Referat
Handicaprådet tirsdag den 13. december 2016 kl. 16:00

4 nord

Sagsfremstilling

Forbrug handicaprådet: Der er brugt 31.543 kr. ud af 48.070 kr.  pr. 29.11.16.

Beslutning

Spørgsmål vedr. bedre psykiatri: Bedre Psykiatri er  en nyopstartet forening i Ishøj.

Orientering om, at Handicapkonventionen fylder ti år i dag.

Resume

Der har gennem årrække været en støt stigende efterspørgsel på fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn og unge med kraftigt stigende udgifter på området til følge, hvilket fremgår af vedhæftede rapport af april 2015. Der har således været behov for at beskrive serviceniveau for området samt udarbejde en styringsmodel, som sikrer at de børn og unge, som har brug for fysioterapi og ergoterapi får det. Samtidig har det være nødvendigt at sikre, at udgifterne så vidt muligt holdes i ro. De beskrevne indsatser dækker både de forebyggende indsatser samt visiterede og lovpligtige foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et katalog for fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand til børn og unge, som beskriver både de forskellige lovpligtige muligheder samt forebyggende indsatser i Ishøj Kommune. Kataloget vil fungere som en administrativ guideline for fagpersoner i Center for Børn og Forebyggelse samt de udøvende fysioterapeuter og ergoterapeuter på Kirkebækskolen. De forebyggende indsatser bliver kommunikeret til dagtilbud og skolerne mere specifikt – herunder beskrevet i ”Guide til Forebyggende Indsatser i Center for Børn og Forebyggelse”. Kataloget er en præcisering af kommunens tilbud, hvilket har været nødvendigt for at blive mere præcise omkring de forskellige indsatser, som findes i kommunen. Kataloget udgør også en opdateret serviceramme efter besparelser på de forebyggende indsatser i budget 2016 (samt i overslagsårene). 

Kataloget er suppleret med en rammeaftale mellem Kirkebækskolen og Center for Børn og Forebyggelse. Rammen udgør den samlede aftale om levering af fysioterapi og ergoterapi til Center for Børn og Forebyggelse for børn og unge fra både Ishøj og Vallensbæk kommuner samt udgifter til genoptræning af børn og unge under Center for Ældre og Rehabilitering. Aftalen finansieres således af de samlede udgifter fra det tidligere PPR-Center og Familiecenter, afregning med Vallensbæk kommune samt en mindre del til genoptræning.

IndstillingForslag til beslutning: 19. september 2016, pkt. 110:

Børn og Undervisningsudvalget tager rapporten til efterretning og godkender serviceniveau for fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand i Ishøj Kommune.Børne- og Undervisningsudvalget, 19. september 2016, pkt. 110:

Taget til efterretning.

Materialet sendes til orientering i Vallensbæk Kommune samt i handicaprådende i Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Beslutning

Vedr. ramme for området:
Der er sat en vejledende ramme for budgettet, men kommer der børn der har et behov, får de naturligvis den hjælp, de skal have. En gang årligt vurderes rammen for at se om den imødeser behovet og om fordelingen er korrekt.

Der var et spørgsmål til, hvorvidt man kan få verderlagsfri fysioterapi, hvis man er under 18? Ja, det kan man godt.

Servicestandarderne tages til efterretning.

Økonomi

Der er aftalt en ramme for området på kr. 1.403.198 for skoleåret 2016/2017 mellem Center for Børn og Forebyggelse og Kirkebækskolen. Det forventes, at Vallensbæk Kommune finansierer mellem 30 % og 40 % af aftalen på baggrund af visiterede børn og unge fra Vallensbæk.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for hver af de beskrevne ydelser fremgår af kataloget. Indsatserne ydes overordnet under serviceloven, folkeskoleloven og sundhedsloven. 

Bilag

Resume

Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til opdatering af Takstbladet for Servicelovens §§41 og 42 (Merudgifter og Tabt Arbejdsfortjeneste).

Sagsfremstilling

Serviceniveauet i Ishøj og Vallensbæk kommuner for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste blev beskrevet i et takstblad for området i efteråret 2015. Takstbladet blev besluttet i Børn og Undervisningsudvalget i Ishøj i marts 2016 og Social og Sundhedsudvalget i Vallensbæk i maj 2016. I forbindelse hermed blev det besluttet at takstbladet skal opdateres én gang årligt.

Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til opdatering af takstbladet. Forslaget rummer mindre rettelser i takstbladet, idet der vurderes at være behov for øget specificering af enkelte områder. Der er desuden markeret nogle få takster, som vil blive opdateret, når KL udsender de nye takster for 2017 i slutningen af november.

 

René Juhl, Centerchef for Center for Børn og Forebyggelse deltager ved punktet.

 

Vedhæftet er takstblad samt procesplan for takstblad.

Beslutning

Høringssvar fra 2015 blev omdelt. Kommentar til taksbladets side s. 17. Dette vil blive tilrettet inden sagen forelægges B og U. Det nye taksblad gælder fra april 2017.

 

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2016 for Ishøj Kommune forlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Sagen forelægges enslydende for de to udvalg samt Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens fremsender to gange årligt en ankestatistik for Ishøj Kommune for alle sager på social- og beskæftigelsesområdet. En for 1. halvår og en for hele året.

Statistikken omfatter alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, og vedrører således Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Stabscenter Borgerservice samt Center for Ældre og Rehabilitering.

Statistikken omfatter tillige borgere fra  Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj som følge af det forpligtende samarbejde, varetager opgaverne inden for det specialiserede socialområde for børn og voksne på vegne af Vallensbæk Kommune. Det er ikke muligt på baggrund af statistikken at udlede hvor mange klagesager, der er indbragt af borgere fra hhv. Ishøj og Vallensbæk kommune på disse områder, da denne alene er opgjort i forhold til i hvilken kommune afgørelsen er truffet, og ikke efter hvilken borger afgørelsen vedrører.

 I 1. halvår 2016 har Ankestyrelsen afgjort 80 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelses området.  I tabel 1 nedenfor ses hvordan disse klager er fordelt på lovområder samt om Ankestyrelsen har stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.

TABEL 1: ANKESTYRELSENS BEHANDLING AF ISHØJ KOMMUNES KLAGEAFGØRELSER PÅ SOCIAL Og BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. HALVÅR 2016

 

Aktiv-loven

Pensions-lovene

Retssikkerheds-loven

Sygedagpenge-loven

Service-loven

Øvrige

ialt

Stadfæstelse

9

1

 

 

29

1

40

Ændring

7

 

 

 

7

 

14

Hjemvisning

7

 

 

3

8

 

18

Afvisning

3

2

 

 

3

 

8

I alt

26

3

 

3

47

1

80

Der er 40 afgørelser, der er stadfæstet, 8 sager har Ankestyrelsen afvist at behandle,  14 sager er ændret og 18 er hjemvist.

De ændrede og hjemviste sager indenfor Lov om Aktiv Socialpolitik vedrører særligt enkeltydelser og fradrag for indtægter. På Lov om Sygedagpenge vedrører samtlige tre hjemvisninger sygedagpenge til selvstændige. På børneområdet i serviceloven er det særligt i forhold til  merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, at Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist kommunens afgørelser. Merudgifter på voksenområdet indenfor samme lovområde har ligeledes medført hjemvisninger. Se bilag 1. for udførlig oversigt over stadfæstede, ændrede og hjemviste sager fordelt på lov- og paragrafområder.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. I tabel 2 ses omgørelsesprocenten i 1 halvår 2016 i Ishøj og hele landet fordelt på lovområder.

TABEL 2: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN I 1. HALVÅR 2016 I ISHØJ OG HELE LANDET FORDELT PÅ LOVOMRÅDER

 

Aktivloven

Pensions-loven

Retssikkerheds-loven

Sygedagpenge-loven

Service-loven

Øvrige

I alt

Ishøj

26

-

-

100

24

-

44

Hele landet

36

15

55

16

37

25

31

Fordi Ishøj Kommune har ret få sager inden for de enkelte lovområder, og bygger omgørelsesprocenten derfor på få behandlede sager. Det bemærkes således, at de fire hjemviste sager i 2016 på sygedagpengeområdet har medført en omgørelsesprocent på 100 inden for denne lov. Disse hjemvisninger medfører samtidig, at den samlede omgørelsesprocent bliver ret høj.

I tabel 3 ses udviklingen i omgørelsesprocenten 1. halvår 2014-2016 i Ishøj og hele landet

 TABEL 3: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN I 1. HALVÅR I ISHØJ KOMMUNE OG HELE LANDET 2014-2016.

 

Hele landet

Ishøj

Forskel

1. halvår 2016

31

44

13

1. halvår 2015

25

32

7

1. halvår 2014

26

39

13

Det ses, at Ishøj kommune i 1 kvartal 2016 ligger 13 procent over omgørelsesprocenten på landsplan. Herved er 1 kvartal 2016 på niveau med 2014. Det bemærkes dog, at omgørelsesprocenten på 100 på sygedagpengeområdet samlet set giver en markant forhøjelse af omgørelsesprocenten for 1 halvår 2016.

Stabscenter Borgerservice, Center For Børn og Forebyggelse, Center for Ældre og Rehabilitering samt Center for Socialservice har et vedholdende fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger.Ved forlæggelsen af Ankestyrelsens årsstatistik for 2016 vil administrationen afdække de overordnede forklaringer på de hjemviste sager fordelt på lovområder, dels uddybe de konkrete kvalitetsudviklingstiltag de enkelte centre har sat i værk.

Indstilling10. oktober 2016, pkt. 94:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik 1. halvår 2016 til efterretningSocial- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2016, pkt. 94:

Tilføjelse til indstilling: Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Udkast til aktiveringsstrategi for 2017 er vedhæftet. Handicaprådet drøfter og kommer med input til aktiveringsstrategien.

Beslutning

Handicaprådet havde følgende input til aktiveringsstrategien:
Kompenserende handicapordninger:
Handicaprådet vil endnu en gang understrege, at det vigtige i , at man som borger med et handicap bliver kompenseret for sit handicap. Dette kalder på bedre kompenserende handicapordninger.

 

Vedr. revalidering:
Revalideringsmuligheden bliver ikke brugt ret meget, men er en indsats, der virkelig kan rykke borgeren. På kort sigt kan det se ud til at være bekosteligt, men på langt sigt er det en effektiv/den mest effektive måde at få borgere i selvforsørgelse. De seneste mange år er revalideringskvoterne ikke blevet brugt. Handicaprådet opfordrer derfor til, at man bruger revalidering meget mere."

Meningsfulde ressourceforløb:
For at man kan få tilrettelagt meningsfulde ressourceforløb er det vigtigt, at jobcentermedarbejderne har den rigtige viden om en borgers behov og begrænsninger, hvormed et mere meningsfuldt ressourceforløb kan iværksættes. Handicaprådet ønsker derfor, at man sørger for at opkvalificere medarbejdernes viden om forskellige handicap eller sørger for, at man inden et møde med en borger, sørger for at orientere sig om pågældendes handicap. Man ønsker generelt et menneskesyn, hvor borgeren er eksperten i eget liv, hvormed det er borgeren der ved, hvordan borgeren har det og har brug for – ikke jobcentermedarbejderen.

 

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017.  

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2017 indeholder også en flerårig aftale gældende for 2017 og 2018 om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Der er aftalt:

 

  • At udgifter pr dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Aftalen vil for Ishøj Kommune medføre en udgiftsreduktion, idet Ishøj Kommune primært er en køber kommune. Modsat vil aftalen medføre, at kommunens egne tilbud skal reducere driftsudgifter i 2018.

 

Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocenten, der er den andel som kommunen modtager for at varetage administrationsopgaver vedrørende økonomi, udvikling, central ledelse, IT mv.

 

Rammeaftale 2017 fastslår, at der skal arbejdes på, at overheadprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Administrationen anbefaler, at Ishøj Kommune reducerer overheadsprocenten fra 7 % til 6,5 % i 2017 for at tilnærme sig gennemsnittet på 6 % i 2018. Reduktion af overhead i 2017 tilsvarer den procentdel, som kommunen har sparet i forbindelse med, at tilsynsudgiften sidste år blev flyttet fra kommunen til driftsstedet.

 

Vedlagt er et kort resumé af Rammeaftale for 2017. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

IndstillingAt udvalget indstiller til Byrådet, at udkast til Rammeaftale 2017 godkendes samt at overheadprocenten reduceres til 6,5 % i 2017 og 6 % i 2018. 15. august 2016, pkt. 77:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til Rammeaftale 2017 godkendes samt at overheadprocenten reduceres til 6,5 % i 2017 og 6 % i 2018. Sagen forelægges også i Børne- og UndervisningsudvalgetSocial- og Sundhedsudvalget, 15. august 2016, pkt. 77:

Tiltrådt.

Beslutning

Handicaprådet spørger til, hvorvidt man hjemtageler specialiserede sager? Der er en politisk aftale om, at man ikke udvander de specialiserede tilbud, hvilket netop fremgår af rammeaftalen.

Taget til efterretning.

Økonomi

Samlet set vil nedsættelsen af overheadprocenten medføre en indtægtsreduktion på ca. 333.000 kr. i 2017 og ca. 665.000 kr. i 2018 for Ishøj Kommune.

 

Indtægtsreduktionen vil blive finansieret indenfor egen ramme, idet der bliver på samme måde en mindreudgift på købersiden. Det antages at kommunerne samlet set vil nedsætte overheadprocenten til 6 % i 2018. Derudover forventer administrationen, at der vil ske et fald i taksterne i forbindelse med aftalen om en takstreduktion fra 2014 til 2018.

 

Udgiftsreduktion vil blive fordelt via en fordelingsnøgle mellem bevillingsområderne "Specialpædagogisk bistand" og "Det specialiserede socialområde".

Bilag

Sagsfremstilling

De nuværende kriterier for handicapprisen skal drøftes med henblik på evt. at udvide/ændre kriterierne for prisen. Kriterier for handicapprisen er vedhæftet.

Beslutning

Handicaprådet foreslår, at man hører andre kommuner om, hvad de gør? Handicaprådet foreslår, at man udvider kriterierne til også at rumme både foreninger eller en arbejdspladser. Der foreslås også en mere aktiv kommunikationsstrategi vedr. prisen. Det foreslås, at man starter med at annoncere i Ishøj Nyt, derefter vores Ishøj, derefter annonce i Sydkysten derefter Facebook. 

Sekretariatet kommer med forslag til nye kriterier/specificerede kriterier i foråret som forelægges handicaprådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet har i forlængelse af konference om "mere lighed i sundhed" ønsket, at der igangsættes et projekt om sundhedstjek af sårbare borgere. Administrationen vil forud for mødet komme med et udkast til en projektbesskrivelse for projekt om sundhedstjek af udsatte Ishøjborgere. Oplægget eftersendes og drøftes på mødet.

Beslutning

Sekretariatet redegjorde kort for kommende proces om sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet ønsker, at man er særlig opmærksom på målgruppen "unge der overgår fra børneområdet til voksenområdet". Handicaprådet tilsluttede sig det i notatet beskrevne forslag til forløb og indhold vedr. sundhedstjek. Notatet oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Beslutning

Der er blevet uddelt julehjælp i menighedsplejen. D. 22. december er der salmesang i Vejleåkirken for demente borgere og deres pårørende.  Bagefter er der julehygge.

Helle Nees deltager i møde i januar vedr. pårørende til demente.

Minikrydstogt: Kan købes af Helle Nees til 200 kr. Pengene går til hjemløse.

GIV-projektet: Hvad er status herpå? Der er lavet beskrivelse af, hvilke tilbud der er i projektet. Børnegruppen og teenagegruppen er forankret i Pitstop, mens ungegruppen er forankret i Hundige. Man forventer, at der er ca. 10 børn fra Ishøj, der starter op i et gruppeforløb. TUBA, som henvender sig til samme målgruppe har lang venteliste, ca. 1700 på ventelisten. Der er derfor behov for, at det bliver meldt ud, at der er et tilbud som GIV-projektet. Der er lavet en kommunikationsstrategi for, hvordan det kommunikeres ud på uddannelsesstederne.