Referat
Handicaprådet tirsdag den 14. februar 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Tema for Handicaprådet i 2017 – Tilgængelighed, Oplæg om tilgængelighed i digitale løsninger V/ borgerservicechef Claes Jacobsen

Beslutning

Claes oplyser, at der i 2017 vil blive sat fokus på digital tilgængelighed ifm. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Den primære adgang til digitaliseringsløsninger er via borger.dk. Her kan man guides videre til kommunernes selvbetjeningsløsninger og andre løsninger som fx min sundhed. KL arbejder pt. på en brugerundersøgelse ift. hvad brugerne synes om de digitale løsninger, der er.

Åbningstider for personlige henv. 10-14, telefon: 9-15. Onsdag lukket, men åbent for selvbetjening. Torsdag åbent til 17.30. Fredag 9-12.

Vedr. digital post: Det er ikke erfaringen, at der er mange borgere, der ikke åbner deres digitale post.

Vedr. floorguides og talefunktion: Floorguides er blevet nedprioriteret ift. de faste opgaver. Der overvejes et samarbejde med JC om muligheden for opkvalificering af ledige til floorguides. Claes undersøger muligheden for, at det bliver mere hørevenligt at opråbe, hvis tur det er i borgerservicekøen.

Det er de samme tyve procent, der har udfordringer ift. de digitale løsninger. Der bliver arbejdet på opkvalificering ift. at varetage denne borgergruppe.

 

Sagsfremstilling

Drøftelse af henvendelse fra Vallensbæks Handicapråd om fælles møde

Økonomi for Handicaprådet 2017

Status i proces omkring projekt Sundhedstjek for udsatte

Politikpapir fra DH om digital tilgængelighed/inklusion - politikpapiret er vedhæftet.

Beslutning

Der er sagt ok til en fællestur med Handicaprådet Vallensbæk samt Seniorrådet om at se DHs hus i Høje-Taastrup. Der er for nuværende ikke taget stilling til, om der er behov for et fællesmøde. Det skal være tydeligt, hvad der skal være formålet med et fællesmøde.

Der er ca. 50.000 kr. i indeværende til Handicaprådet.

Sundhedstjek: Godkendt i SSU samt arbejdes nu på yderligere kvalificering. Handicaprådet vil blive orienteret yderligere.

Charlotte Jørgensen fra fraværende på mødet grundet sammenfald med møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Af Ishøj Kommunes handicappoltik fremgår det, at temaet for 2017 er "tilgængelighed": Derfor er der udarbejdet forslag til årshjul for 2017, hvor temaet på Handicaprådets møder vil være forskellige aspekter af tilgængelighed for borgere med et handicap.

Forslag til årshjul er vedhæftet.

Beslutning

Introduktion af den nye borgerrådgiver på mødet i april. Det blev understreget, at borgerrådgiveren er for alle ishøjborgere, også selvom henvendelsen fx handler om en sag i JC.

Der er en bekymring for, at dagsorden bliver for presset. Derfor besluttes det, at møderne fremadrettet er fra kl. 16.30-18.30. Så kan man gå før, såfremt møderne slutter før tid.

Årshjulet er godkendt.

Bilag

Resume

Social og Sundhedsudvalget skal godkende, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har afsat 50.000 kr årligt til støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Socialservice.

Center for Socialservice har derfor udarbejdet en kvalitetsstandard på området.

Formålet med den er, at sikre at særligt udsatte borgere kan få betalt deres transport, så de kan komme til behandling eller udredning i offentligt regi. Disse borgere har enten ikke har råd til transporten eller de kan ikke selv varetage den. Målet er dog, at borgeren selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er primært borgere, der bor i eget hjem eller i tilbud efter almenboligloven i alderen 18-65 år. Det er, som udgangspunkt, kun muligt at få tildelt støtte til transport, hvis sagsbehandler, socialpædagogisk vejleder eller behandler mv. ser et behov for dette. Hvis borgeren i forvejen modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om Service er der særligt fokus på dér, at understøtte at borgeren enten selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne.

For at sikre, at de afsatte midler også kommer de aller mest udsatte til gavn har Center for Socialservice udarbejdet en administrativ håndtering af tilskuddet, der gør dette muligt.

Den videre proces

Kvalitesstandarden for støtte til individuel befordring sendes i høring i hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd. Kvalitetsstandarden inkl. evt. høringssvar forlægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse 13. marts 2017

Indstilling

Forslag til beslutning:
Handicaprådet drøfter
kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring.

Beslutning

Handicaprådet spurgte til, hvorfor der er aldersbegrænsning til 65 år. Den umiddelbare forklaring er, at det handler om overgangen til folkepension. Men det undersøges nærmere og vender tilbage herom.

Offentlig transport: Hvorfor skal det være offentlig transport og ikke Movia og Flextrafik. Der vil altid bero en konkret og individuel vurdering.

Behandling og fys dækker det også offentlig regi: Ja, ordningen dækker de områder, hvor sygesikringen dækker.

Folkepensionist og fritidsundervisning: Fritidsundervisning er ikke inkluderet. Det er et valg, der er truffet, om at det er behandling, der er målet.

Handicaprådet ønsker at følge ordningen, og der skal derfor forelægges en status efter et år. Gerne midtvejsstatus inden juni 2017, såfremt man kan genvurdere budgettet.

Lovgrundlag

I Lov om Social Service § 117 fremgår det, at byrådet kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler samt at Byrådets afgørelser om dette ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Bilag

Resume

Udvalget orienteres om status på handleplan for Ishøj og Vallensbæks kommunes misbrugspolitik. Sagen fremlægges enslydende for de respektive fagudvalg i Vallensbæk og Ishøj Kommuner.

Sagsfremstilling

En gang årligt forelægges status på handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik. Handleplanen er et dynamisk redskab, som beskriver de konkrete indsatser, som kommunerne implementerer for at forebygge og behandle misbrug. Handleplanen er som politikken gældende for perioden 2014 – 2018.

Status for handleplan er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis Ishøj og Vallensbæk kommune.

Fokusområde 2016: Individuelt behandlingsforløb/god overgang til et liv uden misbrug.
I 2016 var det målet, at 50 pct. af de borgere, der blev udskrevet fra Pitstop, enten være stoffri eller have fået reduceret deres stofmisbrug. Pitstop har i gennemsnit haft 35 indskrevne borgere pr. måned. Aktuelt er der pr. november 2016 indskrevet 36 borgere, hvoraf 27 borgere er fra Ishøj, 8 fra Vallensbæk og 1 fra København. Der er udskrevet 67 borgere fra tilbuddet, heraf er 54 pct. udskrevet som stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. Der er lavet opfølgning på borgerne efter 3 måneder. Målet for indsatsen i 2016 er således opfyldt.  

Der er udarbejdet status på alle øvrige aktiviteter i handleplanen, ligesom der er tilført de nye aktiviteter, som er kommet til. Dette er gjort for at handleplanen kan fremstå aktuel, og dermed give et retvisende billede af status generelt på misbrugsområdet i de to kommuner.

For 2017 er fokusområdet kompetenceudvikling og vidensdeling af medarbejdere.

Status på Handleplan for Ishøj og Vallensbæk kommunes misbrugspolitik 2016 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Handicaprådet tager
orientering om status på handleplan for misbrugspolitikken til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har fået satspuljemidler til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget får med denne sag en orientering om opstart og status på forløbet, herunder etablering af det fælles behandlingstilbud.

Sagsfremstilling

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har i fællesskab fået 11,214 mio. kr. i støtte fra satspuljen til etablering af Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. For midlerne udvikler de tre kommuner i perioden fra 2016 til 2019 et fælles behandlingstilbud til børn og unge i alderen 8 til 24 år. Projektperioden løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Behandlingstilbuddet skal hjælpe børn og unge i misbrugsfamilier. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

Projektets opstart har været forsinket, og første halvår 2016 er gået med at ansætte projektleder og udpege medarbejdere til projektet. Projektets organisering er således først kommet på plads i sommeren 2016.

Herefter startede en udviklingsperiode med udarbejdelse af et detaljeret metodekatalog for alle indsatser i behandlingstilbuddet:

 • Gruppetilbud til 8-12 årige, 13-17 årige og 18-24 årige
 • Krops- og mindfulness grupper til alle aldersgrupper
 • Individuelle forløb bestående af samtaleforløb med psykolog, kropsterapeut og/eller socialrådgiver
 • Familieforløb bestående af samtaler med hele familien
 • Temapakker bestående af tilbud til børn og unge samt de fagprofessionelle på skoler, ungdomsuddannelser, SFO og fritids- og ungdomsklubber

Metodekataloget er nu på plads, og der foregår en omfattende indsats med at informere om behandlingstilbuddet. De første grupper er opstartet i januar 2017. Målet for projektet er, at der i 2017 deltager min. 100 børn og unge i behandlingstilbuddet, i 2018 min. 150 og i 2019 min 175 børn og unge.

Behandlingen vil foregå i indrettede lokaler i både Greve og Ishøj Kommuner.

Kommunikation:
Alle tre kommuner vil kommunikere om behandlingstilbuddene via pjecer, kommunernes hjemmeside, sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte. Kommunikationen bliver målrettet borgerne, samarbejdspartnere i ungdomsuddannelserne og kommunernes egne ansatte.

Nyhedsbrev om projektet vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Handicaprådet tager
orientering om status på GIV-projektet til efterretning.

Beslutning

Rambøll foretager evalueringen. Hvordan evalueres der på den enkelte unges progression? Der arbejdes med FIT-metoden. Metodekatalog vedhæftes referatet.

På decembermødet vil der være status på projektet.

Handicaprådet roser initiativet. Taget til efterretning.

Økonomi

Projektet finansieres med 11,214 mio. kr. fra daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fordelt på 4 år. Ministeriet har afsat midler til en varig pulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof eller alkoholproblemer. Puljen forventes udmeldt i foråret 2019 med start i 2020. Greve eller de tre kommuner sammen vil kunne søge denne pulje, når projektet er afsluttet. Der er lavet en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet.

Bilag

Resume

Kommissorium for udvikling og implementering af socialpædagogiske gruppetilbud i Ishøj og Vallensbæk Kommuner forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Sagen forelægges enslydende for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Sagen sendes endvidere til høring i Handicapråd og Udsatteråd.

Sagsfremstilling

Baggrund
Mange kommuner har opnået både faglige og økonomisk gode resultater via en effektiv indsats baseret på socialpædagogisk støtte givet som gruppetilbud, frem for som individuel støtte i borgerens eget hjem. Et bredt flertal i Folketinget ønsker endvidere i aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser, at give bedre muligheder for at etablere og anvende  gruppebaseret tilbud om hjælp og støtte.

I Ishøjs Kommunes budget 2017-2020 er der indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. i 2017 og frem i form af en gradvis omlægning af den socialpædagogiske støtte fra individuel vejledning til gruppevejledning. Vejlederteamet i Center for Socialservice i Ishøj Kommune har allerede gjort sig gode erfaringer med at arbejde med gruppeforløb som pædagogisk metode. Den gruppebaserede tilgang skal dog i højere grad udvikles til en habiliterende og rehabiliterende ydelse og dermed indarbejdes i både kvalitetsstandard og ydelseskatalog.

Formål
Den gruppebaserede støtte skal udvikles, så borgerne får støtte til at udvikle de kompetencer, de er visiteret til samtidig med at de træner sociale færdigheder gennem gruppetilbuddet. Samtidig skal tilbudsviften i Center for Socialservice udvikles, længden af de gennemsnitlige borgerforløb nedbringes og der skal sikres en bedre ressourceudnyttelse i Vejlederteamet.

For at kvalitetssikre og sikre ejerskab til udviklingen og implementeringen af gruppetilbud tilrettelægges en inddragende proces med en bred inddragelse af interessenter, herunder borgere fra brugerbestyrelsen i Cafeen, Handicaprådet, Udsatterådet, Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, ledelsesniveau i Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune, frivillige organisationer, medarbejdere i Socialservice, MED-repræsentanter på de berørte områder og Socialpædagogernes Landsforbund, SL. Inddragelsen af borgere sker via interview med nuværende og tidligere borgere, der er eller har været visiteret til socialpædagogisk støtte, mens inddragelsen af interessenter kan ske i en referencegruppe.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Handicaprådet drøfter
kommissorium for udvikling og implementering af gruppebaseret § 85-støtte. 

Beslutning

Det er positivt, at man fortsat tager udgangspunkt i den enkelte og de behov, der fortsat kan være for individuel støtte.

Handicaprådet er generelt positive for den kommende proces om gruppevejledning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt uanmeldt tilsyn på Kløverengen torsdag den 7. juli 2016. Tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Sagen forelægges enslydende for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune. Rapporten sendes derefter til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter Tilsynet) har aflagt uanmeldt tilsyn på Kløverengen torsdag den 7. juli 2016. Tilsynet have alene fokus på temaet "målgrupper, metoder og resultater". Kløverengen er et kommunalt socialpsykiatrisk botilbud i henhold til servicelovens §§ 104, 107 og 108.

Vurderinger

Tilsynet havde følgende vurderinger i forbindelse med tilsynsbesøget:

 • At borgerne beskrives nøgtern og objektivt i dokumentationen samt, at der fremstår sammenhæng mellem beskrivelser i de daglige notater og opstillede mål og delmål for borgerne.
 • At der siden sidste tilsyn ses en væsentlig styrkelse af dokumentationen.
 • At overensstemmelsen mellem husorden og obligatorisk kostordning kan styrkes.
 • At sammenhængen mellem målgruppes psykiske udfordringer og tilbuddets forventninger og krav til borgernes forudsætninger, ressourcer og kompetencer kan styrkes.
 • At sammenhængen mellem de aktuelt ansatte medarbejderes uddannelsesbaggrund og tilbuddets oplyste pædagogiske faglige tilgange og metoder kan styrkes.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil ved de kommende tilsyn have særlig opmærksomhed på:

 • Kløverengens målgruppebeskrivelse og fravær af målgruppeafgrænsning.
 • Kløverengens husorden og obligatoriske kostordning.
 • Kløverengens håndtering af beboermidler i foreningsregi og ledelsens ansvar vedrørende beboermidler.
 • Tilbuddets oplyste faglige tilgange og metoder.
 • Personalegennemstrømning samt medarbejdernes uddannelsesmæssige sammensætning.

Tilsynets påbud:

Der var ingen påbud.

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Handicaprådet tager
tilsynsrapport for Kløverengen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 12. oktober 2016 gennemført anmeldt tilsyn på bofællesskabet Spindehuset. Tilsynsrapporten fremlægges hermed Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Sagen forelægges herefter Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter tilsynet) har d. 12. oktober 2016 gennemført anmeldt tilsyn på Spindehuset. Spindehuset er et botilbud til 6 voksne udviklingshæmmede mellem 18-67 år, der modtager pædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Konklusioner:
Det er tilsynets samlede konklusion, at Spindehuset anvender relevante faglige tilgange og metoder, der understøtter målgruppens trivsel og udvikling. Tilsynet vurderer endvidere, at Spindehuset ledes kompetent og professionelt samt at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Tilsynet konstaterer dog, at Spindehuset aktuelt har to borgere, der falder uden for den godkendte målgruppe og som grundet et mere omfattende behov for pleje og støtte i hverdagen, ikke imødekommes tilstrækkeligt på deres behov. Både Spindehuset, kommunen og tilsynet deler bekymring for borgernes fremtidige trivsel og udvikling, hvorfor det er aftalt med lederen af Spindehuset, at der fremsendes en indsatsplan for, hvordan man vil sikre borgernes trivsel og udvikling. Tilsynet vil følge op på denne indsatsplan ved kommende tilsynsbesøg. Det vurderes videre, at der arbejdes konstruktivt med mål for borgerne. Slutteligt vurderes, at borgerne understøttes i deltagelse i dagbeskæftigelse samt, at man formår at styrke borgernes selvstændighed og sociale kompetencer

Opmærksomhedspunkter:
Tilsynet har aftalt med Spindehusets leder, at der fremsendes en indsatsplan i relation til sikring af de to borgeres trivsel og udvikling. Tilsynet vil løbende følge op på denne indsatsplan.

Påbud:
Der var ingen påbud.

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Handicaprådet tager
tilsynsrapport for Spindehuset til efterretning.

Beslutning

Det blev på mødet oplyset, at der er fundet en løsning på den ene problematik, hvormed der er fundet ny boløsning til den ene beboer. Der arbejdes aktuelt på at finde en løsning på den anden boproblematik.

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn.

Bilag

Beslutning

Der spørges til, hvorvidt der er udfordringer med vold og trusler på kommunens botilbud eller institutioner? Der har ikke været voldsomme episoder i flere år på Kløverengen. Der er umiddelbart ikke de store udfordringer med denne problematik i Ishøj Kommune.

DH er aktuelt i et samarbejde med Sky media om at få lavet en folder og/eller lille film om, hvordan man arbejder i DH og lokale handicapråd. Formand og næstformand opsøger mere viden om "projektet".