1

2

11

Hjemvisninger

2

0

0

0

7

1

10

Afvisninger

0

0

0

0

4

0

4

I alt

20

2

2

1

42

4

71

 

De ændrede og hjemviste sager inden for aktivloven vedrører enkeltydelser efter § 82 samt hjælp til forsørgelse efter §§ 23-25. På børneområdet i serviceloven har der været to hjemvisninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, og på voksenområdet har der ligeledes været to sager på merudgiftsområdet, der er blevet hjemvist. Se bilag 1 for oversigt over fordeling af afgørelser.

 

I forhold til ankestatistikken for 1. halvår 2016 har der været et fald i antal ændrede og hjemviste sager. Derudover er sagerne fordelt over flere forskellige lovområder og paragraffer end tidligere. Begge forhold må ses som udtryk for, at der er sket en kvalitetsmæssig forbedring af kommunens afgørelser i forhold til året forinden. At kommunen fortsat har en række ændrede og hjemviste sager må ses i lyset af, at lovgivningen og praksis på nogle områder er kompleks, hvorfor kommunen kan have brug for at afprøve nogle sager i Ankestyrelsen. Dette kan medføre, at nogle af disse sager hjemvises.

 

I tabel 2 ses omgørelsesprocenten for 1. halvår 2017 i Ishøj kommune og i hele landet fordelt på lovområder. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i procent af alle realitetsbehandlede klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

TABEL 2: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN FOR 1. HALVÅR 2017 I ISHØJ OG HELE LANDET FORDELT PÅ LOVOMRÅDER

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerheds-

lov

Sygedagpenge-

lov

Servicelov

Øvrige

I alt

Ishøj

40

0

100

0

21

75

31

Hele landet

31

17

40

15

36

24

29

 

I Ishøj Kommune ligger omgørelsesprocenten højere end på landsplan for blandt andet afgørelser inden for aktivloven, retssikkerhedsloven samt øvrige love. Den høje omgørelsesprocent på 100 pct. inden for retssikkerhedsloven skyldes dog, at der i første halvår 2017 har været behandlet én sag i Ankestyrelsen, og at denne er blevet ændret. Betegnelsen "øvrige love" omfatter bl.a. dagtilbudsloven, lov om almene boliger og boligstøtteloven. Her har der samlet været fire sager til behandling i Ankestyrelsen, hvoraf tre af sagerne er omgjort.

 

I tabel 3 ses udviklingen i omgørelsesprocent for 1. halvår i årene 2015-2017 for Ishøj Kommune og for hele landet. I 1. halvår 2017 ligger Ishøj Kommune to procent over omgørelsesprocenten på landsplan. Herved er omgørelsesprocenten markant lavere end de to foregående år. En af årsagerne hertil er, at alle centre har haft et øget fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger, og at dette har medført en kvalitetsmæssig forbedring af sagerne, jf. sagen "Orientering om Ankestatistik i 2016", der blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget d. 8. maj 2016.

 

TABEL 3: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN FOR 1. HALVÅR I ISHØJ OG HELE LANDET I PERIODEN 2015- 2017

 

 

Hele landet

Ishøj

Forskel mellem Ishøj

og hele landet

1. halvår 2017

29

31

2

1. halvår 2016

31

44

13

1. halvår 2015

25

32

7

 

Det må forventes, at omgørelsesprocenten for hele 2017 vil blive reduceret, da der er et fortsat fokus i alle centre på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændrede og hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning. Formand for Handicaprådet Merete Amdisen tilføjede, at det er positivt, at antallet af stadfæstelser er stigende for Ishøj Kommune.

Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2017 fremlægges på et møde i Handicaprådet, når den bliver tilgængelig.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens kap. 11 om koordinering af praksis jf. §§ 76-79 a.

Bilag

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2018 træder ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i kraft jf. bilag 1. Formålet med loven er at sikre, at kommunale og regionale døgntilbud til voksne, der er omfattet af lov om socialtilsyn, fremadrettet kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til beboere over 18 år, således at beboerne kan komme på ferie med kendt personale. Dette har ikke tidligere været muligt. Beboere på døgntilbud har dog kunne vælge at indgå aftale med en privat leverandør om tilkøb af ledsagelse, men dette har betydet, at beboeren har måtte tage på ferie med en ledsager, som pågældende ikke kender.

Tilkøb kan, med den nye lov, tilbydes beboere, der har en betydelig nedsat funktionsevne, og som ønsker at holde ferie med mindst én overnatning i Danmark eller i udlandet. Beboeren skal på eget initiativ ønske at tilkøbe socialpædagogisk støtte under ferien, og tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse skal ligge udover den indsats, som borgeren efter SEL § 85 er visiteret til i døgntilbuddet. Muligheden for tilkøb kan kun anvendes, hvis det kommunale eller regionale døgntilbud sikrer, at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt. Personalet, som yder socialpædagogisk ledsagelse, skal være ansat i det døgntilbud, som beboeren bor i, og være dækket af en arbejdsgiverforsikring samt være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som følger af deres ansættelsesforhold.

På baggrund af den nye lov er Ishøj Kommunes serviceniveau blevet revideret jf. bilag 2.

Beslutning

Taget til efterretning. Næstformand Birte Søbye Christensen imødekom lovændringen, men efterspurgte muligheden for at afholde længere ferier med kendt personale.

Økonomi

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse har ingen økonomisk og administrativ konsekvens for kommunen, da der er tale om, at botilbuddene bliver givet en mulighed for at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, og ikke en forpligtelse hertil. Dertil kommer, at alle omkostninger forbundet med ledsagelse til ferie, afholdes af borgeren selv.

Lovgrundlag

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, nr. 649 af 8. juni 2017.

Bilag

Sagsfremstilling

Fastlæggelse af mødedatoer 2018.

 

Efter mødet serveres der julemad i Rådhusets kantine.

Beslutning

Formand for Handicaprådet Merete Amdisen foreslog, at Handicaprådet overfører kr. 20.000 til 2018 begrundet i fælles arrangement/konference med Seniorrådet i 2018.

Det blev forslået at tage på en fælles tur med Seniorrådet til venskabsbyen Svedala i Sverige.

Handicaprådet takkede Asger Hansen fra Parkinsonforeningen, som udtræder af Handicaprådet ved årsskiftet, for hans gode indsats gennem årene.