Referat
Handicaprådet tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16:30

4 nord

Sagsfremstilling

Orientering om teleslynger: Det er blevet besluttet, at der indkøbes to sæt mobile teleslynger med hver 12 mobile enheder. Det ene sæt kan udlånes via biblioteket og kan bookes via lokalebookingen og det andet sæt kan udlånes via Borgerservice, og kan bookes via Uglen (kommunens intranet). Det er Rådhusservice der står for servicering af teleslyngerne.

 

Værdighedpolitik: Formanden orienterer om den proces, der har været ifm. udarbejdelse af Ishøj Kommunes værdighedspolitik.

 

Handicaprådskonference: Datoen for konferencen bliver d. 11. oktober fra kl. 8.30-14.30. Invitation og program sendes ud i midten af juni.

Beslutning

Det blev præciseret, at teleslyngerne kan udlånes efter sommerferien. Derudover er det kun foreninger, og derfor ikke privatpersoner, der kan booke teleslyngerne via biblioteket.

Der blev efterspugt en oversigt over, hvor der er teleslynger, således at man ikke låner teleslyngerne til lokaler, der i forvejen har telelslynger. Administrationen undersøger dette og eftersender oversigt over telelsynger, når denne er fremskaffet.

Derudover blev det foreslået, at det bliver formidlet via uglen, ishoj.dk og vores ishøj, at der er indkøbt mobile telslynger.

 

Punktet omkring værdighedspolitik udskydes til næste møde.

 

Helle Madsen orienterede om konferencen som forhåbentlig bliver afholdt d. 11 oktober. Der arbejdes på at få de forskellige talere/oplægsholdere koordineret.

Helle Nees informerede om, at der d. 12. oktober vil blive afholdt gratis koncert med Mathilde Falch i anledning af Sindets Dag. Yderligere information følger.

Sagsfremstilling

Anne Louise Esbensen fra Ung På Vej vil give en status på Ung På Vej.

Beslutning

Anne Louise orienterede om staus for Ung På Vej.

I alt har 72 unge været igennem Ung På Vej. Heraf er 26 % gået videre i uddannelse/job, 26 % er afklaret til behandling, 22 % er udskrevet til andet tilbud og 25 % er fraflyttet, gået på barsel eller stoppet i Ung På Vej uden efterfølgende at have kontakt til Jobcentret.

Pt. er der indskrevet 31 unge og der er 3 på vej. Heraf starter 11 i uddannelse til august. Det er meget forskelligt, hvad de unge skal, nogle skal i gang med RUC, SOSU-uddannelsen, cykelsmed-uddannelse, datatekniker m.fl.

Handicaprådet spørger til graden af frafald for de unge, der er startet i uddannelse?

Anne Lousie oplyser, at der har været frafald for nogle af de unge, der blev indskrevet i begyndelsen af Ung På Vejs projektfase, hvor man dengang udskrev borgerne, så snart de var vurderet uddannelsesparate. I dag har man langt større fokus på at følge de unge helt til dørs og også følge dem efter de er påbegyndt en uddannelse, hvilket gør frafaldet fra uddannelse mindre.

Der er blevet indført månedlige "sparringsmøder" for de unge, der udskrevet af Ung På Vej og startet i uddannelse.

Ung På Vej er pr. 1. juni overgået til Kløverengen og skal fremadrettet arbejde tætterere sammen med Fundamentet, som er et uddannelses- og beskæftigelsesrettet tilbud under Kløverengen.

Fremadrettede anbefalinger ved forankring af Ung På Vej:

I de to år Ung På Vej har kørt, er der blevet gjort nogle erfaringer ift. målgruppen, som det anbefales, at man arbejder videre med:

 • Tværfaglig metode, hvor man både har Jobcentret og Socialcentret ind over borgerens forløb
 • At møderne holdes i Ung På Vej i de unges "eget" hus
 • Dialogredskabet: De unge har taget ejerskab over dialogredskabet
 • En indsatsplan. det skaber en fælles forståelse blandt den unge og fagpersonalet med også fagpersonalet imellem.
 • At tilpasse fagindholdet til de unges kompetencer og interesser istedet for at køre med en fast plan.
 • At der er balance mellem gruppeforløb og individuelle tiltag
 • At de unge følges til dørs helt op til uddannelsesstart
 • At nogle unge kun har behov for intensiv vejledning i en kortere periode
 • At der er en stærk uddannelseskultur i Ung På Vej

 

Handicaprådet spørger til, hvad der er sket med de unge, der er udskrevet og som ikke har kontakt med Jobcentret? Anne Louise oplyser, at der ikke er blevt fulgt op på de unge fra Ung På Vej af, men at Jobcenteret altid forsøger at etablere kontakt til de unge.

 

Forankring af Ung På Vej indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2017. Handicaprådet opfordrer i den forbindelse til, at Ung På Vej forankres som et blivende tilbud under Ishøj Kommune, da resultaterne fra Ung På Vej er meget positive og viser, at det er muligt at rykke unge med komplekse problemer i uddannelse og beskæftigelse.

 

Sagsfremstilling

Regeringen har i maj 2016 udsendt 10 mål for social mobilitet, som skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. De ti mål skal sætte retningen for socialpolitikken fremover. 

De ti mål er:

 1. Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
 2. Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 3. Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse.
 4. Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse og beskæftigelse.
 5. Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse. 
 6. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.
 7. Færre skal være hjemløse.
 8. Større effekt af stofmisbrugsbehandlingen.
 9. Større effekt af alkoholbehandlingen.
 10. Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats.

Handicaprådet drøfter regeringes mål for social mobilitet og hvorledes der i regi af handicaprådet kan arbejdes videre med målene.

 

Vedhæftet er regeringens ti sociale mål for mobilitet.

Beslutning

Helle Madsen gennemgik det notat, som der er udarbejdet ift., hvordan der arbejdes med de ti sociale mål i Ishøj Kommune (vedhæftes referatet).

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd har lanceret en strategi om holdninger og handicap. Det overordnede mål med strategien er at bidrage til, at mødet mellem mennesker med og uden et handicap bliver mere ligeværdigt og sker med afsæt i gensidig respekt og tolerance.

 

Det Centrale Handicapråd opfordrer derfor til, at lokale handicapråd i landets kommuner drøfter strategien og hvorledes denne kan implementeres i praksis.

 

Vedhæftet er strategi om holdninger og handicap samt følgebrev fra Det Centrale Handicapråd. Derudover er vedhæftet "Viden om holdninger og handicap"

Beslutning

Det besluttes, at emnerne for strategien tages op løbende på Handicaprådets møder. Generelt er der en oplevelse af, at rummeligheden over for borgere med et handicap er blevet mindre. Handicaprådet imøderser derfor startegien, og håber, at den kan bidrage til mere rummelighed og forståelse for mennesker med et handicap.

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj kommune reviderer årligt kvalitetsstandarderne for træning. Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning gældende fra maj 2016.

 

Der er er i kvalitetsstandarderne ingen ændringer i forhold til den nuværende standard.

 

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 41:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for træning.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 41:

Tiltrådt.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er foretaget sproglige ændringer samt flyttet på nogle afsnit.

I kvalitetsstandarden ”personlig og praktisk støtte” er der ingen serviceændringer, dog er det rettet i standarden at hovedrengøring er ændret til 5 timer, jvf budgetbeslutning 2016.

I kvalitetsstandarden ”madservice” er borgerens betaling reguleret jvf. budget 2016. Tilskuddet til fritvalgsbeviserne er ligeledes reguleret.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 42:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk bistand samt madservice.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 42:

Tiltrådt.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Kvalitetsstandard hjælpemidler fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er ingen serviceændringer i kvalitetsstandarden, der er dog nogle få sproglige ændringer samt flyttet på nogle afsnit.

Der er præciseret, at hvis borger vælger at benytte muligheden for ”det frie valg” af leverandør af hjælpemidler, at firmaet skal  været CVR oprettet og at tilbuddet skal godkendes af de sagsbehandlende terapeuter inden købet. Ligeledes er det præciseret, at hvis hjælpemidlet er en ”forbrugsgode” (et produkt der fremstilles og forhandles bredt) så er der en minimumspris på produktet på 500 kr.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 43:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for hjælpemidler.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 43:

Tiltrådt.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Kvalitetsstandard for plejebolig- og ældrebolig fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er ingen serviceændringer i standarderne. Der er foretaget enkelte sproglige rettelser i de to dokumenter, dog er der foretaget en enkelt ændring i standarden ”plejeboliger” således at Torsbo som Kærbo nu har døgnpladser.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 44:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for pleje- og ældrebolig.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 44:

Tiltrådt.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Klagestatistik: Næstformanden har forspurgt om muligheden for blive orienteret om de klagesager, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Det blev besluttet, at klagestatistikken fremover forelægges Handicaprådet til orientering.

 

Vedr. Høringssvar: Handicaprådet efterspørger en procedure for opfølgning på afgivne høringssvar - hvordan implementeres de kommentarer som Handicaprådet har afgivet? Det vil man gerne vide fremefter.

 

Fællesmøde med Seniorrådet med temaet "sundhed": Det blev drøftet, at der til oktober skal afholdes fællesmøde med Seniorrådet, hvor temaet skal være sundhed. Stine Fahnøe fra Stabsenhed for Sundhedsudvikling inviteres med på mødet.

 

Oplæg om MetorIshøj: Det blev drøftet om Tine Berg fra MentorIshøj skal inviteres med på et kommende møde i Handicaprådet for at fortælle om MentorIshøj. Handicaprådet synes, at det er en god ide.

 

Madspildscafé: Helle Nees orienterede om madspildscafeen, som fungerer med succes. Tanken er at gøre cafeen mere brugerstyret. Efter sommerferien vil man etablere et samarbejde med socialpsykiatrien om madspildscafeen.

Vedr. Natur- og Fritidspolitikken: Handicaprådet spørger til om politkken er sendt i høring? Umiddelbart ja. Administrationen undersøger, hvorfor den ikke har været sendt til Handicaprådet og Seniorrådet.

Vedr. leverandør af ortopædisk fodtøj: Jan Diemer spørger til, om der er skiftet leverandør? Ortopædisk fortøj henhører under Ældre og Rehabililteting, men admnistrationen undersøger dette. Der har efterfølgende været taget kontakt til Ældre og Rehabilitering, som er kommet med følgende svar: "Ja, der er skiftet leverandør pr. 1. januar 2016. Det er nu Sahva der er vores leverandør (har været dette tidligere). Det betyder intet for borgeren, prisen og udvalget er det samme. Aftalen er dermed ikke forringet." Det er Sahva, som er valgt i fælles udbud på Vestegnen.