Referat
Handicaprådet tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Borgerrådgiver Inge Kathrine Thorsted Mellemgaard vil på mødet fortælle om sit virke som borgerrådgiver for Ishøj og Hvidovre kommuner. Der vil være mulighed for spørgsmål efter oplægget.

Beslutning

Inge Kathrine Thorsted Mellemgaard fortæller om sit virke som borgerrådgiver i Ishøj Kommune. Hun har været ansat siden november 2016, hvor borgerrådgivningsfunktionen blev oprettet i Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren er ansat 12 timer om ugen i Ishøj Kommune, og de resterende timer er hun ansat i Hvidovre Kommune. Medlemmerne af Handicaprådet er velkomne til at videregive borgerrådgiverens kontaktoplysninger til borgere, som måtte have behovet, og hun vender som udgangspunkt tilbage inden for et arbejdsdøgn. Det er også muligt at finde borgerrådgiverens kontaktoplysninger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Borgerrådgiveren er desuden at finde på biblioteket hver onsdag i to timer, hvor borgere kan opsøge hende.

Borgerrådgiveren fortæller, at hun ofte har brugt mere end 12 timer ugentligt på Ishøj Kommunes borgere, og at der i Ishøj har været 93 sager i alt siden november 2016. Der er tale om færre end 93 borgere, da en del af borgerne har flere sager. Det er borgerrådgiverens vurdering, at hun har været i kontakt med cirka 50 borgere i alt.

Resume

Følgende var fraværende på mødet:

Annelise Madsen

Jan Diemer

Asger Hansen - Ivan Munk Petersen var indkaldt som suppleant for Asger Hansen.

Sagsfremstilling

Kommisorium samt årsberetning for tilgængelighedsudvalget i Hjørring kommune.

Revideret årshjul for Handicaprådet er vedhæftet.

Beslutning

 

Punkterne blev gennemgået. Der var ingen kommentarer hertil.

Bilag

Sagsfremstilling

Formand og næstformand giver en kort status.

Beslutning

DH er blevet kontaktet af et reklamebureau, som gerne vil udarbejde materiale, der fortæller om Handicaprådets arbejde. Der er enighed om, at Handicaprådet gerne må benytte midler i dets eget budget til at gøre opmærksom på dets virke.

Det aftales, at der tages kontakt til reklamebureauet for at høre, om tilbuddet stadig gør sig gældende.

Det blev derudover forslået at lave en artikel til Sydkysten om Handicaprådets virke samt en pressemeddelelse om det nedsatte tilgængelighedsudvalg under Center for Ejendomme og Byggesager. Administrationen tager kontakt til Ishøj Kommunes kommunikationsafdeling med henblik på udarbejdelsen af en artikel og en pressemeddelelse.

Sagsfremstilling

Drøftelse af, hvordan vi gør opmærksom på, hvordan processen til udpegning til Handicaprådet er. Kan vi anvende medier, som fx Facebook, Vores Ishøj, hjemmesiden el. lign.?

Beslutning

Der har været forespørgsler vedrørende processen omkring opstilling til Handicaprådet. Formanden foreslår, at der laves et indslag i TV Ishøj herom. Derudover vil der blive udarbejdet en tekst til kommunens hjemmeside.

Bilag

Sagsfremstilling

Opfølgning på fællesmøde med Teknik- og Bygningsudvalget og Seniorrådet.

Beslutning

Næstformanden fortæller, at Bycentret kan være svært tilgængeligt for handicappede.

Det besluttes, at administrationen tager kontakt til Centerforeningen med henblik på, at en repræsentant kan deltage på mødet i Handicaprådet i oktober.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Teknik- og Bygningsudvalget, Handicaprådet og Seniorrådet blev det besluttet, at der skal nedsættes en tilgængelighedsgruppe bestående af medlemmer fra Seniorrådet og Handicaprådet. Der skal derfor udpeges to medlemmer fra Handicaprådet til denne gruppe.

Beslutning

Helle Nees og Jan Diemer blev udpeget til tilgængelighedsgruppen. Birte Søbye blev valgt som suppleant.

Sagsfremstilling

Der har de seneste år været et vigende antal indstillinger til Ishøj Kommunes Handicappris. Derfor ønsker Handicaprådet, at det undersøges, hvordan andre kommuner har opstillet kriterier for deres handicappris. Administrationen er derfor ved at undersøge, hvilke kriterier andre kommuner har fastlagt for uddeling af deres handicappris, samt hvordan de reklamerer for handicapprisen. Der vil på mødet blive omdelt materiale herom. Drøftelse af, hvordan vi skaber opmærksom omkring prisen - kan vi udvide målgruppen, så den også indbefatter virksomheder, foreninger, forretninger mv.?

Kriterier for Ishøj Kommunes Handicappris samt notat med forslag til ændring af kriterier er vedhæftet.

Beslutning

Det er enighed om, at kriterierne for uddelingen af Handicapprisen udvides, så de også omfatter virksomheder, foreninger m.m.

Det foreslås, at vi allerede nu begynder at reklamere for uddelingen af Handicapprisen 2017.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for frit valg for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb samt madservice til godkendelse gældende fra maj 2017. 

 

I kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb er det beskrevet, at borgere i klippekortsordningen har op til 64 klip fremfor 64 klip. Denne justering af serviceniveau er en harmonisering af de to klippekortsordninger (se side 14). Herudover er der foretaget præciseringer, uddybninger samt sproglige og layoutmæssige rettelser.

 

I kvalitetsstandarden for madservice er formålet blevet uddybet, og visitationskriterierne for madservice er blevet beskrevet. Derudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 58:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 58:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Formanden fortæller, at kontrakten med Din Fleksible Service ikke kan fortsættes, og at Aleris A/S har vundet det nye udbud. Der er dermed 120 borgere, der modtager privat hjemmehjælp, som skal skifte leverandør. Den nye leverandør opstarter d. 1/7-17.

 

Der efterspørges en oversigt over, hvilke leverandører der er på madservice. Formanden vil gå videre med dette til Center for Ældre og Rehabilitering.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarden for hjælpemidler for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandard for genanvendelige hjælpemidler, kvalitetsstandard for bil samt ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler til godkendelse gældende fra maj 2017.

 

I kvalitetsstandarden for genanvendelige hjælpemidler er der ikke foretaget ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau, men alene foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

 

I kvalitetsstandarden for bil er svarfristen ændret fra 14 dage til 4 uger (jf. side 6) for at imødekomme den reelle sagsbehandlingstid. Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

 

Kropsbårne hjælpemidler er flyttet fra Borger- og Socialservice til Center Ældre og Rehablitering. Dette er den eneste ændring, som er foretaget i ydelseskataloget.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 59:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemidler.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 59:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for træning for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning til godkendelse gældende fra maj 2017.

Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til den nuværende standard.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 60:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 60:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for ældre- og plejebolig til godkendelse gældende fra maj 2017.

 

I kvalitetsstandarden for plejebolig er der alene foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

 

I kvalitetsstandarden for ældrebolig er visitationskriterierne ændret og uddybet (se side 3). Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 61:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 61:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Taget til efterretning. Dog påpeger næstformanden, at sætningen "Boligerne tildeles fortrinsvist til ældre personer" i bilaget Kvalitetsstandard for ældrebolig 2017 på side 3 skal udgå.

Bilag

Beslutning

Det blev fastslået, at ledsagerordning efter SEL § 95 ikke kan benyttes til ekstra tid med hjemmeplejen.